Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟ EMAIL:Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΑΡΧΟΥ ΛΣ ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΤΡΥΦΩΝΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΛΣ Νοτιοδυτικής Ελλάδος κ.ΚΩΣΤΑΚΗΝίκαια, 07/11/2016 

Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΠΛΣ Νοτιοδυτικής Ελλάδος την 01-11-2016 με θέμα «ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ ΕΠΛΣ ΝΔΕ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Λ.Σ». και για την αποκατάσταση της αλήθειας σε ότι αφορά το περιεχόμενο της που είναι ελλιπές, θέλω να πιστεύω όχι σκοπίμως, γνωρίζονται τα εξής, καθώς διετέλεσα Κεντρικός Λιμενάρχης στη Λιμενική Αρχή Πατρών από την 24-01-2014 έως την 16-08-2016 :

1.- Υπήρξαν εισηγήσεις του Κ.Λ. Πάτρας για την κατάργηση των δύο Λιμενικών Τμημάτων ήτοι του Α΄ Λ/Τ και του Β΄ Λ/Τ. Για την ακρίβεια υπήρξαν εισηγήσεις, για μετάταξη του Α΄ Λ/Τ σε Λιμενικό Φυλάκιο και κατάργηση του Β΄ Λ/Τ. Επί των εισηγήσεων αυτών συνοπτικά αλλά και ουσιαστικά περιλαμβάνονται τα εξής :

Α. Σε ότι αφορά το Κ.Λ. Πάτρας/Β΄Λ/Τ.

i. H αντίστοιχη εισήγηση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 2415.1/3475/2016/21-04-2016 Κ.Λ. Πάτρας και αναφέρει αναλυτικά τους λόγους για την κατάργηση του εν λόγω Τμήματος και την αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού και μέσων από την Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Λ. Πάτρας, καθώς, η έδρα του Λιμενικού Τμήματος βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πάτρας στο νότιο (νέο) λιμένα Πάτρας σε απόσταση περί τα εκατό (100) μέτρα από το Λιμενικό Κατάστημα όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Λ. Πάτρας, η σύσταση του Τμήματος αιτιολογήθηκε μεταξύ άλλων ως αναγκαιότητα καλύτερης διαχείρισης θεμάτων αστυνόμευσης του λιμένα Πάτρας σε χρονική περίοδο (2004-2005) όπου η επιβατική, οχηματική και ναυτιλιακή κίνηση του λιμένα ήταν σαφώς πολλαπλάσια της τωρινής, συνθήκες οι οποίες πλέον δεν υφίστανται στο βαθμό αυτό, επίσης θέματα αστυνόμευσης, ασφάλειας, ναυτολογίας, ασφάλειας ναυσιπλοΐας, προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, διάθεσης αποβλήτων επί των πλοίων των γραμμών Πάτρα-Ιταλία, Πάτρα-Κεφαλληνία και λοιπών εμπορικών πλοίων που καταπλέουν στο λιμένα Πάτρας παρακολουθούνται αποκλειστικά από τα αρμόδια Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας, θέματα Τομέα Ασφάλειας στην χερσαία περιοχή αρμοδιότητας του εν λόγω Λιμενικού Τμήματος Κ.Λ. Πάτρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της ασφάλειας εγκαταστάσεων υπαγόμενων στην εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS), παρακολουθούνται αποκλειστικά από τα αρμόδια Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας, περαιτέρω κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουν ανακύψει αρκετές περιπτώσεις σύγχυσης αρμοδιοτήτων μεταξύ των συναρμόδιων γραφείων του Λιμενικού Τμήματος με τα αντίστοιχα της Κεντρικής Υπηρεσίας, γεγονός το οποίο απορρέει κυρίως από την κοινή περιοχή ευθύνης, τελικά στην πράξη το κύριο έργο που έχει αναληφθεί από το Λιμενικό Τμήμα σχετίζεται με την εφαρμογή τροχαίας νομοθεσίας αντικείμενο Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας, το οποίο θεωρήθηκε ότι θα εκτελείται και παρακολουθείται αποτελεσματικότερα από την Κεντρική Υπηρεσία.

ii. Το θέμα της κατάργησης του Λιμενικού Τμήματος είχε τεθεί και από την 5Η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατόπιν της από το έτος 2013 τακτικής επιθεώρησης του Κ.Λ. Πάτρας, από τον Αρχιπλοίαρχο ΛΣ Ιάκωβο ΣΕΡΓΗ θέτοντας σχετική παρατήρηση περί «ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ/Β' Λ/Τ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΟ Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΤ' ΑΥΤΟΥ».

iii. Τέλος στην ακροτελεύτια παράγραφο του προαναφερόμενου εγγράφου αναγράφεται ότι «Σε θετική περίπτωση εξέτασης του θέματος επισημαίνεται ότι παράλληλα με το νομικό κείμενο κατάργησης του Λιμενικού Τμήματος κρίνεται αναγκαία η έκδοση νομικού κειμένου τροποποίησης της (δ) σχετικής [ήτοι της αριθ. 214.1/9068/08-08-2014 Υ.Α. (Β΄ 2212/12-08-2014)] ώστε η προβλεπόμενη ελάχιστη οργανική σύνθεση του Κ.Λ. Πάτρας να αριθμεί πλέον το σύνολο των στελεχών που αναφέρονται στην παρούσα κατάσταση και για τις δύο Λιμενικές Αρχές.».

Συνεπώς είναι εύκολα αντιληπτό ότι από την εισήγηση του Κ.Λ. Πάτρας περί κατάργησης του Κ.Λ. Πάτρας/Β΄ Λ/Τ, για τους λόγους που επικαλούνται και με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται, σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει ούτε απορρέει μείωση της οργανικής σύνθεσης του προσωπικού του Κ.Λ. Πάτρας εν γένει.

Από όλα τα ως άνω εκτεθέντα ο καθένας μπορεί να αντλήσει τα συμπεράσματα του.Β. Σε ότι αφορά το Κ.Λ. Πάτρας/Α΄Λ/Τ.

Σχετικές εισηγήσεις τυγχάνουν οι ΩΠ: 221008/07-16 , Α.Π. 2415.1/3475/2016/21-04-2016, 2415.1/76/16/09-12-2015 Αναφορές της Λιμενικής Αρχής Πάτρας.

i. Στην αριθ. 2415.1/76/16/09-12-2015 Αναφορά της Λιμενικής Αρχής Πάτρας αναγράφεται ότι σύμφωνα με διατάξεις της αριθ. 214.1/9068/08-08-2014 Υ.Α. (Β΄ 2212/12-08-2014) η υποχρεωτική ελάχιστη στελέχωση για το Κ.Λ. Πάτρας/Α΄ Λ/Τ Ρίου σε δώδεκα (12) στελέχη. Τον Δεκέμβρη 2015, είχαν τοποθετηθεί στο εν λόγω Λιμενικό Τμήμα συνολικά είκοσι έξι (26) στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του Διοικητή, εκ των οποίων οκτώ (08) εκτελούσαν μόνιμα καθήκοντα στο Λιμενικό Φυλάκιο Αντιρρίου.

Υπόψη ότι η αποτελεσματική αστυνόμευση στους χώρους προβλητών Ρίου, δύναται :

α) Να επιτευχθεί με προσωπικό και μέσα Λιμενικού Φυλακίου,

β) Να πραγματοποιείται από το προσωπικό του Λ/Φ Αντιρρίου αλλά και αντίστοιχου στο λιμένα Ρίου,

γ) Ο σχετικός έλεγχος των πλοίων της Π/Θ γραμμής Ρίου-Αντιρρίου αλλά και εκείνων που καταπλέουν στις ιδιωτικές εργοστασιακές εγκαταστάσεις ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ και ΤΙΤΑΝ, στο Ρίο και Δρέπανο Αχαΐας αντίστοιχα, να πραγματοποιείται από το προσωπικό των Τομέων / Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κ.Λ. Πάτρας,

δ) Να καλυφθεί με την πραγματοποίηση έκτακτων αλλά και τον προγραμματισμό και τη διενέργεια τακτικών περιπολιών από προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας, όπως επίσης η αστυνόμευση επί των πλοίων της Π/Θ γραμμής Ρίου-Αντιρρίου,

ε) Τα θέματα του τομέα ναυτολογίας και η αστυνόμευση της χερσαίας περιοχής δικαιοδοσίας του Λιμενικού Τμήματος πέραν των λιμένων Ρίου – Αντιρρίου, επίσης να καλυφθεί με την πραγματοποίηση έκτακτων και τακτικών περιπολιών από προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Αναφορικά με την ασφάλεια ναυσιπλοΐας των πλοίων της Π/Θ γραμμής Ρίου - Αντιρρίου, αυτή εξασφαλίζεται και παρακολουθείται από τη λειτουργία του RTS Αντιρρίου.

Για τους όλους τους ανωτέρω λόγους, βέλτιστης αξιοποίησης των υλικών, μέσων και προσωπικού του Κ.Λ. Πάτρας, προτάθηκε η κατάργηση (ουσιαστικά μετάταξη) του Κ.Λ. Πάτρας/Α΄ Λ/Τ Ρίου και η ίδρυση - λειτουργία Λιμενικού Φυλακίου Ρίου υπαγωγής στο Κ.Λ. Πάτρας, με προσωπικό και μέσα που θα διατεθούν προς κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών αλλά και χρήση εγκαταστάσεων στέγασης τις ήδη χρησιμοποιούμενες από το Λιμενικό Τμήμα Ρίου.

ii. Στην αριθ. πρωτ. 2415.1/3475/2016/21-04-2016 αναφορά της Λιμενικής Αρχής Πάτρας επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. φακ./σχεδ. 214.1/9068/08-08-2014 Υ.Α. (Β΄ 2212/12-08-2014), η ελάχιστη στελέχωση η οποία απαιτείται για τη λειτουργία του Κ.Λ. Πάτρας/Α΄ Λ/Τ Ρίου, αριθμείται σε δώδεκα (12) στελέχη. Η παρουσία δύο (2) στελεχών ανά οκτάωρη βάρδια ημερησίως, στο λιμένα Ρίου και συνολικά δώδεκα (12) τα οποία θα είναι επιφορτισμένα με την εκτέλεση των συγκεκριμένων βαρδιών συμπεριλαμβανομένων των Διοικητή και Υποδιοικητή, καλύπτουν τη συγκεκριμένη απαίτηση της νομοθεσίας, μη παρέχοντας περιθώρια για περαιτέρω αποτελεσματική αστυνόμευση στην περιοχή ευθύνης του Τμήματος, με τη συγκεκριμένη προβλεπόμενη οργανική σύνθεση του Λ/Τ. Συνεπώς κατά την άποψη της Λιμενικής Αρχής ή η εν λόγω Υ.Α. θα πρέπει να αναπροσαρμοσθεί (αύξηση) ως προς την ελάχιστη στελέχωση του Τμήματος ή η συγκεκριμένη στελέχωση θα αφορά Λιμενικό Φυλάκιο καθώς με την Ημερήσια Διαταγή Κ.Λ. Πάτρας αριθμ. 76/2015/28-05-2015 έχει συσταθεί Λ/Φ Αντιρρίου, η σύνθεση του οποίου ανέρχεται σε δύναμη οκτώ (08) στελεχών. Σημειώνεται ότι η στελέχωση του Λ/Φ Αντιρρίου πραγματοποιείται από την οργανική σύνθεση του Κ.Λ. Πάτρας/Α΄ Λ/Τα, σύμφωνα με την υφιστάμενη σύνθεση.

iii. Τέλος με την ΩΠ 221008/07-16 αναφορά της Λιμενικής Αρχής Πάτρας, η καθοριζόμενη ελάχιστη στελέχωση των 12 στελεχών στην αριθ. 214.1/9068/08-08-2014 Υ.Α. (Β΄ 2212/12-08-2014) συνηγορεί στη βούληση του εκδότη της ότι η λειτουργία του Κ.Λ. Πάτρας/Α΄ Λ/Τ προσιδιάζει σε Λιμενικό Φυλάκιο και όχι Λιμενικό Τμήμα που διαθέτει προσωπικό για την εκτέλεση βαρδιών εξωτερικής υπηρεσίας στους προβλήτες Ρίου, σε εικοσιτετράωρη βάση.

Από όλα τα ως άνω εκτεθέντα ο καθένας μπορεί να αντλήσει τα συμπεράσματα του.

Γ. Επισημαίνεται ότι η κατάργηση υπηρεσίας δε σημαίνει την κατάργηση αρμοδιοτήτων ούτε τη μείωση οργανικών θέσεων, αλλά την άσκηση των αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Υπηρεσία στην οποία αιτήθηκε η μεταφορά των οργανικών θέσεων από το Β΄Λ/Τ για άσκηση καλύτερου συντονισμού αυτών και αξιοποίηση των στελεχών καθώς όγκος εργασίας παραμένει ο ίδιος, όπως προκύπτει από τη σχετική συνολική αλληλογραφία την οποία μπορείτε να αιτηθείτε από το Κ.Λ. Πάτρας και να την μελετήσετε, αλλά και να την αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας για λόγους διαφάνειας, αξιολογικής κρίσης της αλλά και υπεύθυνης ενημέρωσης των μελών σας.

Δ. Σε ότι αφορά το Κ.Λ. Πάτρας/Α΄Λ/Τ, η στελέχωση του σε αριθμό που ξεπερνά κατά πολύ την ελάχιστη σύνθεση όπως πολύ καλά γνωρίζετε πραγματοποιήθηκε με βούληση μου και μόνο, ενώ εισηγήθηκα και τη σύσταση του Λ/Φ Αντιρρίου, το οποίο όπως επίσης πολύ καλά γνωρίζετε, χρήζει στελέχωσης δώδεκα (12) στελεχών, που δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης στελεχών.

2.- Εν κατακλείδι, στον Καν. 040/2014 (3212 Β΄) και ειδικότερα στο άρθρο 5 καθορίζονται τα καθήκοντα του Λιμενάρχη. Βάσει των καθηκόντων αυτών ο Λιμενάρχης δεν υποχρεούται να συνδιαλλαγεί (συνδιοικήσει) με κανέναν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, πλην των στελεχών της ηγεσίας της Υπηρεσίας του οι οποίοι εκ των πραγμάτων αποτελούν τους άμεσους συνεργάτες του και αναφέρει μόνο όπου οφείλει θεσμικά. Απορίας άξιο παραμένει το γεγονός, γιατί το συγκεκριμένο θέμα θίγεται ενώ είναι γνωστό εδώ και πολλούς μήνες και δυόμιση μήνες μετά την μετακίνηση μου από το Κ.Λ. Πάτρας ενώ θα πρέπει να σας γνωστοποιηθεί ότι προφορικά σε εμένα θεσμικά όργανα είχαν συμφωνήσει σε αυτές τις εισηγήσεις. Αν στην πορεία άλλαξαν άποψη αυτό είναι κάτι που δεν με αφορά.-

Η παρούσα να δημοσιευτεί στο ίδιο μέσο και κατά τον ίδιο τρόπο, σε συνάφεια της ανάρτησης σας, της οποίας αποτελεί απάντηση, για τη διευκόλυνση των αναγνωστών/μελών σας.-Πλοίαρχος Λ.Σ.
Τρύφων ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ
Κεντρικός Λιμενάρχης Ελευσίνας
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->