Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣ: ΠΕΑΛΣ-ΠΟΕΠΛΣ Η όποια ανταμοιβή του 1 έτους για όσους έχουν στρατό σταματάει στο βαθμό του Σημ/ρου.ΠΡΟΣ: ΠΕΑΛΣ-ΠΟΕΠΛΣ


Με το άρθρο 42 του υπό κατάθεση Σχεδίου Νόμου θα υπολογίζεται πλέον ο χρόνος στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό.
Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει τα εξής:
1. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 (Α’139) αντικαθίσταται από το χρόνο θέσης της σε ισχύ ως εξής:
“β) Επικελευστής: δυο έτη πραγματικής υπηρεσίας, όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, εφόσον η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης, τρία δε έτη όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους.”
Το άρθρο 17 παρ.1 ρυθμίζει τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον βαθμό για τους προερχόμενους από ΔΥΛΣ.
Οπότε θα τροποποιηθεί ως εξής:
1. Οι βαθμοφόροι Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. προάγονται, εφόσον συμπληρώσουν ελάχιστο χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμό, ως εξής:
α) Κελευστής: Τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας.
β) Επικελευστής: δυο έτη πραγματικής υπηρεσίας, όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, εφόσον η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης, τρία δε έτη όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους
γ) Αρχικελευστής: Τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας.
δ) Ανθυπασπιστής: Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας.

Καθώς δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις οι προαγωγές γίνονται κατ΄εφαρμογή και της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.
6. Οι Αρχικελευστές και Ανθυπασπιστές Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5, προάγονται ανεξάρτητα της ύπαρξης ή μη κενών οργανικών θέσεων, εφόσον συμπληρώσουν το μέγιστο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στον
κατεχόμενο βαθμό ως εξής:
α) Έξι ετών στο βαθμό του Αρχικελευστή.
β) Πέντε ετών στο βαθμό του Ανθυπασπιστή, ή δεκαέξι ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, από τα οποία τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Ανθυπασπιστή.
Οπότε όσοι έχουν στρατιωτική θητεία θα προαχθούν νωρίτερα κατά 1 χρόνο στο βαθμό του Επικ/στη αλλά αυτό θα γίνει μέχρι το βαθμό του Ανθ/στη. Στο βαθμό του Σημ/ρου θα προαχθούν όλοι μαζί την ίδια ημερομηνία.
Παράδειγμα:
 Κατάταξη το έτος 2000
                              Με στρατό                                                                       Χωρίς στρατό
Κελευστής               2000                                                                              2000
Επικ/στης                2003                                                                               2003
Αρχ/στής                 2005 (Με το Σ.Ν.)                                                         2006
Ανθ/στης                 2011  (6 χρόνια Αρχ/στης)                                          2012 (6 χρόνια Αρχ/στης)
Σημ/ρος                   2016 (5 χρ. Ανθ/στης ή 16 συνολικά Υπαξ/κος)    2016 (16 χρ. συνολικά Υπαξ/κος)
Κατά συνέπεια η όποια ανταμοιβή του 1 έτους για όσους έχουν στρατό σταματάει στο βαθμό του Σημ/ρου.
Οπότε θα πρέπει να προωθηθεί αντίστοιχη ρύθμιση και για την 6 του άρθρου 17.

                                                                                                                           Με εκτίμηση

                                                                                                       Σημ/ρος ΛΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->