Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΤΑΣΗ τροποποίησης νομοθεσίας ΚΕΑ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ


Η ΠΟΕΠΛΣ ζήτησε την ένταξη στο σχέδιο νόμου, ρύθμιση για τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προτείνοντας τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, τα ΚΕΑ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μετονομάζονται σε ΤΕΑ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Επίσης διασφαλίζεται η οργανωτική – διοικητική – επιχειρησιακή αυτοτέλειά τους προσβλέποντας στην βελτίωση της επιχειρησιακής τους αποτελεσματικότητας.


Ειδικότερα:


Η παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 3079/2002 (όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 38 του Ν. 4256/2014) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνιστώνται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, Ανεξάρτητα και Αυτοτελή Τμήματα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής. (Τ.Ε.Α./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), με λειτουργική και επιχειρησιακή αυτοτέλεια, τα οποία αναλαμβάνουν κυρίως την διενέργεια ειδικών επιχειρήσεων – επεμβάσεων – νηοψιών για την πρόληψη και καταστολή κάθε φύσεως ειδικών ή οργανωμένων εγκλημάτων βίας,που στρέφονται κατά ατόμων – πραγμάτων ή πλοίων και τα οποία τελούνται από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες, για την προστασία της δημόσιας τάξης – ασφάλειας και Εθνικής ασφάλειας στους χώρους αρμοδιότητας της οικείας Λιμενικής αρχής ή και εκτός αυτής εφόσον αυτό ζητηθεί αρμοδίως. Η οργάνωση και η λειτουργία τους, καθορίζονται με Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 126 του παρόντος νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4029/2011(Α΄245) και ίσχύει. Με τον ίδιο Κανονισμό ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με τις διαδικασίες στελέχωσης- διάρθρωσης επιχειρησιακών ομάδων, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, τον εξοπλισμό, την επιλογή, τις προϋποθέσεις παραμονής, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,που αφορά τα ανωτέρω Τμήματα Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ (Τ.Ε.Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Με την ως άνω τροποποίηση, διασφαλίζεται η οργανωτική-διοικητική-επιχειρησιακή αυτοτέλεια τους καθώς και η αποτελεσματικότητα των Τμημάτων Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (Τ.Ε.Α./Λ.Σ.) όπως ήδη προβλέπεται στον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (Κ.Ε.Ο.Λ.08/03) και η αξιοποίησή τους σύμφωνα με τις επιχειρησιακές τους δυνατότητές και το σκοπό για τον οποίο συστάθηκαν.

Η παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν. 3079/2002 (όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 38 του Ν. 4256/2014) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Τα Τ.Ε.Α/Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά, δια του Διοικητή τους απευθείας στον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής και εποπτεύονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ, σύμφωνα με τον οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που ισχύει κάθε φορά. Τα Τ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στελεχώνονται με προσωπικό του Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ., που έχει αποφοιτήσει με επιτυχία από το σχολείο ειδικών αποστολών του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ , το οποίο λειτουργεί με μέριμνα της Διεύθυνσης του προηγούμενου εδαφίου.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Με την ως άνω τροποποίηση επιτυγχάνεται, δια της αποκλειστικής υπαγωγής τους στον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας τους καθώς και η ταύτιση με την υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση η οποία προκύπτει από το περιεχόμενο της Υ.Α αρ. πρωτ. 2334.4/7/03/30-10-2003 » ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΑ/ΛΣ 08/03, σύμφωνα με την οποία τα ΚΕΑ/Λ.Σ υπάγονται επιχειρησιακά και διοικητικά στον οικείο Λιμενάρχη δια του Διοικητού τους, σε αντιπαραβολή με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 136 Ν.3079/2002 (όπως τροποποιηθηκε με το αρ.38 Ν4256/2014) Κώδικας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, στην οποία ορίζεται ότι τα Κ.Ε.Α./Λ.Σ. υπάγονται επιχειρησιακά στον προϊστάμενο της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. και την Υ.Α 040/2014: Κύρωση Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών στην οποία ορίζεται ότι τα ΚΕΑ/Λ.Σ υπάγονται Διοικητικά στον οικείο Λιμενάρχη. Από τις ως άνω αλληλοσυμπληρούμενες διατάξεις προκύπτει ότι διαχωρίζεται εντελώς αναίτια η διοικητική από την επιχειρησιακή υπαγωγή των ΚΕΑ/ΛΣ, με αποτέλεσμα να παραβλάπτεται η εύρυθμη λειτουργία τους και να περιορίζεται η επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα.Σχετική προηγούμενη ανάρτηση: Προτάσεις – αλλαγές – βελτιώσεις επί σχεδίου νόμου ΥΝΑΝΠ
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->