Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Σχέδιο Νόμου ΥΝΑΝΠ – Συνδικαλιστική ανυπαρξία και εμπαιγμός των συναδέλφων από την ΠΟΕΠΛΣ


Σχέδιο Νόμου ΥΝΑΝΠ – Συνδικαλιστική ανυπαρξία και εμπαιγμός των συναδέλφων από την ΠΟΕΠΛΣemail
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Χρήστος (chrispas777@hotmail.com)
(Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΠΛΣ & ΕΠΛΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Θεσσαλονίκη 14-01-2017


ΘΕΜΑ: Σχέδιο Νόμου ΥΝΑΝΠ – Συνδικαλιστική ανυπαρξία και εμπαιγμός των συναδέλφων από την ΠΟΕΠΛΣ.


Με μεγάλη μου έκπληξη και μέσω του διαδικτύου, πληροφορήθηκα σήμερα ότι την Δευτέρα 16-01-2017 (10:15) θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για το νέο σχεδιο νόμου, το οποίο έχει πλείστες διατάξεις για το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και κυρίως για εμάς τους απλούς Λιμενικούς.

Στις ίδιες διαδικτυακές αναρτήσεις, έλαβα γνώση και για το σχέδιο νόμου που θα συζητηθεί σε λιγότερο από 2 ημέρες.
Σχετικά με αυτή τη διαδικασία,
ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ ΕΝΤΟΝΩΣ την στάση της διοίκησης της ΠΟΕΠΛΣ, από την οποία δεν έχω λάβει καμία απολύτως ενημέρωση (ούτε για το σχέδιο νόμου, αλλά ούτε και για τη σύσκεψη) αν και αποτελώ μέλος του διοικητικού της συμβουλίου. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν ενημερώσει κανέναν και ούτε τις πρωτοβάθμιες ενώσεις.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ ΕΝΤΟΝΩΣ τις πέντε (05) ανακοινώσεις της διοίκησης της ΠΟΕΠΛΣ, οι οποίες ευχολογούσαν και παρουσίαζαν ένα σχέδιο νόμου “ρόδινο” για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ καθώς και ότι όλες οι προτάσεις τους έχουν γίνει αποδεκτές !!!
ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ ΕΝΤΟΝΩΣ την διοίκηση της ΠΟΕΠΛΣ για ακόμη μία συνδικαλιστική ασυνέπεια. Κύριοι, δεν έχετε το σθένος να υπερασπιστείτε κανένα απολύτως θεσμοθετημένο ή μη δικαίωμα των συναδέλφων, παρά μόνο αγωνίζεστε για την προσωπική σας βόλεψη.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ ΕΝΤΟΝΩΣ την συνδικαλιστική απραξία της διοίκησης της ΠΟΕΠΛΣ για την μη ύπαρξη διάταξης σύμφωνα με την οποία θα μετατίθεται κάποιος απευθείας στα Λιμενικά Τμήματα καταργώντας το υπάρχον καθεστώς των ημερησίων διαταγών.
Παραθέτω στη συνέχεια, κάποιες διατάξεις από το σχέδιο νόμου και με κόκκινο έχω κάνει τις προσωπικές μου παρατηρήσεις.


Άρθρο 24
Γενικά
1. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) τοποθετούνται, μετατίθενται και αποσπώνται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων. Η αρμοδιότητα τοποθέτησης, μετάθεσης και απόσπασης στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ δύναται να μεταβιβαστεί, γενικά ή κατά κατηγορία στελεχών, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ.
ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ !!!


Άρθρο 25
Τακτικές και Έκτακτες μεταθέσεις
1. Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες:
α. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κατά σειρά σπουδαιότητας κριτήρια:


(2)Κοινωνικά Κριτήρια, δηλαδή την προτίμηση των στελεχών με βάση και:
α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.


ΑΜΕΤΑΘΕΤΟΙ ΠΛΕΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ.
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.
ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑ.....ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ;;;


β. Έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να ενεργούνται με απόφαση Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μετά από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά Κριτήρια , στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
(1) Για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.


ΠΑΛΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ.......
ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΕΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ Ή (ΔΙΑΖ) “ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ” ΛΟΓΟΥΣ !!!


(6) Ύστερα από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογημένα δεν διαταράσσεται η πλήρωση υπηρεσιακών αναγκών.


ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ


(7) Για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο στρατιωτικό, δημόσιο υπάλληλο και λειτουργό, αστυνομικό ή συνοριακό φύλακα, ειδικό φρουρό, λιμενικό, πυροσβεστικό υπάλληλο ή δικαστικό λειτουργό.


ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ


2. Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά, μετά από αναφορά τους, στελέχη που τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που είτε έχουν σύζυγο με αναπηρία είτε επιμελούνται τέκνο με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%).
Η ανωτέρω παράγραφος 2 δεν τυγχάνει εφαρμογής σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ότι συντρέχουν προς τούτο σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι.

ΣΟΒΑΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ....ΟΠΩΣ Η ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ;;;
ΑΡΑ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ !!!


5. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών εντός της ίδιας ΠΕΔΙΛΣ δεν λαμβάνονται υπόψη τα Κριτήρια που αναφέρονται στις περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου α` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.


ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΔΙΛΣ !!!
ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ;;; [Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΙΝΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΡΑ (ΟΡΙΑ) ΤΗΣ 2ΗΣ ΠΕΔΙΛΣ]


Άρθρο 27
Αποσπάσεις
Απόσπαση στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα με απόφαση του Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μετά από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Μεταθέσεων. Η σχετική αρμοδιότητα του Υπουργού μπορεί να μεταβιβαστεί με απόφαση του συνολικά ή για κατηγορίες στελεχών.


ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΘΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ;;; ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΤΕΛΟΣ !!!


Άρθρο 28
Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων - Προσφυγές
1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται η συγκρότηση των Συμβουλίων Μεταθέσεων και η λειτουργία τους. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο μέγιστος χρόνος παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, ο οποίος δε μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, εξειδικεύονται τα Κριτήρια τοποθετήσεων και μεταθέσεων ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής τους, τα θέματα των αποσπάσεων, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.


ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΑ ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΔ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ.
ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 5 ΕΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 5 ΕΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟ (ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ!!!


2. Η απόφαση της τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους αμελλητί. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της, προς το διοικητικό όργανο που την εξέδωσε, το οποίο υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της.
Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η ασκηθείσα προσφυγή αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής προσφυγής ή την απάντηση επί των προσφυγών που τυχόν υποβληθούν, οι πίνακες του προς τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση προσωπικού κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.
Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Θ' ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΚΟΠΕΙ Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ !!!


Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν τυγχάνουν εφαρμογής για τους ανώτατους Αξιωματικούς, λόγω της κρισιμότητας των καθηκόντων που αντιστοιχούν στο βαθμό τους.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΚΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΥΠΩΔΟΥΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ !!!


Άρθρο 35
Θητεία Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 81/2012 “Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής” (Α΄139) αντικαθίσταται ως εξής:
“Η θητεία του Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ορίζεται διετής και δύναται να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη έτος. ”


ΑΡΧΗΓΟ Θ' ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΑΝΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΠΛΕΟΝ !!!


Άρθρο 43
Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό
1. Η περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 (Α'139) αντικαθίσταται από το χρόνο θέσης της σε ισχύ ως εξής:
“β) Επικελευστής: δυο έτη πραγματικής υπηρεσίας, όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, εφόσον η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης, τρία δε έτη όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους.”
2. Η περ. α' της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 (Α'139) αντικαθίσταται από το χρόνο θέσης της σε ισχύ ως εξής:
“α) Λιμενοφύλακας: επτά έτη πραγματικής υπηρεσίας όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, εφόσον η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης, οκτώ δε έτη όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους.”
3. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δε θεμελιώνει δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.


ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΧΙ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ;;;
Άρθρο 46
Αποστρατευτικός Βαθμός Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
Η παράγραφος 10 του άρθρου 37 του Προεδρικού Διατάγματος 81/2012 (Α' 139) αντικαθίσταται ως εξής:
“10. Σημαιοφόροι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση αποστρατείας, εφόσον από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως “λίαν καλός “ ή ¨καλός” θεωρούνται ως “ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους”, προάγονται με προεδρικό διάταγμα στον επόμενο εν ενεργεία βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός μηνός από την προαγωγή τους.”


ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΙΤΗΜΑ


Άρθρο 47
Μεταθέσεις Στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
Στην περίπτωση (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 33/2009 (Α΄ 50), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τα άρθρα 14 και 15 του π.δ. 97/2012 (Α΄ 156), τα άρθρα 72 και 73 του π.δ. 81/2014 (Α΄ 25) και την παρ.2 του άρθρου 56 του Νόμου 4310/2014 (Α' 258), προστίθενται τελευταία εδάφια ως κατωτέρω:
“Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για τις τακτικές μεταθέσεις και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετατέθηκαν με τη διαδικασία τακτικών μεταθέσεων του έτους 2015 σε Λιμενικές Αρχές της 6ης, 8ης και 9ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Το δικαίωμα του προηγούμενου εδαφίου ασκείται το αργότερο μέχρι 31-12-2017 και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις τακτικές μεταθέσεις στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ τα οποία έχουν συμπληρώσει κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος τρία (3) έτη υπηρεσίας στις Λιμενικές Αρχές του προηγούμενου εδαφίου. ”


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ ΤΟ 2015 (ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ) ΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ.
ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΙ ΑΝ ΜΕΤΑΤΕΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΚΛΕΙΣΑΝ 3ΕΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31-12-2017.
Άρθρο 49
Παροχή Υπηρεσιών Υγείας από ΕΟΠΥΥ
Στα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τις οικογένειές τους δύνανται να παρέχονται από τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης της υγείας και συμβουλευτικής υποστήριξης, καθώς και συνταγογράφηση και εντολή διενέργειας παρακλινικών εξετάσεων. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, θέματα σχετικά με δαπάνες για την παροχή τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.


“ΔΥΝΑΤΑΙ”.....ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΚΥΑ !!!
Άρθρο 51
Υπηρεσία Γραφείου
Το άρθρο 4 του π.δ. 37/2012 “Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.” (Α΄75), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρο 4
Υπηρεσία Γραφείου
1. Υπηρεσία γραφείου είναι η κατάσταση στην οποία τίθενται οι εν ενεργεία Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, οι οποίοι για λόγους υγείας κρίνονται σωματικά ανίκανοι για κάθε άλλη υπηρεσία, εκτός από εκείνη του γραφείου. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας οι οποίοι κρίνονται πτητικά ακατάλληλοι, τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας εδάφους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του π.δ. 81/2012 (Α΄139).


4. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία τίθενται και τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, τοποθετούνται και μετατίθενται αντιστοίχως, σε Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 33/2009 (Α΄50), όπως κάθε φορά ισχύουν, με αποκλειστικό κριτήριο την κατάσταση της υγείας τους και τα καθήκοντα τα οποία επιτρέπεται να εκτελούν σύμφωνα με την παράγραφο 5.


ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ;;;
Άρθρο 52
Τροποποίηση Κανονισμού ωραρίου εργασίας Προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 68/2003 “Κανονισμός ωραρίου εργασίας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.).” (Α' 71), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“ Οι ημέρες ανάπαυσης χορηγούνται εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, η οποία αρχίζει από το χρονικό σημείο που γεννάται το δικαίωμα λήψης τους.”
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 του π.δ. 68/2003, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“ 3. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται ο συμψηφισμός των ημερών ανάπαυσης σε διάστημα ενός μηνός, οι οποίες χορηγούνται εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της τελευταίας ημέρας ανάπαυσης.
4. Οι ημέρες ανάπαυσης οι οποίες δεν χορηγήθηκαν εντός των προθεσμιών οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3, λόγω πρόσθετης εργασίας, χορηγούνται τμηματικά από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας όπου υπηρετεί το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη λήξη της εργασίας αυτής. Σε περίπτωση τοποθέτησης, ή μετάθεσης του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε διαφορετική Υπηρεσία εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, οι οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης χορηγούνται από τον προϊστάμενο της νέας Υπηρεσίας.”
Οι καταγεγραμμένες ημέρες ανάπαυσης οι οποίες δεν χορηγήθηκαν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο π.δ. 68/2003 “Κανονισμός ωραρίου εργασίας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.).” (Α' 71), όπως αυτές ίσχυαν πριν την έκδοση του παρόντος, λογίζονται ως οφειλόμενες και χορηγούνται τμηματικά στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών όπου υπηρετούν, εντός προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου, δεν είναι αντικειμενικά δυνατόν να εκπληρωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, αυτή εκπληρώνεται στην αμέσως επόμενη Υπηρεσία τοποθέτησης ή μετάθεσης του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου είναι αντικειμενικά δυνατή η εκπλήρωσή της. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η προθεσμία του ενός έτους αρχίζει από την επομένη της μετακίνησης του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης δεν επιτρέπεται να προηγούνται ή να έπονται αδειών απουσίας και χορηγούνται κάθε φορά μέχρι και δύο τον αριθμό.”


ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 2 ΣΕΙΡΩΝ.
Άρθρο 57
Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές σχολές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
1. Η εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θα ρυθμίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 από τις διατάξεις του Ν. 1351/1983, όπως ισχύει. Με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί μετά από πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα ρυθμιστεί κάθε λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση της διατάξεως αυτής. Με το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για τις Σχολές του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, καθώς και τα ποσοστά που αντιστοιχούν σε αυτούς.
2. Με το Προεδρικό Διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης της Σχολής Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) και της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στην ανώτερη και ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


ΧΡΟΝΙΟ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟ ΑΙΤΗΜΑ.
Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ;;;
ΕΑΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ;;;


Άρθρο 77
Ρύθμιση Θεμάτων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
1. Οι καταταγέντες ως κελευστές Λ.Σ. στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. κατά το έτος 1999 (33ο Σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. ) που φέρουν το βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. καθώς και οι καταταγέντες ως κελευστές Λ.Σ. στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. κατά το έτος 2000 (34ο Σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.) που φέρουν το βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ., προάγονται αναδρομικά από 04-10-2008 (ημερομηνία κατάταξης 04-10-1999) και 23-10-2009 (ημερομηνία κατάταξης 23-10-2000) αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στο βαθμό του Αρχικελευστή Λ.Σ. (άρθρο 57 παρ. 1γγ του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Ν. 3079/2002 ΦΕΚ 311 Α΄), ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων και χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών. Ο χρόνος από 04-10-2008 και 23-10-2009 αντίστοιχα προσμετράται για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται από την κατηγορία τους (άρθρο 57 παρ. 1 α του Κώδικα Προσωπικού Λ.Σ. (Ν.3079/2002 ΦΕΚ 311 Α΄). Οι προαγόμενοι κατά τα ανωτέρω τίθενται στο τέλος της επετηρίδας κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. Εντός δυο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, εκδίδονται οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις για την πλήρη διοικητική τους αποκατάσταση. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δε θεμελιώνει δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.
Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 31ου Σχολείου ΔΥΛΣ, οι οποίοι προήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 59 του Νόμου 3079/2002 (ΦΕΚ Α' 311), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του Νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ Α' 122), της παραγράφου 15 του άρθρου 2 του Νόμου 3569/2007 (ΦΕΚ Α' 122) και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ΠΔ 81/2012 (ΦΕΚ Α' 139) με τη συμπλήρωση δυο ετών στον βαθμό του Πλωτάρχη δύνανται να προαχθούν στον επόμενο βαθμό του Αντιπλοίαρχου χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.


ΧΡΟΝΙΟ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟ ΑΙΤΗΜΑ.
Η ΙΔΙΑ ΑΔΙΚΙΑ ΘΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΟΜΩΣ ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΟ 32ο ΣΧΟΛΕΙΟ.
ΔΕΝ ΕΦΕΡΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘ/ΣΤΗ ΛΣ ΤΑ ΕΤΗ 1999 ΚΑΙ 2000 ΑΛΛΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΣΗΜ/ΡΟΥ ΛΣ (ΕΟΘ).
ΟΙ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΙ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΑΔΙΚΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ !!!ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->