Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΕΠΛΣ προς την Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου σχετικά με το σχέδιο νόμουΥπόμνημα προς την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου σχετικά με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις»

Οι παρακάτω προτάσεις – αλλαγές – βελτιώσεις επί του σχεδίου νόμου συμβάλλουν ουσιαστικά στην θεσμική θωράκιση των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ καθώς και στην αναβάθμιση των Υπηρεσιών του προς όφελος της Ελληνικής Πολιτεία και κοινωνίας.

Ζητήσαμε και επιμένουμε στην απόσυρση από το σχέδιο νόμου των διατάξεων για τις μεταθέσεις – τοποθετήσεις – αποσπάσεις για τους παρακάτω λόγους:

Στο άρθρο 26 της αιτιολογικής έκθεσης αναφέρει ότι το συλλογικό όργανο αρμόδιο για τις μεταθέσεις προσωπικού μετατρέπεται σε γνωμοδοτικό.

Επίσης το άρθρο 29 του σχεδίου νόμου το συλλογικό όργανο αρμόδιο για τις αποσπάσεις προσωπικού μετατρέπεται σε γνωμοδοτικό.

Υπογραφή όλων των μεταθέσεων – αποσπάσεων – τοποθετήσεων μετά από κύρωση σχετικού πίνακα από Υπουργό (αρθ. 21 παρ. 1). Ακύρωση βασικών δομών λειτουργίας του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Αλλαγή κατεύθυνσης και στόχων. Να παραμείνει σε ισχύ ότι προβλέπεται από το άρθρο 13 του ΠΔ 33-09 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποσπάσεις προσωπικού μόνο σε κενές οργανικές θέσεις (αρθ. 26 παρ. 2). Η έννοια της απόσπασης είναι προσωρινή απομάκρυνση για συγκεκριμένους λόγους. Οι λόγοι αυτοί (π.χ. υγείας στελέχους, μεταναστευτικό κλπ) μπορεί να υπερβαίνουν ακόμη και τις διαδικασίες των κενών ή μη οργανικών θέσεων (σε χθεσινή επικοινωνία με το γραφείο κου ΥΝΑΝΠ μας ενημέρωσαν ότι θα διορθωθεί).
Στην παρ. 1 περιπτ. (1) του άρθ. 27 ο συνολικό χρόνος υπηρεσίας δεν είναι υπηρεσιακό αλλά αντικειμενικό κριτήριο και θα πρέπει να μεταφερθεί στην περιπτ. (3) του ιδίου άρθρου.

Στο άρθ. 27 παρ. 5 οι μεταθέσεις εντός ΠΕΔΙΛΣ χωρίς αντικειμενικά κριτήρια. Άρα χωρίς κανένα μετρήσιμο στοιχείο. Πράγμα που απομακρύνει την διαδικασία από που ονομάζεται δίκαιο σύστημα.
Στο αρθ 27 εδαφ. β έκτακτες μεταθέσεις περιπτ. (1) για υπηρεσιακούς λόγους δηλ. για κάθε μετάθεση. Οι δε ενδεικτικοί λόγοι στην περιπτ. (3) γίνονται περιοριστικοί άρα κακώς αναφέρονται. Στην ουσία οι έκτακτες καταργούν τις τακτικές. Στην περιπτ. (8) του ιδίου άρθρου έκτακτες μεταθέσεις μετά την κρίση ως «παραμένων στον αυτό βαθμό». Εάν ισχύσει χωρίς περιορισμούς θα υπάρχει το φαινόμενο των μεταθέσεων προσωπικού για απώλεια ταυτότητας.

Άρθ. 30 παρ. 1 χρόνος παραμονής στον τόπο επιλογής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 έτη. Σήμερα ισχύει ότι στέλεχος μπορεί να υπηρετεί στον τόπο επιλογής του για 8 και περισσότερα έτη εφόσον δεν υπάρχει στέλεχος με περισσότερα μόρια να καταλάβει την κενούμενη θέση του. Η διάταξη αυτή του ΠΔ 33/09 είχε γίνει με γνώμονα τον υπηρεσιακό βίο στα 25 έτη και όχι στα 40 που είναι σήμερα. 
Θα πρέπει να αυξηθούν τα έτη κατά 2 δηλ. 10 με την διευκρίνηση ότι θα μπορούν και να τα υπερβούν εφόσον δεν υπάρχει άλλο στέλεχος με περισσότερα μόρια για να καλύψει την συγκεκριμένη θέση.

Ζητήσαμε και επιμένουμε στην απόσυρση από το σχέδιο νόμου των διατάξεων που αφορούν το πειθαρχικό δίκαιο των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Στο αρθ. 36 η παρ. 1 έχει καταργηθεί με τον Ν. 3922/11.
Στο αρθ. 38 παρ 1 ιδ δεν μπορεί Γενικός Δ/ντης Πολιτικός Υπάλληλος να είναι πειθαρχικός προϊστάμενος σε στρατιωτικό με Σ.Π.Κ. Στο ίδιο άρθρο παρ. 8 ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών να αντικατασταθεί με Εισαγγελέα Ναυτοδικείου.
Στο αρθ. 41 παρ. 4 δεν μπορεί ο ασκών την πειθαρχική δίωξη δηλ. κάθε προϊστάμενος Υπηρεσίας να παραπέμπει σε πειθαρχικά συμβούλια.
Το άρθρο 65 Υπολογισμός στρατιωτικής θητείας θεωρούμε ότι δεν συμπεριλαμβάνει το σύνολο των υπηρετούντων, με τυπικό προσόν κατάταξης το ανωτέρω, αποφοίτων Σχολής Λ/Φ και ΣΔΥΛΣ. Ζητάμε η διάταξη να εφαρμοστεί για όλους. Επίσης πέραν της ανωτέρω διάταξης σας καταθέτουμε και σχέδιο τροπολογίας με ολοκληρωμένη πρόταση βαθμολογίου για τους προερχόμενους από την Σχολή Λ/Φ.
Στο άρθ. 69 η παροχή υπηρεσιών υγείας από ΕΟΠΥΥ πρέπει να αντικατασταθεί με ΕΦΚΑ.
Στο άρθ. 71 παρ. 5. Η έδρα του Λ/Χ Αγίου Όρους να επιτρέπεται να δηλώνεται ως τόπος επιλογής αφού τόπος επιλογής μπορεί να είναι η Υπηρεσία που υπηρετεί το στέλεχος. Αρθ. 28 παρ. 1β. Επίσης ζητάμε την αναβάθμιση του Λ/Φ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ σε Λ/Τ
Το άρθ. 72 παρ. 4 που αφορά την διαδικασία τοποθετήσεων στα Λ/Τ να τροποποιηθεί (ενημερωθήκαμε από το γραφείο κου ΥΝΑΝΠ ότι αυτό θα γίνει).
Πανελλήνιες – άρθρο 79 – Ζητούμε να υπάρξει μεταβατική διάταξη για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με το υπάρχον σύστημα μέχρι την αποφοίτηση των πρώτων νεοεισερχομένων από το νέο σύστημα προσλήψεων – κατάργηση της Σχολής Υ/Ξ από πολίτες και εισαγωγή μέσα από το Σώμα.
Άρθρο 80 υγειονομική Υποστήριξη Πολιτικών Υπαλλήλων από ιατρείο ΥΝΑΝΠ. Δεν μπορεί να γίνει συνταγογράφηση. Δεν υπάρχει σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Άρθρο 107 ΚΕΕΠ. Ο μετασχηματισμός όπως ονομάζεται του συστήματος εποπτείας πλοίων θα πρέπει να εξυπηρετεί νέες ανάγκες και δικαιολογημένες μεταρρυθμιστικές προτάσεις και όχι να υπαγορεύεται από τον απεγκλωβισμό από δυσάρεστα γεγονότα όπως η βύθιση του πλοίου «Αγ. Ζώνη» και η ρύπανση που ακολούθησε. Αν αυτό εντάσσεται σε μία από αυτές δηλ. τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις τότε θα αναμένουμε στην πράξη την ορθότητα των επιλογών. Όμως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στο κομμάτι που αφορά τα ΤΚΕΠ αυτά θα πρέπει να παραμείνουν στις Λιμενικές Αρχές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Άρθρο 114 να απαλειφθεί γιατί καταδικάζει εξ προοιμίου και στοχοποιεί τα στελέχη του Σώματος.
Άρθρο 115 να απαλειφθεί. Δεν είναι δυνατόν τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ να υπόκεινται σε τόσους ελεγκτικούς μηχανισμούς ΥΕΥ – ΜΕΕ – ΣΕΕ – Συν. Πολίτη κτλ.

Επιπρόσθετα ζητάμε να συμπεριληφθούν στο σχέδιο νόμου οι κάτωθι τροπολογίες:

Α. Ρύθμιση θεμάτων ΤΑΛΣ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζονται εισφορές υπέρ του ταμείου και το ποσοστό των αποδοχών για το καθορισμό του εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους.

Β. Ρύθμιση για τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μετονομάζονται σε Τμήματα Ειδικών Αποστολών/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Επίσης διασφαλίζεται η οργανωτική-διοικητική-επιχειρησιακή αυτοτέλειά τους προσβλέποντας στην βελτίωση της επιχειρησιακής τους αποτελεσματικότητας.

Γ. Ρύθμιση θεμάτων κανονισμού εργασίας και πενθημέρων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύονται οριστικά θέματα τα οποία έχουν αποτελέσει σημείο τριβής και λανθασμένων ερμηνειών και τα οποία λειτουργούν σε βάρος της υπηρεσιακής απόδοσης των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Όλα τα παραπάνω είναι αναγκαία προκειμένου το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ να μπει σε τροχιά εκσυγχρονισμού και αναμόρφωσης ενώ παράλληλα θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας για τα στελέχη του.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->