Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

UPDATE : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Τι έγινε η παρ. 5 στο νέο άρθρο; Οεεεεεοοοο…ωωω;Από μια ματιά στα αποσπασματικά άρθρα που μας αποστέλνονται του τελικού σχεδίου νόμου,εντύπωση προκαλεί η απαληφεί της παρ.5 του άρθρου 114 που απαγόρευε στο σρατιωτικό προσωπικό  αλλά και τους πολιτικούς υπαλλήλους του υπουργείου  ναυτιλίας να εργάζονται μετά την συνταξιοδότηση τους για τουλάχιστον τρία χρόνια, σε αναγνωρισμένους οργανισμούς - Νηογνώμονες.


Αφού βρε παιδιά δεν το καταθέτετε στη βουλή δεν μας το δίδετε ώστε να γνωρίζουμε τις προθέσεις σας?

Το χρώμα της σήμανσης (του κειμένου που παρατίθεται) συνάδει με αυτό της ιδεολογίας των εμπνευστών αυτής της κρυστάλλινης από πλευράς διαφάνειας διάταξης (από αυτήν άλλωστε προήλθε και ο σχετικός τίτλος του νομοσχεδίου).

Όπως τελικά ενημερωθήκαμε από αναγνώστρια και την ευχαριστούμε γιαυτό,η παρ. 5 του αρθρ.114 περιλαμβάνεται στο άρθρο 110.Παραθέτουμε αυτούσιο το ηλεκτρονικό μήνυμα
"Aγαπητοί διαχειριστές, καλησπέρα σας.
Σχετικά με το άρθρο σας για το άρθρο 114 και την απαλοιφή της παραγράφου σχετικά με την απαγόρευση εργασίας προσωπικού σε νηογνώμονες, παρακαλώ δείτε το, βρίσκεται στο άρθρο 110 , τελευταία παράγραφος.
Καλή συνέχεια."

Βέβαια παραμένει η απορία αφενός γιατί βγήκε από το άρθρο 114 που αναφέρεται στη διαφάνεια και αφετέρου γιατί δεν υπάρχει στη διαύγεια ή γιατί δεν αναρτάτε στη σελίδα του hcg.gr,;ώστε να έχουμε όλοι το σύνολο του τελικού κειμένου.
ΠΡΙΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 03-6-2017

Άρθρο 114
Ενίσχυση της διαφάνειας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

1. Απαγορεύεται στους οικονομικούς φορείς ή στους νόμιμους εκπροσώπους τους που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα τριών τουλάχιστον ετών μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποχώρησή του.

2. Εάν οι ανάδοχοι παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου και δεν θεραπεύσουν αυτή την παραβίαση μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής ειδοποίησης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να κηρύξει τον οικονομικό φορέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου με το 20%, κατ` ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της σύμβασης που έχει συνάψει με την αναθέτουσα αρχή. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να επιβάλλονται σωρευτικά οι κυρώσεις του προηγούμενου εδαφίου και, επιπλέον, αποκλεισμός από τις συμβάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα, κατ’ ελάχιστο, τριών ετών.

3. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν, αν ο οικονομικός φορέας ή ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και, αν ο οικονομικός φορέας ή ο ανάδοχος χρησιμοποιεί υπεργολάβους, για τους υπεργολάβους του. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των παραγράφων 1 και 2 από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται στον οικονομικό φορέα ή τον ανάδοχο.

4. Απαγορεύεται σε Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφάλειας να απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα τριών τουλάχιστον ετών μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποχώρησή του. Η παράβαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου επιφέρει την ανάκληση της εξουσιοδότησης του Αναγνωρισμένου Οργανισμού Ασφαλείας, η οποία επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Απαγορεύεται σε Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (Νηογνώμονες) να απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα τριών τουλάχιστον ετών μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποχώρησή του. Η παράβαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου επιφέρει την ανάκληση της εξουσιοδότησης του Αναγνωρισμένου Οργανισμού (Νηογνώμονα), η οποία επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 - 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, μόνο σε στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το οποίο συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

ΥΓ: Τι έγινε η παρ. 5 στο νέο άρθρο; Οεεεεεοοοο…ωωω;

Το χρώμα της σήμανσης συνάδει με αυτό της ιδεολογίας των εμπνευστών αυτής της κρυστάλλινης από πλευράς διαφάνειας διάταξης (από αυτήν άλλωστε προήλθε και ο σχετικός τίτλος του νομοσχεδίου)

 

ΜΕΤΑ

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΥΠΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΣΧΕΔΙΟ

Άρθρο 114

Ενίσχυση της διαφάνειας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

1. Απαγορεύεται στους οικονομικούς φορείς ή στους νόμιμους εκπροσώπους τους που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποχώρησή του.
2. Εάν οι ανάδοχοι παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου και δεν θεραπεύσουν αυτή την παραβίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής ειδοποίησης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να κηρύξει τον οικονομικό φορέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου με το 20%, κατ` ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της σύμβασης που έχει συνάψει με την αναθέτουσα αρχή. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να επιβάλλονται σωρευτικά οι κυρώσεις του προηγούμενου εδαφίου και, επιπλέον, αποκλεισμός από τις συμβάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα, κατ’ ελάχιστο, τριών (3) ετών.
3. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν, αν ο οικονομικός φορέας ή ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και, αν ο οικονομικός φορέας ή ο ανάδοχος χρησιμοποιεί υπεργολάβους, για τους υπεργολάβους του. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των παρ. 1 και 2 από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται στον οικονομικό φορέα ή τον ανάδοχο.
4. Απαγορεύεται σε Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφάλειας να απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποχώρησή του. Η παράβαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου επιφέρει την ανάκληση της εξουσιοδότησης του Αναγνωρισμένου Οργανισμού Ασφαλείας, η οποία επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 4 εφαρμόζονται, μόνο σε στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το οποίο συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->