Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΙ ...ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΧΥΣΗ ...ΣΥΣΤΉΝΟΥΝ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Το άρθρο 115 αναφέρεται στην ίδρυση Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Στην αποστολή του οργάνου αυτού - μεταξύ άλλων- είναι η ανάπτυξη μηχανισμού επιθεωρήσεων... με σκοπό την βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξάλειψη της κακοδιοίκησης και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος... Στους δε επιχειρησιακούς στόχους περιλαμβάνεται -μεταξύ άλλων- και ο εντοπισμός και η διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού...

Ασφαλώς οι συντάκτες της διάταξης ευρίσκονται σε σύγχυση αφού:

-Υπάρχει υποχρέωση σύστασης Μονάδας Οικονομικού Ελέγχου σε κάθε Υπουργείο που κυρίως εστιάζεται στον οικονομικό έλεγχο

- Στο ΥΝΑ.Ν.Π. για τα θέματα καλής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ προβλέπεται στον Οργανισμό και υπάρχει, λειτουργεί ξεχωριστή Υπηρεσία Ελέγχου με επικεφαλής τον αρχαιότερο υποναύαρχο του Λ.Σ, η ΓΕΛΣ, που έχει ως σκοπό- μεταξύ άλλων -και την υποβολή προτάσεων για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξάλειψη της κακοδιοίκησης και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος...

Τέτοια Υπηρεσία στα άλλα Υπουργεία δεν Υπάρχει παρά μόνο σε αυτά που έχουν ένστολο προσωπικό.

Επειδή προφανώς οι συντάκτες του νομοσχεδίου δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τον Οργανισμό του Υπουργείου, το επισημαίνουμε....... όπως επίσης επισημαίνουμε.... και τις σχετικές διατάξεις για την λειτουργία της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων...

Εκτός και αν δεν θέλουμε προϊστάμενο στις Υπηρεσίες αυτές Εισαγγελικό λειτουργό, αλλά.... για λόγους διαφάνειας Γενικό/η; Διευθυντή/τρια να ελέγχει στρατιωτικούς.....
Και σε ανώτερα.......

Διαβάστε παρακάτω όλο το άρθρο:

Άρθρο 115

Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπηρεσία, με τον τίτλο «Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Σ.Ε.Ε.- Υ.ΝΑ.Ν.Π.) επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης). Το Σ.Ε.Ε.- Υ.ΝΑ.Ν.Π. υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής της Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. υποχρεούται να ενημερώνει τον αρμόδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς Υπουργό, για την έναρξη και το αποτέλεσμα των διενεργούμενων από το Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. ελέγχων και συντονίζει τη δράση αυτού με τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο συντονισμένων προγραμμάτων δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
2. Αποστολή του Σ.Ε.Ε.- Υ.ΝΑ.Ν.Π. είναι η ανάπτυξη και λειτουργία αποτελεσματικού μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών, την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξάλειψη της κακοδιοίκησης και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
3. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. είναι οι εξής:
α) η συστηματική παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, με σκοπό τη λήψη μέτρων, όπου τούτο απαιτείται.
β) ο εντοπισμός και η διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, με τη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων.
γ) η διενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών και οικονομικών ελέγχων των δημοσίων υπηρεσιών και των κρατικών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Το Σ.Ε.Ε.- Υ.ΝΑ.Ν.Π. ασκεί τις αρμοδιότητές του:
α) στο σύνολο των αναφερόμενων στο π.δ. 103/2014 υπηρεσιών και μονάδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
β) στο σύνολο των αναφερόμενων στο άρθρο 2 του ν. 4150/2013 εποπτευόμενων φορέων,
γ) στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.),
δ) επί θεμάτων που αφορούν σε ζητήματα προσωπικού, επιχειρησιακών μέσων, συστημάτων και δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
ε) στο σύνολο των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., και ιδίως επί θεμάτων που αφορούν σε ζητήματα προσωπικού και δημοσίων συμβάσεων.
5. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του ΣΕΕ - Υ.ΝΑ.Ν.Π. εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.
6. Το Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. συγκροτείται από τον Επιθεωρητή Ελεγκτή του και δέκα (10) Βοηθούς Επιθεωρητές Ελεγκτές. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής και οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές του Σ.Ε.Ε. - ΥΠ.ΝΑ.Ν.Π. απολαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδηση τους.
7. Το Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. στελεχώνεται με αποσπάσεις υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
α) στη θέση του Επιθεωρητή Ελεγκτή, αποσπάται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή εποπτευόμενων από το Υπουργείο αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ή αντίστοιχων κλάδων άλλων Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ. κατηγορίας ΠΕ, που έχει υπηρετήσει σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση προκύπτουσα από μεταπτυχιακούς τίτλους και προϋπηρεσία σε ελεγκτικό σώμα, με επιθυμητό προσόν τη διετή τουλάχιστον εμπειρία σε υπηρεσίες επιθεώρησης του Δημοσίου, που έχει διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος του.
β) σε θέσεις των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών, αποσπώνται μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή εποπτευόμενων από το Υπουργείο αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ή αντίστοιχων κλάδων άλλων Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ’, που ανήκουν σε κλάδο ΠΕ Διοικητικό - Οικονομικό ή ΠΕ Διοικητικό ή ΠΕ Οικονομικό ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους,
γ) με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να καθορίζονται και άλλοι κλάδοι υπαλλήλων, από τους προβλεπόμενους στο π.δ. 103/2014, από τους οποίους επιτρέπεται η απόσπαση σε θέση Επιθεωρητή Ελεγκτή ή Βοηθού Επιθεωρητή Ελεγκτή του Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π.
8. Η απόσπαση του Επιθεωρητή Ελεγκτή και των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών γίνεται για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, είναι δε υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ανάκληση της απόσπασης πριν από τη λήξη της, χωρίς αίτηση των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών, μπορεί να γίνει, μόνο για σπουδαίο λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων τους, όπως ενδεικτικά η ακαταλληλότητα ή η αδυναμία εκπλήρωσης των καθηκόντων, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώμη του Εσωτερικού Ελεγκτή.
9. Η πλήρωση των θέσεων του Επιθεωρητή Ελεγκτή και των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών διενεργείται ύστερα από ιδιαίτερη, για κάθε περίπτωση, δημόσια πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες.
10. Η επιλογή σε θέσεις Επιθεωρητή Ελεγκτή και Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών γίνεται, κατόπιν προηγούμενης συνέντευξης ενώπιον τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής, η οποία συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η επιτροπή αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και διαμορφώνει γνώμη για την προσωπικότητα και την ικανότητα άσκησης καθηκόντων Επιθεωρητή Ελεγκτή και Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών. Η επιτροπή συγκροτείται από:
α) ένα (1) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του,
β) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του,
γ) ένα (1) μέλος του Επιστημονικού - Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του.
11. Οι αποδοχές του Επιθεωρητή Ελεγκτή και των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών καταβάλλονται από τις υπηρεσίες ή τους φορείς στους οποίους οργανικά ανήκουν. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής και οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές, καθώς και όλα τα με οποιαδήποτε ονομασία επιδόματα και οποιεσδήποτε λοιπές παροχές και πάγιες αποζημιώσεις της οργανικής τους θέσης.
12. Η καταβολή των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης εκτός έδρας του Επιθεωρητή Ελεγκτή και των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών γίνεται με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
13. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής και οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές υπάγονται σε υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 328/2007 (Α' 26)
14. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής εξομοιώνεται μισθολογικά με Γενικό Διευθυντή των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων. Οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές εξομοιώνονται μισθολογικά με Διευθυντή των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων.
15. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής κατευθύνει τη δράση του Σ.Ε.Ε.- Υ.ΝΑ.Ν.Π. και απευθύνει στους Βοηθούς Επιθεωρητές Ελεγκτές τις εντολές επιθεώρησης, ελέγχου και έρευνας, προΐσταται των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών, είναι πειθαρχικός προϊστάμενός τους και μπορεί να επιβάλλει ποινή επίπληξης ή προστίμου έως και το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών.
16. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής, με απόφασή του, ορίζει έναν από τους Βοηθούς Επιθεωρητές Ελεγκτές ως αναπληρωτή του. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής μπορεί, με αποφάσεις του, να μεταβιβάζει στους Βοηθούς Επιθεωρητές Ελεγκτές την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του ή την εξουσία να υπογράφουν με εντολή του διάφορα έγγραφα.
17. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής αξιολογεί τους Βοηθούς Επιθεωρητές Ελεγκτές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, που ορίζουν το χρόνο, τον τύπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία σύνταξης των εκθέσεων και γενικότερα το σύστημα αξιολόγησης της υπηρεσίας ή του φορέα τους. Οι Βοηθοί Εσωτερικοί Ελεγκτές, που λαμβάνουν σε δύο ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων τους βαθμολογία με χαρακτηρισμό κατώτερη του «λίαν καλώς» ή του αντίστοιχου βαθμού αριθμητικής κλίμακας αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, θεωρούνται ακατάλληλοι για την άσκηση έργων Βοηθού Εσωτερικού Ελεγκτή και ανακαλείται η απόσπασή τους ή η ανάθεση των καθηκόντων τους.
18. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής δίνει τις εντολές για επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα στους Βοηθούς Επιθεωρητές Ελεγκτές, αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν εντολής του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή κατόπιν εντολής του αρμόδιου για την καταπολέμηση της διαφθοράς Υπουργού.
Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής μπορεί να διατάσσει επαναληπτικό ή συμπληρωματικό έλεγχο, ολικό ή μερικό, οποιασδήποτε υπόθεσης, είτε από τον ίδιο Βοηθό Εσωτερικό Ελεγκτή είτε από άλλον.
19. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής κατανέμει τις εντολές σε Βοηθό Εσωτερικό Ελεγκτή ή σε κλιμάκιο Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών, ανάλογα με τη φύση της εξεταζόμενης υπόθεσης, και παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεσή τους. Με την εντολή, καθορίζει το αντικείμενο της επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας, την ελεγχόμενη υπηρεσία και το χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει να περατωθεί ο έλεγχος με την υποβολή της έκθεσης. Δεν ανατίθεται στον ίδιο Βοηθό Εσωτερικό Ελεγκτή ο έλεγχος του ίδιου φορέα, πριν από την πάροδο έτους από την υποβολή της έκθεσής του, εκτός εάν συντρέχει ειδικός λόγος, που αναφέρεται στην εντολή.
20. Οι Βοηθοί Εσωτερικοί Ελεγκτές, για την εκπλήρωση του έργου τους, μπορούν να επισκέπτονται, χωρίς ή με προειδοποίηση, την υπηρεσία ή το φορέα όπου γίνεται ο έλεγχος και να μελετούν επιτόπου την προς εξέταση υπόθεση. Στις επιτόπιες επιθεωρήσεις, μπορούν να ζητήσουν την παρουσία του προϊσταμένου της ελεγχόμενης υπηρεσίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
21. Οι Βοηθοί Εσωτερικοί Ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους συναφείς με το αντικείμενο και τη φύση του ελέγχου φακέλους, συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων, εκτός εάν αυτά αφορούν ζητήματα που ανάγονται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής και την εθνική άμυνα. Οι ελεγχόμενες υπηρεσίες και λοιποί φορείς της παρ. 4 του παρόντος άρθρου οφείλουν να παρέχουν όλα τα απαραίτητα για το έργο των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών στοιχεία και τις αναγκαίες πληροφορίες, να συνεργάζονται μαζί τους και να τους διευκολύνουν, με κάθε τρόπο, κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Όλα τα αιτούμενα στοιχεία τίθενται υποχρεωτικά στη διάθεση των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών.
22.Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής και οι Βοηθοί Εσωτερικοί Ελεγκτές, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, έχουν τις εξουσίες του Οικονομικού Επιθεωρητή της παρ.. 7 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α’ 211).
23. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής και οι Βοηθοί Εσωτερικοί Ελεγκτές, εφόσον διώκονται για ενέργειες στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και για το συμφέρον της υπηρεσίας, μπορεί να παρίστανται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, με μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με την προϋπόθεση ότι εγκρίνεται η αίτησή τους από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
24. Μετά το πέρας της επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας, ο Βοηθός Επιθεωρητής Ελεγκτής γνωστοποιεί, εγγράφως, τις παρατηρήσεις του στην ελεγχόμενη υπηρεσία και παρέχει προθεσμία τουλάχιστον τριών (3) ημερών για τη διατύπωση απόψεων. Μετά την υποβολή των απόψεων της ελεγχόμενης υπηρεσίας ή την πάροδο της σχετικής προθεσμίας, ο Βοηθός Επιθεωρητής Ελεγκτής συντάσσει και υποβάλλει στον Επιθεωρητή Ελεγκτή τεκμηριωμένη έκθεση, στην οποία αναφέρει με σαφήνεια και πληρότητα τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του ελέγχου και προτείνει λύσεις ή διατυπώνει βελτιωτικές προτάσεις. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής γνωστοποιεί αμελλητί και υποχρεωτικά την έκθεση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στον αρμόδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς Υπουργό, στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τις υπηρεσίες που ελέγχθηκαν και στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς.
25. Καταγράφονται σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης διαπιστώσεις του Βοηθού Επιθεωρητή Ελεγκτή σχετικές με πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορά στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης της ελεγχόμενης υπηρεσίας που μπορεί να επισύρουν διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις. Οι διαπιστώσεις συνοδεύονται με πρόταση: α) για τη διεξαγωγή ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), αν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος, β) για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του υπαιτίου, αν υφίστανται τουλάχιστον αποχρώσες ενδείξεις για την ευθύνη του, γ) για τη λήψη άλλων μέτρων, αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο.
26. Οι υπηρεσίες και τα διοικητικά συμβούλια των ελεγχόμενων φορέων έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των προτάσεων που περιέχονται στην έκθεση επιθεώρησης ή ελέγχου, υποχρεούμενες, το ταχύτερο δυνατόν από τη γνωστοποίηση σε αυτές των εκθέσεων των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών, να αναφέρουν στον Επιθεωρητή Ελεγκτή και στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν, καθώς και τα μέτρα που έλαβαν ή προτίθενται να λάβουν. Σε περίπτωση που οι ελεγχόμενες υπηρεσίες δεν συμμορφώνονται πλήρως προς τις υποδείξεις της έκθεσης επιθεώρησης ή ελέγχου, οφείλουν να γνωστοποιούν προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Επιθεωρητή Ελεγκτή, αμμελητί, τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν δυνατή ή σκόπιμη η υλοποίηση των προτάσεων.
27. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π., στην οποία παρουσιάζει τις σημαντικότερες υποθέσεις της ελεγκτικής δράσης αυτής και διατυπώνει γενικές ή ειδικές προτάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και τις αναγκαίες νομοθετικές ή άλλες κανονιστικές και διοικητικές ρυθμίσεις. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται, εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους, στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον αρμόδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς Υπουργό.
28. Οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, είναι αρμόδιοι:
α) Να ζητούν από κάθε δημόσια, δικαστική, στρατιωτική, αστυνομική, περιφερειακή, δημοτική ή κοινοτική αρχή, τράπεζα ή από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στοιχεία σχετικά με την επιθεώρηση, τον έλεγχο ή την έρευνα, υποχρεουμένων να παρέχουν αμέσως τα ζητούμενα στοιχεία. Επιπλέον, η αστυνομική αρχή παρέχει τη συνδρομή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (Α’ 58).
β) να αναστέλλουν, προσωρινά και κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η επιθεώρηση ή ο έλεγχος, τις χορηγηθείσες κανονικές άδειες απουσίας στο προσωπικό της ελεγχόμενης υπηρεσίας, εφόσον δεν έχει γίνει έναρξη αυτών ή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις να ανακαλούν τις χορηγηθείσες ήδη κανονικές άδειες απουσίας, γνωστοποιώντας αμέσως αυτό στη διοίκηση της ελεγχόμενης υπηρεσίας.
γ) να ζητούν, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τη σύμπραξη τεχνικών ή άλλης ειδικότητας υπαλλήλων ή εμπειρογνωμόνων.
29. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να εξειδικεύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Επιθεωρητή Ελεγκτή και των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών.
30. Συνιστάται Τμήμα Γραμματείας του Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π., το οποίο λειτουργεί υπό τον Επιθεωρητή Ελεγκτή, της οποίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με βαθμό Τμηματάρχη, καθώς και μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ κλάδων Διοικητικού -Οικονομικού, με βαθμό Τμηματάρχη, η οποία προσαυξάνει τις θέσεις Τμηματαρχών, που προβλέπονται στον οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η οργάνωση της Γραμματείας, η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών της, η στελέχωση και η σύνθεσή της σε προσωπικό, καθώς και κάθε θέμα σχετικό για τη λειτουργία της καθορίζεται, με τον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
31. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής, οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές του Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. και το προσωπικό της Γραμματείας αυτής, εκπαιδεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα προγράμματα εκπαίδευσης καταρτίζονται με ευθύνη του Εσωτερικού Ελεγκτή, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
32. Οι δαπάνες στέγασης, λειτουργίας, εκπαίδευσης, υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, καθώς και οι λοιπές δαπάνες λειτουργίας του Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->