Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΣ......ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΥΣ!Δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε ασχολίαστη την πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας για την απόσπαση τουλάχιστον (μέχρι αυτή τη στιγμή) πέντε στελεχών του ΛΣ για πέντε έτη στη νεοσύστατη ΔΑΛ του κυρίου Μπακόπουλου.

Καταρχήν οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα στελέχη του ΛΣ αποσπώνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έως και έξη μήνες,από την δημιουργία της ανάγκης και η οποία δεν δύναται να παραταθεί.

Δείτε τι προβλέπεται αυστηρά περιοριστικά για τις αποσπάσεις:


Άρθρο 20   (ΠΔ33/09)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

1. «Απόσπαση» είναι η προσωρινή απομάκρυνση στελέχους του Λ.Σ. από την υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά και η προσάρτησή του σε άλλη υπηρεσία. Πλην των αποσπάσεων μεμονωμένων στελεχών, δύνανται να γίνουν και αποσπάσεις ομάδας στελεχών ή οργανικών τμημάτων μιας μονάδας. 

2. Αποσπάσεις του προσωπικού του Λ.Σ. γίνονται στις ακόλουθες μόνο περιπτώσεις:

α) Για σοβαρούς λόγους υγείας του στελέχους του Λ.Σ. ή μέλους της οικογενείας του, μετά από αίτηση του και

β) Σε Διεθνείς Οργανισμούς, στις Υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε ΜΕΑ άλλου Διεθνούς Οργανισμού για απασχόληση με θέματα αρμοδιότητος ΥΕΝΑΝΠ, σύμφωνα με την νομοθεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Εξωτερικών, για
δύο έτη. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να παραταθεί η απόσπαση, μέχρι ένα (1) έτος κατ’ ανώτατο όριο, εάν τούτο επιβάλλεται από υπηρεσιακούς λόγους.

γ) Για μετεκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό μέχρι έξι (6) μήνες.

δ) Για έκτακτη ενίσχυση της οργανικής δύναμης μιας υπηρεσίας, με απόφαση επαρκώς αιτιολογημένη. Στην περίπτωση αυτή η απόσπαση του προσωπικού Λ.Σ. γίνεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, μετά την πάροδο του οποίου ο αποσπασθείς επιστρέφει αυτοδίκαια στην
υπηρεσία του. 

3. Οι αποσπάσεις αποφασίζονται ή διατάσσονται για μεν τις περιπτώσεις του εδαφίου (β) της προηγούμενης παραγράφου από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού Λ.Σ., για δε τις λοιπές περιπτώσεις ανεξαρτήτως βαθμού, από τον Αρχηγό Λ.Σ., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της υπηρεσίας.

4. Δεν πραγματοποιείται απόσπαση του ιδίου στελέχους Λ.Σ. για δεύτερη φορά εντός του ιδίου έτους, αν δεν το επιθυμεί το στέλεχος.

5. Οι αποσπώμενοι στο εσωτερικό για διάστημα άνω των 15 ημερών λαμβάνουν τα μόρια της υπηρεσίας στην οποία αποσπώνται.

Περαιτέρω το υφιστάμενο πλαίσιο γίνεται ακόμη αυστηρότερο με το νέο σχέδιο νόμου συντάκτης του οποίου είναι ο πρόεδρος της ΔΑΛ, προβλέποντας:

Άρθρο 29

Αποσπάσεις - Διαθέσεις

1. Απόσπαση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα, με απόφαση του Yπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Μεταθέσεων.
2. Απόσπαση για προσωπικούς λόγους και λόγους υγείας είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.
3. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν επιτρέπεται να αποσπώνται, χωρίς τη συναίνεσή τους, πριν από την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόσπασής τους.
4. Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει το χρονικό όριο της παρ. 3, οπότε και τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με τη λήξη της απόσπασης, επανέρχονται υποχρεωτικά στη θέση τους, χωρίς άλλη διατύπωση.
5. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου της παρ. 3, για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία.
6. Η διάθεση διατάσσεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα μέχρι και εξήντα (60) ημέρες, μετά τη λήξη του οποίου παύει αυτοδικαίως και ο διατιθέμενος επιστρέφει στην Υπηρεσία από την οποία διατέθηκε, χωρίς άλλη διατύπωση. Δεν επιτρέπεται για δεύτερη φορά η διάθεση του ιδίου στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτό συνεχίζει να υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία από την οποία έχει ήδη διατεθεί μία φορά.
7. Για τις διαθέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 27. Κατά των διαταγών διαθέσεων τα στελέχη δεν έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 30.
8. Ο χρόνος της απόσπασης και της διάθεσης υπολογίζεται στο χρόνο της συνολικής υπηρεσίας ο οποίος απαιτείται κάθε φορά για τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής, εφόσον αυτός, μέχρι και την κρίση για προαγωγή, διανύεται σε Υπηρεσίες οι οποίες προβλέπονται για τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών.
9. Ο χρόνος της απόσπασης και της διάθεσης δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Λιμενικές Αρχές όπου τοποθετούνται οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά την αποφοίτησή τους, με εξαίρεση το χρόνο της διάθεσης ο οποίος διανύεται σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη, δεύτερη ή τρίτη κατηγορία.
10. Η αρμοδιότητα αποσπάσεων και διαθέσεων μπορεί να μεταβιβάζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος έχει δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασής της, συνολικά ή εν μέρει και κατά κατηγορία στελεχών, σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης. Οι σχετικές αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μετά από τα παραπάνω δικαιούνται βάσιμα τα στελέχη ΛΣ να υποθέσουν και να ισχυριστούν ότι όλα έγιναν για την εξυπηρέτηση "ημετέρων".
Η  επιλογή της τοποθέτησης δεν εξυπηρετούσε,λόγω βεβαίως του συλλογικού οργάνου.....
Τέλος ερωτηματικό παραμένει το κατά πόσον δύνανται να αποσπασθούν στελέχη ΛΣ στην εν λόγω αρχή.


 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->