Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ:ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΥΝΑΝΠ !ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Με το παρόν άρθρο, ανατρέπεται το υφιστάμενο, ανορθολογικό και, εκ των πραγμάτων, αναποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των πλοίων με ελληνική σημαία.

Συγκεκριμένα, σε πλήρη συμφωνία με την κοινοτική νομοθεσία, ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετασχηματίζεται σε έναν αποτελεσματικό εποπτικό φορέα των Εξουσιοδοτημένων από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αναγνωρισμένων Οργανισμών (Νηογνώμονες), οι οποίοι καθίστανται πλέον αποκλειστικά αρμόδιοι για την έκδοση των προβλεπόμενων από τη διεθνή και την ελληνική νομοθεσία πιστοποιητικών.

Ταυτόχρονα, καταργείται η υφιστάμενη δυνατότητα παράτασης ληγμένων Πιστοποιητικών Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.), η οποία υποβάθμιζε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Αθήνα, …. Σεπτεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ


Άρθρο …

Μετασχηματισμός του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.), οι Λιμενικές Αρχές καθώς και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων δεν ασκούν καθήκοντα και αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στους Εξουσιοδοτημένους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (Νηογνώμονες), σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

2. Ο Κ.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί επιθεωρήσεις στους Εξουσιοδοτημένους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (Νηογνώμονες), σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στην αντίστοιχη πρότυπη συμφωνία.

3. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, παύει η έκδοση των προβλεπόμενων από την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον Κ.Ε.Π., τις Λιμενικές Αρχές καθώς και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων. Τα ήδη εκδοθέντα και ευρισκόμενα σε ισχύ πιστοποιητικά εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την ημερομηνία λήξης ή ετήσιας θεώρησής τους, αλλά όχι πέραν τριμήνου από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Οι Εξουσιοδοτημένοι από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί (Νηογνώμονες) δύνανται να επανεκδίδουν για τα ελληνικά πλοία τα πιστοποιητικά που εμπίπτουν στο πεδίο εξουσιοδότησής τους, βάσει των σε ισχύ πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από τον Κ.Ε.Π., τις Λιμενικές Αρχές και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων, μέχρι την ημερομηνία λήξης ή ετήσιας θεώρησής τους.

4. Το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 9 του β.δ. 542/1968 (Α' 181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 175/1988 (Α` 77), καθώς και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του β.δ. 542/1968 καταργούνται.

5. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο καταργείται.


Αθήνα, …. Σεπτεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 4:

Κατάργηση των εξής διατάξεων:
Β’ εδάφιο της υποπαρ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του β.δ. 542/1968 (Α' 181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 175/1988 (Α’ 77), που ορίζει ότι:

«1. (α). […]. Η παραπάνω ισχύς των ΠΓΕ δύναται να παραταθεί μέχρι δύο (2) μήνες, εφόσον κριθεί αναγκαία και λογική.».
Παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του β.δ. 542/1968, που ορίζουν ότι:

«2. Η πράξις της παρατάσεως καταχωρείται επί του σώματος του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεωρήσεως.

3. Χορηγηθείσα παράτασις του Γενικού Πρωτοκόλλου Επιθεωρήσεως λήγουσα καθ’ ον χρόνον το πλοίον ευρίσκεται εν πλω εξακολουθεί ισχύουσα μέχρι κατάπλου του πλοίου εις τον πρώτον λιμένα.».
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝOΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
«…….»
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ

ΣE ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

Μετασχηματισμός Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

11. Γενική Αξιολόγηση

11.1. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία “άλλη διάταξη” που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου.

Με το παρόν άρθρο, ανατρέπεται το υφιστάμενο, ανορθολογικό και, εκ των πραγμάτων, αναποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των πλοίων με ελληνική σημαία, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού των διενεργούμενων ελέγχων, προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης της ασφαλούς ναυσιπλοΐας των ελληνικών πλοίων.

11.2. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε “άλλη διάταξη” είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα.

Με το παρόν άρθρο, σε πλήρη συμφωνία με την κοινοτική νομοθεσία, ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετασχηματίζεται σε έναν αποτελεσματικό εποπτικό φορέα των Εξουσιοδοτημένων από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αναγνωρισμένων Οργανισμών (Νηογνώμονες), οι οποίοι καθίστανται πλέον αποκλειστικά αρμόδιοι για την έκδοση των προβλεπόμενων από τη διεθνή και ελληνική νομοθεσία πιστοποιητικών. Αντίθετα, ο Κ.Ε.Π. διατηρεί μόνο το δικαίωμα να διενεργεί επιθεωρήσεις στους Νηογνώμονες, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στην αντίστοιχη πρότυπη συμφωνία.

Έτσι, από τη θέση ισχύος της προτεινόμενης διάταξης, ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.), οι Λιμενικές Αρχές και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων δεν ασκούν πλέον τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στους Εξουσιοδοτημένους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (Νηογνώμονες).

Ταυτόχρονα, καταργείται η υφιστάμενη δυνατότητα παράτασης ληγμένων Πιστοποιητικών Γενικής Επιθεώρησης, η οποία υποβάθμιζε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Με τον τρόπο αυτόν, απλοποιείται η διαδικασία των διενεργούμενων ελέγχων και παρέχεται η δυνατότητα ενιαίου, αποτελεσματικού και ορθολογικού ελέγχου από φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι εκ μέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Εξάλλου, με μεταβατικές διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης, λαμβάνεται μέριμνα για τα ήδη εκδοθέντα και ευρισκόμενα εν ισχύ πιστοποιητικά, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την ημερομηνία λήξης τους ή την ημερομηνία ετήσιας θεώρησής τους, και πάντως όχι πέραν τριμήνου από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, προκειμένου αφενός να μην προκληθεί αιφνιδιασμός της αγοράς αφετέρου να μην διατηρηθεί η υφιστάμενη δυσλειτουργική κατάσταση για χρονικό διάστημα πέραν του απαιτούμενου προς προσαρμογή στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

11.3. Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία “άλλη διάταξη” τους λόγους για τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.

Βασικός στόχος των διατάξεων που προωθούνται είναι η αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης ασφάλειας ναυσιπλοΐας των ελληνικών πλοίων, καθώς και η ενδυνάμωση της διαφάνειας ως προς τους διενεργούμενους ελέγχους στο πεδίο αυτό.

11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας “άλλης διάταξης”, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Αναμένεται ότι, με την υπό αξιολόγηση ρύθμιση, επιτυγχάνεται αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας της ναυσιπλοΐας καθώς και ενίσχυση της διαφάνειας στο πεδίο της παροχής πιστοποιητικών ναυσιπλοΐας, στοιχεία που θεωρούνται ότι θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, στη διασφάλιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και των εργαζομένων στα ελληνικά πλοία, αλλά και στην κατοχύρωση της περιβαλλοντικής προστασίας.

Μέσο για την πραγματοποίηση των ανωτέρω επιδιωκόμενων σκοπών συνιστούν οι προτεινόμενες διατάξεις, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και ορθολογικού συστήματος ελέγχου των πλοίων με ελληνική σημαία, σύμφωνα με τη διεθνή και την εθνική νομοθεσία, αφενός με την πρόβλεψη περί αποκλειστικής αρμοδιότητας των Νηογνωμόνων να διενεργούν τους σχετικούς ελέγχους αφετέρου με την κατάργηση της υφιστάμενης δυνατότητας παράτασης ληγμένων Πιστοποιητικών Γενικής Επιθεώρησης που υποβάθμιζε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

11.5 Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε “άλλης διάταξης”.

Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

12. Διαφάνεια και Διαβούλευση

12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία προτεινόμενη “άλλη διάταξη¨, τον τόπο, τον χρόνο και την διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές. -

12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία “άλλη διάταξη” χωριστά.-
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->