Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ!


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1Ο
Πειραιάς, 08 / 3 / 2018
Αρ. Πρωτ.: 2901.01 / 18056 / 2018

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και διορισμός νέου».

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 50 και 51 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» ( Α' 98).
β) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» όπως
ισχύει (Α’ 26).
γ) του π.δ. 70/2015 «………………. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής …………………»
(Α΄ 114 ).
δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 210 ).
ε) του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176 ).
2. Την 2901.01/14108/2017/23.02.2017 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (89 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2017) με την οποία διορίσθηκε ο κ.
Διονύσιος-Χαράλαμπος Καλαματιανός Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Το αριθμ. 1100/17642/2018/07.3.2018 έγγραφο Επιτελικού Γραφείου κ. ΥΝΑΝΠ με
συνημμένη την από 07.3.2018 δήλωση παραίτησης του κ. Διονυσίου-Χαράλαμπου
Καλαματιανού από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Το αριθμ. 1000.0/17735/2018/07.03.2018 έγγραφο Επιτελικού Γραφείου κ. ΥΝΑΝΠ.

Αποφασίζουμε

1. Την αποδοχή, από 07.3.2018, της σχετικής (3) του προοιμίου δήλωσης παραίτησης
του Διονυσίου-Χαράλαμπου Καλαματιανού του Χρήστου (ΑΔΤ:Χ008044) από τη θέση του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Το διορισμό, από 07.03.2018, του Διονυσίου Τεμπονέρα του Νικολάου (ΑΔΤ:
Χ802954), στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων.

(Αριθ. Βεβ. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΟΘ : 4482/08.03.2018).
(Αριθ. Βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου για
τον Διονύσιο – Χαράλαμπο Καλαματιανό : 8026557093/07.03.2018).
(Αριθ. Βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου για τον
Διονύσιο Τεμπονέρα : 5457685946/08.03.2018).

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->