Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - ΡΩΤΑΜΕ : ΠΟΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΞΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΥΤΟ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΘΗΚΕ...?
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Προς : Γρ. κ. Υπουργού Από: ΥΝΑ/ΚΕΠ Κοιν.: —

Σελ: (4)

Θέμα: Ανασυγκρότηση της οργάνωσης και λειτουργίας του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων

Σχετ :α) Τα π.δ.103/2014 (170Α') "Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου".

β) Τα π.δ. 103/2011 (236Α’) "Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009"


γ) Το π.δ. 345/2000 (298Α') "Διατάξεις που αφορούν στα Τοπικά Κλιμώαα Επιθεώρησης Πλοίων" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) Η Αριθ. απόφ. 4113.311/01/2013/13 (ΦΕΚ3049 3/23-11-2013) "Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009, Οργανισμού, για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενωναπό την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία, και τις εταιρείες αυτών"

ε) Η Αριθμ. απόφ. 4113.297/01/2012 "Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οργανισμού που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από την Ελλάδα για τη διενέργεια των απαιτούμενων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα αναγνωρισμένου οργανισμού του ΕΚ 391/2009 και των συναφών αυτού διατάξεων, για πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία

στ) ...

1. 
Το παρόν σημείωμα αφορά σε πρόταση τροποποίησης του ανωτέρω (α) σχετικού, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων με γνώμονα την ενίσχυση της αποτελσματικότητας και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών ώστε να επιτυγχάνεται ο στρατηγικής στόχος του Υπουργείου για διαρκή αναβάθμιση του επιπέδου ναυτικής ασφάλειας και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στην αξιολόγηση της οργανωτικής δομής του Κλάδου, λαμβανομένης υπόψη της εμπειρίας κατά το διάστημα που εφαρμόζεται το ανωτέρω (α) σχετικό, σε σχέση με τις ουσιαστικές ανάγκες και προτεραιότητες που πρέπει να καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού φορέα ελέγχου πλοίων στα πλαίσια της Ναυτιλιακής Διοίκησης της χώρας μας. 

Επίσης, έχουν ληφθεί υπόψη τόσο τα πραγματικά δεδομένα και αφορούν στην αντικειμενική δυνατότητα (κυρίως από πλευράς επαρκούς στελέχωσης και διάθεσης πόρων) και σκοπιμότητα παροχής συγκεκριμένου έργου από τον ΚΕΠ όσο και υφιστάμενες προτάσεις και εισηγήσεις, όπως οι αναφερόμενες στο ανωτέρω (στ) σχετικό.

2. 
Σήμερα ο ΚΕΠ απαρτίζεται από τέσσερις (4) Διευθύνσεις με συνολικά δεκαέξι (16) Τμήματα υπαγόμενα σε αυτές.

 Οι τρεις (03) εκ των ως άνω Διευθύνσεων ΔΕΠ> ΔΗΜΚΈΚΑΠ, ΔΕΔΑΠΛΕ) στις οποίες υπάγονται δεκατρία (13) Τμήματα (που αντιστοιχούν στο 81 % της διοικητικής δομής του Κλάδου) έχουν σήμερα, σύμφωνα με το (β) σχετικό, ως αντικείμενο τον πρωτογενή έλεγχο και Πιστοποίηση πλοίων με Ελληνική σημαία. 

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το β) σχετικό, οι εκάστοτε εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί (Νηογνώμονες), δύνανται, σύμφωνα με τα (δ) και (ε) όμοια, να διενεργούν το σύνολο των ελέγχων και επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων που προβλέπεπαι να διενεργούνται από τον ΚΕΠ, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

 Δεδομένου ότι οι ως άνω Οργανισμοί, σε σύγκριση με τον ΚΕΠ, είναι πολλαπλάσιοί σε αριθμό, με πλήθος κεντρικών γραφείων και παραρτημάτων διασκορπισμένων ανά τον κόσμο, στελεχωμένοι με χιλιάδες επιθεωρητές και με επάρκεια διάθεσης των απαιτούμενων πόρων, η συντριπτική πλεισφηφίά των πλοίων με Ελληνική σημαία (τόσο με όρους χωρητικότητας αλλά και ως αριθμός) ελέγχοντας επιθεωρούνται και πιστοποιούνται από Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς. 

Τα λίγα σε αριθμό και συνήθως μικρού μεγέθους πλοία εκτελούν κυρίως πλόες εσωτερικού, τα οποία οι διαχειριστές τους επιλέγουν να επιθεωρούνται και πιστοποιούνται απευθείας από τον ΚΕΠ ή τα ΤΚΕΓί, σύμφωνα με το ανωτέρω (γ) σχετικό, δύνανται και αυτά να επιθεωρούνται και πιστοποιούνται απο Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς. Σημειώνεται μάλιστα ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ώς άνω πλοίων δύναται να επίθεωρείται και πιστοποιείται, εκτός από τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς μέλη SACS, και από τρεις (03) νηογνώμονες Ελληνικών συμφερόντων με έδρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ως άνω (ε) σχετική. 

Σε κάθε δε περίπτωση, η εξουσιοδότηση των ως άνω Οργανισμών συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων την υποχρέωση άμεσης παροχής του έργου επιθεώρησης σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοφηφίά των πλοίων με Ελληνική σημαία ελέγχεται και πιστοποιείται από Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς, μόλις ένα Τμήμα (ποσοστό 8 % της διοικητικής δομής του Κλάδου) μίας (01) Διεύθυνσης (ΔΚΕΟ) του Κλάδου έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα τον έλεγχο του παρεχόμενου έργου από τους εν λόγω Οργανισμούς, Αντίστοιχα, το αντικείμενο της επεξεργασίας των απόψεων των Υπηρεσιών του Κλάδου για κατάρτιση διατάξεων νομοθετικών ρυθμίσεων καθώς και της συγκέντρωσης, ταξινόμησης, παρακολούθησης της ισχύουσας νομοθεσίας επί θεμάτων αρμοδιότητας του Κλάδου αποτελεί μέρος των αρμοδιοτήτων ενός Τμήματος (ποσοστό 6 % της διοικητικής δομής του Κλάδου) της ιδίας Διεύθυνσης (ΔΚΕΟ) του Κλάδου, το οποίο μάλιστα είναι παράλληλα επιφορτισμένο με το συντονισμό των Υπηρεσιών του ΚΕΠ και με τη διενέργεια κάθε διαδικαστικής πράξης για την επιβολή κυρώσεων σε υπευθύνους παραβάσεων της σχετικής με τον Κλάδο νομοθεσίας, καθώς και την έκδοση των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων.

Ως έκ των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι:

Ο ΚΕΠ διατηρεί το διπλό ρόλο του «ελέγχοντα και «ελεγχόμενου», καθώς έχει παράλληλα την αρμοδιότητα του ελεγκτή των Εξουσιοδοτημένων Οργανισμών καθώς και την αρμοδιότητα διενέργειας του ίδιου είδους των ελέγχων και πιστοποίησης πλοίων που διενεργούν κατ' εξουσιοδότηση οι ίδιοι αυτοί Οργανισμοί, αποτελώντας έτσι την εξαίρεση στην πρακτική που ακολουθείται τουλάχιστον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι Υπηρεσίες του ΚΕΠ απασχολούνται στη μεγάλη τους πλειοφηφίά (81 % της διοικητικής δομής του Κλάδου) με έργο πρωτογενών ελέγχων και πιστοποίησης ενός πολύ μικρού αριθμού πλοίων με Ελληνική σημαία (και αυτό επιτυγχάνεται με μεγάλη προσπάθεια και ελλείψεις, εν πολλοίς λόγω του υψηλού αισθήματος καθήκοντος των στελεχών του ΚΕΠ), αναλογικά με τη συντριπτική πλειοφηφίά αυτών, στα οποία το αντίστοιχο έργο παρέχεται από Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς.

Παρά πι γεγονός ότι η συντριπτική πλειοφηφίά των πλοίων με Ελληνικής σημαία ελέγχεται και πιστοποιείται από Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς, μόλις ένα Τμήμα που αντιστοιχεί στο 6 % περίπου της διοικητικής δομής του ΚΕΠ έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα τον έλεγχο των ως άνω Οργανισμών.

Το ιδιαιτέρως σημαντικό έργο διαχείρισης της νομοθεσίας που αφορά σας αρμοδιότητες του Κλάδου αποτελεί μόλις μέρος των αρμοδιοτήτων ενός Τμήματος και επομένως αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 6% της διοικητικής δομής του Κλάδου.Στις ως άνω διαπιστώσεις μπορεί να προστεθεί η αδιαμφισβήτητη συνεχιζόμενη υποστελέχωση του Κλάδου και οι ελλείψεις πόρων και υποδομών, οι οποίες, σε συνδυασμό με τους γενικότερους περιορισμούς για προσλήψεις κατάλληλου προσωπικού σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, δεν επιτρέπουν αισιόδοξες προβλέψεις για δραστική αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.

3. Προτείνεται λοιπόν η τροποποίηση των άρθρων του ανωτέρω (α) σχετικού «που αφορούν στον ΚΕΠ ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που τίθενται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος και να θεραπεύονται οι δυσλειτουργίες και ανασχέσεις που περιγράφονται στις ως άνω διαπιστώσεις, τα βασικά στοιχεία της πρότασης τροποποίησης του ανωτέρω (α) σχετικού αφορούν στην ενίσχυση και εστίαση του ρόλου του ΚΕΠ, κυρίως στα κάτωθι αντικείμενα:

Διενέργεια επισταμενων τακτικών και έκτακτων ελέγχων στα γραφεία των εξουσιοδοτημένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων) σε πλοία με Ελληνική σημαία που ελέγχονται και πιστοποιούνται από αυτούς στους τομείς ναυτικής ασφάλειας, πρόληψης ρύπανσης, ασφάλειας έναντι εκνόμων ενεργειών και ναυτικής εργασίας στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που τους έχει δοθεί, σύμφωνα με την εκάοτοτε ισχύουσα πρότυπη συμφωνία, κατ' εφαρμογή των (δ) και (ε) σχετικών αντίστοιχα, προς διαπίστωση συμμόρφωσής τους με τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις αυτής.Κατάρτιση νομοθετικών ρυθμίσεων, ταξινόμηση, κωδικοποίηση και διάχυση της νομοθεσίας, των κανονισμών και των προτύπων που αφορά στην ασφάλεια των πλοίων (ασφαλής κατασκευή και εξοπλισμός, φορτία) και στην πρόληψη ρύπανσης από αυτά. Επίσης ο χειρισμός θεμάτων εφαρμογής της ως ανω νομοθεσίας με άμεση και τεκμηριωμένη ανταπόκριση επί σχετικών αιτημάτων διευκρινίσεων, εξαιρέσεων, ισοδυναμιών κλπ, από τους ενδιαφερομένους (διαχειρίστριες εταιρείες, νηογνώμονες, ναυπηγούς, λιμενικές αρχές, ναυτικούς πράκτορες κλπ.

Συστηματική και ενδελεχής ενημέρωση και παρακολούθηση των εξελίξεων επί της νομοθεσίας που αφορά στους τομείς ναυτικής ασφάλειας, πρόληψης ρύπανσης, ασφάλειας έναντι εκνόμων ενεργειών και ναυτικής εργασίας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και η αρωγή των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου σε ότι αφορά στην εκπόνηση των εθνικών θέσεων και στην υποστήριξη των εθνικών αντιπροσωπειών σε συνδιασκέψεις των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών, ειδικά επί θεμάτων ασφαλούς κατασκευής και εξοπλισμού πλοίων και πρόληψης ρύπανσης από αυτά.

Η διενέργεια ελέγχων και η αντίστοιχη πιστοποίηση πλοίων με Ελληνική σημαία, εταιρειών και λιμενικών εγκαταστάσεων στους τομείς της ασφαλούς διαχείρισης της διαχείρισης της ασφάλειας έναντι εκνόμων ενεργειών και της εφαρμογής της διεθνούς σύμβασης για τη ναυτική εργασία.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο Προσάρτημα, ο ΚΕΠ εστιάζει τις αρμοδιότητες του στους μείζονές και σημαντικότερους τομείς που αφορούν στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και πρόληψης ρύπανσης από τα πλοία, αποκτώντας τον επιτελικό ρόλο που του αρμόζει, ακολουθώντας τα αντίστοιχα επιτυχημένα και καθιερωμένα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, διαχωρίζοντας το έργο που παρέχεται από αυτόν από το έργο που παρέχεται από τους Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς, με παράλληλη αποδοτική και ορθολογική διαχείριση των δομών και του προσωπικού του. 

Πέραν των ανωτέρω, με τον προτεινόμενο νέο Οργανισμό του ΚΕΠ:

Ο Κλάδος αποκτά διοικητική συνοχή και ευελιξία με παράλληλη μείωση των οργανικών του μονάδων κατά 25%.

Ο έλεγχος των Εξουσιοδοτημένων Οργανισμών καθώς και η διενέργεια εκτάκτων επιθεωρήσεων αποτελεί πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα μίας ολόκληρης Διεύθυνσης με τέσσερα (04) Τμήματα που αντιστοιχεί στο 33% των οργανικών μονάδων του Κλάδου.

Η διαχείριση της νομοθεσίας αρμοδιότητας του κλάδου (κατάρτιση, ενσωμάτωση, ταξινόμηση, κωδικοποίηση, διάχυση κλπ.), η υποστήριξη της Ελληνικής ναυτιλίας αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας και η συστηματική παρακολούθηση των διεθνών Οργανισμών (και η υποστήριξη των Ελληνικών θέσεων) επί των κατά τεκμήριο τεχνικών θεμάτων αρμοδιότητας του Κλάδου αφορούν τις αρμοδιότητες μίας Διευθυνσης με τέοσερα (04) Τμήματα (με ανά Τμήμα αντικείμενο που αντιστοιχεί στις επί μέρους σχετικές υποεπιτροπές του- ΙΜΟ) που επίσης αναλογεί στο 33% της διοικητικής δομής του Κλάδου.

Διατηρείται στην υφιστάμενη μορφή της η Διεύθυνση ΔΕΔΑΠΛΕ, η οποία είναι επιφορτισμένη με το έργο της διενέργειας ελέγχων και πιστοποίησης στους τομείς της ασφαλούς διαχείρισης, της διαχείρισης της ασφάλειας έναντι έκνομων ενεργειών και της εφαρμογής της διεθνούς σύμβασης για τη ναυτική εργασία, που αφενός αποτελούν την επιτομή των ελέγχων αρμοδιότητας του Κλάδου και αφετέρου συνθέτουν το κατεξοχήν πλαίσιο ελέγχου του ανθρώπινου παράγοντα, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός-αποτελεί το βασικό αίτιο της πλειοψηφίας των ναυτικών ατυχημάτων.

Δεν διαταράσσεται το καθεστώς ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποίησης πλοίων με Ελληνική σημαία καθώς αυτό συνεχίζεται να διενεργείται από τους Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς.

Μειώνεται αισθητά η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και ενισχείεται η δυνατότητα του Υπουργείου στη διάθεση προσωπικού και πόρων.

Ακοδεσμεύονται πόροι και προσωπικό από τις Λιμενικές ..αρχές με την διακοπή λειτουργίας των ΤΚΕΠ.

Ευνοείται η δυνατότητα συστηματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των επιθεωρητών, με δημιουργία «δεξαμενών» προσοντούχων επιθεωρητών είτε για τη διενέργεια εκτάκτων επιθεωρήσεων είτε για την παροχή έργου ελέγχων και πιστοποίησης αρμοδιότητας της 
ΔΕΔΑΠΛΕ.

Ως εκ των ανωτέρω εισηγούμαστε την τροποποίηση του ανωτέρω |α) σχετικού, σύμφωνα με τις προτεινόμένες διατάξεις του Προσαρτήματος καθώς και την συνεπαγόμενη κατάργηση του ανωτέρω (γ) σχετικού.


Παρακαλείσθε για την ενημέρωση και την αποδοχή σας καθώς και τις τυχόν περαιτέρω εντολές ή οδηγίες σας.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->