Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΛΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΝΑΝΠ : “Υποβολή σχολίων και απόψεων επί της έκθεσης αξιολόγησης της υφιστάμενης δομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) και επί των προτάσεων αναδιάρθρωσης επιμέρους δομών.”


Παρατίθενται κατωτέρω σχόλια και απόψεις επί του σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης της υφιστάμενης δομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και επί των προτάσεων αναδιάρθρωσης επιμέρους δομών, όπως αυτές κοινοποιήθηκαν την 13-02-2017 στα μέλη της Ομάδας Εργασίας για Αναδιοργάνωση του Οργανογράμματος του ΥΝΑΝΠ, ως ακολούθως:

1. Στην υποβληθείσα έκθεση αξιολόγησης, μνημονεύεται ότι τα σύγχρονα προηγμένα κράτη βασίζονται κατά κύριο λόγο σε Διοικήσεις πολιτικού χαρακτήρα, τις οποίες συμπληρώνουν με ένστολους βραχίονες εκεί όπου απαιτείται για την επιτυχή έκβαση αποστολών, Άμυνας – Ασφαλείας  (Ένοπλες Δυνάμεις), Δημοσίας Τάξης – Αστυνόμευσης (Αστυνομία, Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και Προστασίας από έκτακτα γεγονότα (ΠΣ).

Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι η χώρα μας αποτελεί ένα σύγχρονο κράτος το οποίο οργανώνεται διοικητικά, όπως και τα υπόλοιπα προηγμένα κράτη με γνώμονα τις ιδιαίτερες γεωπολιτικές συνθήκες της γεωγραφικής μας περιοχής καθώς και τις ιδιαιτερότητες στην άσκηση υποστήριξης ζωτικών τομέων της κοινωνίας και της επιχειρηματικής δράσης, όπως εν προκειμένω της Ναυτιλίας.

Η διοικητική υποστήριξη της εμπορικής ναυτιλίας, αποτελεί για έναν αιώνα περίπου, αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Πέραν του κριτηρίου της οργάνωσης με στρατιωτική ή πολιτική δομή, είναι κοινώς παραδεκτό ότι οι υφιστάμενοι διοικητικοί μηχανισμοί με αρμοδιότητα την υποστήριξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, οφείλουν να λειτουργούν με σύγχρονο τρόπο και να αξιολογούνται με βάση την αποτελεσματική τους ανταπόκριση στο καθήκον που τους εμπιστεύεται η Πολιτεία.

2. Στην υποβληθείσα έκθεση αξιολόγησης, σημειώνεται ότι η ορθή/υπεύθυνη λειτουργία ενός διοικητικού σχηματισμού είναι προεχόντως θέμα επικρατούσας κουλτούρας και όχι τόσο εξωγενών παραγόντων, όπως η στολή ή η τήρηση αυστηρής πειθαρχίας.
Επί αυτού, επισημαίνεται ότι η διαμόρφωση και η διατήρηση της ορθής κουλτούρας για τη λειτουργία διοικητικών μηχανισμών δεν σχετίζεται και δεν μπορεί να κρίνεται με βάση απλά εξωτερικά γνωρίσματα, αλλά με κριτήριο την ποιοτική στελέχωσή τους, ήτοι τη στελέχωση τους με διοικητικά όργανα τα οποία έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση. Τούτο έχει, επί μακρόν, αποτελέσει αντικείμενο έργου στο οποίο το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. έχει επενδύσει υπό τη μορφή της συστηματικής ανάδειξης και επιμόρφωσης στελεχών, που καλύπτουν τις θέσεις χειρισμού ναυτιλιακών αρμοδιοτήτων.

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, επιμορφώνονται ή μετεκπαιδεύονται με υπηρεσιακή μέριμνα, επί των διοικητικών τους καθηκόντων. Επομένως, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πέραν από τη στρατιωτική τους ιδιότητα η οποία καθορίζει μόνον την μεταξύ τους ιεραρχική σχέση, διαθέτουν τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά για την ορθή και υπεύθυνη λειτουργία του συνόλου των διοικητικών δομών τις οποίες στελεχώνουν.

3. Στην υποβληθείσα έκθεση αξιολόγησης, μνημονεύεται μεταξύ άλλων, ότι η πρακτική της αξιοποίησης διοικητικών πόρων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για την θεραπεία ασυγχρονιών οδηγεί στην “προσωρινή αντιμετώπιση πιεστικών αναγκών, ωστόσο η συγκεκριμένη πρακτική (επέκτασης της στρατιωτικοποιημένης δομής έναντι της πολιτικής), ούτε ευνοεί την ομαλή ανάπτυξη των δομών του Υπουργείου, ούτε προφανώς ταιριάζει σε μία σύγχρονη πολιτεία, όπου η γενική τάση είναι να αποστρατιωτικοποιούνται/πολιτικοποιούνται οι κρατικές υπηρεσίες.

Εν προκειμένω, αντιτείνεται ότι  η αξιοποίηση διοικητικών πόρων και μέσων εν γένει του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ακόμα και σε δομές με πολιτικό προσωπικό, δεν αποτελεί προσπάθεια επέκτασης της στρατιωτικοποιημένης δομής έναντι της πολιτικής, αλλά αντιθέτως εντάσσεται στο πλαίσιο της εκάστοτε αιτούμενης αρωγής με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του κοινού φορέα, όπου υπάγονται διοικητικά αμφότερες οι δομές.

4. Σε κάθε περίπτωση, η ενασχόληση του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με τις ναυτιλιακές δραστηριότητες και κατ΄ επέκταση η προτεινόμενη αλλαγή των αρμοδιοτήτων του, δεν αποτελεί αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας και οι σχετικές προτάσεις εκφεύγουν της εντολής για τροποποίηση του Οργανογράμματος του Υπουργείου.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια προγενέστερης συνάντησης της Ομάδας Εργασίας, παρενέβη ο ίδιος ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  και επεσήμανε ότι δεν αποτελεί αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας η αλλαγή και η μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σε δομές του φορέα με πολιτική οργάνωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις, αποτυπώνεται με σαφήνεια η διάκριση των δομών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και καθορίζονται με ευκρίνεια οι αρμοδιότητες τους.

5. Στην υποβληθείσα έκθεση αξιολόγησης, προτείνεται η μεσολάβηση σύντομης μεταβατικής φάσης για την σταδιακή αποχώρηση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από τις Υπηρεσίες με αρμοδιότητες την διοικητική υποστήριξη της εμπορικής ναυτιλίας και την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων.

Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος με την τότε επιχειρηθείσα διάσπαση των αρμοδιοτήτων, η παρούσα αξιολόγηση δεν παρέχει την παραμικρή περιγραφή για τον τρόπο λειτουργίας του φορέα (ΥΝΑΝΠ) τόσο κατά το προτεινόμενο μεταβατικό στάδιο, όσο και πέραν αυτού.

Σημειωτέον, ότι η εύρυθμη λειτουργία ενός φορέα σε ένα τόσο κρίσιμο χώρο εθνικής σημασίας, θα πρέπει να περιλάβει όχι μόνο την “επί χάρτου άσκηση” διαμοιρασμού αρμοδιοτήτων αλλά και την εις βάθος εξέταση του τρόπου υποστήριξης και ανταπόκρισης του σε κεντρικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

6. Τέλος, με δεδομένη την καίρια σημασία των συμπερασμάτων / εισηγήσεων, κρίνεται αναγκαίο όπως εξετασθεί η διενέργεια διαβούλευσης με κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ως προς το μοντέλο ναυτιλιακής διοίκησης που θα εκρίνετο κατάλληλο για την διοικητικής φύσεως προώθηση των ζητημάτων ενδιαφέροντός τους. 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->