Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟ ΤΗ CEPOL «Πραγματοποίηση Διαδικτυακού Σεμιναρίου (Webinar) – CEPOL Ad Hoc, με θέμα: ‘’Απάτη μέσω τηλεπικοινωνιών“ (Telecommunications Fraud)”, 07/11/2017.»


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σας προωθείται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως περιήλθε στην Υπηρεσία μας από το Εθνικό τμήμα της CEPOL και αφορά σε διαδικτυακό σεμινάριο θέματος το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της CEPOL.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, προκειμένου να ενημερωθεί το προσωπικό των Υπηρεσιών σας. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για εγγραφή και παρακολούθηση.

Επισημαίνεται ότι βεβαιώσεις παρακολούθησης των Διαδικτυακών Σεμιναρίων (Webinars) της CEPOL είναι διαθέσιμες για τους εγγεγραμμένους χρήστες.

........................................................................................................................................................
ΘΕΜΑ: «Πραγματοποίηση Διαδικτυακού Σεμιναρίου (Webinar) – CEPOL Ad Hoc, με θέμα: ‘’Απάτη μέσω τηλεπικοινωνιών“ (Telecommunications Fraud)”, 07/11/2017.»
ΣΧΕΤ: Το από 20/10/2017 έγγραφο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της CEPOL.

1. Γνωρίζεται ότι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου – CEPOL και σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, διοργανώνεται Διαδικτυακό Σεμινάριο, με θέμα: ‘’Απάτη μέσω τηλεπικοινωνιών“ (Telecommunications Fraud)”.

2. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί δια μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της CEPOL, στις 07 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15.00’ Ελλάδος, με διάρκεια περίπου 90’. Για την υλοποίησή της, θα χρησιμοποιηθεί το καινοτόμο λογισμικό “Go to Webinar”, το οποίο χρησιμοποιείται από τη CEPOL, για τη διοργάνωση συναντήσεων - σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, παρέχοντας μία πλατφόρμα δομημένης συζήτησης με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων σε συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων. Το συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιείται στην αγγλική γλώσσα, αποτελεί μία πλήρη πλατφόρμα διαδικτυακής επικοινωνίας, το οποίο παρέχει πολλαπλά οφέλη και διευκολύνσεις στον εν λόγω τομέα.

3. Γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική και οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

ü η γνώση χρήσης υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο,

ü η εγγραφή του ενδιαφερόμενου συμμετέχοντα στο σεμινάριο χρησιμοποιώντας τον μοναδικό σύνδεσμο (link) και

ü προαιρετικά, η διαθεσιμότητα ενός σετ επικοινωνίας με ακουστικό και μικρόφωνο (headset/hands free), για την βέλτιστη παρακολούθηση.

4. Οι Υπηρεσίες, τα καθήκοντα των οποίων άπτονται στο αντικείμενο του σεμιναρίου, παρακαλούνται όπως παροτρύνουν και διευκολύνουν, τόσο την εγγραφή στο συγκεκριμένο σεμινάριο όσο και την παρακολούθηση της εν λόγω εκπαίδευσης από το προσωπικό τους, προκειμένου να συνεισφέρουν στην περαιτέρω κατάρτιση και επικαιροποίηση των γνώσεων του.

5. Η διαδικασία συμμετοχής στη συγκεκριμένη αλλά και σε κάθε διαδικτυακή εκπαίδευση της CEPOL, είναι η εξής:

Ø Ο εγγεγραμμένος χρήστης του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL, θα πρέπει να κάνει σύνδεση με το λογαριασμό του (login) και να αναζητήσει την εκάστοτε διαδικτυακή δραστηριότητα ως ακολούθως: επιλέγει Courses (LMS), στη νέα οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγει «Webinar Resources» και τη δραστηριότητα στην οποία επιθυμεί να κάνει εγγραφή. Στο ίδιο σημείο, βρίσκονται και μαγνητοσκοπήσεις παλαιότερων διαδικτυακών σεμιναρίων.

Ø Επιλέγοντας την εκπαίδευση, ο συμμετέχων επιλέγει ‘’Click here to register” και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες που θα του δοθούν.

Ø Προς διευκόλυνση των τυχόν ενδιαφερομένων, ο σύνδεσμος (link) για τη διενέργεια της εγγραφής, παραπέμπει στην κάτωθι διεύθυνση: https://register.gotowebinar.com/register/7028808786018114049 (κάντε αντιγραφή και επικόλληση σε ένα καινούριο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης για να συμπληρώσετε την αίτηση παρακολούθησης).

Ø Σημειώνεται ότι μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν την εν θέματι εκπαίδευση χρησιμοποιώντας, κατά την εγγραφή τους, το ίδιο email με το οποίο έχουν κάνει εγγραφή και στο διαδικτυακό τόπο της CEPOL, θα μπορούν να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από τη CEPOL. Προσοχή: μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε τη φόρμα αξιολόγησης, εάν επιθυμείτε να λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης. Επειδή τα διαδικτυακά σεμινάρια δεν αποτελούν εκπαιδεύσεις που διατάσσονται από την Υπηρεσία του εκάστοτε συμμετέχοντα, αλλά παρακολουθούνται κατόπιν επιθυμίας των ενδιαφερομένων σε εθελοντική βάση, τα πιστοποιητικά παρακολούθησης πρέπει να αποστέλλονται από τον εκάστοτε συμμετέχοντα μέσω της Υπηρεσίας του στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., για ενημέρωση του ατομικού του φακέλου.

Ø Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL, αλλά επιθυμεί να εγγραφεί προκειμένου να έχει τη δυνατότητα λήψης της σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης, αλλά και της πρόσβασης σε μαγνητοσκοπήσεις παλαιότερων διαδικτυακών σεμιναρίων, επισυνάπτονται σχετικές οδηγίες εγγραφής (απαιτούνται περίπου επτά ημέρες για την πλήρη ενεργοποίηση του λογαριασμού).

Ø Ο ενδιαφερόμενος που δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL, μπορεί να εγγραφεί για την παρακολούθηση της διαδικτυακής εκπαίδευσης μέσω του συνδέσμου (link) που δίνεται ανωτέρω.

Ø Επισημαίνεται το γεγονός ότι το λογισμικό λειτουργίας “GotoWebinar” πλέον δεν υποστηρίζει παλαιότερες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων υπολογιστών (Windows Xp, Vista, Millenium, κλπ), με αποτέλεσμα την πιθανή δημιουργία κωλύματος κατά την εγγραφή ή/και την παρακολούθηση της εκπαίδευσης.

Ø Γνωρίζεται ότι πλέον είναι δυνατή η παρακολούθηση των διαδικτυακών σεμιναρίων και με τη χρήση κινητών συσκευών με συστήματα λειτουργίας Android και iOS, (Tablet, smartphones, κλπ), κατεβάζοντας τις αντίστοιχες δωρεάν εφαρμογές.

6. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, προκειμένου να ενημερωθεί το προσωπικό των Υπηρεσιών σας. Οι ενδιαφερόμενοι ανεξαρτήτως βαθμού ή οι Υπηρεσίες, οι οποίες κρίνουν ότι επιβάλλεται η εκπαίδευση στελεχών τους στην εν θέματι δραστηριότητα, παρακαλούνται όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για εγγραφή και παρακολούθηση, το αργότερο μέχρι τις πρωινές ώρες της 6ης Νοεμβρίου 2017.

7. Σε περίπτωση που ανακύψουν απορίες κατά τη διαδικασία εγγραφής, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσίας μας στο e-mail: cepol@police.gr.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->