Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΝΑΝΠ Γ΄ΜΕΡΟΣ


ΤΜΗΜΑ Γ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Γενική Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

Άρθρο 60

Αποστολή-Αρμοδιότητες

Η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων είναι αρμόδια για τη χάραξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής και στρατηγικής για την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμένων της χώρας. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την προώθηση μέτρων για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, την προσέλκυση ναυτιλιακών επενδύσεων στο λιμενικό και παραναυτιλιακό τομέα και την προαγωγή του αναπτυξιακού περιβάλλοντος της ναυτιλίας ως παράγοντα ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας. Παράλληλα, υποστηρίζει το Φορέα σε κτιριακές υποδομές.

Άρθρο 61

Διάρθρωση

1. Η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων συγκροτείται από τις παρακάτω οργανωτικές μονάδες:
α) Γραφείο Γενικού (Τομεακού, μετά την εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4369/2016, Α’ 33, όπως ισχύει) Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
β) Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
2. Το Γραφείο Γενικού (Τομεακού, μετά την εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4369/2016, Α’ 33, όπως ισχύει) Γραμματέα συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία για ενημέρωση του Γενικού (Τομεακού) Γραμματέα, επιμελείται της αλληλογραφίας και οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και το κοινό. Επίσης, διατηρεί όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες και τον συντονισμό ενεργειών με τους Λιμενικούς και Ναυτιλιακούς Φορείς.
3.  Η Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων συντονίζει τις ενέργειες του τομέα λιμενικής πολιτικής και οργάνωσης λιμένων μέσω των επί μέρους οργανικών μονάδων, από τις οποίες συγκροτείται, καθώς και την παρακολούθηση του έργου τους, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους. Αξιολογεί την ποιότητα των παραγομένων διοικητικών αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με το οικονομικό και το οργανωτικό κόστος της ασκήσεως τους από τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες, εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική εντός του ιεραρχικού της πεδίου και διατυπώνει εναλλακτικές προτάσεις για την επιλογή και οργάνωση αποτελεσματικών διοικητικών μέτρων. Προς επίτευξη των στόχων αυτών, η Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαγομένων σε αυτήν οργανικών μονάδων. Για την υποβοήθηση του έργου της, η Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων υποστηρίζεται από Γραφείο Γραμματειακής Επιμελητείας. Στη Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων απαρτίζεται από πέντε Διευθύνσεις και ένα Αυτοτελές Τμήμα, όπως παρακάτω:
α) Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής,
β) Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών,
γ) Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού,
δ) Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας,
ε) Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων,
στ) Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών.

Άρθρο 62
Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής

1. Η Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής είναι αρμόδια για την εισήγηση, για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της εθνικής λιμενικής πολιτικής, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας και διοίκησης των λιμένων, των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών και την προώθηση θεμάτων εκμετάλλευσής τους. Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Λιμενικής Πολιτικής,
β) Τμήμα Εποπτείας, Λειτουργίας και Διοίκησης Λιμένων,
γ) Τμήμα Οικονομικής Εκμετάλλευσης Λιμένων & Ανάπτυξης Λιμένων
2. Οι αρμοδιότητες του Α΄ Τμήματος Λιμενικής Πολιτικής είναι οι ακόλουθες:
α) Η μελέτη, εισήγηση προτάσεων και επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Εθνικού Λιμενικού Συστήματος, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του εθνικού μεταφορικού συστήματος και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών, καθώς επίσης την καλύτερη λειτουργία και ανάπτυξη των λιμένων, αλλά και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις της ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής μεταφορών και της λιμενικής βιομηχανίας.
β) Ο καθορισμός του ρόλου και των λειτουργιών των λιμένων στο εθνικό και Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, η σύνδεση των λιμένων με μεταφορικούς διαδρόμους και αλυσίδες logistics στο πλαίσιο των συνδυασμένων μεταφορών, όπως επίσης η σύνδεσή τους με εμπορευματικά κέντρα.
γ) Η μέριμνα για την αξιολόγηση και έγκριση επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. των υπόχρεων λιμένων.
δ) Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη σύνδεση των λιμένων με το συνολικό μεταφορικό δίκτυο της χώρας (οδικό, σιδηροδρομικό, αεροπορικό), για την ανάπτυξη του εθνικού λιμενικού συστήματος μεταφορών και των συνδυασμένων μεταφορών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
ε) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, τη ΡΑΛ, τη ΔΑΛ, το ΤΑΙΠΕΔ και άλλους φορείς για την εφαρμογή της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής και την ομαλή λειτουργία του συστήματος.
στ) Η παρακολούθηση των ζητημάτων και εξελίξεων που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των λιμένων, καθώς επίσης ο συντονισμός και η εισήγηση προτάσεων και βέλτιστων πρακτικών για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λιμενική λειτουργία και ανάπτυξη, την εισαγωγή και χρήση εναλλακτικών καυσίμων ως καυσίμου των πλοίων, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των λιμένων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τον περιορισμό της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος.
ζ) Ο συντονισμός και η εισήγηση προτάσεων για τη διαμόρφωση ενός Ολοκληρωμένου Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και παρακολούθηση των συναφών πρωτοβουλιών, με στόχο τη βέλτιστη οργάνωση των υφιστάμενων και μελλοντικών χρήσεων των λιμένων.
η) Η παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού και διεθνούς θεσμικού πλαισίου και της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τους λιμένες, καθώς και η εισήγηση μέτρων για την προσαρμογή της εθνικής λιμενικής πολιτικής για τη βελτίωση συνθηκών λειτουργίας και ανάπτυξης των λιμένων.
θ) Η συμμετοχή και ο συντονισμός των ενεργειών υποστήριξης των θέσεων της χώρας σε θέματα λιμενικής πολιτικής στις εργασίες τόσο των Διεθνών Οργανισμών, όσο και των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη συνδιαμόρφωση πολιτικής και νομοθεσίας που αφορούν τη λιμενική οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη, την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και συναφείς πρωτοβουλίες της ΕΕ ή Διεθνών Οργανισμών.
ι) Η προώθηση της συνεργασίας σε διμερές και πολυμερές επίπεδο για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και σύναψη συμφωνιών σε θέματα λιμενικής πολιτικής και ανάπτυξης.
ια) Η μέριμνα για τη χρηματοδότηση ερευνών, μελετών και έργων που αφορούν τους λιμένες και τη βελτίωση και ανάπτυξη του λιμενικού συστήματος, όπως επίσης για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση ζητημάτων γενικού χαρακτήρα ή ειδικής φύσης που αφορούν τη λιμενική οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη, τη διασύνδεση των λιμένων με το ευρωπαϊκό και διεθνές μεταφορικό σύστημα και την αξιοποίηση πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
ιβ) Η παροχή έγκρισης σκοπιμότητας για την υποβολή προτάσεων έργων λιμενικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ή και άλλων πρωτοβουλιών, καθώς επίσης η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής εγκεκριμένων έργων ως προς το φυσικό αντικείμενο, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου και συναρμόδιων Υπουργείων.
ιγ) Η εισήγηση προτάσεων για την ενίσχυση της καινοτομίας μέσω της εφαρμογής των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT) και άλλων εργαλείων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αποδοτικότερη λειτουργία των λιμένων.
ιδ) Η μέριμνα για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων της ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών και του ΠΔΕ για την ανάπτυξη των λιμένων, καθώς επίσης η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλων συναρμόδιων Υπουργείων και φορείς για την προώθηση αναπτυξιακών δράσεων στους λιμένες.
ιε) Η συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς και με τις Λιμενικές Αρχές της χώρας στο πλαίσιο της εθνικής λιμενικής πολιτικής.
3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εποπτείας, Λειτουργίας και Διοίκησης Λιμένων είναι οι ακόλουθες:
α) Ο συντονισμός της δράσης όλων των συναρμόδιων σε θέματα λιμένων οργάνων της Διοίκησης (κεντρικών, περιφερειακών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) στο πλαίσιο της ασκούμενης Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής.
β) Η παρακολούθηση, ενσωμάτωση και αξιολόγηση της εφαρμογής του σχετικού με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, παράγωγου Κοινοτικού Δικαίου.
γ) Η εποπτεία των Φορέων Διοίκησης Λιμένων αρμοδιότητας Υπουργείου, η παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και εποπτευόμενων Λιμενικών Ταμείων της χώρας και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης αυτών στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής λιμένων.
δ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τη λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε νομικής μορφής Λιμενικών Ταμείων της χώρας και
η παροχή αρωγής και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης αυτών στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής λιμένων.
ε) Η εισήγηση επί των προσφυγών ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο πλαίσιο της ασκούμενης εποπτείας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης στα αρμόδια δικαστήρια.
στ) Η τήρηση και παρακολούθηση στατιστικών, οικονομικών και άλλων στοιχείων που αφορούν στους φορείς διοίκησης λιμένων και η σχετική συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
ζ) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις επί των θεμάτων Schengen και γενικότερης εύρυθμης λειτουργίας των λιμένων της χώρας.
η) Η παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στις φορτοεκφορτωτικές εργασίες, το καθεστώς της λιμενεργασίας και το εργατικό δυναμικό στους λιμένες και η συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για τα θέματα αυτά.
θ) Η παρακολούθηση των θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων και η συνεργασία με την συναρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου για την προώθηση και βελτίωση των όρων ασφάλειας σε λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις.
ι) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην απελευθέρωση της αγοράς των λιμενικών υπηρεσιών και την πρόσβαση σε αυτή.
ια) Η διαμόρφωση και υλοποίηση των προτάσεων στο πλαίσιο της ασκούμενης εθνικής λιμενικής πολιτικής, αναφορικά με τη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση και αλλαγή νομικού καθεστώτος των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας.
ιβ) Η μέριμνα για τη συγκρότηση κάθε είδους επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα που αφορούν αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας.
ιγ) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς την Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής και τα Τμήματά της που αφορούν ιδίως στην τήρηση διαδικασιών παρακολούθησης εγγράφων, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και θέματα προσωπικού.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικής Εκμετάλλευσης & Ανάπτυξης Λιμένων είναι οι ακόλουθες:
α) Η εισήγηση για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έναντι συμμετοχής του ιδιωτικού κεφαλαίου στην κατασκευή έργων λιμενικής υποδομής και ο έλεγχος των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης.
β) Η εισήγηση για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αξιοποίησης των υφισταμένων ή προβλεπόμενων να κατασκευασθούν εγκαταστάσεων και η μέριμνα για την εναρμόνιση των συνθηκών οργάνωσης και λειτουργίας των λιμένων με τις απαιτήσεις της συνολικής λιμενικής πολιτικής.
γ) Η εξέταση των ζητημάτων που άπτονται του καθορισμού και των εξομοιώσεων των χερσαίων ζωνών και η εισήγηση για τον επαναπροσδιορισμό των ζωνών των λιμένων και των λιμενικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε..
δ) ) Η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση των χώρων της Ζώνης Λιμένα με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτής (οικονομικά, περιβαλλοντικά & κοινωνικά οφέλη τόσο για τον λιμένα όσο και για τον αστικό ιστό που γειτνιάζει σε αυτόν)
ε) Ο έλεγχος και η παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, επί πάσης φύσεως προγραμματικών συμβάσεων Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα για την παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων ανάπτυξης στη ζώνη λιμένα.
στ) Καθορισμός Τιμολογιακής Πολιτικής για τις υπηρεσίες των λιμένων (παραχωρήσεις, λιμενικά τέλη κα.) και η παροχή Σύμφωνης Γνώμης επί των αποφάσεων των Φορέων Διοίκησης & Εκμετάλλευσης Λιμένων σχετικά με την Τιμολογιακή Πολιτική επί των προσφερόμενων λιμενικών Υπηρεσιών.
ζ) Ο καθορισμός των πάσης φύσεως λιμενικών τελών και δικαιωμάτων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και τη ΡΑΛ και η παρακολούθησή τους στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής λιμένων, του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου και των αρχών του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού.
η)Η απαλλαγή λιμενικών τελών στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας ή του μάλλον ευνοουμένου κράτους, στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες.
θ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ορθής βεβαίωσης και είσπραξης φαρικών τελών.
ι) Η εποπτεία σε συνεργασία με τον οικείο φορέα διοίκησης λιμένα και της οικείας λιμενικής αρχής, του καθορισμού χώρων παραβολής ή πρυμνοδέτησης σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα και της τιμολογιακής πολιτικής για αυτά.
ια) Η συγκέντρωση συναφών στοιχείων και η καταγραφή της τιμολογιακής πολιτικής μεγάλων λιμένων ξένων χωρών για μελέτη και ανάλογη αξιοποίηση.
ιβ) Η αξιοποίηση της μεθόδου των Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ως ειδικής μορφής παραχώρησης στους λιμένες.
ιγ) Ο έλεγχος και η παροχή σύμφωνης γνώμης επί των αποφάσεων των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων σχετικά με το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης των χώρων λιμένων που αφορούν οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών.
ιδ) Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν παραχωρήσεις λιμενικών υπηρεσιών εμπορικού χαρακτήρα σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.
ιε) Η εισήγηση για την παραχώρηση του δικαιώματος παράλληλης χρήσης αιγιαλού, παραλίας και υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων σε τρίτους έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και επιβολής λιμενικών τελών.
ιστ) Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε απαλλαγές και μειώσεις τελών σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας καθώς και την έκδοση αποφάσεων που αφορούν απαλλαγές και μειώσεις καταβολής λιμενικών δικαιωμάτων Επιβατηγών (Ε/Γ), Επιβατηγών – Οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίων με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και έκτακτης δρομολόγησης.
ιζ) Η εισήγηση και σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων επί ιεραρχικών και λοιπών διοικητικών προσφυγών ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 8 του ν. 3200/55 (Α΄ 97) και μέσα στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας.
ιη) Η διατύπωση αιτιολογημένης γνωμοδότησης για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία υδατοδρομίων εντός λιμενικής ζώνης σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών.
ιθ) Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην ανάπτυξη ενός θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού αναφορικά με τη χωροταξική θέση των λιμένων συμβατό με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ).
κ) Αναζήτηση και εισήγηση καινοτόμων προτάσεων & συνεργασιών των Φορέων του Δημοσίου Τομέα και της Κοινωνίας των Πολιτών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίες θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη των λιμένων και θα διασφαλίσουν την εξοικονόμηση πόρων, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό περιβάλλον
κα)Αναλυτική παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών των Φορέων Διοίκησης & Εκμετάλλευσης Λιμένων, βασιζόμενη στην τήρηση της διοικητικής διαδικασίας.
κβ) Η τήρηση και παρακολούθηση στατιστικών και άλλων στοιχείων που αφορούν στους φορείς διοίκησης λιμένων και η σχετική συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Άρθρο 63

Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών

1. Η Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και βελτίωση των λιμενικών υποδομών των λιμένων της χώρας. Μεριμνά επίσης για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων που συστήθηκε με το άρθρο δέκατο ένατο του ν. 2932/2001, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4150/2013. Παράλληλα, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εκπόνηση ή ανάθεση μελετών και την κατασκευή των κτιριακών έργων πού αφορούν στην ανέγερση, επέκταση, συντήρηση, βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο δημόσιο και στεγάζουν υπηρεσίες του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού σε όλη την Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3 263/2004 (Α΄ 179), του ν. 1418/1984 (Α΄ 23), του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), του ν. 3669/2008 (Α΄ 116), όπως ισχύουν σήμερα και τα Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται σε εκτέλεσή τους. Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Ανάπτυξης και Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών,
β) Τμήμα Μελετών, Έργων και Εφαρμογών Λιμενικού Τομέα,
γ) Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Κτιριακών Έργων,
δ) Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων.

2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάπτυξης και Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών είναι οι ακόλουθες:
α) Η μέριμνα για την επιθεώρηση των λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων και την εκτέλεση από τους αρμοδίους φορείς έργων βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων.
β) Η διατύπωση αιτήματος προς την αρμόδια Υπηρεσία για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων βελτίωσης, αναβάθμισης και ανάθεσης εκτέλεσης έκτακτων επισκευαστικών εργασιών ή παρεμβάσεων στους λιμένες της χώρας καθώς και για την εκτέλεσή τους από τους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προτεραιότητες, σε συνεργασία με την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου.
γ) Η μέριμνα για την ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση μελετών λιμενικού τομέα, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε μελέτες και έργα που αφορούν στο δημόσιο λιμενικό τομέα.
δ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η αναζήτηση τρόπων και μεθόδων αξιοποίησης των χώρων της Ζώνης Λιμένα.
ε) Η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων στα πλοία, στα μέσα φορτοεκφόρτωσης και στα λιμάνια και η μέριμνα για την προσαρμογή των ελληνικών λιμενικών εγκαταστάσεων στις εξελίξεις αυτές.
στ) Η υποστήριξη και η συνδρομή στο Έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/2001, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4150/2013.
ζ) Η έγκριση, αναθεώρηση/επικαιροποίηση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και των Μελετών Διαχείρισης (MasterPlan) των λιμένων, με τα οποία θα καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα.
η) Η διατύπωση γνώμης για θέματα που αφορούν τουριστικούς λιμένες για την υποβοήθηση του έργου των εκπροσώπων ΓΓΛΛΠΝΕ στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού.
θ) Η συνυπογραφή ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και παραχωρήσεων αιγιαλού-παραλίας και θαλασσίου χώρου που αφορούν στην κατασκευή λιμενικών έργων και τη λειτουργία βιομηχανιών με λιμενικές εγκαταστάσεις διαφόρων κατηγοριών.

3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών, Έργων και Εφαρμογών Λιμενικού Τομέα είναι οι ακόλουθες:
α) Ο έλεγχος της επάρκειας των μελετών και έργων του λιμενικού τομέα και της συμβατότητας αυτών με την εθνική λιμενική πολιτική, τους τύπους των πλοίων και τις ανάγκες της περιοχής ή της χώρας.
β) Η διατύπωση απόψεων επί μελετών που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς όρους, την εκτέλεση λιμενικών έργων, την τοποθέτηση πλωτών κατασκευών και τα συναφή θέματα εντός και εκτός Ζώνης Λιμένα.
γ) Η διατύπωση απόψεων και η εισήγηση μέτρων και όρων επί μελετών και σχεδίων που σχετίζονται με λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, καθώς και ο καθορισμός των τελών παραλαβής και διαχείρισής τους.
δ) Η εποπτεία και ο έλεγχος της εφαρμογής των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και των Μελετών Διαχείρισης (MasterPlan) των λιμένων που ενέκρινε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.
ε) Ο καθορισμός των ενδεικνυόμενων μέτρων για την εκτός και εντός ζώνης λιμένων εξασφάλιση της προστασίας του αιγιαλού, παραλίας και θάλασσας από κάθε είδους εκτέλεση έργων ή επεμβάσεων που αλλοιώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους από τις λιμενικές αρχές, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας.
στ) Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν τα λιμάνια της χώρας, η μέριμνα για την ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της γενικότερης λιμενικής υποδομής της χώρας (έργα, μελέτες, προβλήματα, λειτουργικές παρεμβάσεις, απαιτήσεις των φορέων για την αναβάθμιση των λιμένων της χώρας, απαιτήσεις των πλοίων ακτοπλοΐας και των χαρακτηριστικών τους) καθώς και των λιμενικών τελών και επιβαρύνσεων που ισχύουν σε κάθε λιμένα, των μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, των έργων στον αιγιαλό και παραλία, των παρεμβάσεων, των στοιχείων λιμένων εκτός της χώρας, των Οδηγιών της Ε.Ε. που αφορούν τα λιμάνια, η καταγραφή όλων των θεμάτων που αποστέλλονται σε όλους τους συναρμόδιους φορείς για θέματα κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας, και η τήρηση των πάσης φύσεως σχετικών αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή.
ζ) Η μέριμνα για την ηλεκτρονική αποτύπωση των λιμένων της χώρας.
η) Η μέριμνα για τη δημιουργία Τράπεζας δεδομένων για το λιμενικό δυναμικό της χώρας στο πλαίσιο των σύγχρονων γεωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης
καθώς και για την προβολή των λιμένων (διαφήμιση, δημιουργία ιστοσελίδας, συμμετοχή σε διεθνείς Οργανισμούς, εκθέσεις κ.λπ.).
θ) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν σε θέματα λιμενικών υποδομών καθώς και η συγκέντρωση πληροφοριακών στοιχείων για την τεχνική συγκρότηση του χερσαίου και πλωτού εξοπλισμού και των παρεχόμενων ευκολιών των λιμένων.
ι) Η τήρηση για κάθε λιμένα στοιχείων και σχεδιαγραμμάτων και ο προσδιορισμός των θέσεων που είναι δυνατή η εγκατάσταση ναυπηγοεπισκευαστικών και συναφών βιομηχανιών μέσα στη χερσαία ζώνη, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ή αρχές.
ια) Η έκδοση γνωμοδοτήσεων για την εκτέλεση έργων, εντός και εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα, με γνώμονα την υλοποίηση την Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής και κριτήριο την ισόρροπη ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών της χώρας.
ιβ) Ο έλεγχος επάρκειας μελετών με βάση τα γενικά προγραμματικά σχέδια λιμένων.
ιγ) Ο ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών λιμενικών υποδομών της χώρας, κατά προτεραιότητα σε κύριους λιμένες.
ιδ) Η έκδοση εγκρίσεων για την προώθηση έκδοση οικοδομικών αδειών από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες για την ανέγερση κτιρίων εντός χερσαίας ζώνης λιμένα.
ιε) Η έκδοση γνωμοδοτήσεων για περιβαλλοντικές μελέτες για (ΠΠΕ, ΜΠΕ) και οριστικές μελέτες διαφόρων λιμενικών έργων της χώρας.
ιστ) Η έκδοση γνωμοδοτήσεων για μίσθωση και περιβαλλοντικές μελέτες (ΠΠΕ και ΜΠΕ) υδατοκαλλιεργειών σε διάφορες περιοχές της χώρας.
ιζ) Η προώθηση υπηρεσιακών απόψεων για παραχωρήσεις χώρων εντός αιγιαλού, παραλίας, θάλασσας και χερσαίας ζώνης λιμένων προς εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ιη) Η προώθηση υπηρεσιακών απόψεων επί αιτημάτων νομιμοποιήσεων υφιστάμενων έργων στον αιγιαλό, παραλία και θάλασσα, με αυστηρά κριτήρια αποδοχής υπαρχόντων λιμενικών έργων και καθορισμό αυστηρών προϋποθέσεων και περιορισμών για ιδιωτικά έργα.
ιθ) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών και τα Τμήματά της που αφορούν ιδίως στην τήρηση διαδικασιών παρακολούθησης εγγράφων, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και θέματα προσωπικού.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών Κτιριακών Έργων είναι οι ακόλουθες:
α) Η μέριμνα για τον προσδιορισμό των στεγαστικών αναγκών του Υπουργείου, περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών συγκροτημάτων του Υπουργείου, των Λιμενικών Αρχών και των Πλοηγικών Σταθμών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Η μέριμνα για την εξασφάλιση οικοπέδων για την ανέγερση κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Υπουργείου, η τήρηση του Μητρώου των παραχωρηθέντων οικοπέδων και η μέριμνα για την εξασφάλισή τους.
γ) Η τήρηση του Μητρώου και αρχείων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου.
δ) Η σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων και η υποβολή προτάσεων για την έγκρισή τους.
ε) Η διενέργεια τεχνικών επιθεωρήσεων και η εισήγηση για τη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου.
στ) Η διενέργεια τεχνικού ελέγχου της καταλληλότητας των κτιρίων που μισθώνονται για τη στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ζ) Η εκπόνηση τεχνικών μελετών και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.
η) Η μέριμνα για την ανάθεση τεχνικών μελετών κτιριακών έργων σε τρίτους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την υπογραφή συμβάσεων εκπόνησης των μελετών και τον έλεγχο για την έγκαιρη και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις προδιαγραφές σύνταξή τους.
θ) Ο έλεγχος, η έγκριση και η παραλαβή των μελετών.
ι) Η μέριμνα για την ανάθεση των επιβλέψεων νέων κτιριακών έργων σε τεχνικά γραφεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ια) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που προκύπτει κατά την εφαρμογή των περί ανάθεσης μελετών ισχυουσών διατάξεων.
ιβ) Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειών για την ανάθεση μελετών και την υλοποίηση έργων αρμοδιότητας του Τμήματος.
ιγ) Η αξιοποίηση της μεθόδου των Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σε θέματα ανέγερσης, συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης κτιριακών έργων.
5. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων είναι οι ακόλουθες:
α) Η διενέργεια της δημοπράτησης των κτιριακών έργων και η μέριμνα για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών και την υπογραφή των συμβάσεων εκτέλεσης των έργων.
β) Η μέριμνα για την επίβλεψη της κατασκευής των κτιριακών έργων, τη σύνταξη ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων και Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών.
γ) Η διατύπωση εισηγήσεων προς το Τεχνικό Συμβούλιο.
δ) Η μέριμνα για την παραλαβή των κτιριακών έργων.
ε) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που προκύπτει κατά την εφαρμογή των περί εκτέλεσης δημοσίων έργων ισχυουσών διατάξεων.
στ) Η μέριμνα για τη σύνταξη συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την επισκευή με ιδίες αυτών δαπάνες και μέσα των κτιρίων των ΔΣΕΝ, καθώς επίσης και η εκπόνηση-έγκριση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών και η επίβλεψη των εργασιών (Ν.4081/12 άρθρο 5, παρ. 4 και Ν.4150/13, άρθρο 27, παρ. 5).

6. Για την ανάθεση μελετών και την εκτέλεση κτιριακών έργων, ως “Προϊσταμένη Αρχή” ή “Εποπτεύουσα Αρχή” ορίζεται η Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών. Ως “Διευθύνουσα Υπηρεσία” ή “Επιβλέπουσα Υπηρεσία” για την εκτέλεση των έργων αυτών ορίζεται το Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, για δε την εκπόνηση των σχετικών μελετών το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Κτιριακών Έργων. Για τα έργα που εκτελούνται με το σύστημα μελέτη – κατασκευή “Διευθύνουσα Υπηρεσία” είναι το Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων. Ως επιβλέποντες ορίζονται υπάλληλοι από το τεχνικό προσωπικό της Διεύθυνσης ή ιδιώτες μηχανικοί στους οποίους ανατίθεται το σχετικό έργο από το Υπουργείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Για τα θέματα της μελέτης και εκτέλεσης κτιριακών έργων του Υπουργείου συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε μέλη, ως εξής:
α) Το Νομικό Σύμβουλο του ΝΣΚ στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο Υπουργείου.
β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
γ) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προγραμματισμού Έργων.
δ) Ένα υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τον αναπληρωτή του.
ε) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) με τον αναπληρωτή του.
στ) Έναν εκπρόσωπο των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων με τον αναπληρωτή του

8. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και  Νησιωτικής Πολιτικής. Τα υπό στοιχεία δ) και ε) μέλη ορίζονται κατόπιν υπόδειξης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του ΤΕΕ αντίστοιχα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου είναι διετής. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, ορίζεται ο εισηγητής του θέματος που εισάγεται στο Τεχνικό Συμβούλιο. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει την γνώμη του για τα θέματα που ορίζουν οι περί δημοσίων έργων ισχύουσες διατάξεις, καθώς και για κάθε θέμα πού παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και  Νησιωτικής Πολιτικής, ή το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

9. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, εγκρίνονται οι διακηρύξεις με τις οποίες διεξάγονται οι δημοπρασίες για έργα υποδομών και εγκρίνονται τα αποτελέσματα αυτών.
10. Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για την εκτέλεση έργων, αυτές εγκρίνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. Συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από τα αντίστοιχα πρότυπα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

11. Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, χωρίς να απαιτείται η κοινοποίησή τους στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Επί των αιτήσεων θεραπείας, που ασκούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί δημοσίων έργων διατάξεις, αποφαίνεται ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

Άρθρο 64

Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού

1. Η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού είναι αρμόδια για την προσέλκυση και προώθηση της υλοποίησης ναυτιλιακών επενδύσεων στο λιμενικό και παραναυτιλιακό τομέα, καθώς και για το σχεδιασμό, την εισήγηση και την εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και των υδάτινων διατροπικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (inland navigation). Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Ναυτιλιακών Επενδύσεων,
β) Τμήμα Ανάπτυξης Θαλάσσιου Τουρισμού και Θαλάσσιων Τουριστικών Επενδύσεων,
γ) Τμήμα Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών και Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής.

2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ναυτιλιακών Επενδύσεων αποσκοπούν στην προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων στο λιμενικό και παραναυτιλιακό τομέα, στο πλαίσιο και της στρατηγικής για τη στήριξη της ανάπτυξης του θαλάσσιου τομέα («Γαλάζια Ανάπτυξη»). Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητές του είναι οι ακόλουθες:
α) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση στοιχείων, τη μελέτη και την εισήγηση μεθόδων, μέτρων και κινήτρων για την προσέλκυση επεν­δύσεων, ναυτιλιακών κεφαλαί­ων και επιχειρήσεων σε λιμενικές και παραναυτιλιακές δραστηριότητες, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και άλλων Υπουργείων, στο πλαίσιο διαμόρφωσης και εφαρμογής της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής.
β) Η παρακολούθηση και η εισήγηση μέτρων και κινήτρων που αφορούν την ανάπτυξη ή/και δημιουργία ναυτιλιακών κέντρων, εμπορευματικών κέντρων και άλλων παραγωγικών κλάδων και βιομηχα­νιών που σχετίζονται με το ναυτιλιακό εξοπλισμό και τον εφοδιασμό των πλοίων, στο πλαίσιο συνεργασίας με τις Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων και ανάπτυξης ενός θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.
γ) Η συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του εκάστοτε Αναπτυξιακού/Επενδυτικού Νόμου.
δ) Η εισήγηση μέτρων για την απλοποίηση διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών με στόχο την προσέλκυση ναυτιλιακών κεφαλαί­ων και επενδύσεων στον τομέα ευθύνης του.
ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η προώθηση αναπτυξιακών δράσεων, σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Υ.ΝΑ.Ν.Π. για τη μεγιστοποίηση της παραλιμενικής και παραναυτιλιακής συνεργασίας μέσω θεσπισμένων ευρωπαϊκών εργαλείων και μηχανισμών επενδύσεων με χώρες της Μεσογείου.
στ) Η προώθηση της συνεργασίας σε διμερές επίπεδο για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και σύναψη συμφωνιών, με στόχο την επίτευξη συμπράξεων και συνεργιών μεταξύ ελληνικών φορέων, επιμελητηρίων και λιμένων με αντίστοιχους τρίτων χωρών στον τομέα ευθύνης του.
ζ) Η διατύπωση απόψεων και η εισήγηση μέτρων και όρων επί θεμάτων λειτουργίας αγκυροβολίων πλοίων, των παρεχόμενων ευκολιών και το καθορισμό των τελών διαχείρισής τους.
η) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της που αφορούν ιδίως στην τήρηση διαδικασιών παρακολούθησης εγγράφων, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και θέματα προσωπικού.
θ) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων και κινήτρων για την ανάπτυξη Εμπορευματικών Κέντρων για παροχή προηγ­μένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) και Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., με σκοπό τη συγκέντρωση με­ταφορικών δραστηριοτήτων και ιδιωτικών επενδύσεων.
ι) Η προώθηση συνεργασιών για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στον τομέα ευθύνης του.
ια) Η μελέτη και η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την οργάνωση, ανάπτυξη και βελτίωση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (inland navigation). Ως εσωτερική ναυσιπλοΐα νοείται η μεταφορά φορτίων με πλωτά μέσα, μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (όπως κανάλια, ποτάμια και λίμνες) μεταξύ λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας και αποβάθρων.
ιβ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή, τήρηση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση του ειδικότερου θεσμικού πλαισίου που αφορά στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και η επεξεργασία και εισήγηση προτάσεων για την αναμόρφωσή του.
ιγ) Η ανάθεση και παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών και η παρακολούθηση και προώθηση εφαρμογής κοινοτικών προγραμμάτων που συμβάλουν  στην ανάπτυξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας.
ιδ) Η παρακολούθηση θεμάτων εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας μας σε συναντήσεις και συνεδριάσεις επί ιδίων θεμάτων και η διαμόρφωση των αντίστοιχων εθνικών θέσεων σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες.

3.Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάπτυξης Θαλάσσιου Τουρισμού και Θαλάσσιων Τουριστικών Επενδύσεων είναι οι ακόλουθες:
α) Η παρακολούθηση και η μέριμνα για την εφαρμογή της νομοθεσίας και των διεθνών κανόνων που σχετίζονται με τη δραστηριοποίηση των τουριστικών πλοίων και τους πλόες αναψυχής και περιηγήσεων.
β) Η συμμετοχή σε διεθνή όργανα και εκδηλώσεις που έχουν στόχο τη θέσπιση διεθνών κανόνων και την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.
γ) Η μελέτη και εισήγηση μεθόδων, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την οργάνωση, βελτίωση και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες.
δ) Η μέριμνα ιδίως για την ανάπτυξη υποδομών και ανωδομών για την εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού μεταξύ ελληνικών λιμένων καθώς και μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων της αλλοδαπής, με κρουαζιερόπλοια και πλοία που εκτελούν περιηγητικά ταξίδια, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών.
ε) Η μελέτη και εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν στόχο την οργάνωση, την βελτίωση και την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες και Φορείς.
στ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων καθώς και των αποφασιζομένων προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την οργάνωση, βελτίωση και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.
ζ) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις δραστηριότητες του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων και αναφορών.
η) Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά το δικαίωμα περιήγησης από πλοία που φέρουν σημαία τρίτου κράτους.
θ) Η εποπτεία των φορέων εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών και η παρακολούθηση για την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών ποιότητας στη μεταφορά επιβατών κρουαζιερόπλοιων.
ι) Η εισήγηση μέτρων για την μείωση των διοικητικών βαρών, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών στους λιμένες.
ια) Η εισήγηση μέτρων για την αναβάθμιση και τον συνεχή εκσυγχρονισμό των υποδομών των λιμένων που εξυπηρετούν τουριστικά πλοία καθώς και η πιστοποίησή τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών.
ιβ) Η διατύπωση προτάσεων για τη δημιουργία δικτύων τουριστικών λιμένων, σε συνεργασία με συναρμόδιους Φορείς για την προώθηση ελκυστικών και ανταγωνιστικών τουριστικών προϊόντων στη διεθνή αγορά.
ιγ) Η διατύπωση προτάσεων για ευέλικτα σχήματα ΣΔΙΤ για την παροχή υψηλής ποιότητας θαλάσσιου τουρισμού.
ιδ) Η συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς τουριστικούς λιμένες καθώς και τρίτων χωρών, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την προώθηση συνεργιών.
ιε) Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών για την αναζήτηση και επισήμανση θεματικών μορφών θαλάσσιας τουριστικής ανάπτυξης.
ιστ) Η διερεύνηση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών για την στρατηγική οργάνωση των κομβικών λιμένων της χώρας και η εισήγηση μέτρων για την αύξηση του μεριδίου προσεγγίσεων διεθνών κρουαζιερόπλοιων.
ιζ) Η εισήγηση αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση της διεθνούς ευρωπαϊκής και εθνικής κρουαζιέρας καθώς και των εναλλακτικών μορφών κρουαζιέρας.
ιη) Ο συντονισμός της δράσης όλων των αρμόδιων φορέων του κλάδου (κεντρικών, περιφερειακών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) στο πλαίσιο της ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού.
ιθ) Η προώθηση της συνεργασίας σε διμερές επίπεδο για την ανάπτυξη των παρεχόμενων θαλάσσιων τουριστικών υπηρεσιών και η σύναψη συμφωνιών, με στόχο την επίτευξη συμπράξεων και συνεργιών μεταξύ των ελληνικών λιμένων-προορισμών κρουαζιέρας και λιμένων τρίτων χωρών.
κ) Η εισήγηση μέτρων για την προσέλκυση προσεγγίσεων από διεθνείς κρουαζιέρες στα κύρια κομβικά λιμάνια.
κα) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η αναζήτηση τρόπων και μεθόδων σύνδεσης των αφετήριων λιμένων και σταθμών κρουαζιέρας μέσω συνεργασιών-συνεργιών.
κβ) Ο συντονισμός δράσεων μεταξύ των αρμόδιων φορέων του κλάδου για την δημιουργία κέντρων προσέγγισης της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας σε θεματικά προγράμματα κρουαζιέρας.
κγ) Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη προγραμμάτων πτήσης-κρουαζιέρας.
κδ) Η δημιουργία Τράπεζας Δεδομένων λιμένων-προορισμών κρουαζιέρας στο πλαίσιο των σύγχρονων γεωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης καθώς και η προβολή τους (δημιουργία ιστοσελίδας, συμμετοχή σε διεθνείς Οργανισμούς, εκθέσεις κ.λπ.)
κε) Η υποστήριξη και η συνδρομή στο έργο της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας
κστ)Η προώθηση κάθε διαδικασίας υλοποίησης των γνωμοδοτήσεων της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας
κζ) Η εκδίκαση προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον του ΥΝΑΝΠ για παραβάσεις της παρούσας νομοθεσίας που διέπει τα σκάφη αναψυχής
κη) Η δημιουργία και η τήρηση Μητρώου Κυβερνητών Σκαφών Αναψυχής μη απογεγραμμένων ναυτικών.
κθ) Η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων, δράσεων και μέτρων για την οργάνωση και ανάπτυξη του κλάδου των ναυταθλητικών σκαφών, σε συνεργασία με συναρμόδιους Φορείς και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους

4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών και Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής είναι οι ακόλουθες:
α) Ο χαρακτηρισμός των πλοίων αναψυχής ως επαγγελματικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και κάθε πράξη που αφορά στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.
β) Η τήρηση του Μητρώου και των φακέλων των χαρακτηρισμένων ως πλοίων αναψυχής επαγγελματικής χρήσης.
γ) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της επαγγελματικής δραστηριοποίησης των πλοίων αναψυχής.
δ) Ο χαρακτηρισμός των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
ε) Η τήρηση του Μητρώου και των φακέλων των χαρακτηρισμένων ως επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων.
στ) Η κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας περιηγητικών πλόων από τουριστικά πλοία, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών.
ζ) Η εισήγηση μέτρων θεσμικού πλαισίου και η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της σχετικής με τις Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής.
η) Η τήρηση του Μητρώου και των φακέλων των Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής και η έκδοση σχετικών εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 65

Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας

Η Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας είναι αρμόδια:
α) για την εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη των Πλοηγικών Σταθμών, που αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου. Η Οργάνωση και οι αρμοδιότητες των Πλοηγικών Σταθμών διέπονται από τις διατάξεις των ν. 3142/1955, του β.δ. 28/1-29/3/1958, α.ν. 409/1968 και του ν.δ. 181/1973 «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΚΔΝΔ) (Α΄ 261), όπως έχουν τροποποιηθεί από τις διατάξεις του π.δ. 127/2010 και ισχύουν, καθώς επίσης διέπονται από τους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας τους.
β) για την οικονομική διαχείριση, την εκκαθάριση δαπανών και των πληρωμών του Κεφαλαίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ).
2. Η Διεύθυνση της Πλοηγικής Υπηρεσίας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
α. Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας
β. Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.
γ. Εκκαθάρισης και Πληρωμών Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης της  Πλοηγικής Υπηρεσίας κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως εξής:
α) Στο Τμήμα Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας:
αα) Ο σχεδιασμός της πολιτικής σχετικά με την πλοήγηση πλοίων και η εισήγηση των κατάλληλων νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή της.
ββ) Η έγκριση των κανονισμών λειτουργίας των Πλοηγικών Σταθμών.
γγ) Η οργάνωση του δικτύου των περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων παροχής υπηρεσιών πλοήγησης, η εποπτεία της λειτουργίας τους και η εισήγηση για τη σύσταση, συγχώνευση ή κατάργηση πλοηγικών σταθμών.
δδ) Η συγκρότηση των συμβουλίων και των επιτροπών της πλοηγικής υπηρεσίας.
εε) Η διενέργεια απογραφικού ελέγχου των κινητών περιουσιακών στοιχείων του Τμήματος και των πλοηγικών σταθμών.
στστ) Η εισήγηση και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΣΠΥ) και η μέριμνα για την υλοποίηση των γνωμοδοτήσεών του.
ζζ) Η εισήγηση για τον καθορισμό των πλοηγικών δικαιωμάτων.
ηη) Η διενέργεια επιθεωρήσεων σκαφών και λοιπών μέσων της πλοηγικής υπηρεσίας και η μέριμνα για την επισκευή και συντήρηση αυτών.
θθ) Η παρακολούθηση της διεθνούς νομοθεσίας, των διεθνών οργανισμών και των διεθνών εξελίξεων σε θέματα υπηρεσιών πλοήγησης.
ι) Η μέριμνα για την προώθηση αιτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη σύνταξη μελετών – τεχνικών προδιαγραφών – κανονισμών για τη ναυπήγηση, προμήθεια, επισκευή ευρείας εκτάσεως ή εργασίες βελτίωσης πλωτών και χερσαίων μέσων – τηλεπικοινωνιακού υλικού και εξοπλισμού εν γένει της πλοηγικής υπηρεσίας.
ια) Η συστηματική παρακολούθηση και η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με βλάβες και επισκευές σκαφών της πλοηγικής υπηρεσίας και η μέριμνα για τη διαχείριση αναλωσίμων και λοιπών συναφών θεμάτων.
ιβ) Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων προ-απαλλαγής και οριστικής απαλλαγής των τουριστικών πλοίων από την υποχρεωτική πλοήγηση κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.
ιγ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για επικαιροποίηση της βελτίωσης λειτουργίας της πλοηγικής υπηρεσίας και της παροχής των υπηρεσιών της στα πλαίσια της άσκησης της εθνικής λιμενικής πολιτικής.
ιδ) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς την Διεύθυνση και τα Τμήματά της που αφορά ιδίως στην τήρηση διαδικασιών παρακολούθησης εγγράφων, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και θέματα προσωπικού.

β) Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας:
αα) Η κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και η σύνταξη ισολογισμού και απολογισμού του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ).
ββ) Η παρακολούθηση των στοιχείων εκτέλεσης του εν λόγω προϋπολογισμού, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων.
γγ) Η έκδοση αποφάσεων εγκρίσεως δαπανών, η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και η τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων όπου απαιτείται.
δδ) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύσεων και την παραγωγή οικονομικών στοιχείων και αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του τμήματος και η υποβολή τους αρμοδίως όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται.
εε) Η τήρηση των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ).
στστ) Η μέριμνα για την σύσταση των παγίων προκαταβολών και των διαχειρίσεων του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ).
ζζ) Η διαχείριση των εσόδων και ο έλεγχος του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ηη) Η εποπτεία των θεμάτων που αφορούν τα πλοηγικά δικαιώματα και τέλη καθώς και ο έλεγχος της ορθής βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης τελών από τις Λιμενικές Αρχές.
θθ) Η εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (Κ.Π.Υ.) με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
ιι) Η αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής στις διαχειρίσεις του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας με έκδοση σχετικής εντολής, κατόπιν της θεώρησης των ενταλμάτων πληρωμής όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
ιαια) Η ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού Κ.Π.Υ.
ιβιβ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μηνιαίων ισοζυγίων των διαχειρίσεων παγίας προκαταβολής Κ.Π.Υ. σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία.
ιγιγ) Η κατάρτιση απολογισμού εξόδων του Κ.Π.Υ.
γ) Στο Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμών Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας:
αα) Η μέριμνα για την κανονική καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, τη σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, την εκκαθάριση των αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων του προσωπικού, την απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων και τρίτων και την παροχή επικουρικών συντάξεων στους δικαιούχους από το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας.
ββ) Ο έλεγχος των πάσης φύσεως δαπανών του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας και των διαχειρίσεων της παγίας προκαταβολής του.
γγ) Η μεταφορά και πίστωση λογαριασμού για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, μέσω ηλεκτρονικής εντολής.
δδ) Η τήρηση διαδικασιών σχετικά με αποδοχή και αξιοποίηση δωρεών, πάντοτε σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους.

Άρθρο 66

Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων

1. Η Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων είναι αρμόδια για την προσέλκυση και προώθηση επενδύσεων στο ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, καθώς και τη μέριμνα για την εποπτεία για την καλύτερη οργάνωση των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων. Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Ναυπηγήσεων, Επισκευών, Μετασκευών και Διαλύσεων πλοίων.
β) Τμήμα Εποπτείας και Οργάνωσης Ναυπηγοεπισκευαστικής Δραστηριότητας.
γ) Τμήμα Κατασκευής και Εξοπλισμού Σκαφών Αναψυχής.

2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ναυπηγήσεων, Επισκευών, Μετασκευών και Διαλύσεων πλοίων είναι οι ακόλουθες:
α) Η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διάλυση σκαφών που δεν υπάγονται στον Κανονισμό αριθμ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων.
β) Η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων στα πλοία, στα μέσα ναυπήγησης και εξυπηρέτησης πλοίων στα λιμάνια και η μέριμνα για την προσαρμογή των ελληνικών λιμενικών εγκαταστάσεων στις εξελίξεις αυτές.
γ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η αναζήτηση τρόπων και μεθόδων αξιοποίησης των ναυπηγοεπισκευαστικών ζωνών, για την προσέλκυση επενδύσεων.
δ) Η εξεύρεση και επεξεργασία μεθόδων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ε.Ε., σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.
ε) Η παρακολούθηση και η εισήγηση μέτρων και κινήτρων που αφορούν στην ανάπτυξη ή/ και τη δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικών βάσεων, διαλυτηρίων πλοίων και άλλων παραγωγικών κλάδων και βιομηχανιών που σχετίζονται με τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία.
στ) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της που αφορούν, ιδίως, στην τήρηση διαδικασιών παρακολούθησης εγγράφων, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και θέματα προσωπικού.

3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εποπτείας και Οργάνωσης Ναυπηγοεπισκευαστικής Δραστηριότητας είναι οι ακόλουθες:
α) Η παρακολούθηση των εξελίξεων του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στις ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες και η εισήγηση μέτρων για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Η παρακολούθηση των εξελίξεων και συνθηκών στην παροχή ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
γ) Η συγκέντρωση στοιχείων, η μελέτη, διαμόρφωση και εισήγηση προτάσεων και μέτρων για την καλύτερη οργάνωση, βελτίωση και ανάπτυξη των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων στη χώρα.
δ) Η εισήγηση για την κατάρτιση, τροποποίηση και έκδοση Κανονισμών Λειτουργίας ναυπηγοεπισκευαστικών ζωνών και των επιτρεπομένων σε αυτές δραστηριοτήτων.
ε) Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της χωροταξικής οργάνωσης των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων.
στ) Η  παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται για την καλύτερη οργάνωση, βελτίωση και ανάπτυξη των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας και τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών.
ζ) Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη χωροθέτηση,  οριοθέτηση και περιβαλλοντική αδειοδότηση των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών και τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.

4.  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κατασκευής και Εξοπλισμού Σκαφών Αναψυχής είναι οι ακόλουθες:
α) Η μελέτη και ο εν γένει χειρισμός θεμάτων που αφορούν στα σκάφη αναψυχής και στα ατομικά σκάφη κατ’  εφαρμογή της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, όπως ισχύει.
β) Η τήρηση του Μητρώου κατασκευαστών σκαφών αναψυχής και η χορήγηση του προβλεπόμενου κωδικού σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, όπως ισχύει.
γ) Η μελέτη και ο εν γένει χειρισμός τεχνικών θεμάτων που αφορούν στην κατασκευή και τον εξοπλισμό μικρών σκαφών για τα οποία δεν εκδίδεται έγγραφο εθνικότητας.
δ) Ο έλεγχος της αγοράς σκαφών αναψυχής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ , όπως ισχύει, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες.
ε) Η παρακολούθηση, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του Τμήματος και η συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας μας σε σχετικές συναντήσεις καθώς και η διατύπωση  των αντίστοιχων εθνικών θέσεων επί των θεμάτων αυτών σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες.
στ) Η εισήγηση για ενσωμάτωση διεθνούς ή ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου στο εθνικό δίκαιο προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου επί θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.
ζ) Η μελέτη και ο εν γένει χειρισμός τεχνικών θεμάτων που αφορούν στον χαρακτηρισμό, καταγραφή και διάσωση ιστορικών και παραδοσιακών σκαφών.
η) Η τεκμηρίωση και κατάρτιση διατάξεων νομοθετικών ρυθμίσεων επί θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του Τμήματος και η εισήγηση προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου για την ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 67

Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών είναι οι ακόλουθες:
α) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ενιαία πρόσβαση και διαχείριση της  πληροφορίας από όλες τις Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων των στοιχείων που άπτονται των αρμοδιοτήτων  τους.
β) Η τεχνική διαχείριση και υποστήριξη των εφαρμογών και των βάσεων δεδομένων που λειτουργούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
γ) Η μέριμνα για την καλή  και ασφαλή λειτουργία και εκμετάλλευση των υφιστάμενων εφαρμογών πληροφορικής.
δ) Η καταγραφή των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων σε έργα πληροφορικής, η αξιολόγηση τους και η εκπόνηση των τεχνικών τους προδιαγραφών.
ε) Η εισήγηση και υλοποίηση νέων έργων πληροφορικής αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, σε συνεργασία με τη συναρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου (ΔΗΔΕΠ) ή αξιοποιώντας διαθέσιμους πόρους εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
στ) Η παροχή τεχνικής υποστήριξης και λύσεων μηχανοργάνωσης με τη λειτουργία σχετικού Helpdesk για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και βελτίωση της παραγωγικότητας της ροής εργασίας των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
ζ) Η  εκπαίδευση των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές που υποστηρίζει το τμήμα.
η) Η υποστήριξη των υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού, βάσεων δεδομένων και  πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
θ) Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και παραγωγή αναφορών επιτελικής πληροφόρησης από τις βάσεις δεδομένων, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
ι) Η οργάνωση και η διαχείριση ψηφιοποιημένων πληροφοριών.
ια) Η μέριμνα για τυποποίηση της πληροφορίας προκειμένου να καθίσταται συμβατή σε ετερογενή περιβάλλοντα εργασίας.
ιβ) Η συνδρομή με υπαλλήλους του στη λειτουργία μηχανογραφικών εφαρμογών  για την εύρυθμη λειτουργία των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.


ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Γενική Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής


Άρθρο 68

Αποστολή - Αρμοδιότητες

1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των άρθρων 32, 33 και 34 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) ως χώρος ευθύνης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται όλα τα νησιά της ελληνικής επικράτειας.
2. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο π.δ. 1/1986 (Α΄ 1), το π.δ. 326/2000 (Α΄ 267), το εδαφ. β. της παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), το άρθρο 47 του ν. 1947/1991 (Α΄ 70) και το ν. 3201/2003 (Α΄ 282),όπως ισχύουν, ως χώρος ευθύνης ορίζονται τα νησιά που προβλέπονται στο άρθρο 1 του π.δ. 1/1986 (Α΄ 1).
3.  Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σχεδιάζει, συντονίζει και εφαρμόζει ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική για τα νησιά της ελληνικής επικράτειας.
4.  Η αποστολή της Γενική Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ) είναι διττή και συνδέεται:
α) με την εκπόνηση και υλοποίηση νησιωτικής πολιτικής με βάση το άρθρο 174 Παρ. 3 της συνθήκης της Λισαβόνας και τα άρθρα 101 παρ. 4. και 106 παρ. 1 του Συντάγματος. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ρητά ότι το Σύνταγμα απαιτεί: (αα) τη λήψη ειδικών νομοθετικών μέτρων ειδικά στις πολιτικές εκείνες που επηρεάζουν τα νησιά και (ββ) την εφαρμογή ειδικών κλαδικών πολιτικών και προγραμμάτων που να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου. β) με την άμεση και έμμεση παρέμβαση για επίλυση προβλημάτων που αφορούν στα νησιά του Αιγαίου. Για το λόγο αυτό ασκούνται εκτελεστικές αρμοδιότητες ειδικά σε θέματα περιβάλλοντος, υδροδότησης άνυδρων νησιών, πολιτισμού, πολιτικής προστασίας και παλλαϊκής άμυνας και υφίσταται η δυνατότητα παρέμβασης με οριζόντιες δράσεις και έργα σε χαμηλότερο χωρικό επίπεδο, με δεδομένες τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του χώρου, ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματική (αρχή της επικουρικότητας).

Άρθρο 69

Διάρθρωση Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με την επιφύλαξη των οριζομένων των άρθρων 8 και 3 παρ. 3 του παρόντος, έχουν έδρα τη Μυτιλήνη και αποτελούνται από τις παρακάτω υπηρεσιακές μονάδες.
α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
β) Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
γ) Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ που υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
δ) Στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής λειτουργούν επιπλέον οι παρακάτω υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες για αυτές διατάξεις:
αα) Γραφείο Νομικού Συμβούλου
ββ) Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Άρθρο 70

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

1. Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία για ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Επιμελείται για την αλληλογραφία του γενικά και οργανώνει την επικοινωνία αυτού με τις υπηρεσίες και το κοινό.
2. Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα εδρεύει στη Μυτιλήνη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και κλιμάκιο του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα εδρεύει στον Πειραιά.

Άρθρο 71

Γενική Διεύθυνση

1. Η Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συντονίζει τις δράσεις των επιμέρους οργανικών μονάδων, από τις οποίες συγκροτείται:
α) Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής
β) Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας.
γ) Διεύθυνση Περιβάλλοντος
δ) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
2. Η Γενική Διεύθυνση, πέραν των αρμοδιοτήτων του άρθρου 89, έχει και την ευθύνη της διαχείρισης των υλικών, εφοδίων, εξοπλισμού, βιβλίων, μηχανημάτων, οχημάτων κ.λπ., η φύλαξη των οποίων ανήκει στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Άρθρο 72

Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής

1. Η Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής έχει ως στόχο τη χάραξη, εξειδίκευση και εκπόνηση ολοκληρωμένων πολιτικών για τις νησιωτικές περιοχές που υπάγονται στην περιφέρειά του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγματος 1975/86/2001/2008 και στο άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL 30-3-2010/C83/47) (Ενοποιημένη Απόδοση).
2.  Η Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής είναι αρμόδια: (α) για τη διαμόρφωση προτάσεων που αφορούν στο περιεχόμενο της ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής (διαρθρωτική πολιτική και τομεακές πολιτικές) και της υιοθέτησής τους από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, (β) για το σχεδιασμό, την εισήγηση και την εφαρμογή της εθνικής νησιωτικής πολιτικής που περιλαμβάνει τόσο την αναπτυξιακή στρατηγική, όσο και την προώθηση των επιμέρους τομεακών πολιτικών που θα λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου και (γ) για την προώθηση εφαρμογής προγραμμάτων και έργων για την ανάπτυξη των νησιών με έμφαση την ανάδειξη του αιγαιοπελαγίτικου πολιτισμού και περιβάλλοντος αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε νησιού. Η Δ/νση Νησιωτικής Πολιτικής υποστηρίζει τη λειτουργία του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής, συμβουλευτικού οργάνου για την επεξεργασία προτάσεων προς τη πολιτική ηγεσία και του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής, επιστημονικού οργάνου τεκμηρίωσης και επεξεργασίας προτάσεων σχετικά με την νησιωτική πολιτική συνολικά και την εξειδίκευση της πολιτικής στους κρίσιμους για τα νησιά τομείς.
3.  Η Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής έχει τα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Νησιωτικής Πολιτικής
β) Τμήμα Εφαρμογής Ρήτρας Νησιωτικότητας γ) Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων δ) Τμήμα Θαλασσίων Θεμάτων και Πολιτισμού
4. Το Τμήμα Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Εφαρμογής Νησιωτικής Πολιτικής έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Τη συγκέντρωση και τεκμηρίωση, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής και με άλλους εξειδικευμένους φορείς, όλων των αναγκαίων στοιχείων που καταγράφουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις που αφορούν στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου.
β) Τη χρηματοδότηση μελετών και ερευνών σχετικά με την τεκμηρίωση ειδικών πολιτικών και προγραμμάτων για την ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου.
γ) Την παρακολούθηση των εξελίξεων που αφορούν στην διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Νησιωτικής Πολιτικής και η μέριμνα για την προώθηση προτάσεων ειδικών ρυθμίσεων που αναγνωρίζουν την ανάγκη εφαρμογής της «νησιωτικότητας» στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές, καθώς και για την προώθηση της έγκρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της οικονομίας και την ανάπτυξη των νησιωτικών περιφερειών και συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του  ΥΝΑΝΠ.
δ) Τη μέριμνα για τη διατύπωση προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα που αφορούν το νησιωτικό χώρο.
ε) Την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και  Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές και προγράμματα που αναφέρονται στην ανάπτυξη και τις ιδιαιτερότητες των νησιών και των δυνατοτήτων αξιοποίησης τους.
στ) Την μελέτη και εισήγηση για τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των νησιών και της πολιτικής για την εφαρμογή της, σε συνεργασία και με συναρμόδια υπουργεία και φορείς στο πλαίσιο του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων τους καθώς και ο ανασχεδιασμός τους.
ζ) Την εκπόνηση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εισήγηση ανασχεδιασμού των προγραμμάτων εφαρμογής της νησιωτικής πολιτικής σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την εξασφάλιση της εναρμόνισής τους προς την εθνική νησιωτική αναπτυξιακή στρατηγική και πολιτική.
η) Την μελέτη, εξειδίκευση και εισήγηση, στο πλαίσιο της γενικότερης νησιωτικής πολιτικής και σε συνεργασία και με άλλους αρμόδιους φορείς, μέτρων πολιτικής και προγραμμάτων ανάπτυξης σε ειδικότερους τομείς που συνάδουν με τις ιδιαίτερες ανάγκες και ιδιαιτερότητες των νησιών (αγροτική πολιτική και πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου, αλιευτική πολιτική, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, τουριστική πολιτική, πολιτική απασχόλησης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, πολιτική κοινωνικής ένταξης και αντιμετώπισης της φτώχειας, ενεργειακή πολιτική, ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων και παράκτιων περιοχών, περιβαλλοντική πολιτική, πολιτική για παροχή υπηρεσιών δημόσιου συμφέροντος κ.α.).
θ) Την παρακολούθηση των δυνατοτήτων ένταξης προγραμμάτων, δράσεων και έργων σε κάθε είδους χρηματοδοτούμενα προγράμματα από διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής με βάση το σχέδιο δράσης της Γενικής Γραμματείας.
ι) Τον σχεδιασμό προγραμμάτων και την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στη ολοκληρωμένη στρατηγική σε συνεργασία με άλλα τμήματα και διευθύνσεις της Γραμματείας και της φορείς της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.
ια) Την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥΝΗΠΟ) και στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής
5. Το Τμήμα Εφαρμογής Ρήτρας Νησιωτικότητας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εφαρμογή της ρήτρας νησιωτικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 32 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), όπως ισχύει, στις επιμέρους τομεακές πολιτικές.
β) Την παρακολούθηση της παραγωγής του νομοθετικού έργου και διοικητικών πράξεων της κεντρικής διοίκησης και η εισήγηση ειδικών ρυθμίσεων που αποσκοπούν στην αναγνώριση των ειδικών χαρακτηριστικών του νησιωτικού χώρου στις επιμέρους δημόσιες πολιτικές σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Νησιωτικής Πολιτικής.
γ) Την μελέτη, εξειδίκευση και εισήγηση - στο πλαίσιο της γενικότερης νησιωτικής πολιτικής - νομοθετικών ρυθμίσεων, διοικητικών πράξεων και μέτρων πολιτικής σε τομείς που συνδέονται με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά των νησιών (αγροτική πολιτική και πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου, αλιευτική πολιτική, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, τουριστική πολιτική, πολιτική απασχόλησης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, πολιτική κοινωνικής ένταξης και αντιμετώπισης της φτώχειας, ενεργειακή πολιτική, ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων και παράκτιων περιοχών, περιβαλλοντική πολιτική, πολιτική για παροχή υπηρεσιών δημόσιου συμφέροντος κ.α.) με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.
6. Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εισήγηση της πολιτικής σε θέματα ανάπτυξης των νησιών της χώρας και την εκπόνηση περιφερειακών προγραμμάτων για ένταξή τους στα διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα.
β) Την ευθύνη της αξιολόγησης, ιεράρχησης και λοιπής επεξεργασίας προτάσεων, μελετών, έργων και ενεργειών που υποβάλλονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τους ΟΤΑ και τους κοινωνικούς φορείς του Αιγαίου και τη σχετική πρόταση για ένταξη αυτών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
γ) Την ενημέρωση των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας για θέματα της αρμοδιότητάς τους σχετικά με τις πολιτικές που αναπτύσσονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Την εισήγηση και πρόταση μέτρων στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομική ανάπτυξη του Αιγαίου.
ε) Την παρακολούθηση των ρυθμίσεων που αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
στ) Τη μέριμνα για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του άλλου Τμήματος της Διεύθυνσης.
ζ) Τον έλεγχο, παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των εκτελούμενων δράσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Το Τμήμα Θαλασσίων Θεμάτων και Πολιτισμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την προώθηση στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών αιτημάτων φορέων που αφορούν σε θέματα θαλασσίων μεταφορών.
β) Τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την εισήγηση προγραμμάτων δράσης, με τη συνεργασία και άλλων φορέων, για την προστασία, ανάδειξη και προβολή του διαχρονικού πολιτισμού και της πολιτιστικής παράδοσης στον χώρο των νησιών του Αιγαίου.
γ) Τη μέριμνα για την εξεύρεση χρηματοδότησης, την προώθηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων δράσης που αποσκοπούν στην προστασία, ανάδειξη και προβολή του διαχρονικού πολιτισμού και της πολιτιστικής παράδοσης των νησιών του Αιγαίου.
δ) Τη μέριμνα για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων προστασίας, ανάδειξης και προβολής του διαχρονικού πολιτισμού και της πολιτιστικής παράδοσης στον χώρο των νησιών του Αιγαίου.
ε) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων δράσης που σχεδιάζουν άλλοι φορείς για την προστασία, ανάδειξη και προβολή του διαχρονικού πολιτισμού και της πολιτιστικής παράδοσης στον χώρο των νησιών του Αιγαίου.
στ) Τη μέριμνα για την εναρμόνιση των γενικότερων κυβερνητικών πολιτικών στον τομέα του πολιτισμού με το περιεχόμενο των προγραμμάτων δράσης που σχεδιάζει και υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
ζ) Τη συγκέντρωση και τεκμηρίωση στοιχείων για τους κάθε είδους φορείς που ασχολούνται με πολιτιστικά θέματα στο χώρο του Αιγαίου.
η) Τη μέριμνα για την ηθική και οικονομική ενίσχυση φορέων που ασχολούνται με έρευνες, μελέτες και έργα στον τομέα της προστασίας της ανάδειξης και της προβολής του αιγαιοπελαγίτικου πολιτισμού και της παράδοσης.
θ) Την ενθάρρυνση με κάθε μέσο φορέων, φυσικών και νομικών προσώπων για την συμμετοχή τους σε έργα και ενέργειες ανάδειξης και προβολής του αιγαιοπελαγίτικου πολιτισμού και της παράδοσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ι) Την προώθηση, ενθάρρυνση, παρακολούθηση και ενίσχυση κάθε είδους ενεργειών φορέων για την ενδυνάμωση, προώθηση και προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας στο Αιγαίο.
ια) Την οργάνωση προώθηση, ενθάρρυνση, παρακολούθηση και ενίσχυση κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων, που πραγματοποιούνται στα νησιά του Αιγαίου ή αναφέρονται σ΄αυτό.
ιβ) Την προώθηση, ενθάρρυνση, παρακολούθηση και ενίσχυση κάθε είδους αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο των νησιών του Αιγαίου, ιδίως εκείνων που συνδέονται με την αξιοποίηση του θαλάσσιου χώρου.
ιγ) Την μελέτη, οργάνωση και εποπτεία καθώς και η ηθική ή οικονομική ενίσχυση συνεδρίων, και συναφών προς αυτά εκδηλώσεων, όπως σεμιναρίων, συμποσίων, ημερίδων, διαλέξεων, συναντήσεων πανελληνίων ή διεθνών που πραγματοποιούνται στα νησιά του Αιγαίου ή αναφέρονται στο Αιγαίο.
ιδ) Την οργάνωση, εποπτεία διεθνών, πανελληνίων και τοπικών εκθέσεων καθώς και η ενίσχυση με κάθε μέσο φορέων, φυσικών και νομικών προσώπων για τη συμμετοχή τους σε εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού, που σκοπό έχουν την προβολή του Αιγαίου.
ιε) Την έκδοση ή ενίσχυση έκδοσης βιβλίων ή άλλων εντύπων, που σκοπό έχουν την προβολή του Αιγαίου στο εσωτερικό και εξωτερικό καθώς και την παραγωγή, αγορά ή ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοταινιών, κασετών, διαφανειών και φωτογραφικών αποτυπώσεων πολιτιστικού, ιστορικού, λαογραφικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου.
ιστ) Την μέριμνα για την ενίσχυση των κάθε είδους βιβλιοθηκών των νησιών του Αιγαίου με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για την πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής.
ιζ) Την επικοινωνία με τους φορείς των αποδήμων αιγαιοπελαγιτών και η χορήγηση οικονομικών ή άλλων ενισχύσεων για την οργάνωση εκδηλώσεων προβολής του Αιγαίου στο εξωτερικό.
ιη) Την οργάνωση ή η οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών, γυμναστικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης καθώς και η ενθάρρυνση συμμετοχής σε αντίστοιχες δραστηριότητες στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
ιθ) Την μέριμνα για τη βράβευση λογοτεχνικών, πνευματικών έργων και η ενίσχυση των καλών τεχνών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σκοπό την καλλιέργεια των γραμμάτων και μέσω αυτών την πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής του Αιγαίου και την προβολή αυτού.
κ) Την παροχή βραβεύσεων και χορηγιών σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης
κα) Την μέριμνα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με σκοπό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
κβ) Την παρακολούθηση της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη νέα γενιά κα τον απόδημο ελληνισμό.
κγ) Την μέριμνα, την ηθική και υλική στήριξη για την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών προστασίας καθώς και η κατάρτιση προγραμμάτων για υπερήλικες, νέους και παιδιά καθώς και σε ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού.
κδ) Την εκπόνηση και παρακολούθηση της εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων για την εφαρμογή τουριστικής πολιτικής σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της αυτοδιοίκησης για τη βελτίωση της ποιότητας, τη διαφοροποίηση και τη προβολή του τουριστικού προϊόντος αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα πολιτιστικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά του νησιωτικού χώρου και κάθε νησιού ξεχωριστά.
κε) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της τουριστικής πολιτικής στο νησιωτικό χώρο και η πρόταση μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της.
κστ) Την έκδοση αποφάσεων που βαρύνουν τα τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 73

Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας

1. Η Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας έχει ως στόχο την εναρμόνιση και ενεργοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα του πρωτογενούς, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, του ορυκτού πλούτου και των ήπιων μορφών ενέργειας στο χώρο του Αιγαίου.
2.  Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Μελετών και Έργων
β) Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα Φυσικών Πόρων και Ενέργειας
3.  Το Τμήμα Μελετών και Έργων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες πλην αυτών που ανάγονται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Υποδομής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων:
α) Τη διεκπεραίωση της διοικητικής διαδικασίας εκπόνησης και ανάθεσης μελετών που αφορούν την κατασκευή και εκτέλεση έργων.
β) Την τήρηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο των συμβάσεων εκπόνησης μελετών και εκτέλεση έργων.
γ) Την παρακολούθηση των έργων, τη θεώρηση και παρακολούθηση των μελετών.
δ) Την παραλαβή των μελετών και των έργων.
ε) Τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που σχετίζεται από τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων.
στ) Τη χρηματοδότηση μελετών και έργων που αναθέτει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Το Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Τη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών και υλοποίηση προγραμμάτων για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων του Αιγαίου με στόχο: i) τη διατήρηση, προστασία, ανάπτυξη και προβολή του φυσικού και του ζωικού δυναμικού της περιοχής, ii) την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, του ορυκτού πλούτου και των ήπιων μορφών ενέργειας.
β) Τη λήψη μέτρων, χρηματοδοτικών προγραμμάτων και δράσεων σε συνεργασία με τους αντίστοιχους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειψυδρίας.
γ) Την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών του Αιγαίου στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
δ) Την παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ήπιων μορφών ενέργειας και του ορυκτού πλούτου του Αιγαίου.
ε) Την από κοινού σύναψη προγραμμάτων με τα συναρμόδια Υπουργεία για θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ήπιων μορφών ενέργειας και την εν γένει παρακολούθηση των θεμάτων αυτών.
στ) Την έκδοση αποφάσεων που βαρύνουν τα τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 74

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

1. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει ως στόχο τον συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής σε συνεργασία με τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α στον τομέα της προστασίας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος στο χώρο του Αιγαίου καθώς και τη συλλογή, μελέτη και επεξεργασία στοιχείων σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την κατάρτιση προγραμμάτων, για την αξιοποίηση και την προβολή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και του φυσικού κάλλους. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) και το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιγαίου (ΚΕΣΥΠΟΘΑΑ).
Ειδικότερα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις, επεξεργάζεται προτάσεις για την υλοποίηση έργων και δράσεων τόσο για την ανάδειξη φυσικού δομημένου και πολιτιστικού περιβάλλοντος των νησιών όσο και για την αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων των νησιών στο πλαίσιο του συνολικού στρατηγικού σχεδίου δράσης της ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
2.  Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών
β) Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων και Φυσικού Κάλλους
γ) Τμήμα Αποκατάστασης, Προστασίας και Ανάδειξης του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος
δ) Περιφερειακά Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
3. Το Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος λόγω του ιδιαίτερου ιστορικού, λαογραφικού, πολεοδομικού, αισθητικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του, μέσα από τον χαρακτηρισμό οικισμών και περιοχών ως προστατευόμενων με τον καθορισμό ειδικών όρων και μορφολογικών περιορισμών δόμησης αυτών, και χρήσεων γης, αλλά και προτάσεων για την συντήρηση και την ανάδειξη τους.
β) Την εισήγηση, σε συνεργασία με το αρμόδιο περιφερειακό γραφείο, για τον χαρακτηρισμό οικισμών ή τμημάτων πόλεων ή οικισμών ή αυτοτελών οικιστικών τμημάτων εκτός αυτών ως παραδοσιακών, λόγω του ιδιαίτερου ιστορικού, λαογραφικού, πολεοδομικού, αισθητικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα τους και η εισήγηση για τη θέσπιση ειδικών όρων και μορφολογικών περιορισμών δόμησης αυτών, και χρήσεων γης.
γ) Την εισήγηση, σε συνεργασία με το αρμόδιο περιφερειακό γραφείο, για τον καθορισμό των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και για την έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών των χαρακτηρισμένων οικισμών ως παραδοσιακών.
δ) Την εισήγηση αναστύλωσης επισκευής και αποκατάστασης ερειπωμένων ή παλαιών κτισμάτων του οικισμού Οίας της νήσου Θήρας.
ε) Την εισήγηση σε συνεργασία με αρμόδιο περιφερειακό γραφείο παρεμβάσεων για τη προστασία και ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών και άλλων σχηματισμών φυσικού και ανθρωπογενούς χαρακτήρα που αναδεικνύουν την ταυτότητα του νησιού.
στ) Την αναστολή της έκδοσης Αδειών Δόμησης, κάθε εργασίας ανέγερσης νέων κτιρίων, κατεδάφισης, προσθήκης, αλλαγής εξωτερικής εμφάνισης υφισταμένων κτιρίων και διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, σε οικισμούς ή τμήματά τους, σε περιοχές εκτός οικισμών ή σε μεμονωμένα ακίνητα εντός ή εκτός οικισμών, ή την επιβολή όρων για την εκτέλεση των εργασιών αυτών με σκοπό τη σύνταξη πολεοδομικής μελέτης ή και ειδικού κανονισμού δόμησης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αναστολή μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμα έτος, εφόσον οι σχετικές μελέτες έχουν προοδεύσει σημαντικά και προκύπτει αυτό τεκμηριωμένα.
4. Το Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων και Φυσικού Κάλλους έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Το χαρακτηρισμό κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων και λοιπών στοιχείων του περιβάλλοντος χώρου αυτών, όπως και στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντα χώρου, καθώς και μεμονωμένων στοιχείων πολεοδομικού εξοπλισμού ή δικτύων ως διατηρητέων, καθώς και τη θέσπιση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης αυτών αλλά και προτάσεων για την συντήρηση και την ανάδειξη τους.
β) Τον χαρακτηρισμό ως ζώνες ιδιαίτερου κάλλους, χώροι, τόποι, τοπία ή και φυσικοί σχηματισμοί που συνοδεύουν ή περιβάλλουν στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, όπως και αυτοτελής σχηματισμοί φυσικού ή ανθρωπογενούς χαρακτήρα εντός ή εκτός οικισμών.
γ)Την εισήγηση, σε συνεργασία με το αρμόδιο περιφερειακό γραφείο, για τον χαρακτηρισμό κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων και λοιπών στοιχείων του περιβάλλοντος χώρου αυτών όπως και στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντα χώρου καθώς και μεμονωμένων στοιχείων πολεοδομικού εξοπλισμού ή δικτύων, ως διατηρητέων καθώς και για τη θέσπιση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης αυτών.
δ) Τη μέριμνα για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου σε συνεργασία με το αρμόδιο περιφερειακό γραφείο για την προστασία των περιοχών φυσικού κάλλους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με την έκδοση των σχετικών Π. Δ/των.
ε) Την εισήγηση σε συνεργασία με το αρμόδιο περιφερειακό γραφείο για την έκδοση ειδικών ρυθμίσεων (προσθήκη σε διατηρητέο κτήριο, ανακατασκευή διατηρητέων κτηρίων, κ.λπ).
5. Το Τμήμα Αποκατάστασης, Προστασίας και Ανάδειξης του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Τη μέριμνα για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο ν. 3201/2003 (Α΄ 282) περί «αποκατάστασης – προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των νησιών του Αιγαίου», πλην της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται σ’ αυτόν.
β) Τη διοικητική και γραμματειακή στήριξη των συλλογικών οργάνων και των διαδικασιών που προβλέπονται από τον ν. 3201/2003 (Α΄ 282).


Άρθρο 75

Περιφερειακά Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

1. Τα Περιφερειακά Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς λειτουργούν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και έχουν τοπική αρμοδιότητα ως εξής:
α) Γραφείο Λέσβου, με έδρα τη Μυτιλήνη, για τα νησιά του Νομού Λέσβου,
β) Γραφείο  Χίου, με έδρα τη Χίο, για τα νησιά του Νομού Χίου,
γ) Γραφείο Σάμου, με έδρα το Βαθύ Σάμου, για τα νησιά του Νομού Σάμου,
δ) Γραφείο Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο, για τα νησιά του Νομού Δωδεκανήσου πλην Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου,
ε) Γραφείο Καλύμνου, με έδρα την Κάλυμνο, για τα νησιά Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου και
στ) Γραφείο Κυκλάδων, με έδρα την Ερμούπολη Σύρου, για τα νησιά του Νομού Κυκλάδων.
2. Τα Περιφερειακά Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Διατυπώνουν σύμφωνη γνώμη για κάθε μελέτη που αφορά την όποια οικοδομική δραστηριότητα στο χώρο ευθύνης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υποστηρίζουν τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος, Μελετών Έργων Φυσικών Πόρων και Ενέργειας καθώς και Νησιωτικής Πολιτικής στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στα νησιά της περιφέρειας τους. Ειδικότερα επεξεργάζονται προτάσεις για έργα και δράσεις τόσο για την ανάδειξη φυσικού, δομημένου και πολιτιστικού περιβάλλοντος των νησιών όσο και για την αντιμετώπιση κοινωνικο-οικονομικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων των νησιών στο πλαίσιο του συνολικού στρατηγικού σχεδίου δράσης της ΓΓΑΙΝΠ, συνδράμοντας τις αρμόδιες διευθύνσεις στην υλοποίηση τους.
β) Τη δυνατότητα να παραπέμπουν αυτεπαγγέλτως υποθέσεις της αρμοδιότητάς τους, οι οποίες είναι εξειδικευμένου χαρακτήρα ή μείζονος ενδιαφέροντος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
γ) Την ανάληψη κάθε θέματος που ανατίθεται σ’ αυτά με απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και αφορά αρμοδιότητες άλλων διευθύνσεων της ΓΓΑΙΝΠ στη περιοχή ευθύνης της.

Άρθρο 76

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

1. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδια για την ορθολογική διαχείριση των ανθρώπινων και τεχνικών πόρων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης αποτελούν τα παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Προσωπικού - Οργάνωσης
β) Τμήμα Γραμματείας - Διοικητικής Μέριμνας
γ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Νέων Τεχνολογιών, και
δ) Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (Πειραιά)
3. Το Τμήμα Προσωπικού - Οργάνωσης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης στο χώρο αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και τη μελέτη και εισήγηση όλων των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με το χώρο του Αιγαίου και αφορούν τα θέματα Διοίκησης.
β) Την εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα και της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης του κάθε είδους προσωπικού της Γενικής Γραμματείας.
γ) Τη μελέτη και εισήγηση μέτρων για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, καθώς και τη μέριμνα:
αα) Για την κατάρτιση οργανογραμμάτων διάρθρωσης των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας.
ββ) Για τη σύσταση ομάδων εργασίας για κάθε είδους θέματα.
γγ) Για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας.
δ) Τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών σε προσωπικό της Γενικής Γραμματείας και εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα και παρακολούθηση της λειτουργίας τους, καθώς και τη μελέτη των θεμάτων αντιμετώπισης των αναγκών προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ε) Την μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό.
στ) Την μέριμνα για την έκδοση, την ετήσια θεώρηση και τη συμπλήρωση μεταβολών στα ατομικά βιβλιάρια νοσηλείας του προσωπικού.
ζ) Την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
η) Τη μέριμνα για την απλούστευση της διατύπωσης των εγγράφων προς τους πολίτες.
θ) Την μελέτη-διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού.
ι) Την κατάρτιση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγραμματισμού.
ια) Την κατάρτιση και εφαρμογή επί μέρους προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης του προσωπικού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
ιβ) Την κατάρτιση επί μέρους προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των υπαλλήλων.
ιγ) Τον προγραμματισμό, οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων και τη διαρκή για το σκοπό αυτό συνεργασία με τις εκπαιδευτικές μονάδες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
ιδ) Την περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων και προσόντων του προσωπικού σε συνάρτηση με την ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
ιε) Τη μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγχρόνων τεχνικών μεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας.
ιστ) Τον συντονισμό της νομοθετικής δραστηριότητας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
ιζ) Τη μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού της Γενικής Γραμματείας και ιδιωτών.
ιη) Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και οργανισμών που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία.
ιθ) Την εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων της Γενικής Γραμματείας και των υπηρεσιών που υπάγονται σ΄ αυτή, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
κ) Τη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών.
κα) Τον προσδιορισμό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας.
κβ) Την εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών των μονάδων της Γενικής Γραμματείας και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
κγ) Τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτή, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών.
κδ) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των πιο πάνω προτάσεων.
κε) Την εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτό-αξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης).
κστ) Τη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επιμέρους αξιολογήσεις.
κζ) Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας.
κη) Τη συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των μονάδων της Γενικής Γραμματείας και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτή.
κθ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασίας των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και στην προώθηση της ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο.
λ) Τη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.
λα) Τον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
λβ) Την εισήγηση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία εξειδικεύονται περαιτέρω οι γενικοί και ορίζονται ειδικοί δείκτες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).
λγ) Την οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παραπόνων και υποδείξεων.
λδ) Τη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των ανωτέρω υποβαλλόμενων παραπόνων και υποδείξεων.
λε) Την εισήγηση στις αρμόδιες μονάδες που αφορούν τα παράπονα και οι υποδείξεις για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
λστ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασίας τους, καθώς και στην προώθηση της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα ανωτέρω, αλλά και γενικότερα θέματα που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες από τη Γενική Γραμματεία και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες.
λζ) Την εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων για την διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών, όπως και της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας όπως και της ανταπόκρισης των μονάδων αυτών στις ανάγκες των πολιτών.
λη) Την εισήγηση στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την βράβευση των υπηρεσιακών μονάδων που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους.
λθ) Τη φροντίδα για τη στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Το Τμήμα Γραμματείας – Διοικητικής Μέριμνας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Τη φροντίδα για την τήρηση του κοινού και του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.
β) Τη διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αντιπαραβολή και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων.
γ) Τη φύλαξη, ταξινόμηση, συσχέτιση και εκκαθάριση του αρχείου.
δ) Τη μέριμνα για την παραλαβή των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και τη διανομή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.
ε) Τη βεβαίωση:
αα) Της ακριβείας αντιγραφών ή φωτοτυπιών οποιονδήποτε εγγράφων.
ββ) Του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.
στ) Τη μέριμνα για τη φύλαξη και την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας.
ζ) Τη μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων και των λοιπών μέσων επικοινωνίας.
5. Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Νέων Τεχνολογιών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που τις ασκεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Υπουργείου:
α) Τη συλλογή, καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων, σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας και άλλους φορείς, για την παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στα οικονομικά, δημογραφικά, κοινωνικά, πολιτιστικά κ.λπ., μεγέθη του χώρου ευθύνης της ΓΓΑΙΝΠ. β) Την πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Γενικής Γραμματείας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης και υλοποίησης των εφαρμογών.
γ) Τη μέριμνα για την καλή λειτουργία, εκμετάλλευση και ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας.
δ) Τη μέριμνα για την διατήρηση την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων.
ε) Τη συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού, των δικτυακών υποδομών και των συστημάτων επικοινωνίας.
στ) Την υποστήριξη σε εξειδικευμένους τομείς νέων τεχνολογιών και την εκπαίδευση του προσωπικού για τη χρήση τους.
ζ) Τη μελέτη και εισήγηση μέτρων οργάνωσης, απλούστευσης διαδικασιών και ροής εγγράφων με χρήση νέων τεχνολογιών.
6. Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης εδρεύει στον Πειραιά και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Τη διοικητική στήριξη και υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας.
β) Τη μέριμνα για την κίνηση, συντήρηση, επισκευή και εν γένει καλή κατάσταση καθώς και για τον εφοδιασμό με καύσιμα των οχημάτων των γραφείων Πειραιώς.
γ) Τη βεβαίωση ακριβείας αντιγράφων οποιονδήποτε εγγράφων.
δ) Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.
ε) Τη μέριμνα για την τήρηση κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.
στ) Τη φύλαξη και εκκαθάριση του αρχείου των εγγράφων του Τμήματος.
ζ) Τη διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφησης, αντιπαραβολής και αναπαραγωγής εγγράφων και εντύπων.
η) Τη μέριμνα για κάθε άλλο θέμα διοικητικής υποστήριξης.

Άρθρο 77

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ

1. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος καθορίζονται από τις διατάξεις του π.δ. 195/1986 (Α΄ 78), του ν.2641/1998 (Α΄ 211) και του ν. 3013/2002 (Α΄ 102), όπως ισχύουν.
Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων θα γίνεται μόνο για εκείνες που δεν προβλέπονται στο άρθρο 3 του π.δ. 143/10 (Α΄ 236) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», στο άρθρο 29 του π.δ. 137/2010 (Α΄ 230) «Οργανισμός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» και στο άρθρο 29 του π.δ. 130/2010 (Α΄ 223) «Οργανισμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
2. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ – ΠΣΕΑ είναι οι ακόλουθες:
α) Συμμετέχει στη σύνταξη του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» και εξειδικεύει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στις νησιωτικές περιοχές:
αα) στους τομείς της πρόληψης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και προετοιμασίας του πληθυσμού για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών με την οργάνωση σεμιναρίων σε συνεργασία με τους δήμους.
ββ) στην κάλυψη δαπανών που προβλέπονται στον εθνικό σχεδιασμό για την κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής και την προμήθεια υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας
γγ) στην υποστήριξη των ομάδων εθελοντών με εξοπλισμό και εκπαίδευση σε συνεργασία με τους δήμους
δδ) στην ανάληψη δράσεων που σχετίζονται με ζητήματα χαρτογράφησης και εκτίμησης επιπτώσεων κινδύνου παρέχοντας την πληροφορία στους δήμους και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση με στόχο τη κατάρτιση του αρτιότερου κατά το δυνατόν σχεδίου.
β) Συμμετέχει στη Μικτή Επιτελική Επιτροπή Επιθεωρήσεων (Μ.Ε.Ε.Ε.) της οργάνωσης των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων Παλλαϊκής Άμυνας των εκάστοτε φορέων αποκεντρωμένης διοίκησης και αυτοδιοίκησης του χώρου ευθύνης της και συμβάλλει στη προπαρασκευή και κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων στα νησιά του Αιγαίου σε θέματα Παλλαϊκής Άμυνας.

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


ΤΜΗΜΑ Α΄

Προσωπικό ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ

 

Άρθρο 78

Κατανομή προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.


1. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κατάταξης του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος [ν. 3079/2002 (Α΄ 311)], όπως εκάστοτε ισχύουν, διακρίνεται σε:
α) Αξιωματικούς προερχομένους από τις παραγωγικές σχολές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
β) Αξιωματικούς απευθείας κατάταξης με ειδικότητες Τεχνικού - Υγειονομικού – Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας-Ιερέα - Οικονομικού - Νομικού - Ειδικής Μονιμότητας,
γ) Αξιωματικούς προερχομένους από διακριθέντες αθλητές,
δ) Ανθυπασπιστές,
ε) Υπαξιωματικούς από παραγωγικές σχολές,
στ) Υπαξιωματικούς απευθείας κατάταξης ειδικότητας Υγειονομικού και
ζ) Λιμενοφύλακες.
2. Το όριο στελέχωσης του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, κατανέμεται προς κάλυψη θέσεων προσωπικού, ως εξής:
α) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ή από μετάταξη, οκτακόσιες είκοσι οκτώ (828), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αντιναύαρχοι τρεις (3)
Υποναύαρχοι έξι (6)
Αρχιπλοίαρχοι δεκαπέντε (15)
Πλοίαρχοι εξήντα (60)
Αντιπλοίαρχοι εκατό (100)
Πλωτάρχες εκατόν πενήντα (150)
Υποπλοίαρχοι διακόσιες δεκαεννιά (219)
Ανθυποπλοίαρχοι και Σημαιοφόροι (ενιαίες) διακόσιες εβδομήντα πέντε (275)
β) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης Τεχνικοί, Υγειονομικοί, Υγειονομικοί ειδικής κατηγορίας, Οικονομικοί, Νομικοί (Υποναύαρχος), μία (1).
γ) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης Τεχνικοί ή από μετάταξη, ενενήντα τρεις (93), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αρχιπλοίαρχοι μία (1)
Πλοίαρχοι τρεις (3)
Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι, ενιαίες: ογδόντα εννέα (89)
δ) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη, δεκαεννέα (19), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αρχιπλοίαρχοι μία (1)
Πλοίαρχοι μία (1)
Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) δεκαεπτά (17)
ε) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί ειδικής κατηγορίας, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη Αρχιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι, από μετάταξη: τέσσερις (04)
στ) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης Οικονομικοί ή από μετάταξη, είκοσι μία (21), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αρχιπλοίαρχοι μία (1)
Πλοίαρχοι δύο (2)
Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι, ενιαίες: δεκαοκτώ (18)
ζ) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης Νομικοί ή από μετάταξη, δεκατέσσερις (14), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αρχιπλοίαρχοι μία (1)
Πλοίαρχοι δύο (2)
Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι, ενιαίες: έντεκα (11),
η) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας (Πλωτάρχες - Υποπλοίαρχοι – Ανθυποπλοίαρχοι), έξι (6).
θ) Αξιωματικός ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Ιερέας, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη (Σημαιοφόρος έως και Αρχιπλοίαρχος), μία (1).
ι) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, εκατόν τριάντα (130), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αντιπλοίαρχοι μία (1)
Πλωτάρχες δεκαεπτά (17)
Υποπλοίαρχοι τριάντα δύο (32)
Ανθυποπλοίαρχοι-Σημαιοφόροι ογδόντα (80)
ια) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από διακεκριμένους αθλητές, σαράντα (40) ενιαίες θέσεις σε όλους τους βαθμούς (Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι)
ιβ) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες (Ανθυποπλοίαρχοι – Σημαιοφόροι), είκοσι (20).
ιγ) Ανθυπασπιστές ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από μετάταξη, εκατόν σαράντα (140).
ιδ) Ανθυπασπιστές ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες, εβδομήντα (70).
ιε) Υπαξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από μετάταξη (Αρχικελευστές, Επικελευστές, Κελευστές), χίλιες τριακόσιες είκοσι εννέα (1.329).
ιστ) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Αρχικελευστές, Επικελευστές, Κελευστές) απευθείας κατάταξης Υγειονομικοί ή από μετάταξη, δεκαπέντε (15).
ιζ) Υπαξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων (Αρχικελευστές, Επικελευστές, Κελευστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενοφύλακες, πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα εννέα (5.269) ενιαίες θέσεις σε όλους τους βαθμούς.


ΤΜΗΜΑ Β΄

Πολιτικό Προσωπικό


Άρθρο 79
Θέσεις Προσωπικού

Οι θέσεις του πολιτικού προσωπικού ανέρχονται σε επτακόσιες τέσσερις (704), πλέον τριάντα (30) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του ν.4479/2017 (Α΄ 94).Άρθρο 80

Προσωπικό Ειδικών Θέσεων

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού ειδικών θέσεων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατανέμονται ως εξής:
1.      Διοικητικός Γραμματέας Υπουργείου: μία (1) θέση με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (Ε.Θ.) με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά (άρθρο 7  παρ. 3 του ν.4369/2016).
2.      Τομεακός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών  Επενδύσεων : μία (1) θέση με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (Ε.Θ.) με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά (άρθρο 7  παρ. 3 του ν.4369/2016).
3.      Τομεακός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: μία (1) θέση με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (Ε.Θ.) με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά (άρθρο 7  παρ. 3 του ν.4369/2016).


Άρθρο 81
Διάκριση Κλάδων κατά κατηγορίες και κατανομή θέσεων μόνιμου προσωπικού

1. Ο Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού περιλαμβάνει συνολικά εβδομήντα τέσσερις (74) θέσεις, πλέον δέκα (10) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του ν.4479/2017 (Α΄ 94). Από τις εβδομήντα τέσσερις (74) θέσεις, οι είκοσι τρεις (23) θέσεις, προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Ο Κλάδος ΠΕ Νομικής, με πτυχίο Νομικής Σχολής-νομικής κατεύθυνσης,          περιλαμβάνει συνολικά δύο (02)   θέσεις.
3. Ο Κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει συνολικά εξήντα τέσσερις (64) θέσεις, πλέον δύο (02) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του ν.4479/2017 (Α΄ 94). Από τις εξήντα τέσσερις (64) θέσεις, με ειδικότητες: Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, οι είκοσι πέντε (25) θέσεις προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Ο Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει συνολικά έξι (06) θέσεις, πλέον δύο (02) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του ν.4479/2017 (Α΄ 94).
5. Ο Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος περιλαμβάνει συνολικά έντεκα (11) θέσεις, πλέον μίας (01) θέσης δυνάμει του άρθρου 23 του ν.4479/2017 (Α΄ 94). Από τις έντεκα (11) θέσεις, με ειδικότητες: Χημικών Μηχανικών, Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος, οι πέντε (05) θέσεις προέρχονται από την Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
6. Ο Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων περιλαμβάνει μία (01) θέση, η οποία μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει μετατρέπεται σε πάγια οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
7. Ο κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών περιλαμβάνει συνολικά τρεις (03) θέσεις, οι οποίες προέρχονται από την Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
8. Ο κλάδος ΠΕ Αρχαιολόγων περιλαμβάνει συνολικά μία (01) θέση, προερχόμενη από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
9. Ο Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (Παθολόγου, Γενικής Ιατρικής, Υγιεινολόγου) περιλαμβάνει μία (01) θέση.
10. Ο Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού περιλαμβάνει συνολικά είκοσι (20) θέσεις, πλέον τεσσάρων (04) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του ν.4479/2017 (Α΄ 94). Από τις είκοσι (20) θέσεις  οι δύο (02) θέσεις προέρχονται από την Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
11. Ο Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει συνολικά δώδεκα (12) θέσεις, πλέον δύο (02) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του ν.4479/2017 (Α΄ 94). Από τις δώδεκα (12) θέσεις οι δύο (02) θέσεις προέρχονται από την Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
12.  Ο Κλάδος ΤΕ Μηχανικών περιλαμβάνει συνολικά είκοσι εννέα (29) θέσεις, πλέον μίας (01) θέσης δυνάμει του άρθρου 23 του ν.4479/2017 (Α΄ 94). Από τις είκοσι εννέα (29) θέσεις, με ειδικότητες: Ναυπηγών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Μηχανικών Δομικών Έργων, Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων, οι εννέα (9) θέσεις προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
13. Ο Κλάδος ΤΕ Ναυτικών περιλαμβάνει συνολικά δέκα επτά (17) θέσεις, από τις οποίες οι δύο (02) προέρχονται από την Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με ειδικότητες: Πλοιάρχου Ε.Ν., Μηχανικού Ε.Ν. και Ραδιοτηλεγραφητού Ε.Ν.
14.  Ο κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας περιλαμβάνει μία (01) θέση, προερχόμενη από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
15. Ο Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών περιλαμβάνει μία (01) θέση προερχόμενη από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει, μετατρέπεται σε πάγια οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
16. Ο Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας περιλαμβάνει συνολικά δύο (02) θέσεις, εκ των οποίων μία (01) θέση αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΑΕΝ Ηπείρου.
17.  Ο Κλάδος ΤΕ Εργοδηγών περιλαμβάνει μία (01) θέση, προερχόμενη από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία μετά την οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει, μετατρέπεται σε πάγια οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Οδηγών.
18. Ο Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει συνολικά εβδομήντα πέντε (75) θέσεις, πλέον μίας (01) θέσης δυνάμει του άρθρου 23 του ν.4479/2017 (Α΄ 94). Από τις εβδομήντα πέντε (75) θέσεις οι δεκαπέντε (15) θέσεις προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκ των εξήντα (60) προερχομένων από το ΥΝΑΝΠ θέσεων, μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση δέκα (10)  υπαλλήλων, οι θέσεις που κατέχουν μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις: τέσσερις (04) του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, δύο (02) του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, τρεις (03) του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και μία (01) του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.
19.  Ο Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ περιλαμβάνει συνολικά είκοσι επτά (27) θέσεις, πλέον δύο (02) θέσεις δυνάμει του άρθρου 23 του ν.4479/2017 (Α΄ 94). Από τις είκοσι επτά (27) θέσεις, οι δύο (02) θέσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των ΑΕΝ και οι δύο (02) θέσεις προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
20. Ο κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών περιλαμβάνει συνολικά δύο (02) θέσεις, οι οποίες προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
21.
. Ο κλάδος ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει δύο (02) θέσεις, οι οποίες προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
22. Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικός περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις (04) θέσεις.
23.  Ο κλάδος ΔΕ Δακτυλόγραφων – Στενογράφων περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις (04) θέσεις.
24. Ο Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων περιλαμβάνει μία (01) θέση, η οποία μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει, μετατρέπεται σε πάγια οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
25. Ο κλάδος ΥΕ Επιμελητών περιλαμβάνει συνολικά επτά (07) θέσεις, από τις οποίες οι τρεις (03) προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
26.  Ο Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμβάνει συνολικά έξι (06) θέσεις, από τις οποίες μία (01) προέρχεται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
27. Οι θέσεις του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ανέρχονται συνολικά σε ογδόντα εννιά (89), οι οποίες κατά βαθμίδα διακρίνονται ως εξής:
α) Η Βαθμίδα Καθηγητή περιλαμβάνει συνολικά είκοσι (20) θέσεις, από τις οποίες οι πέντε (05) μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις Επίκουρου Καθηγητή.
β) Η Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή περιλαμβάνει δύο (02) θέσεις.
γ) Η Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή περιλαμβάνει συνολικά τριάντα πέντε (35) θέσεις.
δ) Η Βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών περιλαμβάνει συνολικά δεκατέσσερις (14) θέσεις.
ε) Η Βαθμίδα Επιμελητή περιλαμβάνει συνολικά δέκα (10) θέσεις, από τις οποίες επτά (07) μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή και τρεις (03) σε πάγιες οργανικές θέσεις Βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών.
στ) Η Βαθμίδα Καθηγητή Ειδικών Μαθημάτων περιλαμβάνει συνολικά οκτώ (08) θέσεις, οι οποίες μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις Βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών.
28. Οι θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ανέρχονται συνολικά σε έξι (06).
29. Ο Κλάδος Αρχιπλοηγών - Πλοηγών περιλαμβάνει συνολικά εξήντα μία (61) θέσεις.
30. Ο Κλάδος Κυβερνητών Πλοηγίδων περιλαμβάνει συνολικά τριάντα πέντε (35)   
θέσεις.
31. Ο Κλάδος Μηχανοδηγών Πλοηγίδων περιλαμβάνει συνολικά τριάντα τέσσερις (34)   θέσεις.
32.  Ο Κλάδος Πρυμνοδετών περιλαμβάνει συνολικά είκοσι τέσσερις (24) θέσεις.


Άρθρο 82
Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

1. Οι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού ανέρχονται συνολικά σε δεκατρείς (13), πλέον πέντε (05) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του ν.4479/2017 (Α΄ 94). Από τις δεκατρείς (13) θέσεις η μία (01) προέρχεται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Οι ειδικότητες του ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι:
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Οικονομολόγου μία (01) θέση, Πολιτικού Μηχανικού – Υδροτεχνικού (Μηχανικός Θαλάσσιων Λιμενικών Έργων) μία (01) θέση, Πολιτικού Μηχανικού Συγκοινωνιολόγου μία (01) θέση, Μηχανικού  Περιβάλλοντος μία (01) θέση και Δημόσιας Υγιεινής μία (01) θέση.

2. Οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού και των Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων, ανέρχονται συνολικά σε τριάντα επτά (37), οι οποίες  κατά κατηγορία διακρίνονται ως εξής:  Διευθυντού Σπουδών τρεις  (3) θέσεις, Καθηγητών - Εκπαιδευτών είκοσι εννέα (29) θέσεις, Βοηθών Καθηγητών - Εκπαιδευτών δύο (2) θέσεις και Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας τρεις (3) θέσεις.
3. Η ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού περιλαμβάνει συνολικά πέντε (05) θέσεις.
4. Η ειδικότητα ΠΕ Γεωτεχνικών περιλαμβάνει μία (01) θέση προερχόμενη από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Η ειδικότητα ΠΕ Περιβάλλοντος περιλαμβάνει δύο (02) θέσεις, εκ των οποίων η μία (1) ΠΕ Περιβάλλοντος (Φυσικός) προερχόμενη από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
6.  Η ειδικότητα ΤΕ Ναυτικών περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
7.  Η ειδικότητα ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας περιλαμβάνει δύο (02) θέσεις, οι οποίες μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
8.  Η ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων περιλαμβάνει συνολικά επτά (07) θέσεις, οι οποίες μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού.
9.  Η ειδικότητα ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις (04) θέσεις, οι οποίες μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις δύο (02) του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος και δύο (02) του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
10.  Η ειδικότητα ΔΕ Ναυτικών περιλαμβάνει μία (01) θέση, η οποία μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει, μετατρέπεται σε πάγια οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Ναυτικών.
11. Η ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών περιλαμβάνει δύο (02) Θέσεις, οι οποίες μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
12. Η ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμβάνει δύο (02) θέσεις, οι οποίες μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
13.  Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων των παρ. 3 έως και 7 του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.   

Άρθρο 83

Προσόντα διορισμού/πρόσληψης

1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα πρόσληψης όσο αφορά στις θέσεις των άρθρων 81 παρ. 1 έως 27 και 82 παρ. 1 καθορίζονται από το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων σε θέσεις του δημόσιου τομέα (Α΄ 39), όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται, κατά περίπτωση, με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.
3.  Προσόντα διορισμού του μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Ε.Ν. ορίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 8 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Προσόντα διορισμού του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) ορίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών ορίζονται, ως κατωτέρω:
α) Κλάδος Αρχιπλοηγών - Πλοηγών:
Για το διορισμό στον κλάδο απαιτούνται τα οριζόμενα, από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας», ως ισχύει, προσόντα.
β) Κλάδος Κυβερνητών πλοηγίδων:
Για το διορισμό στον κλάδο απαιτούνται:
αα) ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και
ββ) αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (A.N.I.) σε ισχύ, Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξης Ε.Ν., ή Ναυκλήρου Ε.Ν. ή Κυβερνήτη ρυμουλκών.
Η πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων γίνεται, με διορισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή με προαγωγή υπηρετούντων υπαλλήλων του κλάδου Πρυμνοδετών, εφόσον έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στην Πλοηγική και αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας Κυβερνήτη Α΄ τάξης Ε.Ν. ή και ανώτερο αυτού ή δεκαετή υπηρεσία και αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ANI) σε ισχύ Κυβερνήτη Β΄ ή Γ΄ τάξης Ε.Ν. ή Ναύκληρου Ε.Ν. ή Κυβερνήτη Ρυμουλκών.
γ) Κλάδος Μηχανοδηγών πλοηγίδων:
Για τον διορισμό στον κλάδο απαιτούνται:
αα) ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και
ββ) αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας σε ισχύ Μηχανοδηγού Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.
δ) Κλάδος Πρυμνοδετών:
Για το διορισμό στον κλάδο απαιτούνται:
αα) ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και
ββ) αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας σε ισχύ Ναύτη E.N.
6. Προσόντα διορισμού του ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.- Σ.Σ.Π.Μ. ορίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρ. 4 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 (Α΄184), του β.δ. 631/1972, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την κ.υ.α. αριθμ. 152091/7891/75 (Β΄1482).

 

Άρθρο 84

Κατάταξη προσωπικού σε οργανικές θέσεις

1. Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι σε προσωποπαγείς θέσεις, κατατάσσονται σε οργανικές θέσεις στους αντίστοιχους κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 81 και 82 του παρόντος διατάγματος.
2. Για την ανωτέρω κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.


Άρθρο 85

Θέσεις ευθύνης Υπηρεσιών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Οι θέσεις ευθύνης των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταλαμβάνονται με βάση την ιεραρχία των βαθμών και την ιδιότητα προϊσταμένου - υφισταμένου του προσωπικού του Σώματος. Βαθμοί διοικούντων για κάλυψη θέσεων ευθύνης Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 4150/2013.
2. Το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στελεχώνει τις Υπηρεσίες του άρθρου 11, πλην των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (άρθρο 47). Επίσης, στελεχώνει και θέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και θέσεις στο Επιτελικό Γραφείο του Υπουργού, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, στο Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, στο Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, στο Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων και στη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών. Επίσης, προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. υπηρετεί στα Γραφεία Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικού Γραμματέα και Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
3. Στη Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής τοποθετούνται αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου, ως ακολούθως:
α) Προϊστάμενος Διεύθυνσης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ναυπηγού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου.
β) Προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευής, Ευστάθειας και Ενδιαίτησης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ναυπηγού.
γ) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Μηχανοηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Συστημάτων και Εξοπλισμού καθώς και Συντονισμού και Τεχνικών Κανονισμών υπάλληλοι του κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας Χημικού Μηχανικού ή του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ναυπηγού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή του Κλάδου ΤΕ Ναυτικών.
δ) Προϊστάμενος του Τμήματος Πρόληψης Ρύπανσης και Φορτίων υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας Χημικού
Μηχανικού ή του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ναυπηγού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου.
4. Στα ακόλουθα Τμήματα Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τοποθετείται ως Προϊστάμενος Τμήματος αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου, ως ακολούθως:
α) Στο Τμήμα Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών, υπάλληλος βαθμίδας Καθηγητή Α.Ε.Ν. ή του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή των κλάδων ΤΕ Ναυτικών ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
β) Στο Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών, υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή των κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Ναυτικών ή ΤΕ Πληροφορικής.
γ) Στο Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας, υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή των κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Ναυτικών ή ΤΕ Πληροφορικής ή των κλάδων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Ναυτικών.
5. Με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου μπορούν να υπηρετούν σε Υπηρεσίες του άρθρου 11, πλην των Υπηρεσιών των περιπτώσεων α΄, β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 7 αυτού.

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων εκτός των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής - Καθήκοντα και Προσόντα


Άρθρο 86

Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

Ως Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων τοποθετούνται υπάλληλοι, ως εξής:
α) Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Ανώτατος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των Υπουργείων.
β) Στη Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων: υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών.
γ) Στη Γενική Διεύθυνση Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών.
δ) Στη θέση του Επιθεωρητή Ελεγκτή αποσπάται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή εποπτευόμενων από το Υπουργείο αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ., κατηγορίας ΠΕ, που έχει υπηρετήσει σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 7α του άρθρου 114 του ν. 4504/2017 (Α΄184).

Άρθρο 87

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Υπηρεσιών ή Αυτοτελών Τμημάτων

Ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Υπηρεσιών ή αυτοτελών Τμημάτων τοποθετούνται, υπάλληλοι, ως εξής:
α) Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου: υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
β) Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
γ) Στη Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής: υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος η ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
δ) Στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών: υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών.
ε) Στην Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού: υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών
στ) Στη Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων: υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Περιβάλλοντος η ΤΕ Μηχανικών.
ζ) Στη Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής: υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Αρχαιολόγων ή ΠΕ Περιβάλλοντος.
η) Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος: υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος.
θ) Στη Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας: υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
ι) Στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης: υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
ια) Στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης: Ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού .
ιβ) Στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης: Ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ιγ) Στη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών: Ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.-.ΕΛ.ΑΚΤ .
ιδ) Στη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας: υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού–Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών.
ιε) Στο Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ - ΠΣΕΑ: υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή των κλάδων ΤΕ Ναυτικών ή ΤΕ Μηχανικών.
ιστ) Στο Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων: υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
ιζ) Στην Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων: υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος.
ιη) Στο Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας: Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. , κάτοχος πτυχίου νομικών επιστημών ή  υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νομικής ή του ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής νομικής κατεύθυνσης.
ιθ) Στο Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου: Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή  υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
ικ) Στο Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών: υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.

Άρθρο 88

Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών

Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων:
α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης: των Τμημάτων Τακτικού Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Στρατηγικής, Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, Μητρώου Δεσμεύσεων αξιωματικός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Τμήματος Οικονομικής Παρακολούθησης Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και Εποπτευομένων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΥΝΑΝΠ αξιωματικός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης: των Τμημάτων Ελέγχου,Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής  Δαπανών, Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αξιωματικός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Τμήματος Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων αξιωματικός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού.
γ) Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών:
όλων των Τμημάτων αξιωματικός του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
δ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: των Τμημάτων Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης Εποπτευομένων Φορέων και Οργανωτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και του Τμήματος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη/ Επιχειρήσεων, υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή των κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Ναυτικών ή ΤΕ Πληροφορικής ή των κλάδων ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων ή ΔΕ Ναυτικών.
ε) Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής: των Τμημάτων Λιμενικής Πολιτικής, Εποπτείας, Λειτουργίας και Διοίκησης Λιμένων και Οικονομικής Εκμετάλλευσης Λιμένων και Ανάπτυξης Λιμένων, υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή των κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών.
στ) Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών: του Τμήματος Ανάπτυξης και Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ή ΠΕ Περιβάλλοντος, ή ΤΕ Μηχανικών, του Τμήματος Μελετών, Έργων και Εφαρμογών Λιμενικού Τομέα υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Περιβάλλοντος, ή ΤΕ Μηχανικών, ή Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., των Τμημάτων Προγραμματισμού και Μελετών Κτιριακών Έργων και Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών  ή ΤΕ Μηχανικών.
ζ)  Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας: Του Τμήματος Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή των κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών, του Τμήματος  Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού  Λογιστικού και του Τμήματος Εκκαθάρισης και Πληρωμών Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
η) Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού: του Τμήματος Ναυτιλιακών Επενδύσεων υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών, του Τμήματος Ανάπτυξης Θαλάσσιου Τουρισμού και Θαλάσσιων Τουριστικών Επενδύσεων υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και του Τμήματος Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών και Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
θ) Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος Ναυπηγήσεων, Επισκευών, Μετασκευών και Διαλύσεων Πλοίων υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών, του Τμήματος Εποπτείας και Οργάνωσης Ναυπηγοεπισκευαστικής Δραστηριότητας υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών, του Τμήματος Κατασκευής και Εξοπλισμού Σκαφών Αναψυχής υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών
ι) Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής: του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Νησιωτικής Πολιτικής υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή των κλάδων ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, του Τμήματος Εφαρμογής Ρήτρας Νησιωτικότητας υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, του Τμήματος Ευρωπαϊκών Θεμάτων υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και του Τμήματος Θαλασσίων Θεμάτων και Πολιτισμού υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Αρχαιολόγων ή του κλάδου ΤΕ Ναυτικών.
ια) Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας: του Τμήματος Μελετών και Έργων υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή του κλάδου ΤΕ Μηχανικών και του Τμήματος Πρωτογενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος.
ιβ) Διεύθυνση Περιβάλλοντος: όλων των Τμημάτων υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή του κλάδου ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Δομικών Έργων).
ιγ) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης: του Τμήματος Προσωπικού-Οργάνωσης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικού
- Λογιστικού, του Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή των κλάδων ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Νέων Τεχνολογιών υπάλληλος ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (με εξειδίκευση στη Πληροφορική) ή του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.
ιδ) Σε όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης και Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών προΐστανται Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ιε. Στο τμήμα Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών (ΣΕΕ/ΥΝΑΝΠ), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Άρθρο 89

Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

1. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω:
α) Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή του Υπουργείου.
β) Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.
γ) Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.
δ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων.
στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.
ζ) Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (εφεξής Π.Θ.Ε.) των υποκείμενων οργανικών μονάδων.
η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.
θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
ι) Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 90

Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

1. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω:
α) Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται.
β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων.
γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης.
ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.
στ) Η έγκριση των Π.Θ.Ε. των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων.
ζ) Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.
η) Η αξιολόγηση του προσωπικού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης.
ι) Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 91

Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων

1. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω:
α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης.
β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος.
δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος.
ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημοσίας Διοίκησης.
στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού.
ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών Π.Θ.Ε. του Τμήματος.
η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων.
θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 92

Μεταβατικές διατάξεις Κλάδου Ελέγχου Πλοίων

Μέχρι και 30-9-2018 εξακολουθούν να ασκούνται οι κάτωθι αρμοδιότητες, που αναφέρονται στο πδ 103/2014 (Α'170), όπως ισχύει πριν την τροποποίησή του με το παρόν πδ, ως εξής:
α) οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (β), (δ), (ε), (στ) και (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 25 από το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και Εκπαίδευσης Επιθεωρητών της Διεύθυνσης Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών
β)οι περιπτώσεις (β) έως και (ι), καθώς και η περίπτωση (ιβ) της παραγράφου 2 του άρθρου 26 από το Τμήμα Κατασκευής, Ευστάθειας και Ενδιαίτησης της Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών Πλοίων
γ)οι περιπτώσεις (β) έως και (η) της παραγράφου 3 του άρθρου 26 από το Τμήμα Μηχανοηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Συστημάτων και Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών Πλοίων
δ)οι περιπτώσεις (β) έως και (στ) της παραγράφου 4 του άρθρου 26 από το Τμήμα Πρόληψης Ρύπανσης και Φορτίων της Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών Πλοίων
ε)οι περιπτώσεις (β), (γ), (δ), (ε), (η) και (θ)της παραγράφου 5 του άρθρου 26 από το Τμήμα Συντονισμού και Τεχνικών Κανονισμών της Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών Πλοίων
στ)οι περιπτώσεις (α), (β), (γ), (δ), (στ), (ζ) και (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 27 από το Τμήμα Επιθεωρήσεων, Κατασκευής και Ενδιαίτησης της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων
ζ)οι περιπτώσεις (α) έως και (η) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 από το Τμήμα Μηχανοηλεκτρολογικών Επιθεωρήσεων και Μικρών Σκαφών της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων
η)οι περιπτώσεις (α), (β), (γ), (δ), (ε), (ζ), (ιβ), (ιγ) και (ιδ) της παραγράφου 4 του άρθρο 27 από το Τμήμα Επιθεωρήσεων Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων
θ)η περίπτωση (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 27 από το Τμήμα Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων

Άρθρο 93

Καταργούμενες διατάξεις

1.Με την κατάργηση των θέσεων των Γενικών Γραμματέων Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών  Επενδύσεων και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καταργούνται αυτοδίκαια και τα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών  Επενδύσεων και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 103/2014 (Α΄170), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.»

 

Άρθρο 94

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει ένα (01) μήνα μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.


Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018

 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->