Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΔ ΓΙΑ ΑΠΟΒΟΛΗ Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΔημοσίευση από τα εν εφεδρεία στελέχη


ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ:
«Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 21 Ιουνίου 2017 με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με: (Α) Τις διατάξεις των άρθρων 100 του ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λ. Σ.» (Α΄ 311), (Β) Τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 Α' περίπτωση (στ) του π.δ.514/82 «Πειθαρχική δικαιοδοσία του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος»(Α' 94), (Γ) Τις διατάξεις των άρθρων 31 παρ.1(δ), 2, 3 και 5 και 55 παρ.1 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις,αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 139), (Δ) Τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ.2 και 20 του π.δ.37/2012 «Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 75), (Ε) Τις διατάξεις του π.δ.187/2004
«Ανακριτικά Συμβούλια Προσωπικού Λιμενικού Σώματος»(Α΄164), (ΣΤ) Το από 03-03-2017 Πρακτικό Γνωμοδότησης του Δευτεροβάθμιου Ανακριτικού Συμβουλίου για Ανώτερους (πλην Πλοιάρχων) και Κατώτερους Αξιωματικούς Λ.Σ., (Ζ) Το από 07-10-2011 π.δ. «Κύρωση πίνακα έκτακτης κρίσης οκτώ (8) κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος προερχόμενων από Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό και αποστρατεία τους »(ΦΕΚ 939 Γ').

1. Αποβάλλεται από τα εν εφεδρεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Γεωργίου (Α.Μ. εν ενεργεία 3010), για πράξεις που θίγουν την τιμή, αξιοπρέπεια και υπόληψη του στρατιωτικού ή το κύρος του Σώματος ή μαρτυρούν έλλειψη ακεραιότητας και διαφθορά χαρακτήρα, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στο από 03 Μαρτίου 2017 Πρακτικό Γνωμοδότησης του Δευτεροβαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου για Ανωτέρους (πλην Πλοιάρχων) και Κατωτέρους Αξιωματικούς Λ.Σ.

 2. Ο ανωτέρω Αξιωματικός (ε.α.) στερείται του βαθμού του, υποκείμενος στις προβλεπόμενες από την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του π.δ. 81/2012 συνέπειες και διαγράφεται από τα στελέχη της εφεδρείας ακολουθώντας την προ της κατάταξής του στρατολογική κατάσταση».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->