Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ Ο διαχωρισμός ελεγκτή και ελεγχόμενου για τις επιθεωρήσεις ISM και ISPS CODE αυτό δεν ισχύει?

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ

Βρε παιδιά αφού κύρια αίτια της απεμπόλησης αναφορικά με δημόσιο χαρακτήρα του έλεγχου των πλοίων(περιορισμός αρμοδιοτήτων ΚΕΠ)ήταν ο διαχωρισμός ελεγκτή και ελεγχόμενου για τις επιθεωρήσεις ISM και ISPS CODE αυτό δεν ισχύει?

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ:Άρθρο 107

Μετασχηματισμός του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, και μόνο για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στους εξουσιοδοτημένους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οργανισμούς (νηογνώμονες), σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 4113.297/01/2012 (Β΄ 334), καθώς και την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 4113.311/01/2013 (Β’ 3049), παύει η έκδοση των προβλεπόμενων από την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.), τις Λιμενικές Αρχές, καθώς και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων, και εφεξής εκδίδονται από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (νηογνώμονες) της παρούσας παραγράφου. Από τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται: α) o έλεγχος των ναυτιλιακών εταιρειών στον τομέα ασφαλούς διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και του Κανονισμού αριθ. 336/2006/ΕΚ, όπως ισχύουν, και η έκδοση των σχετικών εγγράφων συμμόρφωσης, β) o έλεγχος των πλοίων στον τομέα ασφαλούς διαχείρισης στο πλαίσιο του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και του Καν. 336/2006/ΕΚ, όπως ισχύουν, και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών ασφαλούς διαχείρισης, γ) η επιθεώρηση των πλοίων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006, και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία, δ) ο έλεγχος των πλοίων, ο έλεγχος της αξιολόγησης και η έγκριση των σχεδίων ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ISPS και του Καν. 725/2004/ ΕΚ όπως ισχύουν και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. Τα ήδη εκδοθέντα και ευρισκόμενα σε ισχύ πιστοποιητικά εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης ή ετήσιας θεώρησής τους, αλλά όχι μετά την 30η-09-2018. Οι εξουσιοδοτημένοι από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οργανισμοί (νηογνώμονες) του παρόντος άρθρου δύνανται να επανεκδίδουν για τα ελληνικά πλοία τα πιστοποιητικά που εμπίπτουν στο πεδίο εξουσιοδότησής τους, βάσει των σε ισχύ πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από τον Κ.Ε.Π., τις Λιμενικές Αρχές και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων μέχρι την ημερομηνία λήξης ή ετήσιας θεώρησής τους. Για την επανέκδοση των πιστοποιητικών, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καταβάλλονται μόνο τα αναλογούντα παράβολα και τέλη.
2. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ο Κ.Ε.Π., οι Λιμενικές Αρχές καθώς και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων δεν ασκούν καθήκοντα και αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στους εξουσιοδοτημένους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οργανισμούς (Νηογνώμονες), σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και τις αντίστοιχες πρότυπες συμφωνίες, όπως εκάστοτε ισχύουν.
3.Ο Κ.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να διαπιστώνει κατά πόσον ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός εκπληρώνει πράγματι, κατά τρόπο ικανοποιητικό, τα καθήκοντα που προβλέπει η αντίστοιχη πρότυπη συμφωνία, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα σε αυτήν καθώς και το άρθρο 25 του π.δ. 103/2014 (Α' 170). Εντός δυο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, εκδίδεται προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με το οποίο καθορίζονται και ρυθμίζονται όλα τα θέματα για την επιβολή των τελών για τις δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->