Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΝΑΝΠ Β΄ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Κλάδος Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Άρθρο 31

Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χειρίζεται θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή των συστημάτων στρατολογίας και επιμελείται θεμάτων διοικητικής μέριμνας για το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:
α) Τμήμα Μεταθέσεων.
β) Τμήμα Σταδιοδρομίας.
γ) Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων-Ειδικών Μονάδων.
δ) Τμήμα Πειθαρχικών-Ποινικών Υποθέσεων.
ε) Τμήμα Νομοθεσίας Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Οργάνωσης και Σχεδιασμού
στ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.
Τηρούνται από τα Τμήματα Μεταθέσεων, Σταδιοδρομίας, Επιχειρησιακών Μέσων-Ειδικών Μονάδων και Πειθαρχικών-Ποινικών Υποθέσεων, οι ατομικοί φάκελοι του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 26 του π.δ. 81/2012 (Α΄139).
2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μεταθέσεων, είναι οι ακόλουθες:
α) Ο χειρισμός των θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετασταθμεύσεων και διαθέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η εισήγηση επί των θεμάτων αυτών. Η μέριμνα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου.
β) Η μέριμνα για τη συγκρότηση, σύγκληση και γραμματειακή υποστήριξη των αρμοδίων Συμβουλίων Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων.
γ) Η σύνταξη και η υποβολή εκθέσεων υπηρεσιακών απόψεων προς το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα λοιπά διοικητικά δικαστήρια, επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος. Η παρακολούθηση των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και της σχετικής νομολογίας και η τήρηση σχετικού αρχείου.
δ) Η μέριμνα για την έκδοση και την έγκριση των διαταγών μετακινήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για εκτέλεση υπηρεσίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τις οποίες δικαιολογείται η καταβολή οδοιπορικών εξόδων, καθώς και η συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την έγκριση των αντίστοιχων διαταγών μετακινήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αρμοδιότητας των Υπηρεσιών αυτών.
ε) Η έκδοση και η θεώρηση των φύλλων πορείας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον μετακινείται για
 εκτέλεση υπηρεσίας.
στ) Η χορήγηση αδειών διδασκαλίας στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την παράγραφο 2  του άρθρου 139 του νόμου 3079/2002 (Α΄311).
3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σταδιοδρομίας, είναι οι ακόλουθες:
α) Ο χειρισμός των θεμάτων κρίσεων και επανακρίσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για βαθμολογική προαγωγή, αποστρατεία, μετάταξη, διοικητική αποκατάσταση, των θεμάτων θέσης σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, διαθεσιμότητας και μόνιμης διαθεσιμότητας, απονομής ειδικοτήτων και ανάκλησης του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η εισήγηση επί των θεμάτων αυτών. Η μέριμνα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου.
β) Η μέριμνα για τη συγκρότηση, σύγκληση και γραμματειακή υποστήριξη των αρμοδίων Συμβουλίων Κρίσεων.
γ) Η κατάρτιση και η ενημέρωση των επετηρίδων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
δ) Η συγκέντρωση των εκθέσεων και σημειωμάτων αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ο έλεγχος της ορθότητας τους.
ε) Η σύνταξη και η υποβολή εκθέσεων υπηρεσιακών απόψεων προς το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα λοιπά διοικητικά δικαστήρια, επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος. Η παρακολούθηση των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και της σχετικής νομολογίας και η τήρηση σχετικού αρχείου.
στ) Η παρακολούθηση της αριθμητικής δύναμης του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση, για την πρόσληψη και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.
ζ) Η τήρηση και η ενημέρωση του μητρώου του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που τελεί σε κατάσταση εφεδρείας.
η) Η έκδοση των δελτίων ταυτότητας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρησιακών Μέσων-Ειδικών Μονάδων, είναι οι ακόλουθες:
α) Ο χειρισμός και η εισήγηση στα αρμόδια διοικητικά όργανα επί θεμάτων σχετικά με μεταθέσεις, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, μετασταθμεύσεις και διαθέσεις των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διπλωματούχων πλοιάρχων ή μηχανικών, σε θέσεις αντίστοιχες των προσόντων τους, καθώς και του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  που υπηρετεί στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΥΣΥΔ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.), καθώς και η εκτέλεση των σχετικών διαταγών.
β) Η συνεργασία με το Τμήμα Σταδιοδρομίας, επί θεμάτων κρίσεων, επανακρίσεων για προαγωγή, ή αποστρατεία του ανωτέρω προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ή θέσης του σε κατάσταση διαθεσιμότητας.
γ) Η συνεργασία με το Τμήμα Πειθαρχικών-Ποινικών Υποθέσεων, επί πειθαρχικών υποθέσεων του ανωτέρω προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτές σχετίζονται αποκλειστικά με την άσκηση των ειδικών ανά περίπτωση υπηρεσιακών καθηκόντων.
δ) Η χορήγηση αδειών στους κυβερνήτες και μηχανικούς των πλοίων-σκαφών, εφόσον απαιτείται μετακίνηση αντικαταστάτη, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί αδειών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ε) Ο ορισμός αντικαταστάτη σε περίπτωση απουσίας κυβερνητών και μηχανικών πλοίων-σκαφών και εφόσον απαιτείται η μετακίνηση αντικαταστάτη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων.
στ) Η μέριμνα για την έκδοση και την έγκριση των διαταγών μετακινήσεων των αντικαταστατών των κυβερνητών και μηχανικών.
ζ) Η τήρηση και η ενημέρωση μητρώου του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των πλοίων-σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στα Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στο Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.     
η) Η έκδοση διαταγών με τις οποίες βεβαιώνεται η συμπλήρωση καταδυτικών εξαμήνων, εξαμήνων πτητικής ενέργειας, υποβρυχίου καταστροφέα και προσωπικού Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών.
θ) Η έγκριση της σύνθεσης πληρωμάτων των πλοίων-σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων.
5. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πειθαρχικών-Ποινικών Υποθέσεων, είναι οι ακόλουθες:
α) Ο χειρισμός των πειθαρχικών υποθέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και συγκεκριμένα η εισήγηση επί ενόρκων διοικητικών εξετάσεων, διοικητικών διερευνήσεων και παντός στοιχείου που χρήζει πειθαρχικής διερεύνησης και η προώθηση τους στο αρμόδιο κάθε φορά διοικητικό όργανο, καθώς και η προώθηση των εγγράφων της διαδικασίας συνήθους πειθαρχικού ελέγχου στο αρμόδιο κάθε φορά διοικητικό όργανο.
β) Η υποβολή στοιχείων από τα οποία προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αδικήματος εκ μέρους του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, μετά από σχετική ενημέρωση της ηγεσίας, καθώς και η τήρηση σχετικού ευρετηρίου ποινικών υποθέσεων.
γ) Η σύνταξη και η υποβολή εκθέσεων υπηρεσιακών απόψεων προς το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα λοιπά διοικητικά δικαστήρια, επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος. Η παρακολούθηση των αποφάσεων των ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και της σχετικής νομολογίας και η τήρηση σχετικού σχετικού αρχείου.
δ) Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανακριτικών συμβουλίων.
ε) Η ενημέρωση του Τμήματος Σταδιοδρομίας, επί πειθαρχικών υποθέσεων, πριν την έναρξη της διαδικασίας κρίσεων και επανακρίσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
στ) Η έκδοση αδειών κατοχής και οπλοφορίας ιδιωτικών όπλων σε στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
6. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομοθεσίας Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Οργάνωσης και Σχεδιασμού και, είναι οι ακόλουθες:
α) Η εισήγηση και η κατάρτιση σχεδίων διατάξεων νόμων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β)  Η εισήγηση και η σύνταξη κανονιστικών διαταγών του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
γ) Η συνδρομή στα Τμήματα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως προς τη σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
δ) Η συνεργασία με τη Γενική Επιθεώρηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σχετικά με την αναδιάρθρωση, συγχώνευση, μετονομασία, ίδρυση, κατάργηση και μετάταξη των Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την αντιστοιχία Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τη βελτίωση της οργανωτικής δομής και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η κατάρτιση των σχετικών κανονιστικών πράξεων.
ε) Η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης δικαιώματος υπογραφής σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις και τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων καθορισμού των ειδικότερων καθηκόντων των Υπαρχηγών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 4150/2013, όπως κάθε φορά ισχύει.  
στ) Η γραμματειακή υποστήριξη, η τήρηση του αρχείου, η παραλαβή από τον Γραμματέα και η φύλαξη του βιβλίου πρακτικών του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ζ) Η μέριμνα για την παρακολούθηση και η εισήγηση μεθόδων καταπολέμησης γραφειοκρατίας και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών.
η) Η μέριμνα για την εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης, μέτρησης της απόδοσης και ποιότητας των Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και των συνθηκών εργασίας.
θ) Η μέριμνα για την προώθηση της εφαρμογής προγραμμάτων συνολικού εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, κατά το μέρος που αφορά το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.
ι) Ο συντονισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης των αρχείων των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
7. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, είναι οι ακόλουθες:
α) Η διάθεση του προσωπικού που υπηρετεί σε Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες και ο έλεγχος της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών.
β) Η εξασφάλιση της τήρησης και εφαρμογής του Σχεδίου Μέτρων Ασφαλείας του κεντρικού κτιρίου καθώς και των περιφερειακών κτιρίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου στεγάζονται και λειτουργούν Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του περιβάλλοντος χώρου αυτών.
γ) Η παραλαβή και η φύλαξη στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία συλλαμβάνονται στις περιφερειακές ενότητες Αθηνών και Πειραιώς, στους δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Σαλαμίνας, Διονύσου, Φυλής, Αχαρνών, Παιανίας και Παλλήνης, καθώς και η προσαγωγή αυτών σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων. Η εκτέλεση, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων ή τη ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία συλλαμβάνονται στις περιφερειακές ενότητες Αθηνών και Πειραιώς, στους δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Σαλαμίνας, Διονύσου, Φυλής, Αχαρνών, Παιανίας και Παλλήνης, καθώς και η προσαγωγή αυτών σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων. Η εκτέλεση, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων ή την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, των καταδιωκτικών εγγράφων σε βάρος στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν ή έχουν τοποθετηθεί με διάθεση σύμφωνα με το άρθρο 119 του νόμου 3079/2002 στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις υπαγόμενες σε αυτό Κεντρικές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή σε έτερες κεντρικές δημόσιες Υπηρεσίες βάσει ειδικών διατάξεων, καθώς και των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία ευρίσκονται σε κατάσταση αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας και κατοικούν στις προαναφερθείσες περιφερειακές ενότητες και δήμους του νομού Αττικής. Η παραλαβή από Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συλληφθέντων ή καταδιωκομένων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η φύλαξη αυτών, καθώς και η προσαγωγή τους σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων ή την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.
δ) Η μέριμνα για τη λειτουργία λέσχης, καθώς και η μέριμνα για τη λειτουργία  εστιατορίου και κυλικείου στο κτίριο όπου εδρεύει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ε) Η μέριμνα για την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση των κτιρίων και γενικά των χώρων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο έλεγχος και η διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα συντήρησης κτιρίων.
στ) Η μέριμνα για την κατανομή των χώρων και την ορθολογικής χρήση αυτών, στο κτίριο όπου εδρεύει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες αυτού.
ζ) Η μέριμνα για τη διάθεση υπηρεσιακών οχημάτων.
η) Η χορήγηση και η παρακολούθηση των ειδικών αδειών, οι οποίες εγκρίνονται από Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τον αρμόδιο κάθε φορά για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τον Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και των αδειών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με το π.δ. 80/2015 (Α΄153), όπως κάθε φορά ισχύει. Η χορήγηση αδειών σε αθλητές και προπονητές για συμμετοχή σε επίσημους αγώνες διενεργείται σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Αθλητισμού. Η χορήγηση και η θεώρηση των φύλλων αδείας.
θ) Η εισήγηση για τον ορισμό προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, καθώς και η εισήγηση για επιλογή προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και παρακολούθηση σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η γνωστοποίηση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που συγκροτούν επιτροπές προμηθειών, παραλαβών και παρακολούθησης υλοποίησης των αντίστοιχων συμβάσεων και των γραμμών δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ι) Η εποπτεία του παιδικού Σταθμού που λειτουργεί σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 128 του νόμου 3079/2002 (Α΄311), όπως ισχύει.
8. Στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπάγονται και  λειτουργούν τα ακόλουθα αυτοτελή γραφεία:
α) αυτοτελές Γραφείο Εθιμοτυπίας.
Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς Γραφείου Εθιμοτυπίας, είναι οι ακόλουθες:
αα) Η μέριμνα για τη συμμετοχή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε παρελάσεις, εκδηλώσεις εθνικών εορτών και άλλων επετείων και η αντιπροσώπευσή του σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από άλλους φορείς.
ββ) Η μέριμνα για την απονομή διαμνημονεύσεων, ηθικών αμοιβών, παρασήμων και στρατιωτικών μεταλλίων στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  σε συνεργασία με τα Τμήματα Μεταθέσεων, Σταδιοδρομίας και Πειθαρχικών-Ποινικών Υποθέσεων.
γγ) Η έκδοση και η αναθεώρηση του Κανονισμού στολών, διακριτικών, διαμνημονεύσεων, παρασήμων και μεταλλίων του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., σε συνεργασία με το Τμήμα Νομοθεσίας Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Οργάνωσης και Σχεδιασμού.
β) αυτοτελές Γραφείο Αθλητισμού:
Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς Γραφείου Αθλητισμού, είναι οι ακόλουθες:
αα) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη του αθλητισμού και την προβολή του επιτελούμενου έργου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον αθλητικό τομέα, με τη συγκρότηση ομάδων και τη συμμετοχή τους σε αθλητικές συναντήσεις και επιδείξεις όλων των αθλημάτων.
ββ) Η εποπτεία και οργάνωση αγώνων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, η παρακολούθηση των επιδόσεων των αθλητών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κάθε έτος και η εισήγηση στην Αθλητική Επιτροπή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ένταξή τους στις κατηγορίες αθλητών.
γγ) Η συγκρότηση των αθλητικών ομάδων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και η εποπτεία της προετοιμασίας για τη συμμετοχή τους στους αγώνες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
γ) αυτοτελές Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας και Κέντρου Επικοινωνιών:
Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς Γραφείου  Κεντρικής Γραμματείας και Κέντρου Επικοινωνιών, είναι οι ακόλουθες:
αα) Η λειτουργία της Κεντρικής Γραμματείας για την διακίνηση της αλληλογραφίας όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ββ) Η λειτουργία του Κέντρου Επικοινωνιών επί 24ώρου βάσεως, του οποίου  οι αρμοδιότητες είναι οι ακόλουθες:
i) Η παραλαβή και η διαβίβαση των εξερχομένων σημάτων και λοιπών εγγράφων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ii) Η πραγματοποίηση των αιτούμενων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας της Κεντρικής Γραμματείας και του Κέντρου Επικοινωνιών, ρυθμίζονται με σχετικό Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 3922/2011 (A΄35).
9. Στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπάγεται και λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Θρησκευτικού, στο οποίο προΐσταται Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Ιερέα, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Την χριστιανική και ηθική διαπαιδαγώγηση του προσωπικού του Υπουργείου υπό την επιφύλαξη της ελευθερίας της εκδήλωσης, ατομικά ή συλλογικά, δημόσια ή ιδιωτικά, της λατρείας, της διδασκαλίας, της ενάσκησης και της παρακολούθησης θρησκευτικών καθηκόντων και τελετουργιών άλλων γνωστών δογμάτων ή θρησκειών.
β) Την μέριμνα για την ανέγερση των ιερών ναών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Για την ανέγερση των ιερών ναών και τη διάθεση των εισπράξεων τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κανονισμού 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (A’1), όπως ισχύει κάθε φορά. Η διαχείριση της περιουσίας των ιερών ναών του Σώματος, ανατίθεται σε τριμελείς επιτροπές οι οποίες συγκροτούνται κατ΄ έτος με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις οποίες συμμετέχει μόνιμα και ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Θρησκευτικού. Οι εισπράξεις των ιερών ναών του Σώματος κατατίθενται επ΄ ονόματι των μελών της ανωτέρω επιτροπής σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
10. Στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπάγεται και λειτουργεί Γραφείο Μηχανογράφησης με Μηχανογραφικό Κέντρο, του οποίου οι αρμοδιότητες είναι οι ακόλουθες:
α) Η μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης.
β) Η διαχείριση, ο προγραμματισμός, η επέκταση και η καταχώριση στοιχείων στη βάση δεδομένων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 32

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή των συστημάτων κατάταξης, εκπαίδευσης, διαρκούς μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:
α) Τμήμα Κατάταξης
β) Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης
γ) Τμήμα Επιμόρφωσης
2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κατάταξης είναι οι ακόλουθες:
α) Η μέριμνα για την προετοιμασία και τη διενέργεια διαγωνισμών κατάταξης προσωπικού στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Η μέριμνα για την κατάταξη των επιτυχόντων στις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή απευθείας στις τάξεις του, τις στρατιωτικές μεταβολές των κατατασσόμενων στις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και την παρακολούθηση και τήρηση της νομολογίας των Διοικητικών Δικαστηρίων και των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των Ανεξάρτητων Αρχών σε θέματα προσλήψεων και εκπαίδευσης.
γ) Η επεξεργασία υπηρεσιακών απόψεων επί διοικητικών διαφορών που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες προσλήψεων-κατατάξεων και φοιτήσεως στις παραγωγικές σχολές.
δ) Η επεξεργασία ερωτημάτων προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες:
α) Η εκτίμηση των αναγκών βασικής εκπαίδευσης του προσωπικού.
β) Η εποπτεία των παραγωγικών σχολών, η μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών τους σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υλικό και η εισήγηση καταλλήλων μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας των σχολών αυτών.
γ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού στις παραγωγικές σχολές και η παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευομένων.
δ) Η μέριμνα για τη σύνταξη, αναθεώρηση και τροποποίηση των Οργανισμών και Κανονισμών βασικής εκπαίδευσης και ο χειρισμός των σχετικών με την εφαρμογή τους θεμάτων.
ε) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων καθώς και η εισήγηση προτάσεων για την ίδρυση νέων Σχολών Εκπαίδευσης του προσωπικού, κατάργησης ή αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων.
στ) Η ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των παραγωγικών Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων, της κάλυψης των σχετικών δαπανών και αποζημιώσεων και κάθε άλλου εν γένει σχετικού ζητήματος.
ζ) Η μηχανογραφική καταχώριση και ενημέρωση των στοιχείων των ατομικών φακέλων των Δοκίμων Αξιωματικών Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων μετά την κατάταξη και έως το πέρας της βασικής εκπαίδευσης αυτών στη βάση δεδομένων προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. που λειτουργεί στη Διεύθυνση Προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και στην εφαρμογή Μητρώου μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιμόρφωσης είναι οι ακόλουθες:
α) Η αξιολόγηση των αναγκών εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, καθώς και η μέριμνα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, με το συντονισμό της διερεύνησης των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού.
β) Η μέριμνα της οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης του προσωπικού, η εποπτεία αυτών και η κάλυψη των αναγκών των σχολών αυτών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υλικό.
γ) Η τήρηση των αναγκαίων στοιχείων για την πρόοδο και τα αποτελέσματα της μετεκπαίδευσης και της επιμόρφωσης του προσωπικού και η εισήγηση για τη λήψη καταλλήλων μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας των σχολών μετεκπαίδευσης– επιμόρφωσης.
δ) Η μελέτη και η εισήγηση καθορισμού των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων εκπαίδευσης, καθώς και των μεθόδων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των στόχων αυτών.
ε) Η κατάρτιση και η εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού και η μέριμνα παρακολούθησης σχολείων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προγραμμάτων Ινστιτούτων και Σχολών Επιμόρφωσης ή σχολείων εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και η εισήγηση για την αξιοποίησή του σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
στ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού προς απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ζ) Η μηχανογραφική καταχώριση στοιχείων εκπαιδεύσεων, επιμορφώσεων και μετεκπαιδεύσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη βάση δεδομένων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. που λειτουργεί στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 33

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών

1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών είναι αρμόδια για την εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνιών στις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και για το σχεδιασμό μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:
α) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β) Τμήμα Συστημάτων Λογισμικού
γ) Τμήμα Δικτύων Δεδομένων και Τηλεπικοινωνιών
2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι οι ακόλουθες:
α) Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Yπηρεσίες.
β) Η μέριμνα για την υποστήριξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου με τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους και μελέτη για την ορθολογική αξιοποίηση αυτών.
γ) Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων πληροφορικής και καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ, για την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις καθ` ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις και τα λοιπά Τμήματα της ίδιας Διεύθυνσης.
δ) Η υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μελέτη προς εφαρμογή μέτρων μηχανοργάνωσης για τη βελτίωση των σχέσεων κράτους – πολίτη.
ε) Την παροχή υποστήριξης προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και των αρμόδιων Ομάδων για την υλοποίηση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ν.3882/2010)
3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Συστημάτων Λογισμικού είναι οι ακόλουθες:
α) Η καταγραφή αναγκών, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση για προμήθειες πληροφοριακών συστημάτων.
β) Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, τεχνική διαχείριση και υποστήριξη επιχειρησιακών και διοικητικών πληροφοριακών συστημάτων.
γ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η διαχείριση και συντήρηση των ιστότοπων του Υπουργείου.
δ) Η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ασφαλείας μηχανογραφικών συστημάτων.
ε) Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων διακίνησης επιβατών και οχημάτων με πλοία (ΗΣΚΘΕΕΑ), η έγκριση της λειτουργίας των συστημάτων ΗΣΚΘΕΕΑ και Καταγραφής Ε/Γ πλοίων και η χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων.
στ) Ο συντονισμός, η επίβλεψη η εποπτεία και η υποβοήθηση του έργου των επιθεωρητών και των Λιμενικών Αρχών αναφορικά με τον έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων ΗΣΚΘΕΕΑ και Καταγραφής Ε/Γ Πλοίων.
ζ) Ο έλεγχος και η επεξεργασία δεδομένων μηχανογραφικών εφαρμογών.
η) Η οργάνωση και διαχείριση ψηφιοποιημένων πληροφοριών.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δικτύων Δεδομένων και Τηλεπικοινωνιών είναι οι ακόλουθες:
α) Η καταγραφή αναγκών, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση για προμήθειες μηχανογραφικής και δικτυακής υποδομής.
β) Η διαχείριση και τεχνική υποστήριξη - συντήρηση μηχανογραφικών υποδομών και ενσύρματων – ασύρματων δικτύων δεδομένων.
γ) Η διαχείριση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων ασφαλείας των πληροφοριακών δεδομένων και των συστημάτων επικοινωνιών.
δ) Η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ασφαλείας σε συνεργασία με το Τμήμα Συστημάτων Λογισμικού.
ε) Η συλλογή και αποστολή αιτημάτων για την προμήθεια υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (δίκτυα δεδομένων) και την προμήθεια των αναγκαίων για αυτές πληροφοριακών συστημάτων προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  σε συνεργασία με Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
στ) Η λειτουργία της αποθήκης μηχανογραφικού εξοπλισμού.
ζ) Η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και απογραφική τακτοποίηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
η) Η έγκριση τεχνικής σκοπιμότητας για τη σύνδεση, μεταφορά και κατάργηση γραμμών δεδομένων.
θ) Ο χειρισμός θεμάτων σχεδίων, επιχειρήσεων, οργάνωσης και ασκήσεων επικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο.
ι) Η παρακολούθηση των θεμάτων τυποποίησης στα συστήματα επικοινωνιών και του έργου των Διεθνών Οργανισμών για τα τηλεπικοινωνιακά θέματα.
ια) Η ανάπτυξη και η τεχνική διαχείριση τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων και συστημάτων επικοινωνιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
ιβ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των ραδιοεπικοινωνιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες, για θέματα εκπαίδευσης προσωπικού, Υπηρεσίες του Υπουργείου.
ιγ) Ο χειρισμός θεμάτων διαχείρισης του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης από τεχνικής πλευράς των συστημάτων Ραδιοναυτιλίας, για την υποστήριξη των επιχειρησιακών απαιτήσεων, στο πλαίσιο της αποστολής του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και η παρακολούθηση – εφαρμογή των διατάξεων του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) (ΚΥΑ ΟΙΚ.17225/655/2006, Β΄ 399) και του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών (ΔΚΡ) (ν. 1843/1989, Α΄ 96).
ιδ) Ο συντονισμός θεμάτων ασφάλειας επικοινωνιών και κρυπτασφάλειας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.
ιε) Η διαχείριση του χάρτη στόλου και των επί μέρους λειτουργικών παραμέτρων του ψηφιακού συγκαναλικού ραδιοσυστήματος (TETRA – TerrestrialTrunkedRadio).
ιστ) Η καταγραφή αναγκών, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση για προμήθειες συστημάτων επικοινωνιών.
ιζ) Η έγκριση της τεχνικής σκοπιμότητας για τη σύνδεση, μεταφορά και κατάργηση τηλεφωνικών γραμμών.
ιη) Η συλλογή και αποστολή αιτημάτων για την προμήθεια υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (τηλεφωνικές γραμμές) και την προμήθεια των αναγκαίων για αυτές πληροφοριακών συστημάτων προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ν.3979/2011) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
ιθ) Η λειτουργία Αποθήκης τηλεπικοινωνιακού – ραδιοηλεκτρονικού υλικού και αναλωσίμων.
κ) Η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και απογραφική τακτοποίηση του τηλεπικοινωνιακού – ραδιοηλεκτρονικού υλικού των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
κα) Ο προγραμματισμός, η διαχείριση, η εξέταση σκοπιμότητας και η έγκριση διάθεσης εγκατάστασης του τηλεπικοινωνιακού – ραδιοηλεκτρονικού υλικού των κε-
ντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των πλωτών – χερσαίων μέσων του.
κβ) Η λειτουργία ηλεκτρονικού συνεργείου για τη μέριμνα, συντονισμό και εκτέλεση εργασιών επισκευής, εγκατάστασης και συντήρησης του τηλεπικοινωνιακού – ραδιοηλεκτρονικού- ηλεκτρονικού υλικού των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των πλωτών – χερσαίων μέσων του.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Κεντρικές Υπηρεσίες Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. εκτός Κλάδων

Άρθρο 34

Γενική Επιθεώρηση Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Η Γενική Επιθεώρηση είναι Κεντρική Υπηρεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προΐσταται ο Γενικός Επιθεωρητής και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Το προσωπικό που στελεχώνει τη Γενική Επιθεώρηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πρέπει κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών να έχει αξιολογηθεί με το γενικό χαρακτηρισμό "ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ" και εκτελεί αποκλειστικά τις υπηρεσίες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον Γενικό Επιθεωρητή.
3.  Η Γενική Επιθεώρηση διαρθρώνεται από τα Τμήματα:
α) Τμήμα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.
β) Τμήμα Διοικητικών και Ποινικών Υποθέσεων.
γ) Τμήμα Ερευνών και Αξιολογήσεων.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιθεωρήσεων και Ελέγχων είναι οι ακόλουθες:
α) Ο έλεγχος της δραστηριότητας των Κεντρικών Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η εποπτεία της δραστηριότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δια των διενεργούμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.
β) Η διενέργεια εκτάκτων επιθεωρήσεων και ελέγχων, με τη συνδρομή, όποτε απαιτείται, στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις προς διαπίστωση της καλής οργάνωσης, λειτουργίας και εκπλήρωσης της αποστολής των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών.
γ) Η τήρηση αρχείου των συνταχθεισών Εκθέσεων Επιθεωρήσεων και η παρακολούθηση των ενεργειών των καθ` ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων-Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την επίλυση των προβλημάτων και την αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων που διαπιστώθηκαν κατά την διενέργεια των Επιθεωρήσεων.
δ) Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας, της δομής, της διάρθρωσης και οργάνωσης των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής των.
ε) Η μέριμνα για την έκδοση Κανονισμών Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της δραστηριότητας των Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικών και Ποινικών Υποθέσεων είναι οι ακόλουθες:
α) Η διενέργεια Προανακρίσεων, Προκαταρκτικών Εξετάσεων/Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων και Διοικητικών Διερευνήσεων.
β) Η εισήγηση στο Γενικό Επιθεωρητή για την έκδοση διαταγής διενέργειας, από την αρμόδια Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., Διοικητικής Διερεύνησης ή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προς διερεύνηση καταγγελίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων και Διοικητικών Διερευνήσεων.
γ) Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την πρόληψη, αποτροπή και αποτελεσματική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
6. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ερευνών και Αξιολογήσεων είναι οι ακόλουθες:
α) Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων δραστηριότητας των Υπηρεσιών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τον πολίτη.
β) Η εισήγηση σε συνεργασία με τις καθ` ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. μέτρων για τη βελτίωση των τομέων δραστηριότητάς τους και την εκπλήρωση των τιθέμενων στόχων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
γ) Η διοικητική εποπτεία της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και η εξέταση, επεξεργασία των εκθέσεων της επί θεμάτων που αφορούν την δομή και λειτουργία των Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 35

Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης

1. Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης, που εποπτεύεται από το Διευθυντή του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης, δια της συνεργασίας της με Υπηρεσίες και φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση αντίληψης της κατάστασης στο θαλάσσιο πεδίο (situational awareness), συντονίζει τη συμμετοχή του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. σε συναφείς δράσεις και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Επιχειρησιακής Συνεργασίας,
β) Τμήμα Οργάνωσης και Ανάπτυξης.
2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρησιακής Συνεργασίας είναι:
α) Ο συντονισμός της συμμετοχής του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. στις εργασίες και δράσεις ευρωπαϊκών και διεθνών Οργανισμών σε θέματα που ανάγονται στην επιτήρηση και προστασία του θαλασσίου χώρου και ιδίως της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX).
β) Η αξιολόγηση της σκοπιμότητας και η εισήγηση συμμετοχής προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σε συναφείς εκπαιδεύσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
γ) Η μέριμνα για τη συμμετοχή προσωπικού ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ. στις εργασίες εθνικών, διεθνών και ενωσιακών οργάνων και πρωτοβουλιών και ο συντονισμός των ενεργειών υποστήριξης και παρακολούθησης του έργου τους.
δ) Η επιχειρησιακή εκμετάλλευση διαθέσιμων εφαρμογών επιτήρησης θαλασσίου πεδίου και η μέριμνα για την αξιοποίηση των δεδομένων τους.
ε) Ο συντονισμός και η εποπτεία της συμμετοχής σε διακλαδικές δράσεις επιτήρησης και προστασίας των θαλασσίων συνόρων της χώρας και, ιδίως στη συνεργασία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.).
στ) Ο συντονισμός της συνεργασίας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με τους συναρμόδιους εθνικούς φορείς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων.
3.  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης και Ανάπτυξης είναι:
α) Η συλλογή και διαχείριση των πληροφοριών, που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 (EUROSUR), σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα εθνικό σχεδιασμό, σε συνεργασία ιδίως με το Τμήμα Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ανάλυσης της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων.
β) Η παρακολούθηση πιλοτικών προγραμμάτων, καινοτόμων τεχνολογιών και η υποβολή προτάσεων ανάπτυξης συστημάτων επιτήρησης του θαλασσίου πεδίου.
γ) Η παρακολούθηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων καθώς και η σύνταξη και υποβολή προτάσεων αξιοποίησης χρηματοδοτήσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και ιδίως την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του ΥΝΑΝΠ, για την ανάπτυξη δράσεων και την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού – μέσων με σκοπό την επιτήρηση του θαλασσίου πεδίου της χώρας.
δ) Η οικονομική παρακολούθηση της συμμετοχής του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε κάθε είδους επιχειρήσεις και δραστηριότητες επιτήρησης θαλασσίου πεδίου, ιδίως του FRONTEX, και η μέριμνα για τη συλλογή και τήρηση αρχείου οικονομικών στοιχείων, παραστατικών και δικαιολογητικών.

Άρθρο 36

Υπηρεσία Υγειονομικού

1. Η Υπηρεσία Υγειονομικού (ΥΓ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι αρμόδια την εισήγηση, πρόβλεψη, οργάνωση, κατεύθυνση, εποπτεία και έλεγχο σε θέματα υγιεινής, προληπτικής ιατρικής και γενικά της υγειονομικής περίθαλψης και νοσηλείας για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και τα μέλη των οικογενειών τους καθώς και τη μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία της Υγειονομικής Επιτροπής Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕ-ΑΝΕΘ) Πειραιά, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:
α) Τμήμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.
β) Τμήμα Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης,
γ) Τμήμα Υγειονομικής Υποστήριξης.
2. Ως Διευθυντής της Υπηρεσίας Υγειονομικού τοποθετείται ο αρχαιότερος Αξιωματικός Ιατρός (ΥΙ). Κατά την απουσία του, αναπληρώνεται από τον αμέσως νεώτερο του στην επετηρίδα Αξιωματικό Ιατρό (ΥΙ) Λ.Σ.
3. Ως Προϊστάμενος των Τμημάτων. τοποθετείται Κατώτερος ή Ανώτερος Αξιωματικός (ΥΙ) Λ.Σ, ο οποίος, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή ΥΓ/Λ.Σ., μπορεί να υπηρετεί με διπλή τοποθέτηση και στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ). Στο Τμήμα Υγειονομικής Υποστήριξης ως Τμηματάρχης μπορεί να τοποθετηθεί και Κατώτερος ή Ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης είναι οι ακόλουθες:
α) Η λειτουργία του Ιατρείου των Κεντρικών Υπηρεσιών και άλλων περιφερειακών ιατρείων ή ιατρικών κλιμακίων που μπορεί να συγκροτούνται κατά τις ανάγκες με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.
β) Η μέριμνα για τον ετήσιο υγειονομικό έλεγχο του προσωπικού Λ.Σ.
γ) Η οργάνωση και λειτουργία Τράπεζας αίματος προσωπικού Λ.Σ.
δ) Η συνταγογράφηση και θεώρηση βιβλιάριων υγείας στελεχών Λ.Σ. και μελών των οικογενειών τους.
ε) Η παροχή υγειονομικής κάλυψης σε ασκήσεις ή επιχειρήσεις ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (ΠΣΕΑ).
στ) Η έγκριση αναρρωτικών αδειών προσωπικού Λ.Σ. κατόπιν εξέτασης.
ζ) Η μέριμνα για την επάρκεια και καλή λειτουργία των υγειονομικών μέσων του Λ.Σ., ιδίως σε ασθενοφόρα, ιατρικό εξοπλισμό, φάρμακα, εμβόλια και άλλα αναλώσιμα.
η) Η συγκρότηση των Υγειονομικών Επιτροπών κατάταξης στελεχών και χορήγησης αδειών οπλοφορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Λ.Σ. και η έκδοση σχετικής γνωμάτευσης για την ορθή χρήση ατομικών και υπηρεσιακών όπλων.
θ) Η υγειονομική επιθεώρηση προσωπικού, χώρων και καταστημάτων του Υπουργείου.
ι) Η ενημέρωση του προσωπικού και λήψη μέτρων σε περιπτώσεις πανδημίας πολέμου και χρήσεως χημικών.
ια) Ο έλεγχος της φυσικής κατάστασης του προσωπικού Λ.Σ., ιδιαιτέρως εκείνου που καταδύεται, ίπταται ή αποτελεί πλήρωμα σκάφους.
ιβ) Η παρακολούθηση και εισήγηση σχετικά με τα φυσικά, διανοητικά και ψυχικά χαρακτηριστικά και τις ικανότητες ανθρώπινης αντοχής σε καταστάσεις κινδύνου και επείγουσας ανάγκης, όπως ακραία φυσικά φαινόμενα και συμπλοκές.
ιγ) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα ναυτικής ιατρικής και οδοντιατρικής και συμμετοχή σε συναφείς επιτροπές και ομάδες.
5.  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης είναι οι ακόλουθες:
α) Η παρακολούθηση της υγείας στελεχών του Λ.Σ. νοσηλευόμενων σε Ναυτικά Νοσοκομεία ή αλλά στρατιωτικά, κρατικά ή ιδιωτικά νοσοκομεία.
β) Η μέριμνα για την έγκριση αναρρωτικών αδειών ή κρίση σωματικής ικανότητας στελεχών Λ.Σ. που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία.
γ) Η εισήγηση και παρακολούθηση σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του Υγειονομικού προσωπικού του Λ.Σ. και η πρόταση αναφορικά με τις νέες κατατάξεις υγειονομικού ή άλλου προσωπικού αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών.
δ) Η τήρηση και η ενημέρωση των επιστημονικών φακέλων του υγειονομικού προσωπικού Λ.Σ.
ε) Η συνεργασία με τη ΔΥΓ/ΓΕΝ, ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ και τις Διευθύνσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ναυτικού (ΝΙΝ) για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας στα στελέχη Λ.Σ. και τη βέλτιστη αξιοποίηση του διατιθεμένου στα ΝΙΝ υγειονομικού προσωπικού Λ.Σ.
στ) Η μέριμνα για θέματα αδειών του προσωπικού της ΥΓ/Λ.Σ. και ο συγχρονισμένος προγραμματισμός των αδειών του υγειονομικού προσωπικού Λ.Σ. που υπηρετεί στα ΝΙΝ.
ζ) Ο χειρισμός των θεμάτων που προκύπτουν από τα πολιτικά και στρατιωτικά νοσοκομεία του εσωτερικού και εξωτερικού στα οποία, νοσηλεύεται προσωπικό του Λ.Σ. και μέλη των οικογενειών τους.
η) Η επίβλεψη και μέριμνα για στελέχωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, των Υγειονομικών Επιτροπών του Λ.Σ.
θ) Η συντήρηση και εκσυγχρονισμός του ηλεκτρονικού υλικού των υγειονομικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις καθ` ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
6. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υγειονομικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθες:
α) Η μέριμνα για την προμήθεια και έκδοση βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλψης και την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασθένειας Ασφάλισης (Ε.Κ.Α.Α) στελεχών ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ και των μελών των οικογενειών τους.
β) Η μέριμνα για τον έλεγχο της ετήσιας θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας περίθαλψης στελεχών ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ και των μελών των οικογενειών τους.
γ) Η προώθηση των διαδικασιών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, για την έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών υγείας στα στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και τα μέλη των οικογενειών τους με ιδιωτικούς φορείς κατά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.
δ) Η μέριμνα για την προμήθεια με φάρμακα και λοιπό υγειονομικό υλικό των ιατρείων του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, των ασθενοφόρων και τω λοιπών κινητών και ακίνητων μονάδων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ε) Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για τη σύσταση και εποπτεία της λειτουργίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, φαρμακείων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
στ) Η μέριμνα για την προμήθεια πάσης φύσεως εξοπλισμού που απαιτείται για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ζ) Η μέριμνα και εισήγηση για τη συνδρομή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ προς παροχή υγειονομικής προμήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και ιδίως σε περίπτωση πολέμου, επικίνδυνων φυσικών και καιρικών φαινομένων.
η) Η συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όσον αφορά στον έλεγχο των υγειονομικών δαπανών του προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ..
7. Στην Υπηρεσία Υγειονομικού υπάγονται διοικητικά και λειτουργούν το Ιατρείο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα Περιφερειακά Ιατρεία, με αποστολή την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση της υγείας, συμβουλευτική υποστήριξη, τη συνταγογράφηση και εντολή διενέργειας παρακλινικών εξετάσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και των μελών των οικογενειών τους. Τα Περιφερειακά Ιατρεία λειτουργούν στις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
8. Το Ιατρείο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα Περιφερειακά Ιατρεία στελεχώνονται από Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού και λοιπό προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία διαρθρώνονται ανάλογα με τις ειδικότητες του υγειονομικού προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε τμήματα ή εργαστήρια αντίστοιχων ειδικοτήτων.
9. Για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο Ιατρείο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στα Περιφερειακά Ιατρεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α΄ 287), όπως ισχύουν κάθε φορά. Για την άσκηση των πράξεων αρμοδιότητας λοιπών ειδικοτήτων του υγειονομικού προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις. Λοιπά θέματα εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας του Ιατρείου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των Περιφερειακών Ιατρείων προβλέπονται στον Κανονισμό εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 126 του νόμου 3079/2002 (Α΄ 311).
10.  Το Ιατρείο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στα Περιφερειακά Ιατρεία εφοδιάζεται με ιατρικό εξοπλισμό και ιατρικά μηχανηματα, δύναται δε να λειτουργούν σε αυτά οδοντιατρείο και οδοντοτεχνικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 128 του νόμου 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» (Α΄ 311).
11. Για την αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων δύναται να συγκροτούνται στο Ιατρείο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προσωρινά ιατρικά κλιμάκια.

Άρθρο 37

Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η οργάνωση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΥΕΜ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις του Κώδικα του Προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων ανήκει και η Αποθήκη Εναερίων Μέσων. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων μπορεί να υλοποιεί εξαιρετικά επείγουσες – άμεσης αποκατάστασης προμήθειες συναφείς προς τις αρμοδιότητές της.

Άρθρο 38

Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΜΥ-Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) αναλαμβάνει τη διενέργεια ειδικών επιχειρήσεων προς έρευνα και διάσωση και προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. ή και εκτός αυτών, εφόσον αυτό ζητηθεί αρμοδίως. Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μπορεί να υλοποιεί εξαιρετικά επείγουσες – άμεσης αποκατάστασης προμήθειες. Η οργάνωση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Μονάδας καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις του Κώδικα του Προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τον Κανονισμό λειτουργίας της.

Άρθρο 39

Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Η Υπηρεσία Συνδέσμων - Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΥΣΥΔ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), έχει έδρα την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, όπου υφίσταται η Μονάδα υπαγωγής της Μοίρας Έρευνας Διάσωσης και αποστολή τη στελέχωση των ελικοπτέρων έρευνας διάσωσης της Π.Α., με τη διάθεση ειδικοτήτων Συνδέσμου-Συμβούλου Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.-ΠΑ και Δύτη-Διασώστη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Η Υπηρεσία στελεχώνεται με προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., ειδικότητας Συνδέσμου ή Διασώστη, καθώς και διοικητικό προσωπικό στο οποίο ανατίθενται καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης, γραφείων, επιστασιών και λοιπών Υπηρεσιών εδάφους.
3. Της Υπηρεσίας προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Συνδέσμου ή Ιπτάμενου Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας καθορίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα του Προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., και τον κανονισμό λειτουργίας της.

Άρθρο 40

Επισκευαστικές Βάσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Οι Επισκευαστικές Βάσεις του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα την Ελευσίνα και τη Θεσσαλονίκη (εφεξής Ε.Β./Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. και Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αντίστοιχα) εποπτεύονται από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης, μέσω της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων.
2. Οι αρμοδιότητες των Επισκευαστικών Βάσεων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι ακόλουθες:
α) Η εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των πλωτών και χερσαίων μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του εξοπλισμού τους.
β) Η μετακίνηση κλιμακίων τεχνικών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις, με τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία για επί τόπου επισκευές των ανωτέρω αναφερομένων επιχειρησιακών μέσων και εξοπλισμού στις Λιμενικές Αρχές όπου αυτά υπάγονται και διατίθενται.
γ) Η μέριμνα για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για τις εκτελούμενες σε αυτή εργασίες σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις και η τήρηση επαρκούς αποθέματος υλικών για άμεση αντιμετώπιση των συνηθέστερα παρουσιαζόμενων βλαβών.
δ) Η μέριμνα για τη διακίνηση των προς επισκευή και επισκευασμένων ανταλλακτικών, υλικών καθώς και εξοπλισμού από και προς τις Λιμενικές Αρχές.
ε) Η υποβολή προτάσεων για παροπλισμό πλωτών και χερσαίων μέσων που η επισκευή τους κρίνεται ασύμφορη για το Δημόσιο καθώς και η μέριμνα διαφύλαξης και παράδοσης αυτών στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ του Υπουργείου Οικονομικών για εκποίηση, μετά από σχετική διαταγή της αρμόδιας Διεύθυνσης –Υπηρεσίας.
στ) Η μέριμνα διαφύλαξης και μαζικής προώθησης για εκποίηση των μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού που λόγω υπερβολικής φθοράς ή καταστροφής τους, δεν επιδέχονται επισκευή.
ζ) Η μέριμνα για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων των ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., των πλωτών και χερσαίων μέσων που έχουν παραδοθεί σε αυτές για επισκευή και η τήρηση του Μηχανοηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού τους σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας.
η) Η δυνατότητα υλοποίησης εξαιρετικά επειγουσών – άμεσης αποκατάστασης προμηθειών.
3. Οι Επισκευαστικές Βάσεις ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. περιλαμβάνουν τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Υποστήριξης Πλωτών Μέσων.
β) Τμήμα Υποστήριξης Χερσαίων Μέσων.
γ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Επιστασίας και Αποθηκών Υλικών.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Πλωτών Μέσων είναι οι ακόλουθες:
α) Η παραλαβή και επιθεώρηση των πλωτών μέσων και του εξοπλισμού αυτών.
β) Η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών, υλικών καθώς και εξοπλισμού.
γ) Η μέριμνα, εποπτεία, συντονισμός και εκτέλεση των εργασιών συντήρησης – επισκευής πλωτών μέσων και του εξοπλισμού αυτών.
δ) Η προώθηση πλωτών μέσων, ανταλλακτικών, υλικών καθώς και εξοπλισμού στην ΔΔΔΥ (πρώην ΟΔΔΥ) για εκποίηση.
5. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Χερσαίων Μέσων είναι οι ακόλουθες:
α) Η παραλαβή και επιθεώρηση των χερσαίων μέσων και του εξοπλισμού αυτών.
β) Η μέριμνα για τη διάθεση και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών, υλικών καθώς και εξοπλισμού.
γ) Η μέριμνα, εποπτεία, συντονισμός και εκτέλεση των εργασιών συντήρησης – επισκευής χερσαίων μέσων και του εξοπλισμού αυτών.
δ) Η προώθηση χερσαίων μέσων, ανταλλακτικών, υλικών καθώς και εξοπλισμού στην ΔΔΔΥ (πρώην ΟΔΔΥ) για εκποίηση.
6. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας – Επιστασίας και Αποθηκών Υλικών, είναι οι ακόλουθες:
α) Ο διαχειριστικός έλεγχος των καυσίμων των πλωτών και χερσαίων μέσων που βρίσκονται για επισκευή στην υπηρεσία, καθώς και των οχημάτων αυτής.
β) Η μέριμνα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας, καθώς και των πλωτών και χερσαίων μέσων που έχουν μεταφερθεί σε αυτή.
γ) Η μέριμνα επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες.
δ) Η προμήθεια, παραλαβή και φύλαξη των ειδών απογραφής και λοιπού εξοπλισμού.
ε) Ο συντονισμός και η εποπτεία των κινήσεων οχημάτων της Υπηρεσίας.
στ) Η διακίνηση των μεταχειρισμένων – επισκευασμένων ανταλλακτικών και εξοπλισμού επιχειρησιακών μέσων Λιμενικών Αρχών και ο διαχειριστικός έλεγχος αυτών.
ζ) Η διακίνηση σωστικών και πυροσβεστικών μέσων από και προς Λιμενικές Αρχές και εξειδικευμένα συνεργεία.
η) Η μέριμνα για τη λειτουργία και τη συγκρότηση επιτροπών για τον τακτικό έλεγχο των Αποθηκών και τη διαβίβαση των εκθέσεων ελέγχου στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Λ.Σ. για αξιολόγηση.
θ) Η λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων των Αποθηκών, με την κατάλληλη μηχανοργάνωση η την τήρηση καρτελών.
7. Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Επιστασίας και Αποθηκών Υλικών, της Ε.Β/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα την Ελευσίνα ανήκουν οι Αποθήκες Λιπαντικών (ΑΠ.ΛΙΠ.) και Υλικών Πλωτών και Χερσαίων Μέσων (ΑΠΥΠΧΜ).

Άρθρο 41

Σχολές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ είναι:
α) Η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών.
β) Η Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
γ) Η Σχολή Λιμενοφυλάκων.
2.  Στις αρμοδιότητες των Σχολών αυτών εμπίπτουν ιδίως:
α) Η κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτούντων σε αυτές Δόκιμων σε θεωρητικά και επαγγελματικά μαθήματα.
β) Η στρατιωτική και ηθική διάπλαση και αγωγή.
γ) Η οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών πλόων.
δ) Η διοργάνωση επιμορφωτικών διαλέξεων και επισκέψεων.
ε) Η διενέργεια εξετάσεων.
στ) Η απονομή, αναλόγως όπου προβλέπεται, διπλώματος ή ξίφους στους αποφοίτους των Σχολών.

Άρθρο 42

Υπηρεσία Μουσικής

1. Η Υπηρεσία Μουσικής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), που εποπτεύεται  από τον Διευθυντή του κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συμμετέχει σε εκδηλώσεις του Υπουργείου ή άλλων φορέων στις οποίες προσκαλείται.
2. Ως Διευθυντής της Υπηρεσίας Μουσικής ορίζεται ο αρχαιότερος Αξιωματικός μουσικός.
3.  Η Υπηρεσία Μουσικής περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Επιστασίας
β) Τμήμα Εφοδιασμού, Συντήρησης Μέσων και Υλικών.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Επιστασίας είναι οι ακόλουθες:
α) Η μέριμνα για την προετοιμασία και διάθεση του προσωπικού στις διατεταγμένες μουσικές εκδηλώσεις.
β) Η μέριμνα για τη φύλαξη, την ασφάλεια, την πυρασφάλεια, τη συντήρηση, την καθαριότητα και την ευταξία των κτιριακών εγκαταστάσεων όπου στεγάζεται η Υπηρεσία.
5. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εφοδιασμού, Συντήρησης Μέσων και Υλικών είναι οι ακόλουθες:
α) Η εισήγηση για την προμήθεια και τον εφοδιασμό των αναγκαίων για την Υπηρεσία μέσων και υλικών.
β) Η μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρηση των μέσων και υλικών που διαθέτει η Υπηρεσία.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Περιφερειακά Όργανα και Υπηρεσίες Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Άρθρο 43

Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ασκούν αρμοδιότητες ελέγχου της δραστηριότητας των υπαγομένων σε αυτές Λιμενικών Αρχών και των ανεξάρτητων και αυτοτελών τμημάτων ΚΕΑ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπάγονται διοικητικά σε αυτές. Ειδικότερα:
α) Ενεργούν τακτικές και έκτακτες, γενικές ή ειδικές επιθεωρήσεις και ελέγχους για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της οργάνωσης, λειτουργίας και εκπλήρωσης γενικά των υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Καταγράφουν τα πάσης φύσεως προβλήματα ή τις οργανωτικές αδυναμίες των υπαγομένων σε αυτές Λιμενικών Αρχών και εισηγούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και εκπλήρωση της αποστολής τους γενικότερα.
γ) Διενεργούν προανακρίσεις, διοικητικές και προκαταρκτικές εξετάσεις ή έρευνες επί συμβάντων, ατυχημάτων σε προσωπικό ή υλικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί παραπτωμάτων που διαπιστώνονται κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο, καθώς και κάθε άλλου θέματος αν διαταχθεί αρμοδίως.
δ) Προβαίνουν στη διερεύνηση κάθε είδους καταγγελίας αναφορικά με το προσωπικό των Λιμενικών Αρχών που υπάγονται σ` αυτές και διενεργούν διοικητικές έρευνες και διοικητικές εξετάσεις σε υποβαλλόμενες καταγγελίες ενημερώνοντας την ηγεσία.
ε) Επιλαμβάνονται και συντονίζουν επιχειρήσεις στις οποίες εμπλέκονται πέραν της μιας Λιμενικής Αρχής της περιοχής δικαιοδοσίας τους, με σκοπό την αποτελεσματικότερη δράση τους. Επίσης, εποπτεύουν το έργο των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους και των ειδικών μονάδων δικαιοδοσίας τους, ιδίως στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και παραβατικότητας που εκδηλώνεται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους..
στ) Χειρίζονται θέματα μετακινήσεων προσωπικού και επιχειρησιακών μέσων, αδειών, πειθαρχίας, ηθικών και υλικών αμοιβών και εν γένει καταστάσεων του προσωπικού, εφόσον τους έχουν ανατεθεί ή μεταβιβασθεί, με τις ισχύουσες διατάξεις.
ζ) Εισηγούνται για τη προμήθεια και τη διανομή των υλικών και των εφοδίων στις Λιμενικές Αρχές που προΐστανται.
η) Ελέγχουν τις οικονομικές διαχειρίσεις των Λιμενικών Αρχών δικαιοδοσίας τους κατά τη διενέργεια των τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων και εποπτεύουν και συντονίζουν τα θέματα που ανάγονται στη σίτιση προσώπων που τελούν σε νόμιμο περιορισμό από τις Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους.
θ) Μεριμνούν για την προσωρινή ενίσχυση των Λιμενικών Αρχών δικαιοδοσίας τους με προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών και των συνοδών αστυνομικών σκύλων, μέσα, υλικά και εφόδια άλλων Λιμενικών Αρχών δικαιοδοσίας τους για τη λήψη έκτακτων μέτρων τάξης, ασφάλειας και τροχαίας.
ι) Παρέχουν οδηγίες και κατευθύνσεις για τη δράση των Λιμενικών Αρχών της περιφέρειάς τους, ως προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης τους και τη μέριμνα για την κατάρτιση του απολογισμού του έργου τους.
ια) Υλοποιούν εξαιρετικά επείγουσες – άμεσης αποκατάστασης προμήθειες.
ιβ) Εκτελούν κάθε άλλη εργασία που τους αναθέτει ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι Υπαρχηγοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο Γενικός Επιθεωρητής Λ.Σ. και οι Διευθυντές Κλάδων.
2. Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαρθρώνονται στους παρακάτω Τομείς:
α) Τομέας Α΄- Συντονισμού Επιχειρήσεων και Πολιτικής Σχεδίασης, με αρμοδιότητες συντονισμού και παρακολούθησης της δράσης των Λιμενικών Αρχών δικαιοδοσίας τους επί θεμάτων έρευνας και διάσωσης, προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, ελέγχου αλιείας, ελέγχου όρων ασφάλειας ναυσιπλοΐας και πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης. Επίσης, ασκεί ανάλογες αρμοδιότητες επί θεμάτων προστασίας θαλασσίων συνόρων καθώς και επί ζητημάτων αντιμετώπισης συμβάντων τάξης και ασφάλειας ιδίως μέσω της αξιοποίησης των ειδικών μονάδων που λειτουργούν στις Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους, μεριμνώντας για την αξιολόγηση του έργου τους, τον εφοδιασμό τους με κατάλληλο εξοπλισμό και μέσα, την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και τον τακτικό απολογισμό της δράσης τους.
β) Τομέας Β΄ - Δικαστικού, με γενική αρμοδιότητα το χειρισμό ποινικών και πειθαρχικών υποθέσεων του υπηρετούντος προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ στις υπαγόμενες Λιμενικές Αρχές και Υπηρεσίες.
γ) Τομέας Γ΄ - Επιθεωρήσεων και Οργανωτικών Θεμάτων, με γενική αρμοδιότητα τις επιθεωρήσεις, την οργάνωση και την εποπτεία λειτουργίας των υπαγομένων Λιμενικών Αρχών και Υπηρεσιών.
δ) Τομέας Δ΄ - Διοικητικής Υποστήριξης, με γενική αρμοδιότητα μέριμνας της καλής λειτουργίας του περιφερειακού μηχανογραφικού κέντρου υποστήριξης των Λιμενικών Αρχών και Υπηρεσιών, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των επιμέρους λειτουργούντων γραφείων της Γραμματείας, Οπλονομείου, Οικονομικής Διαχείρισης και Κίνησης.

Άρθρο 44

Προϊστάμενος Περιφερειακής Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Περιφερειακής Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Διευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Λιμενικών Αρχών δικαιοδοσίας του.
β) Εφαρμόζει τα προγράμματα δράσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., παρέχει κατευθύνσεις στις Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας του και θέτει επιμέρους στόχους για την υλοποίηση τους.
γ) Παρακολουθεί την εφαρμογή από τις ως άνω Υπηρεσίες των μέτρων, μεθόδων και διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές της Υπηρεσίας, για την εκπλήρωση της αποστολής τους.
δ) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της δράσης των ως άνω Υπηρεσιών, ως προς τη λειτουργία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγείται τις απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές.
ε) Παρακολουθεί την πορεία της εγκληματικότητας στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του και τη γενικότερη κατάσταση από πλευράς τάξης και ασφάλειας και λαμβάνει ή προτείνει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
στ) Αναλαμβάνει προσωπικά, τη διεύθυνση επιχειρήσεων, όταν διαταχθεί σχετικά, ή όταν παρίσταται ανάγκη να συντονισθούν οι ενέργειες των Λιμενικών Αρχών της δικαιοδοσίας του ή να αντιμετωπισθούν εκδηλώσεις ή άλλες καταστάσεις στην περιφέρεια του, εξαιτίας των οποίων απειλείται σοβαρά διατάραξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
ζ) Διατάσσει και εποπτεύει την εκτέλεση επιχειρήσεων Λιμενικών Αρχών της δικαιοδοσίας του όταν το κρίνει αναγκαίο.
η) Ενεργεί τακτική επιθεώρηση των Λιμενικών Αρχών δικαιοδοσίας του και έκτακτη, όταν το κρίνει τούτο σκόπιμο ή διαταχθεί σχετικά.
θ) Συντάσσει ετήσια έκθεση για την δραστηριότητα των λιμενικών αρχών δικαιοδοσίας του και εισηγείται μέτρα για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής των και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
ι) Συνεργάζεται για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες.
ια) Εισηγείται αναφορικά με την ίδρυση, κατάργηση ή μετάταξη σε άλλη κατηγορία Λιμενικών Αρχών της περιοχής δικαιοδοσίας του.
ιβ) Εισηγείται αναφορικά με τα θέματα στελέχωσης των Λιμενικών Αρχών δικαιοδοσίας του.

Άρθρο 45

Προϊστάμενοι Τομέων Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Οι Προϊστάμενοι των Τομέων Περιφερειακών Διοικήσεων είναι άμεσοι βοηθοί των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Ευθύνονται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Τομέα τους και είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού αυτού, καθώς και την κατανομή των σχετικών εργασιών.
3. Ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από τους κανονισμούς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 46

Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού

1. Οι Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικοί Σταθμοί και Λιμενικά Τμήματα) αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με την αποστολή του Σώματος στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.
2. Στην περιφέρεια δικαιοδοσίας Κεντρικών Λιμεναρχείων και Λιμεναρχείων, δύνανται να συστήνονται λιμενικά φυλάκια με σκοπό την κάλυψη έκτακτων ή άλλων ειδικών υπηρεσιακών αναγκών, με διαταγή η οποία εκδίδεται από τον εκάστοτε Λιμενάρχη μετά από έγκριση της αρμόδιας Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με τη διαταγή σύστασης λιμενικών φυλακίων καθορίζονται τα θέματα τα οποία αφορούν τις αρμοδιότητες, τη στελέχωση, τη χρονική διάρκεια λειτουργίας, τη στέγαση και τα διατιθέμενα μέσα.

Άρθρο 47

Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων

Το τοποθετούμενο στις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων προσωπικό του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ασκεί αρμοδιότητες σχετικές με την αποστολή του Σώματος και ιδίως:
α) εφαρμόζει και ελέγχει την εφαρμογή των θεμάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας και ναυτικής ασφάλειας των ελληνικών πλοίων και των πληρωμάτων τους στην περιοχή ευθύνης τους,
β) εφαρμόζει και ελέγχει την εφαρμογή των όρων και συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των πληρωμάτων των ελληνικών εμπορικών πλοίων,
γ) παρεμβαίνει, όταν απαιτείται, στις οικείες τοπικές Αρχές για προώθηση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου και τη λύση προβλημάτων σχετικών με τα ελληνικά πλοία και τα πληρώματα τους,
δ) παρακολουθεί τη δραστηριοποίηση της χώρας διαπίστευσης στο ναυτιλιακό τομέα και συλλέγει και υποβάλλει στοιχεία που αφορούν την ακολουθούμενη ναυτιλιακή πολιτική και εν γένει πολιτική ενδιαφέροντος ΥΝΑΝΠ,
ε) παρακολουθεί και συμμετέχει, όποτε απαιτείται, στις εργασίες Διεθνών Οργανισμών και διεθνών ναυτιλιακών φορέων με στόχο την προώθηση των ελληνικών ναυτιλιακών συμφερόντων.


Άρθρο 48

Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

1. Οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού είναι:
α) Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, που παρέχουν αρχική τριτοβάθμια εκπαίδευση για Αξιωματικούς Εμπορικού Ναυτικού.
β) Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, που παρέχουν κατάρτιση και μετεκπαίδευση σε στελέχη του Εμπορικού Ναυτικού.
γ) Η Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού, που παρέχει κατάρτιση και μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού.
δ) Οι Δημόσιες Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, που παρέχουν κατάρτιση και μετεκπαίδευση σε στελέχη του Εμπορικού Ναυτικού.
2. Καθήκοντα Διοικητή και Υποδιοικητή στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού εκτελούν αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και, ως διοικητικό στελεχιακό δυναμικό αυτών, υπηρετεί και προσωπικό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Κεντρικά Όργανα Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Άρθρο 49

Αρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Ο Αρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ, ασκεί πλήρη διοίκηση στο προσωπικό, το υλικό και τα μέσα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ και ιδίως:
α) Προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. για την εκπλήρωση της αποστολής τους, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
β) Αποφασίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη στελέχωση και τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών και καθορίζει μεθόδους και διαδικασίες δράσης τους.
γ) Ελέγχει το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
δ) Εκδίδει κανονιστικές διαταγές με τις οποίες παρέχονται πάγιες οδηγίες ή καθορίζονται διαδικασίες για το χειρισμό των υπηρεσιακών θεμάτων, με βάση τις υπάρχουσες διατάξεις.
ε) Συγκαλεί το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μεριμνά για την προώθηση, ιεραρχικά των εισηγήσεων στον Υπουργό.
στ) Αναθέτει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης σε Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε περίπτωση που κατά παρέκκλιση των όσων προβλέπονται στα άρθρα 200 και 201 του ΣΠΚ, η παραγγελία του αρμοδίου Εισαγγελέα απευθύνεται στη Διεύθυνση Προσωπικού και όχι σε συγκεκριμένο προανακριτικό υπάλληλο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η παραγγελία της προκαταρκτικής εξέτασης ή της προανάκρισης αφορά αρχαιότερους του Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Ο Αρχηγός ασκεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτόν από ειδικές διατάξεις ή άλλες οδηγίες υπερκείμενων υπηρεσιακών κλιμακίων.

Άρθρο 50

Γραφείο Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Στο Γραφείο Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ μετατίθεται ανώτατος ή ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ο οποίος, σύμφωνα με εντολές του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, υποβάλλει προτάσεις προς διασύνδεση δράσεων των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με δράσεις των λοιπών Υπηρεσιών του Υπουργείου και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και προτάσεις επί οποιουδήποτε άλλου θέματος του ανατεθεί από τον Αρχηγό.
2. Στο Γραφείο Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λειτουργεί Επιτελικό Γραφείο (Ε.Γ./Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) το οποίο έχει υπόσταση αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενεργεί ως επιτελικό όργανο προς υποβοήθηση του έργου του.
3. Ως Διευθυντής του Ε.Γ./Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τοποθετείται ανώτατος ή ανώτερος Αξιωματικός, ο οποίος βοηθείται στα καθήκοντά του από στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Ο Διευθυντής του Ε.Γ./Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προΐσταται του προσωπικού που υπηρετεί στο γραφείο αυτό και επιφορτίζεται με την παρακολούθηση και προώθηση οιουδήποτε θέματος ανατίθεται σε αυτόν από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και για την ενημέρωση του Αρχηγού για την εξέλιξή τους. Ειδικότερα:
α) Παρακολουθεί την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Αρχηγού και μεριμνά για την ενημέρωσή του επί αυτής και για την ομαλή, ολοκληρωμένη και ταχεία προώθηση και διεκπεραίωση αυτής.
β) Μεριμνά για την παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, καθώς και τα λοιπά Μ.Μ.Ε., αξιολογεί τα διάφορα δημοσιεύματα και ενημερώνει σχετικά τον Αρχηγό.
γ) Διοικεί και κατευθύνει το διατιθέμενο στο Γραφείο του Αρχηγού προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
5.  Το Διευθυντή Ε.Γ./Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αντικαθιστά ο αρχαιότερος από τους υπηρετούντες Αξιωματικούς του Ε.Γ./Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
6.  Στο ΕΓ/Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λειτουργεί Γραμματεία, η οποία στελεχώνεται από προσωπικό που:
α) Μεριμνά για την ακριβή τήρηση των εντολών του Διευθυντή ΕΓ/Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και για την εφαρμογή των κανονισμών αλληλογραφίας και επικοινωνίας που ισχύουν, για την πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση, φύλαξη και διαχείριση των πάσης φύσεως εγγράφων.
β) Ευθύνεται για την κατάλληλη και ασφαλή φύλαξη των εγγράφων και εκδόσεων που φυλάσσονται στη Γραμματεία.
γ) Μεριμνά για την πρωτοκόλληση των εισερχομένων προς υπογραφή από τον Αρχηγό φακέλων των διαφόρων υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και παρακολουθεί την πορεία τους.
δ) Εξασφαλίζει την επικοινωνία του Αρχηγού με τις διάφορες Αρχές, Υπηρεσίες, φορείς και ιδιώτες.
ε) Μεριμνά για την απογραφική τακτοποίηση των υλικών και του μηχανογραφικού εξοπλισμού που έχει διατεθεί στο Γραφείο του Αρχηγού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
στ) Παρέχει υποστήριξη κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων, προσκλήσεων και επισκέψεων του Αρχηγού.
ζ) Αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ανατίθεται, κατόπιν σχετικής εντολής του Αρχηγού ή του Διευθυντή Ε.Γ./Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
7.  Ως Υπασπιστής του Αρχηγού τοποθετείται Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο Υπασπιστής ως υπηρεσιακό όργανο του Αρχηγού και με βάση τις κατευθύνσεις του, ευθύνεται για τη ρύθμιση των υπηρεσιακών και κοινωνικών του υποχρεώσεων, καθώς και τη διεκπεραίωση του ημερήσιου προγράμματος του. Τα ειδικότερα καθήκοντά του στο πιο πάνω πλαίσιο, καθορίζονται με Διαταγή του Αρχηγού.

Άρθρο 51

Υπαρχηγοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ είναι οι άμεσοι βοηθοί του Αρχηγού. Ο αρχαιότερος Υπαρχηγός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναπληρώνει τον Αρχηγό, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
2. Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Κατευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τις Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που τους ανατίθενται.
β) Μεριμνούν για την αντιμετώπιση των αναγκών και των θεμάτων που αναφύονται και αφορούν στην ειδικότερη αποστολή των Κλάδων και Υπηρεσιών.
γ) Εισηγούνται σχέδια και προγράμματα δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
δ) Ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθενται σε αυτούς από ειδικές διατάξεις ή άλλες διατάξεις ή άλλες οδηγίες υπερκείμενων υπηρεσιακών κλιμακίων.
3. Στο Γραφείο των Υπαρχηγών τοποθετείται προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του οποίου προΐσταται ανώτερος ή κατώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς υποστήριξη του έργου τους.

Άρθρο 52

Γενικός Επιθεωρητής Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ελέγχει τις Κεντρικές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν διαταγής του Αρχηγού, και εποπτεύει τη δραστηριότητα των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα θέματα των αρμοδιοτήτων του.
2. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποστηρίζεται στο έργο του από Επιθεωρητές και στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με εξειδικευμένες γνώσεις, όποτε αυτό απαιτείται.

Άρθρο 53

Διευθυντές Κλάδων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Οι Διευθυντές των Κλάδων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τη δράση των Υπηρεσιών του Κλάδου τους για την εκπλήρωση της αποστολής του και σχεδιάζουν, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Υπουργείου, τους στόχους και την τακτική της δράσης των Υπηρεσιών του Κλάδου τους και παρακολουθούν την εφαρμογή της.
β) Μεριμνούν για τη διαμόρφωση κριτηρίων βάσει των οποίων αξιολογούν τα αποτελέσματα της δράσης των Υπηρεσιών του Κλάδου τους ως προς τη λειτουργία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγούνται τις απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές.
γ) Μεριμνούν για την άσκηση εσωτερικού ελέγχου στις Διευθύνσεις του Κλάδου.
δ) ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από ειδικές διατάξεις ή άλλες διαταγές.
2. Ειδικότερα ο Διευθυντής του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει επιπρόσθετα αρμοδιότητα ανάθεσης διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης σε Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε περίπτωση που, κατά παρέκκλιση των όσων προβλέπονται στα άρθρα 200 και 201 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (Σ.Π.Κ.), η παραγγελία του αρμοδίου Εισαγγελέα απευθύνεται στη Διεύθυνση Προσωπικού και όχι σε συγκεκριμένο προανακριτικό υπάλληλο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εφόσον αυτή αφορά νεότερους του Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Σε κάθε Κλάδο μπορεί να τοποθετείται Ανώτατος Αξιωματικός, ως Βοηθός του Διευθυντή Κλάδου, προς εκπλήρωση των στόχων του Κλάδου, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις αυτού. Αναπληρώνουν τον Διευθυντή Κλάδου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

Άρθρο 54

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων - Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

Οι Διευθυντές Διευθύνσεων των Κλάδων και οι Προϊστάμενοι των εκτός Κλάδων Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Διευθύνουν την εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας τους και προγραμματίζουν, οργανώνουν και ελέγχουν τις εργασίες του προσωπικού τους, υποχρεούμενοι, προς το σκοπό αυτό, σε πραγματοποίηση τακτικών και εκτάκτων συναντήσεων με όλους τους Τμηματάρχες της Διεύθυνσης και τους Προϊσταμένους τυχόν υπαγόμενων Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
β) Εισηγούνται ιεραρχικώς σε θέματα της αρμοδιότητας τους.
γ) Κατανέμουν το προσωπικό της Υπηρεσίας τους στα επιμέρους Τμήματα.
δ) Μεριμνούν για την αρτιότερη κατάρτιση και καλύτερη απόδοση του προσωπικού της υπηρεσίας τους.
ε) Διατάσσουν και συντονίζουν υπηρεσιακές συνεργασίες των Τμημάτων της υπηρεσίας τους, καθώς και την ενέργεια ερευνών, μελετών και εργασιών ορίζοντας τις αντίστοιχες επιτροπές διεξαγωγής αυτών, που, κατά την κρίση τους, απαιτείται.
στ) Ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από ειδικές διατάξεις ή διαταγές.

Άρθρο 55

Τμηματάρχες Διευθύνσεων και Υπηρεσιών

1. Οι Τμηματάρχες των Διευθύνσεων των Κλάδων και των εκτός Κλάδων Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι άμεσοι βοηθοί των Διευθυντών των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών και ευθύνονται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Τμήματός τους.
2. Είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού του Τμήματός τους, καθώς και την κατανομή των σχετικών εργασιών.
3.  Οι Τμηματάρχες ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από ειδικές διατάξεις ή διαταγές.

Άρθρο 56

Γραμματείες Οργάνων Διοίκησης

Τα γραφεία του Γενικού Επιθεωρητή και των Διευθυντών των Κλάδων στελεχώνονται με προσωπικό προς υποστήριξη του έργου τους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 57

Σκοπός

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ως σκοπό την ενιαία οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των εποπτευόμενων από εκείνο φορέων και ειδικότερα τον σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής παρακολούθησης των εποπτευόμενων φορέων γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης.
Επιπροσθέτως, στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι:
α) Η διασφάλιση της τήρησης και της ορθής εφαρμογής των δημοσιολογιστικών κανόνων.
β) Η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών καθώς και η εξόφληση αυτών.
γ) Η έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων του Υπουργείου σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.


Άρθρο 58

Διάρθρωση


1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συγκροτείται από τις κατωτέρω οργανικές μονάδες:
α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης.
αα) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
ββ) Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
γγ) Τμήμα Μητρώου Δεσμεύσεων.
δδ) Τμήμα Οικονομικής Παρακολούθησης Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και Εποπτευομένων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΥΝΑΝΠ.
β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
αα) Τμήμα Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Δαπανών.
ββ) Τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.).
γγ) Τμήμα Διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής Αρχηγείου Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
δδ) Τμήμα Ειδικών Οικονομικών θεμάτων.
γ) Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών.
αα) Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών.
ββ) Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών.
γγ) Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών.
δδ) Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών.
εε) Τμήμα Εποπτείας Αποθηκών.
δ) Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
αα) Γραφείο Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Δαπανών.
ββ) Γραφείο Λογιστικής Παρακολούθησης.
ε) Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων επιπέδου Τμήματος.
στ) Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών.
2. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία αυτής και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως:
α) Συντονίζει τις υπαγόμενες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και συνεργάζεται με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Γενικής Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται.
β) Καθορίζει τις προτεραιότητες, οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του.
γ) Αξιολογεί τις ανάγκες των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτόν, αναθέτει καθήκοντα και κατανέμει το προσωπικό, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του.
δ) Μεριμνά για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου και την τήρηση των ανώτατων εγκεκριμένων ορίων δαπανών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων γενικής κυβέρνησης και την έγκαιρη ενημέρωση, αναφορά και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις ή κίνδυνος αποκλίσεων.
ε) Μεριμνά για την κατανομή των πόρων του προϋπολογισμού, για την υλοποίηση των δράσεων και των πολιτικών του Υπουργείου και τη διάθεση τους σύμφωνα με τις προτεραιότητες πολιτικής διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του Υπουργείου.
στ) Πραγματοποιεί όλες τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις και παρέχει βεβαίωση επί των σχεδίων των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο περί αναλήψεων υποχρεώσεων προεδρικό διάταγμα.
ζ) Συντάσσει έκθεση επίλυσης διαφορών προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος .
η) Διασφαλίζει ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών τηρεί ορθά το μητρώο δεσμεύσεων του Υπουργείου.
θ) Μεριμνά για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν σε δαπάνες που βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ενταλμάτων αποκατάστασης Παγίας Προκαταβολής ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και Ε.Ν.Α.
ι) Μεριμνά για την προετοιμασία, συλλογή και έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων και την αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όλων των αναγκαίων αναφορών οικονομικής πληροφόρησης.
ια) Μεριμνά για την παροχή πλήρους στήριξης και τη εν γένει στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
ιβ) Παρακολουθεί, γνωστοποιεί και διασφαλίζει την εφαρμογή και τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών.
ιγ) Εισηγείται επί κάθε σχεδίου νόμου, κανονιστικής πράξης, προγράμματος ή δράσης που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων.
ιδ) Παρακολουθεί και ελέγχει τα τριμηνιαία ανώτατα όρια πληρωμών και μεταβολών απλήρωτων υποχρεώσεων.
ιε) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα μηνιαία οικονομικά στοιχεία που υποβάλλονται στο Υπουργείου Οικονομικών/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι έγκυρα, πλήρη ακριβή και ορθά.
ιστ) Αιτιολογεί τυχόν διακυμάνσεις στο ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και την λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη διατήρηση των δεσμεύσεων του και την αποτροπή συσσώρευσης νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
ιζ) Καταρτίζει και επεξεργάζεται Μνημόνια Συνεργασίας με τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών.
3. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών υποστηρίζεται στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του από Γραφείο, το οποίο στελεχώνεται με κατάλληλο προσωπικό καθώς επίσης, όπου αυτό απαιτείται, υποστηρίζεται και από τον νόμιμο Αναπληρωτή του.

Άρθρο 59

Αρμοδιότητες

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες από τις οργανικές μονάδες που υπάγονται σε αυτήν, ως ακολούθως:
1. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης είναι αρμόδια για την κατάρτιση και την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών συμπεριλαμβανομένων των προϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέων και του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).
α) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Στρατηγικής είναι οι ακόλουθες:
αα) Η κατάρτιση του σχεδίου του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, και η παρακολούθηση εκτέλεσης και αναμόρφωσης των επιμέρους πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
ββ) Η κατάρτιση, οριστικοποίηση και υιοθέτηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) του Υπουργείου.
γγ) Η παρακολούθηση στοιχείων εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Οικονομικών κονδυλίων/ποσοστών διάθεσης.
δδ) Η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση που πλησιάζει η κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.
εε) Η εισήγηση στο Υπουργείο Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αιτημάτων μεταβολών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου και εγγραφής πιστώσεων από το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού.
στστ) Η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση και τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού στις υπηρεσίες του Υπουργείου και η παροχή των απαιτουμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών.
ζζ) Ο υπολογισμός της οικονομικής επιβάρυνσης κάθε σχεδίου νόμου, κανονιστικής πράξης, προγράμματος ή δράσης που βαρύνει τον τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου.
ηη) Η μέριμνα για την έκδοση των εντολών κύριου διατάκτη και η μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.
θθ) Η προετοιμασία και η υποβολή προτάσεων επί νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος.
ιι) Η τακτοποίηση λογαριασμών αμοιβαίων εξυπηρετήσεων που αφορούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
ιαια) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύσεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης.
ιβιβ) Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014.
ιγιγ) Η αποστολή αιτήματος του μηνιαίου ορίου πληρωμών του τακτικού Προϋπολογισμού στο Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών.
β) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων είναι οι ακόλουθες:
αα) Η συγκέντρωση προτάσεων από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα μακροπρόθεσμα και ετήσια προγράμματα έργων (τεχνικά έργα, προμήθειες και υπηρεσίες) που προτείνουν για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
ββ) Η εισήγηση προτεραιοτήτων για την πραγματοποίηση των ανωτέρω έργων.
γγ) Η κατάρτιση, οριστικοποίηση, μέριμνα εφαρμογής, παρακολούθηση εφαρμογής και αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
δδ) Η εκτίμηση των επιπτώσεων του ΠΔΕ στον τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου.
εε) Η σύνταξη προτάσεων για εγγραφή πιστώσεων και προκαταρκτικών εκτιμήσεων του ειδικού προϋπολογισμού του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η φροντίδα υλοποίησής του.
στστ) Η κατάρτιση των αιτημάτων και κατανομών χρηματοδότησης για τα έργα που περιλαμβάνονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή και Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
ζζ) Ο υπολογισμός της οικονομικής επιβάρυνσης κάθε σχεδίου νόμου, κανονιστικής πράξης, προγράμματος ή δράσης του Υπουργείου, που βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου.
ηη) Η πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για τα έργα του ΠΔΕ σχετικά με Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε) και με Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών και Σχεδιασμού (Σ.Α.Μ.Σ.) και η κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων για τα έργα που τους αφορούν.
θθ) Η παρακολούθηση του ΠΔΕ σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, του ετήσιου ΠΔΕ, των ανωτάτων ορίων και των στόχων του τριμήνου, καθώς και η αναθεώρηση του ΠΔΕ ανάλογα με αυτό που υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες.
ιι) Η συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε όλα τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του ΠΔΕ.
ιαια) Η παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ καθώς και η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και ο έλεγχος και η επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων.
ιβιβ) Η έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων των έργων των ενταγμένων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου για την πληρωμή των εκτελουμένων από υπηρεσίες του Υπουργείου ή από εποπτευόμενους φορείς έργων.
ιγιγ) Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εκτελουμένων - χρηματοδοτούμενων έργων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η αποστολή σχετικών οικονομικών στοιχείων στις Διαχειριστικές Αρχές.
ιδιδ) Η μέριμνα για την παρακολούθηση, τον εντοπισμό και την αξιοποίηση κονδυλίων ή και χρηματοδοτικών ευκαιριών που προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, εκτός Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020, Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας προς χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και μελετών.
ιειε) Η ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, με σκοπό την υποβολή σχετικών προτάσεων.
γ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μητρώου Δεσμεύσεων είναι οι ακόλουθες:
αα) Η μέριμνα για την καταχώρηση των αναλαμβανόμενων αναλήψεων υποχρέωσης, των αποφάσεων πληρωμής στα οικεία λογιστικά βιβλία και για την απόδοση σχετικών αριθμών (α/α) στο μητρώο δεσμεύσεων.
ββ) Η αποστολή στοιχείων Τακτικού Προϋπολογισμού -ΠΔΕ, όπως εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες υποχρεώσεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην ΕΛ.ΣΤAT.
γγ) Η παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, των τιμολογίων, των πληρωμών καθώς και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από το Μητρώο Δεσμεύσεων.
δδ) Ο έλεγχος και η επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
εε) Η συγκέντρωση δεδομένων πληρωμών από το Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών σε εβδομαδιαία/μηνιαία βάση για την τήρηση πλήρων αρχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και δαπανών.
στστ) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύσεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης.
ζζ) Ο έλεγχος και η διαβίβαση οικονομικών στοιχείων του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
δ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικής Παρακολούθησης Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και Εποπτευομένων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΥΝΑΝΠ είναι οι ακόλουθες:
αα) Η παροχή κατευθύνσεων - οδηγιών στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) για την προετοιμασία των προσχεδίων των προϋπολογισμών τους και άλλων συναφών εγγράφων και την προσαρμογή τους προς το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).
ββ) Η διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας των προσχεδίων προϋπολογισμού και ελέγχου της κωδικοποίησης των εποπτευομένων φορέων σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
γγ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, την έγκαιρη επεξεργασία, των σχεδίων προϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέων γενικής κυβέρνησης. Η προώθηση της διαδικασίας έγκρισης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού όλων των εποπτευόμενων φορέων.
δδ) Η μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέων γενικής κυβέρνησης.
εε) Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εποπτευομένων φορέων γενικής κυβέρνησης.
στστ) Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευομένων φορέων γενικής κυβέρνησης και η ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων.
ζζ) Η παρακολούθηση των χορηγούμενων στους εποπτευόμενους φορείς επιχορηγήσεων.
ηη) Η μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων που αφορούν την οικονομική διαχείριση των εποπτευομένων φορέων γενικής κυβέρνησης.
θθ) Η παρακολούθηση των ελλειμμάτων και χρεών που εμφανίζουν οι εποπτευόμενοι φορείς γενικής κυβέρνησης σε τακτική βάση.
ιι) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύσεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης.
ιαια) Ο έλεγχος και η διαβίβαση οικονομικών στοιχείων των εποπτευόμενων φορέων γενικής κυβέρνησης προς ΓΛΚ και την ΕΛ.ΣΤΑΤ σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
ιβιβ) Η επεξεργασία των αιτημάτων υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των εποπτευομένων φορέων γενικής κυβέρνησης και η μέριμνα για την έγκρισή τους.
ιγιγ) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σε θέματα οικονομικής φύσεως προσωπικού των εποπτευομένων φορέων γενικής κυβέρνησης.
ιδιδ) Η κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και η σύνταξη ισολογισμού και απολογισμού του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).
ιειε) Η μέριμνα για τη σύσταση στο Υπουργείο και στις δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού παγίων προκαταβολών από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης.
ιστιστ) Η παρακολούθηση των στοιχείων εκτέλεσης του εν λόγω προϋπολογισμού, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων.
ιζιζ) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων εγκρίσεως δαπανών καθώς και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).
2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Υπουργείου και την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες του Υπουργείου.
α) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Δαπανών είναι οι ακόλουθες:
αα) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, η εκκαθάριση καθώς και η έκδοση τίτλων για την πληρωμή των πάσης φύσεως δαπανών που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ΥΝΑΝΠ, πλην δαπανών αρμοδιότητας Τμήματος Ειδικών Οικονομικών θεμάτων και Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων.
ββ) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, η εκκαθάριση καθώς και η έκδοση τίτλων για την πληρωμή των πάσης φύσεως δαπανών που βαρύνουν τις Πάγιες Προκαταβολές των Εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων καθώς και ο έλεγχος των στοιχείων των τηρούμενων Βιβλίων Ταμείου.
γγ) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των πάσης φύσεως δαπανών που βαρύνουν την παγία προκαταβολή του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ,  η εκκαθάριση και η έκδοση τίτλων πληρωμής τους προς αποκατάσταση αυτής. δδ) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση δαπανών τηλεπικοινωνιών (σταθερής-κινητής τηλεφωνίας), ηλεκτρισμού και ύδρευσης.
εε) Η μέριμνα για την καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου.
ζζ) Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών συμβιβασμού και η έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για οφειλές.
στστ) Η κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.
ηη) Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δικαιολογητικών που εξοφλήθηκαν από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής και η προώθηση τους στο αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών για την τακτοποίηση και αποκατάσταση των υπολόγων.
θθ) Ο έλεγχος και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων δαπανών ιατροφαρμακευτικής, νοσοκομειακής και οδοντιατρικής περίθαλψης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και η μελέτη και εισήγηση για κάθε μελλοντική υγειονομική δαπάνη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
ιι) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που αφορούν σε φάρμακα, παρακλινικές εξετάσεις, ειδικές θεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις και πάσης άλλης φύσεως ιατρικές πράξεις που εγκρίνονται υπέρ του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των μελών των οικογενειών τους και προβλέπονται από νομοθεσία συναρμόδιων Υπουργείων.
ιαια) Η διασφάλιση της έκδοσης εντολής πληρωμής των δαπανών του Υπουργείου (χρηματικό ένταλμα), μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό (Ε.Ε) και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
ιβιβ) Η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του μητρώου αυτών.
ιγιγ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το Διατάκτη καθώς και ερωτημάτων προς παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων (επισπεύδουσες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες) κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ. Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
ιδιδ) Ο έλεγχος των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης, η εκκαθάριση και η κατάρτιση εντολών πληρωμής έργων του ΠΔΕ της κεντρικής διοίκησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ιειε) Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.
ιστιστ) Η προετοιμασία και η υποβολή προτάσεων επί νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος.
ιζιζ) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύσεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης.
ιηιη) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και τα Τμήματά της και ιδίως την τήρηση διαδικασιών παρακολούθησης εγγράφων, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού.
ιθιθ) Η παρακολούθηση ανεξόφλητων ενταλμάτων προηγούμενου οικονομικού έτους.
κκ) Η μέριμνα για την τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και την αποκατάσταση των υπολόγων.
κακα) Η έκδοση ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες Διατάκτες.
κβκβ) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
κγκγ) Η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στο αρμόδιο τμήμα για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
κδκδ) Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα Διατάκτη.
κεκε) Η μέριμνα για τακτοποίηση απολεσθέντων χρηματικών ενταλμάτων.
κστκστ) Η ακύρωση εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων.
κζκζ) Η μέριμνα επί απολεσθέντων δικαιολογητικών εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων.
κηκη) Η κατάρτιση κάθε είδους σχεδίου απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπανών των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η καταχώρηση των  αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία.

β) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι ακόλουθες:
αα) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά στις κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
ββ) Η μέριμνα για τον ορισμό εκκαθαριστή των αποδοχών του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
γγ) Η έκδοση κανονισμών και αποφάσεων για ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διαχείρισης του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
δδ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
εε) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στις συνταξιοδοτικές υποθέσεις του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ. AKT.
στστ) Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και της λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ζζ) Η παρακολούθηση, έλεγχος και καταγραφή των ανταποδοτικών πόρων και εισφορών από τις Υπηρεσίες εσωτερικού και εξωτερικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ηη) Η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων και εισηγήσεων για την θεσμοθέτηση νέων ανταποδοτικών πόρων, η τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων και ο συντονισμός των νομοπαρασκευαστικών ενεργειών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΓΕΝ και του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ).
θθ) Η διεκπεραίωση των χρηματικών διεκδικήσεων επί των άσκοπων κινητοποιήσεων των επιχειρησιακών μέσων και του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ιι) Η εποπτεία του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής.
ιαια) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύσεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης.
ιβιβ) Η τήρηση του μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
ιγιγ) Η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
ιδιδ) Η βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.
γ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι ακόλουθες:
αα) Η έκδοση κανονισμών και αποφάσεων για ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
ββ) Η μέριμνα για τη διαχείριση πάγιας προκαταβολής του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η τήρηση των προβλεπομένων βιβλίων σύμφωνα με τις περί Δημοσίου Λογιστικού Διατάξεις όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
γγ) Η παρακολούθηση της παγίας προκαταβολής του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των παγίων προκαταβολών των Λιμενικών Αρχών, καθώς και η μέριμνα για την έκδοση των προβλεπομένων υπουργικών αποφάσεων για την κατανομή αυτής και τον ορισμό των ειδικών διαχειριστών και αντικαταστατών αυτών.
δδ) Η προετοιμασία και η υποβολή προτάσεων επί νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος.
εε) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύσεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης.
στστ) Η μέριμνα για την κοινοποίηση των αναγκαίων στοιχείων καταβολής κρατήσεων δαπανών μέσω παγίας Προκαταβολής υπέρ Ταμείων προς εφαρμογή διατάξεων τήρησης ατομικών μερίδων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ζζ) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των δικαιολογητικών των πάσης φύσεως δαπανών που βαρύνουν την παγία προκαταβολή του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ προς εξόφληση των δικαιούχων.
δ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ειδικών Οικονομικών θεμάτων είναι οι ακόλουθες:
αα) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά τις αποδοχές και τα επιδόματα του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η προώθηση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων όπου απαιτείται.
ββ) Η μέριμνα για την εκκαθάριση και την πληρωμή των αποδοχών και γενικά των αποζημιώσεων του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου πλην του προσωπικού που αμείβεται από το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας και από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης.
γγ) Η μέριμνα για την απόδοση των κάθε είδους φόρων και κρατήσεων του πολιτικού προσωπικού και των σχετικών εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και η υποβολή σχετικών δηλώσεων όπου απαιτείται.
δδ) Η μέριμνα για την χορήγηση ετησίων βεβαιώσεων αποδοχών του πολιτικού προσωπικού.
εε)Η τήρηση του μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου.
στστ) Η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
ζζ) Η βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.
ηη) Η τήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς το Υπουργείο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους.
θθ) Η συνεργασία με κάθε αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική εκμετάλλευση των ακινήτων του Υπουργείου.
ιι) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, η εκκαθάριση και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων των δικαιολογητικών των δαπανών άγονων γραμμών, τοπικών κλιμακίων επιθεώρησης, υγειονομικών επιτροπών απογραφομένων ναυτικών και εργατών θαλάσσης, επιτροπών συμβουλίων και κάθε φύσεως δαπανών του πολιτικού προσωπικού.
ιαια) Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δικαιολογητικών που εξοφλήθηκαν από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής και η προώθηση τους στο αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών για την τακτοποίηση και αποκατάσταση των υπολόγων.
ιβιβ) Ο έλεγχος των πάσης φύσεως δαπανών του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και της παγίας προκαταβολής του.
ιγιγ) Η εκκαθάριση των δαπανών του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης με την έκδοση και εκτέλεση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
ιδιδ) Η αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης με έκδοση σχετικών εντολών πληρωμής, κατόπιν της θεώρησής τους από τα αρμόδια όργανα, όπως προβλέπεται στην κείμενη Νομοθεσία.
ιειε) Η ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού ΚΝΕ.
ιστιστ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μηνιαίων ισοζυγίων παγίων προκαταβολών ΚΝΕ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία.
ιζιζστ) Η κατάρτιση απολογισμού εξόδων του ΚΝΕ.
ιηιη) Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής ΚΝΕ/ Οικονομικής Εποπτείας Φορέων/ΔΕΚΝ και η τήρηση του οικείου βιβλίου.
ιθιθ) Η παρακολούθηση ανεξόφλητων ενταλμάτων προηγούμενου οικονομικού έτους.
κστ) Η μέριμνα για την τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και την αποκατάσταση των υπολόγων.
κκ) Η έκδοση ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες Διατάκτες.
κακα) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
κβκβ) Η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στο αρμόδιο τμήμα για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
κγκγ) Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα Διατάκτη.
λάλα) Η μέριμνα για τακτοποίηση απολεσθέντων χρηματικών ενταλμάτων.
κδκδ) Η ακύρωση εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων.
κεκε) Η μέριμνα επί απολεσθέντων δικαιολογητικών εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων.
3. Η Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και για την εποπτεία της διαχείρισης των υλικών των αποθηκών.
α) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού Προμηθειών είναι οι ακόλουθες:
αα) Η σύνταξη σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων προγραμματισμένων προμηθειών υλικών και παροχής υπηρεσιών του Υπουργείου, η υποβολή τους προς έγκριση όπου αυτό απαιτείται καθώς και η παρακολούθηση εκτέλεσής τους.
ββ) Η προώθηση του εγκεκριμένου προγραμματισμού προμηθειών - υπηρεσιών στην αρμόδια Υπηρεσία για αναζήτηση χρηματοδότησης.
γγ) Η μέριμνα για την κατανομή των εγκεκριμένων για προμήθειες - υπηρεσίες πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού.
δδ) Η προώθηση αιτημάτων για ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, όπου απαιτείται, και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής τους.
εε) Η συγκρότηση επιτροπών προμηθειών, παραλαβών και παρακολούθησης υλοποίησης των αντιστοίχων συμβάσεων, κατόπιν υπόδειξης των μελών τους από τις αρμόδιες Δ/νσεις Προσωπικού.
στστ) Η προετοιμασία και η υποβολή προτάσεων επί νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
ζζ) Η τήρηση στοιχείων που αφορούν σε προμήθειες από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.
ηη) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών και τα Τμήματα της που αφορούν ιδίως στην τήρηση διαδικασιών παρακολούθησης εγγράφων, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, και θέματα προσωπικού.
β) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υλοποίησης Προμηθειών τακτικών διαγωνισμών είναι οι ακόλουθες:
αα) Η υλοποίηση των προμηθειών που πραγματοποιούνται με τη διαδικασία των τακτικών διαγωνισμών και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με ή χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού.
ββ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση των προβλεπόμενων παραστατικών και δικαιολογητικών δαπανών και η υποβολή τους στην αρμόδια Υπηρεσία για έλεγχο.
γγ) Η προώθηση των δικαιολογητικών στην Τράπεζα της Ελλάδος για άνοιγμα πίστωσης στις περιπτώσεις προμηθειών όπου η έδρα του προμηθευτή είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μέριμνα για τις σχετικές ειδικές διαδικασίες.
δδ) Η προώθηση αιτημάτων για την έκδοση των οικείων αποφάσεων ανάληψης πιστώσεων στην αρμόδια Υπηρεσία αναφορικά με τις πάσης φύσεως προμήθειες -υπηρεσίες.
εε) Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προμήθειες.
στστ) Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου προόδου έργων και στατιστική επεξεργασία των τεχνικοοικονομικών στοιχείων αυτών.
ζζ) Μέριμνα για την τήρηση διαδικασιών δημοσιότητας.
γ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών είναι οι ακόλουθες:
αα) Η υλοποίηση των προμηθειών που πραγματοποιούνται με συνοπτικές διαδικασίες πρόχειρων διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων.
ββ) Η προώθηση απόφασης για χαρακτηρισμό προμηθειών ως εξαιρετικά επειγουσών - άμεσης αποκατάστασης και ο καθορισμός των Υπηρεσιών υλοποίησης.
γγ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση των προβλεπόμενων παραστατικών και δικαιολογητικών δαπανών και η υποβολή τους στην αρμόδια Υπηρεσία για έλεγχο.
δδ) Η προώθηση αιτημάτων για την έκδοση των οικείων αποφάσεων ανάληψης πιστώσεων στην αρμόδια Υπηρεσία αναφορικά με τις πάσης φύσεως προμήθειες -υπηρεσίες.
εε) Η προώθηση απόφασης για τον χαρακτηρισμό προμηθειών - υπηρεσιών ως απορρήτων και η μέριμνα για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.
στστ) Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προμήθειες.
ζζ) Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου προόδου έργων και στατιστική επεξεργασία των τεχνικοοικονομικών στοιχείων αυτών.
ηη) Η μέριμνα για την τήρηση διαδικασιών δημοσιότητας.
δ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Προδιαγραφών είναι οι ακόλουθες:
αα) Η μέριμνα για τη διεξαγωγή ανοικτού τεχνικού διαλόγου με οικονομικούς φορείς για τις δράσεις προμηθειών - υπηρεσιών που έχουν εγκριθεί, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών επί τεχνικών και οικονομικών ζητημάτων.
ββ) Η μέριμνα για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων του τεχνικού διαλόγου στις επισπεύδουσες Υπηρεσίες προκειμένου καταρτιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές.
γγ) Η παροχή οδηγιών στις επισπεύδουσες Υπηρεσίες, σχετικά με την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε ότι αφορά τη συμμόρφωση αυτών με τη σχετική νομοθεσία.
δδ) Η μέριμνα για τη συγκρότηση έκτακτων επιτροπών κατά τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών από τις επισπεύδουσες Υπηρεσίες ή κατά την υλοποίηση των προμηθειών, όταν απαιτείται, κατόπιν υπόδειξης των μελών τους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού.
εε) Η μέριμνα για τη δημόσια διαβούλευση των καταρτιζόμενων από τις επισπεύδουσες Υπηρεσίες τεχνικών προδιαγραφών.
στστ) Ο τελικός τεχνικός και κοστολογικός έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών, η τροποποίηση τους όπου απαιτείται και η τελική έγκριση τους, όπου αυτό προβλέπεται, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και τις απόψεις της επισπεύδουσας Υπηρεσίας επί αυτών.
ζζ) Η μέριμνα για την κατάρτιση, οργάνωση και επικαιροποίηση Αρχείου Τεχνικών Προδιαγραφών.
ηη) Η μέριμνα για την συγκέντρωση και οργάνωση Αρχείου Ευρωπαϊκών Προτύπων, καθώς επίσης και η συγκέντρωση σχετικού τεχνικού επιστημονικού υλικού και τεχνικών φυλλαδίων των υπό προμήθεια ειδών.
θθ) Η μέριμνα για την τήρηση και ενημέρωση οικονομικών στοιχείων από τις επιτευχθείσες τιμές σε διαγωνισμούς της Διεύθυνσης ή και άλλων φορέων του Δημοσίου.
ιι) Η μέριμνα για την κατάρτιση, τήρηση και επικαιροποίηση αρχείου προμηθευτών.
ιαια) Η συνδρομή, όταν απαιτείται, στην διεξαγωγή μακροσκοπικού ελέγχου, η επισημοποίηση και φύλαξη των πάσης φύσεως δειγμάτων και η προώθηση τους στις αρμόδιες επιτροπές.
ιβιβ) Η συνδρομή, όταν απαιτείται, στην διεξαγωγή μικροσκοπικού ελέγχου και των πάσης φύσεως ειδικών εργαστηριακών δοκιμών.
ε) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εποπτείας Αποθηκών είναι οι ακόλουθες:
αα) Η εποπτεία και ο έλεγχος των Αποθηκών της παραγράφου στ του παρόντος.
ββ) Η μέριμνα για απογραφική τακτοποίηση όλων των ειδών που έχουν διατεθεί στις Υπηρεσίες του Υπουργείου, εκτός του μηχανογραφικού εξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού - ραδιοηλεκτρονικού υλικού, η έκδοση σχετικών εγκυκλίων, η εποπτεία και παρακολούθηση της απογραφής είτε μέσω θεώρησης των αντίστοιχων Βιβλίων Απογραφής είτε μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής για την απογραφή τους.
γγ) Η θεώρηση και φυλλομέτρηση των στελεχών των γραμματίων εισαγωγής - εξαγωγής από και προς τις Αποθήκες.
δδ) Η διαβίβαση των εκθέσεων διαχειριστικού ελέγχου των αποθηκών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, συνοδευόμενες από τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
εε) Η εποπτεία και μέριμνα εφοδιασμού καυσίμων -λιπαντελαίων Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των ποσοτήτων καθώς και η διαβίβαση εκθέσεων και στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και η τήρηση καρτελών ή μηχανογραφικής εφαρμογής για τα αποθέματα και την διακίνηση καυσίμων των Λιμενικών Αρχών.
στστ) Η έκδοση και η επικαιροποίηση των Εγχειριδίων Επιμελητείας - Εφοδιασμού, του Κανονισμού Λειτουργίας των Αποθηκών και η μέριμνα για την έγκριση και εφαρμογή τους.
ζζ) Η μέριμνα για τη συγκρότηση επιτροπής για τον τακτικό και έκτακτο έλεγχο των Αποθηκών και τη διαβίβαση των εκθέσεων ελέγχου στις αρμόδιες Υπηρεσίες που ανήκουν για αξιολόγηση.
στ) Οι Αποθήκες υλικών και εξοπλισμού καθώς και η διοικητική υπαγωγή και λειτουργία τους ορίζεται ως κάτωθι:
αα) Ανήκουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο εξετάζει τη σκοπιμότητα και εγκρίνει τη διάθεση των υλικών, οι αποθήκες:
ααα) Ιματισμού (ΑΠ.IM),
βββ) Υλικών Απογραφής (ΑΠ.Υ.Α.) και
γγ) Γραφικής Ύλης και Εντύπων (Α.ΓΥ.Ε.).
ββ) Ανήκουν στο Τμήμα Αποθήκης Αναλωσίμων Υλικών της Επισκευαστικής Βάσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με έδρα την Ελευσίνα, οι αποθήκες:
ααα) Λιπαντικών (ΑΠ.ΛΙΠ.),
βββ) Υλικών Πλωτών και Χερσαίων Μέσων (ΑΠΥΠΧΜ)
Για τις ανωτέρω αποθήκες η εξέταση της σκοπιμότητας και η διάθεση των υλικών εγκρίνεται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών Μέσων και το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Χερσαίων Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών και Χερσαίων Μέσων.
γγ) Ανήκει στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων η αποθήκη Εναέριων Μέσων (ΑΠΥΕΜ), ενώ η εξέταση της σκοπιμότητας και η διάθεση των υλικών εγκρίνεται από το Τμήμα Εναέριων Μέσων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων.
δδ) Ανήκει στο Τμήμα Μηχανογραφικών Υποδομών και Δικτύων Δεδομένων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το οποίο εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τη διάθεση των υλικών, η Αποθήκη Μηχανογραφικού Εξοπλισμού.
εε) Ανήκει στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το οποίο εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τη διάθεση των υλικών, η Αποθήκη τηλεπικοινωνιακού -ραδιοηλεκτρικού υλικού και αναλωσίμων.
ζ) Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων στα οποία υπάγονται οι ανωτέρω αποθήκες περιλαμβάνονται:
αα) Η λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων των αποθηκών, με την κατάλληλη μηχανοργάνωση ή την τήρηση καρτελών.
ββ) Η έγκριση εισαγωγής-εξαγωγής υλικών.
γγ) Ο ορισμός υπολόγων κάθε αποθήκης προς εκτέλεση των οριζομένων στα εγχειρίδια επιμελητείας και εφοδιασμού καθηκόντων.
η) Με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, καθορίζονται οι διαδικασίες λειτουργίας και οργάνωσης των αποθηκών της περίπτωσης στ'.
4. Το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην περίπτωση 2β του άρθρου 9 και στην περίπτωση 2α του άρθρου 10 του π.δ. 110/2001, όπως ισχύει, με έδρα τη Μυτιλήνη, στελεχώνεται δε και προΐσταται από υπαλλήλους της ΓΓΑΙ και ΝΠ. Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (δ), (ε), (στ) και (η) του εδαφίου β) της παρ.2 του άρθρου 9 του π.δ 110/2001(ΦΕΚ 101 Α’)  ασκούνται από το Τμήμα Γραμματείας-Διοικητικής Μέριμνας της ΓΓΑΙ&ΝΠ. Πλέον των ανωτέρω  ασκεί τις εξής αρμοδιότητες όσον αφορά τις οικείες δαπάνες μέσω των κάτωθι γραφείων:
α. Γραφείο Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Δαπανών.
αα) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και η εκκαθάριση των δαπανών της ΓΓΑΙΝΠ, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
ββ) Έκδοση τίτλου πληρωμής των δαπανών της ΓΓΑΙΝΠ, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
γγ) Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
δδ) Τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
εε) Έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.
στστ) Η παρακολούθηση ανεξόφλητων ενταλμάτων προηγούμενου οικονομικού έτους.
ζζ) Η μέριμνα για την τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και την αποκατάσταση των υπολόγων.
ηη) Η μέριμνα για τακτοποίηση απολεσθέντων χρηματικών ενταλμάτων.
θθ) Η ακύρωση εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων.
ιι) Η μέριμνα επί απολεσθέντων δικαιολογητικών εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων.
β. Γραφείο Λογιστικής Παρακολούθησης.
αα) Προετοιμασία του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη ή το εξουσιοδοτημένο αυτού οργάνου και η καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
ββ) Παροχή στοιχείων για την βεβαίωση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών επί των σχεδίων αποφάσεων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
γγ) Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων προεδρικού διατάγματος.
δδ) Τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων.
εε) Βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.
στστ) Έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Οι αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:
α) Η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
β) Η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων.
γ) Η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητας της σε ότι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.
δ) Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση.
ε) Η παροχή στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της Ε.Ε. για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της.
στ) Η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI.
ζ) Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI.
η) Η μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητάς τους.
θ) Η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας της, με βάση τις οδηγίες της Κε.Μ.Κ.Ε. και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην Κε.Μ.Κ.Ε. για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα:
αα) Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν.
ββ) Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κ.λπ.).
6. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Πληρωμών είναι οι ακόλουθες:
α) Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
β) Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
γ) Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.
δ) Η καταχώριση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.
ε) Η αποστολή του ορίου πληρωμών στο Υπουργείο Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η παρακολούθηση των πληρωμών σύμφωνα με το καθοριζόμενο όριο και η ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων (PORTAL), κατόπιν οδηγιών του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
στ) Η μέριμνα για την καταχώρηση των μεταβολών κρατικού προϋπολογισμού (Τακτικός Προϋπολογισμός -Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) στα οικεία λογιστικά βιβλία».

 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->