Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

ΟΤΑΝ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ "ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ"ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΛΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ Αυτοί είναι οι πραγματικοί σκοποί τους οποίους «εξυπηρετεί» η διοικητική πράξη της διάθεσης.Αυτοί είναι οι πραγματικοί σκοποί τους οποίους «εξυπηρετεί» η διοικητική πράξη της διάθεσης.


1. Παρότι πολλά στελέχη του ΛΣ, ανεξαρτήτως βαθμίδας, έχουν μετακινηθεί πολλάκις κατά τη διάρκεια της καριέρας τους με την υπηρεσιακή διαδικασία της διάθεσης, είναι βέβαιο ότι ελάχιστοι εξ αυτών έχουν μπει στη διαδικασία να διαβάσουν με προσοχή το σχετικό με αυτήν άρθρο 23 του ΠΔ 33/2009.

[«Διάθεση» στελέχους Λ.Σ. είναι η προσωρινή απομάκρυνση αυτού από τη δύναμη της υπηρεσίας στην οποία οργανικά ανήκει και η προσάρτησή του σε άλλη υπηρεσία δια καθορισμένο μικρό χρονικό διάστημα και δια συγκεκριμένο έργο ή στα πλαίσια ικανοποιήσεως άλλων διοικητικών αναγκών. Ο διατιθέμενος εξακολουθεί να ανήκει οργανικά και διοικητικά στην μονάδα από την οποία διατέθηκε.

Οι Διαθέσεις αποφασίζονται και διατάσσονται από τον Αρχηγό Λ.Σ.]


2. Με μια πρώτη εννοιολογική προσέγγιση του εν λόγω άρθρου, προκύπτει ότι η υπηρεσιακή διαδικασία της διάθεσης προβλέφθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει την Υπηρεσία στην ικανοποίηση συγκεκριμένων κάθε φορά αναγκών της. Συνεπώς, δεν προκύπτει από το λεκτικό που χρησιμοποιήθηκε ότι αυτή η διάταξη προβλέφθηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του εκάστοτε διατιθέμενου στελέχους ή έτερου τρίτου στελέχους. Ή μήπως ατύπως και πλαγίως εξυπηρετείται και αυτός ο σκοπός, ίσως και κατά απόλυτη προτεραιότητα, προς όφελος:

α) εκείνων που μπορούν με διάφορους τρόπους να πείσουν τα αρμόδια κλιμάκια της Υπηρεσίας
–που δύνανται και έχουν τη νομική εξουσιοδότηση να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία της διαθέσεως- να «δημιουργήσουν» υπηρεσιακές ανάγκες στην υπηρεσία που οι ίδιοι επιθυμούν να διατεθούν και οι οποίοι καταλήγουν, τελικώς, μετατιθέμενοι στην υπηρεσία στην οποία διατέθηκαν, προσαρτώμενοι σε αυτήν για χρονικό διάστημα κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που ρητώς ορίζει ο νομοθέτης στη συγκεκριμένη διάταξη, ήτοι για καθορισμένο μικρό χρονικό διάστημα,

β) εκείνων που μπορούν με διάφορους τρόπους να πείσουν τα αρμόδια κλιμάκια της Υπηρεσίας
-τα οποία δύνανται και έχουν τη νομική εξουσιοδότηση να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία της διαθέσεως- να απομακρύνουν ένα στέλεχος από μια υπηρεσία, για διάφορους κάθε φορά λόγους, αντικαθιστώντας τον, ίσως, με έτερο στέλεχος και πάλι με την αιτιολογία της ύπαρξης υπηρεσιακής ανάγκης και,

γ) αναμφισβήτητα, εκείνων των υπηρεσιακών παραγόντων που δύνανται και έχουν τη νομική εξουσιοδότηση να ενεργοποιούν τη διαδικασία της διαθέσεως κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23 του ΠΔ33/2009.

3. Εκ της διατύπωσης του άρθρου της διάθεσης, προκύπτουν για τα αρμόδια υπηρεσιακά κλιμάκια, που δύναται και έχουν τη νομική εξουσιοδότηση να ενεργοποιούν την υπηρεσιακή διαδικασία της διάθεσης, συγκεκριμένοι νομικοί περιορισμοί και υποχρεώσεις.


i) Για να υπάρχει το τεκμήριο της νομιμότητας σε κάθε διοικητική πράξη διάθεσης θα πρέπει υποχρεωτικά και όχι ala cart, να συντρέχουν όλες οι ρητά προσδιορισθείσες προϋποθέσεις και να λαμβάνονται αυστηρώς υπόψη όλοι oi νομικοί περιορισμοί της υπόψη νομοθετικής διάταξης. Ειδικώς και απαραιτήτως, θα πρέπει στο σώμα της εντολής διάθεσης, να αναγράφεται ρητά ο ακριβής χρόνος της διάθεσης και το είδος του έργου που καλείται να φέρει εις πέρας ο διατιθέμενος.

ii) Βέβαια, η παράλειψη του νομοθέτη να ορίσει με σαφήνεια τι συνιστά μικρό χρονικό διάστημα δημιουργεί ένα τεράστιο νομικό κενό, το οποίο αφήνει μεγάλο χώρο για αυθαίρετες υπηρεσιακές πρακτικές, οι οποίες αφενός, εξυπηρετούν την υπηρεσία, αλλά ενίοτε εξυπηρετούν και κάποιους λίγους διατιθέμενους ή στελέχη της ανωτέρω β) και γ) περίπτωσης.

iii) Για ποιο λόγο άραγε στο άρθρο της διοικητικής πράξης της απόσπασης ο νομοθέτης προνόησε: α) να προσδιορίσει με λεπτομέρεια τη χρονική διάρκεια για την οποία δύναται η Υπηρεσία (σε κάθε επιμέρους περίπτωση) να αποσπάσει τα στελέχη της, ειδικά στην περίπτωση έκτακτης ενίσχυσης της οργανικής δύναμης μίας υπηρεσίας, β) να αποτυπώσει τις ακριβείς προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και τους ειδικούς περιορισμούς που υφίστανται και δεν έπραξε το ίδιο και στην περίπτωση του άρθρου της διάθεσης;

iv) Επιπλέον, η επιλογή του νομοθέτη να εισάγει την πρόταση «ή στα πλαίσια ικανοποιήσεως άλλων διοικητικών αναγκών», κατ΄ ουσίαν, καταργεί τον πραγματικό σκοπό για τον οποίο, κατά τα φαινόμενα, θεσπίστηκε ως επιβεβλημένη υπηρεσιακή πρακτική/διαδικασία η διοικητική πράξη της διάθεσης, ο οποίος πραγματικός σκοπός προσδιορίζεται σαφώς από την ακριβώς προηγούμενη φράση, ότι δηλαδή η διάθεση θα πρέπει να γίνεται για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, και ο οποίος σκοπός, καταφανέστατα, είναι αυτός που προσιδιάζει και στον έκτακτο- επιτακτικό και προσωρινό χαρακτήρα της διοικητικής πράξης της διάθεσης.

4. Αρκεί να παρατεθεί η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 23 του ΠΔ 33, επί του υπό διαβούλευση πολυνομοσχεδίου με τίτλο «Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», εκ της οποίας διαφαίνεται η πρόθεση του νομοθέτη να καλύψει το νομικό κενό που υφίσταται και αφορά, μεταξύ άλλων ζητημάτων, στον ακριβή προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος της διάθεσης:

[6. Διάθεση είναι η προσωρινή μετακίνηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και ικανότητας υπηρεσιών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Οι διατιθέμενοι εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας από την οποία διατίθενται και συμμορφώνονται πλήρως με τις διαταγές και εντολές της Υπηρεσίας διάθεσης, για θέματα εκτέλεσης υπηρεσίας.


7. Η διάθεση διατάσσεται για χρονικό διάστημα μέχρι και εξήντα (60) ημέρες, μετά τη λήξη του οποίου παύει αυτοδικαίως και ο διατιθέμενος επιστρέφει στην Υπηρεσία από την οποία διατέθηκε, χωρίς άλλη διατύπωση. Δεν επιτρέπεται για δεύτερη φορά η διάθεση του ιδίου στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτό συνεχίζει να υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία από την οποία έχει ήδη διατεθεί μία φορά.11. Η αρμοδιότητα αποσπάσεων και διαθέσεων μεταβιβάζεται στον Αρχηγό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο οποίος έχει δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης της συνολικά ή εν μέρει και κατά κατηγορία στελεχών σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης.]


Βέβαια και σε αυτήν την τροποποίηση υπάρχουν προβληματικά σημεία, ως κάτωθι :

- Έχει αφαιρεθεί η σημαντικότατη προϋπόθεση, που έχει τεθεί στο εν ισχύ άρθρο της διάθεσης, ήτοι ότι η διάθεση του στέλεχους ΛΣ πραγματοποιείται για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου.

- Παρότι η διάθεση δε συνιστά πλέον προσάρτηση του στελέχους στην υπηρεσία στην οποία διατίθεται, αλλά μετακίνηση αυτού (όρος ο οποίος συνεπάγεται απομάκρυνση του στελέχους από την οργανική του θέση για πολύ μικρό χρονικό διάστημα) και παρότι ο νομοθέτης δεν παραλείπει αυτήν τη φορά να προσδιορίσει με αριθμητική ακρίβεια, κατ΄ αντιστοιχία με το άρθρο που ρυθμίζει τη διαδικασία της απόσπασης, το χρονικό διάστημα που δύναται να διαρκέσει η διάθεση, φαίνεται να παραβλέπει το γεγονός ότι οι Αξιωματικοί του ΛΣ, δυνάμει πρόσφατης εν ισχύ νομοθεσίας, μετατίθενται οποτεδήποτε άνευ οιοδήποτε περιορισμού οπουδήποτε κρίνει η Υπηρεσία απαραίτητο, ακόμη και εντός του ιδίου έτους. Άρα ο αριθμός διαθέσεων στους Αξιωματικούς αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο!

- Η αρμοδιότητα τόσο των διαθέσεων όσο και των αποσπάσεων μεταβιβάζεται σε κατώτερα κλιμάκια της διοίκησης, το οποίο καθιστά τον έλεγχο τυχόν αυθαιρεσιών των αρμοδίων υπηρεσιακών κλιμακίων δυσχερέστατο.

5. Η διάθεση, ως διοικητική πράξη που διαρκεί για μικρό χρονικό διάστημα, καθίσταται σχεδόν μη εφαρμοστέα στους Αξιωματικούς ΛΣ, καθότι η φύση των υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων- αντικειμένων, που ανατίθενται παγίως στους Αξιωματικούς σε οιαδήποτε Υπηρεσία, είναι σαφώς μεγάλης εξειδίκευσης και απαιτούν μεγάλη εργασιακή εμπειρία και τριβή. Για την ουσιαστική ικανοποίηση των υπηρεσιακών αναγκών με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά μέσω της διάθεσης ενός Αξιωματικού, είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί ένα σημαντικά μεγάλο μέρος του συνολικού χρόνου της διάθεσης (των δύο μηνών), ώστε ο αξιωματικός να εντρυφήσει σε ικανοποιητικό βαθμό στο πεδίο, που θα κληθεί να παράσχει τις υπηρεσίες του. Έτσι, η υπηρεσία όπου διατίθεται ο Αξιωματικός ελάχιστα μόνο οφέλη δύναται να αποκομίσει και η διάθεση σε αυτήν τη περίπτωση μάλλον αποκτά περισσότερο το χαρακτήρα της επιμόρφωσης του Αξιωματικού. Στις περιπτώσεις δε εκείνες, όπου η αιτιολογία της διάθεσης τύποις μόνο είναι η κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, η πράξη της διάθεσης του Αξιωματικού συνιστά, αναμφισβήτητα, πράξη παροπλισμού του, ένεκα του οποίου δημιουργείται σε βάρος του διατιθέμενου Αξιωματικού πληθώρα δυσμενών συνεπακόλουθων.

6. Μια διάθεση πλέον των εξήντα ημερών, η οποία, ως αποκαλύπτει η υφιστάμενη υπηρεσιακή πραγματικότητα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, επεκτείνεται πολύ πέραν του διμήνου, γεννά και την ανάγκη της αξιολόγησης του διατιθέμενου στελέχους. Επιτρέπει όμως αυτού του τύπου η διοικητική πράξη, η οποία γίνεται στο όνομα της εξυπηρέτησης των αναγκών της Υπηρεσίας, την διενέργεια μίας αξιόπιστης και δίκαιης αξιολόγησης ενός στελέχους και δη ενός Αξιωματικού?

7. Μίας μεγάλης έκτασης έλεγχος στις περισσότερες, κατά το δυνατό, περιπτώσεις διαθέσεων που έχουν λάβει χώρα κατά τα τελευταία χρόνια, μετά βεβαιότητας θα καταδείξει ότι: α) το μεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσεων διήρκησαν για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που ο νομοθέτης στην εν ισχύ διάταξη του ΠΔ/33 καθορίζει ως μικρό (αλλά και από αυτό που προσδιορίζεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, ήτοι έως και 60 ημέρες), και ότι β) μετά πέρατος των μη προβλεπόμενων νομοθετικά μακροχρόνιων διαθέσεων και για έναν μεγάλο αριθμό αυτών, ακολούθησε μετάθεση των στελεχών στην θέση, όπου είχαν διατεθεί.

8. Συνεπώς, ενώ η διοικητική πράξη της διάθεσης εκ πρώτης όψεως φαίνεται να θεσμοθετήθηκε για να καλυφθούν επιτακτικές, αυξημένες ή έκτακτες ανάγκες της Υπηρεσίας, πληθώρα υπαρκτών περιπτώσεων διάθεσης στελεχών καταδεικνύουν, δυστυχώς, ότι ή υπόψη διοικητική πράξη περισσότερο μάλλον λειτουργεί σαν «παραθυράκι»,
μέσω του οποίου δύνανται να εξυπηρετηθούν σκοποί πολύ αλλότριοι αυτού για τον οποίο αποκλειστικά θα έπρεπε να ενεργοποιείται η συγκεκριμένη διάταξη. Η υπηρεσιακή διαδικασία της διάθεσης καταλήγει να γίνεται το ''κρυφό όπλο'' στα χέρια των αρμοδίων κλιμακίων της Υπηρεσίας, που δύνανται να την ενεργοποιήσουν, με το οποίο όπλο μπορούν να απομακρύνουν από τη θέση του οποιοδήποτε στέλεχος επιθυμούν, «νόμιμα», άμεσα, για μεγάλο χρονικό διάστημα και χωρίς να του δίδεται το δικαίωμα της προσφυγής.

9. Από νομικής άποψης η διοικητική πράξη της διάθεσης μπορεί να λάβει χώρα μόνο για τα στελέχη εκείνα που καταλαμβάνουν οργανική θέση σε κάποια υπηρεσία του ΛΣ, όπως ρητά αναφέρει ο νομοθέτης. Ή όχι. Το “όπλο” των αρμοδίων κλιμακίων της υπηρεσίας, που νομιμοποιούνται να ενεργοποιήσουν την υπηρεσιακή διαδικασία της διάθεσης, πρότινος, εστράφη και κατά στελέχους του ΛΣ που καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση σε συγκεκριμένη υπηρεσία.
Ποιοι εισηγήθηκαν και με ποια νομικά επιχειρήματα την εν λόγω διοικητική πράξη, ποιες επιφυλάξεις εξέφρασαν τα κλιμάκια, που έθεσαν την υπογραφή τους και έδωσαν σάρκα και οστά σε μια διοικητική πράξη, που φαίνεται να στερείται το τεκμήριο της νομιμότητας, ποιοι οι λόγοι που οδήγησαν σε μια τέτοια ενέργεια και κυρίως, ποιος τελικώς ωφελήθηκε από αυτήν? Να γίνει έλεγχος, να αποδοθούν ευθύνες, να αποκατασταθεί η αδικία και να αρθεί άμεσα το δυσμενές κλίμα που δημιουργήθηκε σε βάρος του διοικούμενου, χωρίς απολύτως καμία δική του υπαιτιότητα.

10. Οι υπηρεσιακές ανάγκες αναμφισβήτητα πρέπει να καλύπτονται μέσω θέσπισης αποτελεσματικών νομοθετικών διατάξεων. Σε καμία όμως περίπτωση, δεν πρέπει η αιτιολογία της κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών να λειτουργεί ως πρόσχημα για την απομάκρυνση στελεχών ΛΣ από τη θέση όπου υπηρετούν. Η πράξη της διάθεση δεν πρέπει επ΄ουδενί να εξυπηρετεί σκοπούς εκδίκησης ή τιμωρίας ή άλλες σκοπιμότητες. Ο εκφοβισμός του προσωπικού ΛΣ με τέτοιες πράξεις γεννά ανασφάλεια και λειτουργεί αρνητικά στη απόδοση του και κατ΄ επέκταση, στην αποτελεσματικότητα του παραγόμενου έργου του Φορέα συνολικά.


“Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει.” (Αγάθων,450-400 π.Χ.).Και τέταρτον, άπασες οι ενέργειες των Δημοσίων λειτουργών υπόκεινται στον έλεγχο της δικαιοσύνη.-


Δημήτρης Α.Σαιτάκης
τ.Πρόεδρος ΠΕΑΛΣ
Μέλος ΔΣ ΠΕΑΛΣ

ΥΓ: Η ΠΕΑΛΣ ως θεσμικός εκπρόσωπος των Αξιωματικών ΛΣ οφείλει να παρέμβει άμεσα στον αξιότιμο Υπουργό Ναυτιλίας κ. Κουρουμπλή για την αποκατάσταση της νομιμότητας για όλες τις περιπτώσεις που Αξιωματικοί ΛΣ και όχι μόνο, θίγονται από την κακή εφαρμογή της εν λόγω διάταξης,ιδιαίτερα δε εκείνων που καταλαμβάνουν προσωποπαγή θέση.

Είναι απαράδεκτο  στελέχη του ΛΣ που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και έχουν τεθεί σε κατάσταση γραφείου(προσωποπαγή θέση)να αντιμετωπίζονται από τους διοικούντες με τρόπο τουλάχιστον,ανάλγητο.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->