Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε Έγκριση Τελικού Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ‘’τεσσάρων (04) παράκτιων περιπολικών πλοίων’’ μήκους άνω των 30μ, [δύο (02) πλοία συν δύο (02) με δικαίωμα προαίρεσης εφόσον επιτευχθεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΈγκριση Τελικού Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ‘’τεσσάρων (04) παράκτιων περιπολικών πλοίων’’ μήκους άνω των 30μ, [δύο (02) πλοία συν δύο (02) με δικαίωμα προαίρεσης εφόσον επιτευχθεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή] προϋπολογισθείσας αξίας έκαστου πλοίου δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ #15.000.000,00€#, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας με το δικαίωμα προαίρεσης εξήντα εκατομμυρίων ευρώ #60.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης τριάντα εκατομμυρίων ευρώ #30.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.


 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->