Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

ΕΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ..ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ..ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ.. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΟΙΕΣ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΝΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΟΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ Έκθεση Αξιολόγησης Δομών επί του προτεινόμενου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


ΕΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ..ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ.. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΟΙΕΣ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΝΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΟΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ..

Έκθεση Αξιολόγησης Δομών επί του προτεινόμενου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


Α. Εισαγωγικά:

Στόχος του παρόντος είναι η πλήρης καταγραφή και παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων επί του ισχύοντος π.δ. 103/2014 που κρίθηκαν απαραίτητες και προωθούνται εκ μέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Πρώτον, μέρος των προτεινόμενων ρυθμίσεων ικανοποιεί την ανάγκη θεσμικής επικαιροποίησης και εναρμόνισης του Οργανισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την υφιστάμενη κατάσταση, ενσωματώνοντας στο π.δ. 103/2014 τροποποιήσεις που μεσολάβησαν από τη θέση του σε ισχύ έως σήμερα, και ειδικότερα αυτές που προκύπτουν μετά την ψήφιση του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης αποτύπωση των αλλαγών αυτών στην οργανωτική διάρθρωση του Υπουργείου.
Δεύτερον, προτείνονται αλλαγές με αντικείμενο τη διοικητική αναδιαμόρφωση του Υπουργείου, είτε με συγχώνευση είτε με διάσπαση επιμέρους υφιστάμενων διοικητικών του δομών, προς ενδυνάμωση της εύρυθμης και αποτελεσματικής άσκησης των πολιτικών και των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Επίσης, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα κατωτέρω, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη στελέχωση των θέσεων ευθύνης των προτεινόμενων νέων οργανικών μονάδων με πολιτικό προσωπικό, στο πλαίσιο της πολιτικοποίησης που επιδιώκει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική άσκηση των δημοσίων πολιτικών του.Β. Συγκεκριμένα:
Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου [υποπερίπτ. ββ’ περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 & του άρθρου 5] 


Βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και συγκεκριμένα με την περίπτωση ββ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 103/2014 (Α' 170), προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, το οποίο οφείλει να ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν. 4048/2012 (Α' 34), και να συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τις οποίες ενημερώνει επί της εκδοθείσας νομοθεσίας αρμοδιότητος και ενδιαφέροντός τους. Επίσης, στο άρθρο 5 του π.δ. 103/2014 ορίζεται ότι «Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου συντονίζει τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και μεριμνά για τη συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού, καθώς και για την κατάρτιση και διαβίβαση εγγράφων προς έγκαιρη ανταπόκριση στις υποχρεώσεις εκ του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τηρώντας το σχετικό αρχείο και στατιστικά στοιχεία».
Με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι δεν λειτουργεί η προβλεπόμενη διοικητική δομή του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, δεδομένου ότι η προβλεπόμενη στελέχωση αυτού δεν επιτρέπει την αποτελεσματική του λειτουργία. Αντιθέτως, το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου διαθέτει επαρκές προσωπικό και λειτουργεί. Στόχος, λοιπόν, της προτεινόμενης τροποποίησης είναι η εξακολούθηση διακριτής άσκησης των αρμοδιοτήτων και των δύο υπηρεσιών, υπό ενιαίο διοικητικό σχήμα, ώστε να διασφαλίζεται η στελέχωσή του και η εύρυθμη λειτουργία του.
Τέλος, σημειώνεται ότι σε αμφότερες τις οργανικές μονάδες ορίζονται επικεφαλής Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εναλλακτικά πολιτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, για λόγους πλήρους συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις και αρχές καλής νομοθέτησης του ν. 4048/2012 (Α’ 34), προτείνεται ως προς το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας να τοποθετείται προϊστάμενος ο οποίος να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής, νομικής κατεύθυνσης.

Γραφείο Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής [περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 2 ]

Με την προτεινόμενη αλλαγή επέρχεται εναρμόνιση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την υφιστάμενη δομή του και συγκεκριμένα προβλέπεται η ενσωμάτωση του ήδη συσταθέντος με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αριθμ. 2901.01/1818/2017/11-01-2017 «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β’ 33), κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο π.δ. 63/2005 (Α’ 98), προκειμένου το συγκεκριμένο Γραφείο να αποτελέσει ένα λειτουργικό εργαλείο και ένα αποτελεσματικό σημείο επαφής της πολιτικής ηγεσίας με την ιεραρχική δομή του Υπουργείου. Επιπρόσθετα, στο εν λόγω Γραφείο κατοχυρώνεται οργανική θέση Υπασπιστή-Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ομαλή συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν προκαλεί επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών [Άρθρο 10 ]

Στον υφιστάμενο οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής [(π.δ. 103/2014 (Α' 170)] προβλέπεται Τμήμα Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, στις αρμοδιότητες του οποίου συμπεριλαμβάνονται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού. Στο προωθούμενο νέο οργανωτικό πλαίσιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτείνεται η σύσταση Τμήματος Διαχείρισης και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού στην ίδια Διεύθυνση, η οποία (σύσταση) υπαγορεύεται από την ανάγκη αποκλειστικής διαχείρισης των θεμάτων του συγκεκριμένου προσωπικού που υπηρετεί στις μονάδες ναυτικής εκπαίδευσης της χώρας και το οποίο διέπεται από εντελώς εξειδικευμένο νομοθετικό πλαίσιο και διαδικασίες.
Το εύρος αλλά και οι ιδιαιτερότητες των θεμάτων αυτών, καθιστούν αναγκαίο όλες οι ενέργειες διοίκησης και ανάπτυξης του μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων και Θαλαμηπόλων), αλλά και διενέργειας των διαδικασιών προσλήψεων του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των Σχολών και η εν γένει διαχείριση του προσωπικού αυτού, να διεκπεραιώνονται από μία χωριστή οργανική μονάδα, επιπέδου τμήματος, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών [Κεφάλαιο Ι’ (άρθρα 57-59)]

Επισημαίνεται ότι στο υπόψη π.δ. έχουν περιληφθεί πλήρως οι οργανωτικές αλλαγές της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) που επήλθαν, με την Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αριθμ. 2800.0/2745/13-01-2017 «Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220)» (Β’ 120), λόγω ενσωμάτωσης της καταργούμενης Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας [Άρθρο 65]

Στον υφιστάμενο οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπάρχουν δύο αυτοτελή Τμήματα που χειρίζονται τα ζητήματα της Πλοηγικής Υπηρεσίας: Το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Πλοηγικών Υπηρεσιών (Α.Τ.Ο.Δ.Π.Υ.) (άρθρο 58 του π.δ. 103/2014), το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, και το Αυτοτελές Τμήμα Πλοηγικής Υπηρεσίας (άρθρο 64 του π.δ. 103/2014) που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Η λειτουργία των δύο αυτών Αυτοτελών Τμημάτων υπό διαφορετικές οργανωτικές δομές (Γενικές Διευθύνσεις) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει αναδείξει προβλήματα συντονισμού των δράσεων που απαιτούνται για τη διαχείριση των θεμάτων της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Η επανασύσταση σε μία, ενιαία, υπηρεσία της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κρίνεται επιτακτική και αποσκοπεί στην αναβάθμιση των παρεχόμενων πλοηγικών υπηρεσιών. Η οργάνωση της Πλοηγικής Υπηρεσίας, με τη μορφή Διεύθυνσης, θα αμβλύνει τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί με τη διάσπασή της σε δύο αυτοτελή Τμήματα, τα οποία τελούν υπό διαφορετική διοικητική ιεραρχία.
Ειδικότερα, η Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας συγκροτείται από τρία Τμήματα (Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου και Εκκαθάρισης και Πληρωμών Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας). Η ύπαρξη δύο διακριτών οικονομικών τμημάτων καλύπτει την ανάγκη διαχωρισμού αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που ασκούν την οικονομική διαχείριση από αυτές που ασκούν τον έλεγχο και την εκκαθάριση των πληρωμών του κεφαλαίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων [Άρθρο 66]

Στον υφιστάμενο οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και συγκεκριμένα υπό τη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλασσίου Τουρισμού της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υφίσταται Τμήμα Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων.
Στο νέο Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτείνεται η αναβάθμιση του Τμήματος Ναυπηγοεπισκευαστικής Δραστηριότητας σε επίπεδο Διεύθυνσης με τρία Τμήματα: α) Τμήμα Ναυπηγήσεων επισκευών, μετασκευών και διαλύσεων πλοίων, β) Τμήμα Εποπτείας και Οργάνωσης Ναυπηγοεπισκευαστικής Δραστηριότητας και γ) Τμήμα Κατασκευής και Εξοπλισμού Σκαφών Αναψυχής. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η καλύτερη διαχείριση και προώθηση των θεμάτων που αφορούν στη ναυπηγοεπισκευή, τόσο αναφορικά με τη ναυπήγηση και διάλυση μικρών πλοίων όσο και με την αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις νέες προκλήσεις που θέτουν η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου του λιμένα Πειραιά και η ανάδειξή του σε ναυπηγοεπισκευαστικό κέντρο. Κύριος δε στόχος της προτεινόμενης αυτής ρύθμισης είναι η αποτελεσματική προώθηση της στήριξης και της περαιτέρω ανάπτυξης του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο την εν γένει ενδυνάμωση της εθνικής οικονομίας.

Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών [Άρθρο 67]

Στο νέο Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτείνεται η σύσταση, υπό τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών, με την οποία σκοπείται η ανάπτυξη των υπηρεσιών πληροφορικής για την ενιαία πρόσβαση και διαχείριση κάθε πληροφορίας που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, για την υλοποίηση έργων πληροφορικής και την παραγωγή αναφορών επιτελικής πληροφόρησης. Απώτερος σκοπός είνια η συλλογή χρήσιμων πληροφοριών για την αποτελεσματικότερη άσκηση λιμενικής πολιτικής.

Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) [Κεφάλαιο Ε]

Σε εναρμόνιση με τα οριζόμενα στον ν. 4504/2017, ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετασχηματίζεται σε έναν αποτελεσματικό εποπτικό φορέα των εξουσιοδοτημένων από το Υπουργείο Ναυτιλίας οργανισμών (Νηογνωμόνων), οι οποίοι διατηρούν την ήδη προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητα έκδοσης πιστοποιητικών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ ΤΜΗΜΑ Β’/ Πολιτικό Προσωπικό Άρθρα 79 – 80 – 81 - 82 

 
Η εμφανιζόμενη αύξηση των οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού από πεντακόσιες ογδόντα πέντε (585) που προβλέπονται στον υφιστάμενο Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής [(π.δ. 103/2014 (Α' 170)] σε επτακόσιες τέσσερις (704), πλέον τριάντα (30) θέσεων ν.4389/2016 (Α΄94),
στο προτεινόμενο π.δ/γμα, οφείλεται αφενός: α) στη σύσταση με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4429/2016 (Α΄199) και του άρθρου 137 του ν.4504/2017 (Α΄184) δεκαοκτώ (18) οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, β) στη σύσταση με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων μόνιμου προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών, γ) στην κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 17 του ν.4325/2015 (Α΄47) σύσταση δέκα (10) προσωρινών θέσεων μόνιμου προσωπικού οι οποίες στο προωθούμενο διάταγμα του νέου οργανισμού εμφανίζονται ως οργανικές και δ) εμφανίζονται οι τρεις (03) θέσεις, ενός (01) Διοικητικού Γραμματέα και δύο (02) Τομεακών Γραμματέων του ν.4369/2016 (Α΄33).

Περαιτέρω, με το προωθούμενο π.δ. έχει προβλεφθεί η σύσταση τριάντα εννέα (39) συνολικά νέων πάγιων οργανικών θέσεων,
οι οποίες αφορούν είκοσι (20) θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) και δεκαεννέα (19) θέσεις πολιτικού προσωπικού διαφόρων Κλάδων και Κατηγοριών του Υπουργείου (ως αναλύεται στον πιο κάτω πίνακα).
Η προτεινόμενη σύσταση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού επιβάλλεται, καθόσον η έλλειψη θέσεων τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού και η με αυτού αδυναμία πρόσληψης νέων τακτικών εκπαιδευτικών προκαλεί σοβαρές δυσλειτουργίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, η αντιμετώπιση των οποίων επιδιώκεται με την αύξηση των θέσεων, με στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της ομαλής λειτουργίας των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού και τη μείωση κατά το δυνατόν των προσλήψεων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με το οποίο σήμερα ασκείται το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού έργου.

Πρέπει να τονιστεί ότι η προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα και η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης αποτελούν κύριους στρατηγικούς άξονες πολιτικής του Υπουργείου. Οι Έλληνες ναυτικοί είναι φορείς τεχνογνωσίας, η οποία έχει συμβάλει σε όλη τη σύγχρονη πορεία της ελληνικής ναυτιλίας στην ανώτερη απόδοση των πλοίων. Η διατήρηση και ο εμπλουτισμός της τεχνογνωσίας, με την παροχή καλής και με επικαιροποιημένες γνώσεις ναυτικής εκπαίδευσης, αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση και ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των Ελλήνων στη ναυτιλία. Είναι φανερό ότι η στελέχωση των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού με το απαραίτητο τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό, συνδέεται άμεσα με την κατάρτιση των Ελλήνων ναυτικών και κατά συνέπεια την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας. Όσον αφορά στην προτεινόμενη σύσταση των θέσεων πολιτικού προσωπικού για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, αυτή επιβάλλεται καθόσον οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις υπολείπονται των αναγκών επαρκούς στελέχωσης των Υπηρεσιών αυτού και λειτουργούν υποστελεχωμένες με σοβαρές δυσλειτουργίες. Στο πλαίσιο των αναγκών εντάσσεται επίσης η αναγκαιότητα στελέχωσης με εξειδικευμένο προσωπικό κυρίως τεχνικών ειδικοτήτων (ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Περιβάλλοντος και ΤΕ Μηχανικών) της νέας Διεύθυνσης Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων, για την επίτευξη του στόχου σύστασής της για προώθηση της ανάπτυξης του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στη χώρα με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της εθνικής οικονομίας.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->