Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ «Αξιολόγηση προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)»ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ..

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. …../2018

«Αξιολόγηση προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)»


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102).

γ) του άρθρου 2 του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Την αριθ. ………… γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Έννοια ουσιαστικών προσόντων


Τα ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα προσδιορίζουν την εν γένει ικανότητα των στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για την άσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους και την περαιτέρω εξέλιξη τους, συνάγονται δε από τα έγγραφα αξιολόγησης και τα λοιπά έγγραφα που υπάρχουν στους ατομικούς τους φακέλους.


Άρθρο 2

Αξιολόγηση ουσιαστικών προσόντων


1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης είναι τα έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα, στα οποία εμφαίνονται και βαθμολογούνται αναλυτικά τα ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. όλων των βαθμών, πλην του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και επισημαίνονται τυχόν ελλείψεις και ελαττώματα αυτών.

2. Ο συντάκτης της έκθεσης αξιολόγησης καλείται αξιολογών και αυτός στον οποίον αναφέρεται η έκθεση αξιολόγησης αξιολογούμενος. Ο αξιολογών πρέπει να είναι Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ανώτερος ή αρχαιότερος από τον αξιολογούμενο, φέρει τουλάχιστον τον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και ο αξιολογούμενος πρέπει να υπηρετεί υπό τις διαταγές του. Γνωματεύων είναι ο Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος γνωματεύει ως δεύτερο κλιμάκιο επί της εκθέσεως αξιολόγησης που συνέταξε ο αξιολογών και είναι ανώτερος ή αρχαιότερος από τον αξιολογούντα.

3. Εκθέσεις αξιολόγησης δεν συντάσσονται εφόσον ο κρινόμενος έχει υπηρετήσει για χρονικό διάστημα μικρότερο των εξήντα ημερών υπό τις διαταγές του αξιολογούντος. Για τους γνωματεύοντες δεν απαιτείται να έχουν συμπληρώσει ορισμένο χρόνο υπό τις διαταγές τους οι αξιολογούμενοι. Ανάλογα με τον χρόνο σύνταξης τους, οι εκθέσεις αξιολόγησης διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτικές είναι εκείνες που συντάσσονται τη 10η Δεκεμβρίου κάθε έτους και έκτακτες είναι εκείνες που συντάσσονται, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα εξήντα ημερών από την προηγούμενη σύνταξη τακτικής ή έκτακτης έκθεσης αξιολόγησης:

α) σε περίπτωση μετάθεσης είτε του αξιολογούντος είτε του αξιολογουμένου,

β) σε κάθε περίπτωση διακοπής, για οποιονδήποτε λόγο, της υπηρεσιακής εξάρτησης που συνδέει τον αξιολογούντα και τον αξιολογούμενο. Διακοπή της υπηρεσιακής εξάρτησης υπάρχει και στην περίπτωση κατά την οποία ως προϊστάμενος κάποιας Υπηρεσίας τοποθετείται Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ανώτερος ή αρχαιότερος από αυτόν που υπηρετεί στη θέση αυτή, χωρίς ο τελευταίος να μετακινηθεί,

γ) σε περίπτωση διαπίστωσης ουσιώδους έλλειψης ουσιαστικών προσόντων, ή μη εκτέλεσης των ανατεθειμένων καθηκόντων,

δ) οποτεδήποτε διαταχθεί από τον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τους ανώτατους ή ανώτερους Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και από τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για το λοιπό προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον διαπιστώνεται συνδρομή εκτάκτων περιστατικών, τα οποία επιβάλλουν την αξιολόγηση.

4. Τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ιδιόχειρα ο αρμόδιος Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή μη ύπαρξης αξιολογούντος, η αρμοδιότητα σύνταξης της έκθεσης αξιολόγησης περιέρχεται στον γνωματεύοντα και η αρμοδιότητα του γνωματεύοντος στον άμεσα προϊστάμενο αυτού. Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή μη ύπαρξης γνωματεύοντος, ή όταν συμπέσει η αρμοδιότητα του αξιολογούντος και του γνωματεύοντος στον ίδιο Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., αυτή περιέρχεται στον άμεσα
προϊστάμενο αυτού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο αξιολογών ή ο γνωματεύων είναι νεότερος του αξιολογουμένου ή ο γνωματεύων είναι νεότερος του αξιολογούντος. Εάν δεν υπάρχει ούτε αξιολογών, ούτε γνωματεύων τότε αυτοί ορίζονται από τον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται ο αξιολογούμενος να έχει συμπληρώσει ορισμένο χρόνο υπό τις διαταγές του συντάκτη.

5. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν τεθεί σε υπηρεσία γραφείου δεν συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης.

6. Δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης αλλά απλή υπηρεσιακή βεβαίωση από τον Διευθυντή Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. στις περιπτώσεις που οι κρινόμενοι τελούν:

α) σε άδεια κυήσεως - λοχείας καθώς και ανατροφής τέκνου, σε εκπαιδευτική άδεια ή σε απόσπαση για μετεκπαίδευση και σε άδεια άνευ αποδοχών.

β) σε μακρά αναρρωτική άδεια ή νοσηλεία για χρονικό διάστημα άνω των δύο μηνών.

γ) σε άδεια της περίπτωσης 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 80/2015 (Α΄ 153).

δ) σε αργία με προσωρινή απόλυση ή με πρόσκαιρη παύση και για όσο χρονικό διάστημα εκτίεται η ποινή αυτή. Κατόπιν έκτισης της ποινής, συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης όταν απαιτηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ε) σε διαθεσιμότητα μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.

στ) σε λιποταξία. Μετά την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης, συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης όταν απαιτηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ζ) σε προσωρινή κράτηση ή σύλληψη και κράτηση μετά από δικαστικό ένταλμα ή βούλευμα. Μετά την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης, συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης όταν απαιτηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

η) σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα. Μετά την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης ή απόφασης του αρμόδιου Ανακριτικού Συμβουλίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης όταν απαιτηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ομοίως συντάσσεται απλή υπηρεσιακή βεβαίωση στην περίπτωση που ο κρινόμενος εξέρχεται της Υπηρεσίας και δεν απαιτείται σχετική κρίση.

Η αξιολόγηση των στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. αναβάλλεται για όσο χρόνο αυτά έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου. Οι εκθέσεις αξιολόγησης αυτών συντάσσονται αμελλητί μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του αρμοδίου Ανακριτικού Συμβουλίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από τους συντάκτες που ήταν αρμόδιοι κατά το χρόνο που αυτές έπρεπε να συνταχθούν κανονικά. Αν οι συντάκτες και οι γνωματεύοντες κωλύονται, απουσιάζουν ή δεν υπάρχουν, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος.

7. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που εξέρχονται από την Υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και αυτοί που τελούν σε λιποταξία ή παράνομη απουσία, αιχμαλωσία, προσωρινή κράτηση, διαθεσιμότητα, μακρά αναρρωτική άδεια, αργία με προσωρινή απόλυση, αργία με πρόσκαιρη παύση, ή έχουν παραπεμφθεί
ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, ή εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή, δεν συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης, για το χρονικό διάστημα που υπηρέτησαν υπό τις διαταγές τους υφιστάμενοι Αξιωματικοί ή βαθμοφόροι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται αξιολόγηση, θα εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου.

8. Η ενημέρωση του αξιολογουμένου επί του περιεχομένου της έκθεσης αξιολόγησης γίνεται με ευθύνη του αξιολογούντος και του γνωματεύοντος, μετά την αξιολόγηση, με κάθε πρόσφορο υπηρεσιακό τρόπο. Η ενημέρωση του αξιολογουμένου ασκείται με επιτόπια μελέτη της έκθεσης αξιολόγησης και αποδεικνύεται με την υπογραφή του σε κατάλληλο σημείο του σχετικού εντύπου. Ο αξιολογούμενος δικαιούται μετά από αίτηση του στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. να λάβει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της έκθεσης αξιολόγησής του, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που έχει επισυναφθεί σε αυτή.

9. Αν ο αξιολογούμενος διαφωνεί με οποιοδήποτε στοιχείο της αξιολόγησής του, δύναται μετά τη γνωμάτευση, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών ημερών αρχομένης από την επομένη της ημερομηνίας που έλαβε γνώση της αξιολόγησής του, να ασκήσει προσφυγή, με αναφορά του η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., άπαξ για κάθε έκθεση αξιολόγησης, όπου αναφέρει τους λόγους για τους οποίους προσβάλλει τη συγκεκριμένη βαθμολογία ή περιγραφή, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο. Η οριστική αξιολόγηση γίνεται από τον προϊστάμενο του γνωματεύοντος. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η οριστική αξιολόγηση από τον προϊστάμενο του γνωματεύοντος, αυτή θα γίνεται από τα αρμόδια για την κρίση του αξιολογουμένου Συμβούλια. Το όργανο οριστικής αξιολόγησης αξιολογεί οριστικά τον προσφεύγοντα για τα προσόντα ή τα στοιχεία για τα οποία αυτός έχει προσφύγει, σημειώνοντας την αξιολόγησή του επί της εκθέσεως αξιολόγησης, δύναται δε στο πλαίσιο της εξέτασης της προσφυγής να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία με οποιονδήποτε κατά την κρίση του πρόσφορο τρόπο. Η σχετική αλληλογραφία επιστρέφεται στον αξιολογούντα ο οποίος ενημερώνει τον αξιολογούμενο και στη συνέχεια την υποβάλλει στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Για την ενημέρωση του αξιολογουμένου και το δικαίωμα λήψης αντιγράφων ισχύουν τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος. Η διαδικασία της προσφυγής του αξιολογουμένου και της οριστικής αξιολόγησής του, πρέπει να ολοκληρώνεται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής και σε περίπτωση προσβολής τακτικών εκθέσεων αξιολόγησης πριν τις ετήσιες τακτικές κρίσεις. Η οριστική αξιολόγηση του προσφεύγοντος γίνεται ακόμα και εάν δεν έχει μεσολαβήσει γνωμάτευση.

10. Ο τύπος της εκθέσεως αξιολόγησης, καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..

Άρθρο 3

Κριτήρια αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων


1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων αναφέρονται στις διοικητικές ικανότητες, στις υπηρεσιακές σχέσεις και στη συμπεριφορά, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην υπηρεσιακή απόδοση,
στα ειδικά προσόντα και στα ηθικά, διανοητικά και ψυχικά προσόντα. Τα ελαττώματα δεν βαθμολογούνται αλλά περιγράφονται στην έκθεση αξιολόγησης και ανάλογα με την φύση τους επηρεάζουν δυσμενώς την εκτίμηση των λοιπών ουσιαστικών προσόντων και ιδιαίτερα εκείνων που αναφέρονται στη διοικητική ικανότητα, στις υπηρεσιακές σχέσεις και στα ηθικά και ψυχικά προσόντα. Τα ελαττώματα πρέπει να προκύπτουν από επίσημα έγγραφα στοιχεία που αναφέρονται στο χρόνο που καλύπτει η έκθεση αξιολόγησης.

Για την αξιολόγηση των διοικητικών ικανοτήτων, λαμβάνονται υπόψιν:

α) το κύρος, ο σεβασμός, η εκτίμηση που απολαμβάνει από τους υφισταμένους του,

β) η ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου, αναλόγως της θέσης που κατέχει στην Υπηρεσία,

γ) η ικανότητα εποπτείας και καθοδήγησης των υφισταμένων του, ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους,

δ) η ικανότητα αξιολόγησης και αποδοτικής χρησιμοποίησης των υφισταμένων του και αξιοποίησης των διαθέσιμων μέσων,

ε) ο έλεγχος των διατασσομένων,

στ) η ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων,

ζ) η ανάληψη ευθυνών.

Για την αξιολόγηση των υπηρεσιακών σχέσεων και της συμπεριφοράς λαμβάνονται υπόψιν:

α) το αίσθημα αλληλεγγύης και συναδελφικότητας,

β) η συμπεριφορά και το πνεύμα εξυπηρέτησης προς τους πολίτες,

γ) η συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες και Αρχές.

Για την αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης και της υπηρεσιακής απόδοσης λαμβάνονται υπόψιν:

α) η γνώση του αντικειμένου στον κατεχόμενο βαθμό, όπως αυτή προκύπτει από τίτλους σπουδών, εκπαιδεύσεις, μετεκπαιδεύσεις, καθώς και εμπειρία στο αντικείμενο,

β) οι λοιπές γνώσεις, όπως ειδικές γνώσεις, ξένες γλώσσες,

γ) η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά τον χρόνο εκτέλεσης των ανατεθειμένων καθηκόντων,

δ) η περαιτέρω κατάρτιση,

ε) ο ζήλος και η αφοσίωση στην εργασία,

στ) η αποδοτική χρήση των μέσων και υλικών που έχει αναλάβει.

Για την αξιολόγηση των ειδικών προσόντων λαμβάνονται υπόψιν:

α) η ανάληψη πρωτοβουλιών και η εισήγηση προτάσεων σχετικά με την Υπηρεσία,

β) η αυτοπεποίθηση, η ψυχραιμία και η σταθερότητα σε γνώμες και αποφάσεις,

γ) η ικανότητα μετάδοσης επαγγελματικών γνώσεων,

δ) το θάρρος,

ε) διαχείριση επιχειρησιακών δράσεων.


Για την αξιολόγηση των ηθικών, διανοητικών και ψυχικών προσόντων λαμβάνονται υπόψιν:

α) η αξιοπρέπεια και η ακεραιότητα του χαρακτήρα,

β) η συνέπεια,

γ) η ειλικρίνεια,

δ) η πειθαρχία,

ε) η εχεμύθεια.

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης βαθμολογούνται με ακέραιους αριθμούς από 1 μέχρι 10, αριθμητικώς. Κατά την εξαγωγή του μέσου όρου κάθε ομάδας κριτηρίων, οι δεκαδικοί αριθμοί μέχρι εκατοστού της μονάδας διατηρούνται. Αν ορισμένα από τα ουσιαστικά προσόντα δεν είναι δυνατόν να βαθμολογηθούν, επειδή δεν προσιδιάζουν στον βαθμό ή στην ειδικότητα του κρινόμενου, ή εάν ο αξιολογούμενος δεν εκτελούσε υπηρεσία, ή δε δοκιμάστηκε αναλόγως, αντί βαθμού τίθεται η ένδειξη «Δ.Δ.» (Δεν δοκιμάσθηκε). Η κλίμακα βαθμολογίας των ουσιαστικών προσόντων είναι η εξής:

Εξαίρετος: 10

Λίαν Καλός: 8, 9

Καλός: 5, 6, 7

Μέτριος: 3, 4

Απαράδεκτος: 1, 2

Οι αξιολογούντες και γνωματεύοντες βαθμολογούν και περιγράφουν την εικόνα του αξιολογουμένου, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα και την απόδοσή του κατά το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου εγγράφων αξιολόγησης, που αναφέρονται σε άλλα χρονικά διαστήματα. Οι βαθμολογίες από 1 έως και 7 σε οποιοδήποτε ουσιαστικό προσόν πρέπει να αιτιολογούνται σαφώς, ειδικώς και επαρκώς και να στηρίζονται σε συγκεκριμένα γεγονότα ή στοιχεία τα οποία συνέβησαν στον χρόνο που αναφέρεται η έκθεση αξιολόγησης. Σε περίπτωση διαφωνίας του γνωματεύοντος με τον αξιολογούντα λαμβάνεται υπόψιν η βαθμολογία του γνωματεύοντος.

Ο αξιολογούμενος μπορεί να χαρακτηρισθεί συμπερασματικά:

α) «Εξαίρετος» αν ο μέσος όρος βαθμολογίας των ουσιαστικών προσόντων του είναι από 9,50 έως και 10.

β) «Λίαν καλός» αν ο μέσος όρος βαθμολογίας των ουσιαστικών προσόντων του είναι από 8 έως και 9,49.

γ) «Καλός» αν ο μέσος όρος βαθμολογίας των ουσιαστικών προσόντων του είναι από 6,50 έως και 7,99.

δ) «Μέτριος» αν ο μέσος όρος βαθμολογίας των ουσιαστικών προσόντων του είναι από 4 έως και 6,49.

ε) «Απαράδεκτος» αν ο μέσος όρος βαθμολογίας των ουσιαστικών προσόντων του είναι από 1 έως και 3,99.

Ο γενικός μέσος όρος στις εκθέσεις αξιολόγησης προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας των ουσιαστικών προσόντων διαιρούμενο με το πλήθος των ουσιαστικών προσόντων που βαθμολογήθηκαν.

Αν στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρισθεί ως «απαράδεκτο», μετατίθεται από την Υπηρεσία όπου υπηρετεί και εάν χαρακτηρισθεί εκ νέου οποτεδήποτε ως «απαράδεκτο», εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 42 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139).Άρθρο 4

Συντάκτες εκθέσεων αξιολόγησης


1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Αντιναυάρχων και των Υποναυάρχων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσονται από τον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση.

2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών συντάσσονται από τον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Τμηματαρχών των ανωτέρω Υπηρεσιών, καθώς και εκείνων της Γενικής Επιθεώρησης συντάσσονται από τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών αυτών και γνωματεύει ο Αρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Για το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες, συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τον εκάστοτε Τμηματάρχη και γνωματεύει ο αρμόδιος προϊστάμενος.

3. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, της Επιτελικής δομής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και του Γραφείου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, εφόσον είναι στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή των αρχαιότερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσονται από τον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των δεύτερων σε αρχαιότητα Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. των ανωτέρω Υπηρεσιών, συντάσσονται από τον προϊστάμενο Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή αρχαιότερο Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Αρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του λοιπού προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες, συντάσσονται από το δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο προϊστάμενος Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή αρχαιότερος Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..

4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στην Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α.) συντάσσονται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη, εφόσον εκείνος είναι Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., και γνωματεύει ο Διευθυντής της ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α.. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Τμηματαρχών, εφόσον είναι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσονται από τον Διευθυντή της ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α. και γνωματεύει ο Διευθυντής του Κλάδου Ναυτιλίας. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του Διευθυντή της ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α. συντάσσονται από τον Διευθυντή του Κλάδου Ναυτιλίας και γνωματεύει ο αρμόδιος Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

5. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσονται από τον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του δεύτερου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στις ανωτέρω Υπηρεσίες, συντάσσονται από τον εκάστοτε προϊστάμενο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των Υπηρεσιών αυτών ή αρχαιότερο Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Αρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι
εκθέσεις αξιολόγησης του λοιπού προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες, συντάσσονται από τον εκάστοτε δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο αρμόδιος προϊστάμενος Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή αρχαιότερος Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..

6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του Επιτελικού Γραφείου του, στο Γραφείο του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και στο Γραφείο των Γενικών Γραμματέων, συντάσσονται από τον δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο αρχαιότερος Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του δευτέρου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσονται από τον αρχαιότερο αυτού Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Διευθυντής Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του αρχαιότερου Αξιωματικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον Διευθυντή Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Διευθυντής του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του αρχαιότερου Αξιωματικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση. Οι εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης του δεύτερου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον αρχαιότερο Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του λοιπού προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο αρχαιότερος Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..

Οι εκθέσεις αξιολόγησης του Διευθυντή του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσονται από τον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του δεύτερου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον Διευθυντή του Επιτελικού Γραφείου και γνωματεύει ο Αρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του λοιπού προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς επίσης και του Υπασπιστή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσονται από τον δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης του Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προΐσταται του Γραφείου του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον αρχαιότερο Υπαρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του λοιπού προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον προϊστάμενο του Γραφείου του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο αρχαιότερος Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..

Οι εκθέσεις αξιολόγησης του Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προΐσταται του Γραφείου του νεότερου Υπαρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον νεότερο Υπαρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του λοιπού προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον προϊστάμενο του Γραφείου του νεότερου Υπαρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο νεότερος Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..


8. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στις Διευθύνσεις του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσονται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη και γνωματεύει ο αρμόδιος Διευθυντής. Τις εκθέσεις αξιολόγησης των Τμηματαρχών συντάσσει ο Διευθυντής και γνωματεύει ο αρμόδιος Διευθυντής του Κλάδου και τις εκθέσεις αξιολόγησης των Διευθυντών συντάσσει ο αρμόδιος Διευθυντής του Κλάδου και γνωματεύει ο αρμόδιος Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Τις εκθέσεις αξιολόγησης των Διευθυντών των Κλάδων, εφόσον αυτοί δεν φέρουν τον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσει ο αρμόδιος Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Αρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..

9. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συντάσσονται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη και γνωματεύει ο αρμόδιος Διευθυντής. Τις εκθέσεις αξιολόγησης των Τμηματαρχών συντάσσει ο αρμόδιος Διευθυντής και γνωματεύει ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, εφόσον αυτός είναι Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Τις εκθέσεις αξιολόγησης των Διευθυντών συντάσσει ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, εφόσον αυτός είναι Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., και γνωματεύει ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, εφόσον αυτός είναι Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσονται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση.

Στην περίπτωση που δεν προΐσταται Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η αρμοδιότητά του για τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης ή γνωμάτευσης επί αυτών, περιέρχεται στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

10. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συντάσσονται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη και γνωματεύει ο Διευθυντής, εφόσον αυτός είναι Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Τις εκθέσεις αξιολόγησης των Τμηματαρχών συντάσσει ο Διευθυντής, εφόσον αυτός είναι Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Διευθυντής Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Τις εκθέσεις αξιολόγησης του Διευθυντή Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, εφόσον αυτός είναι Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσει ο Διευθυντής Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Διευθυντής του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

11. Στις Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δεν προΐσταται Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο αρχαιότερος Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του δευτέρου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσονται από τον αρχαιότερο αυτού Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Διευθυντής Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του αρχαιότερου Αξιωματικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον Διευθυντή Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Διευθυντής του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.12. Σε περίπτωση που υπηρετούν Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε γραφείο Διευθυντή Κλάδου, οι εκθέσεις αξιολόγησης του αρχαιότερου, συντάσσονται από τον αρμόδιο Διευθυντή του Κλάδου και γνωματεύει ο αρμόδιος Υπαρχηγός. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του δεύτερου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον αρχαιότερο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο αρμόδιος Διευθυντής του Κλάδου. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του λοιπού προσωπικού συντάσσονται από τον δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο αρχαιότερος. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί στα προαναφερόμενα Γραφεία, Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι εκθέσεις αξιολόγησης του λοιπού προσωπικού συντάσσονται από τον αρμόδιο Διευθυντή του Κλάδου χωρίς να υπόκεινται σε γνωμάτευση. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά για τους υπηρετούντες στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και για τους υπηρετούντες στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον εκείνος είναι Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Περαιτέρω, οι εκθέσεις αξιολόγησης του αρχαιότερου Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσονται από τον Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ οι εκθέσεις αξιολόγησης του αρχαιότερου Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συντάσσονται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και γνωματεύει ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

13. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του Επόπτη του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.-Κ.ΕΠΙΧ.), συντάσσονται από τον αρμόδιο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Αξιωματικών Επιφυλακής (Α.Ε.) συντάσσονται από τον Επόπτη του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.-Κ.ΕΠΙΧ. και γνωματεύει ο Διευθυντής του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού που υπηρετεί στο Γραφείο Επόπτη του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.-Κ.ΕΠΙΧ. συντάσσονται από τον Επόπτη του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.-Κ.ΕΠΙΧ. χωρίς να υπόκεινται σε γνωμάτευση.

14. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προϊσταμένου της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, συντάσσονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και γνωματεύει ο Διευθυντής του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων και της Υπηρεσίας Συνδέσμων Διασωστών, συντάσσονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων και γνωματεύει ο Διευθυντής του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του δευτέρου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. των ανωτέρω Υπηρεσιών συντάσσονται από τους προϊσταμένους και γνωματεύει ο αρμόδιος Διευθυντής της Διεύθυνσης από την οποία ελέγχονται ή εποπτεύονται. Για το λοιπό προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες, συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τον δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο αρμόδιος προϊστάμενος.


15. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στην Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης συντάσσονται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη και γνωματεύει ο προϊστάμενος. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Τμηματαρχών συντάσσονται από τον προϊστάμενο και γνωματεύει ο Διευθυντής του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης, ενώ του προϊσταμένου συντάσσονται από τον Διευθυντή του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης και γνωματεύει ο αρμόδιος Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

16. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού συντάσσονται από τον αρμόδιο Υπαρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Τμηματαρχών συντάσσονται από τον Διευθυντή και γνωματεύει ο αρμόδιος Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Για το λοιπό προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τον αρμόδιο Τμηματάρχη και γνωματεύει ο Διευθυντής.

17. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του Διευθυντή Μουσικής συντάσσονται από τον αρμόδιο Υπαρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων των Τμημάτων της Υπηρεσίας Μουσικής, συντάσσονται από τον Διευθυντή Μουσικής και γνωματεύει ο αρμόδιος Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Για το λοιπό προσωπικό Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στη συγκεκριμένη Υπηρεσία συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των Τμημάτων και γνωματεύει ο Διευθυντής Μουσικής.

18. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στις παραγωγικές σχολές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο αρχαιότερος αυτού. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του δευτέρου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον αρχαιότερο αυτού και γνωματεύει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του αρχαιότερου Αξιωματικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Διευθυντής του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

19. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Διοικητών των Επισκευαστικών Βάσεων, συντάσσονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων και γνωματεύει ο Διευθυντής του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταμένων των Τμημάτων των Επισκευαστικών Βάσεων συντάσσονται από τον εκάστοτε Διοικητή και γνωματεύει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων, ενώ οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού κάθε Τμήματος των Επισκευαστικών Βάσεων συντάσσονται από τον Προϊστάμενο του κάθε Τμήματος και γνωματεύει ο Διοικητής κάθε Επισκευαστικής Βάσης.

20. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προϊσταμένου της εκάστοτε Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον νεότερο Υπαρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο αρχαιότερος Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του δεύτερου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται
από τον προϊστάμενο της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο νεότερος Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στις Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..

21. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί σε Λιμενικές Αρχές, καθώς και σε πλωτά μέσα που υπάγονται σε αυτές, συντάσσονται από τον Υπολιμενάρχη και γνωματεύει ο Λιμενάρχης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του Υπολιμενάρχη συντάσσονται από τον Λιμενάρχη και γνωματεύει ο αρμόδιος προϊστάμενος Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του Λιμενάρχη συντάσσονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο νεότερος Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..

22. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στα Λιμενικά Τμήματα και στα Λιμενικά Φυλάκια του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, συντάσσονται από τους αντίστοιχους προϊσταμένους και γνωματεύει ο Υπολιμενάρχης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων των Λιμενικών Τμημάτων και Λιμενικών Φυλακίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, συντάσσονται από τον Υπολιμενάρχη και γνωματεύει ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. των πλωτών - επιχειρησιακών μέσων που υπάγονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, συντάσσονται από τον προϊστάμενο του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας και Επιχειρησιακών Μέσων και γνωματεύει ο Υπολιμενάρχης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Τομέων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, συντάσσονται από τους αντίστοιχους προϊσταμένους και γνωματεύει ο Υπολιμενάρχης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων των Τομέων, συντάσσονται από τον Υπολιμενάρχη και γνωματεύει ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, συντάσσονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο και γνωματεύει ο Υπολιμενάρχης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προϊσταμένου του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά συντάσσονται από τον Υπολιμενάρχη και γνωματεύει ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά.

23. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στα Πλοία τύπου Ανοικτής Θαλάσσης και στα Πλοία τύπου «ABEKING», κατηγορίας Α1, συντάσσονται από τον αρχαιότερο Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. του πληρώματος, και γνωματεύει ο Τμηματάρχης του Τμήματος Πλοίων-Σκαφών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του αρχαιότερου Αξιωματικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. του πληρώματος, συντάσσονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων και γνωματεύει ο Διευθυντής του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης.

24. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στα Κέντρα VTS - VTMIS συντάσσονται από τον αρχαιότερο Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Διευθυντής της ΔιεύθυνσηςΑσφάλειας Ναυσιπλοΐας. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του αρχαιότερου Αξιωματικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και γνωματεύει ο Διευθυντής του Κλάδου Ναυτιλίας.

25. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί σε Υπηρεσίες, οι οποίες ελέγχονται και εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών [όπως Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ./ΘΑΛ.)], συντάσσονται από τον αρμόδιο Υποδιοικητή και γνωματεύει ο αρμόδιος Διοικητής. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Υποδιοικητών συντάσσονται από τους Διοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών και γνωματεύει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Διοικητών των εν λόγω Υπηρεσιών συντάσσονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών και γνωματεύει ο Διευθυντής του Κλάδου Ναυτιλίας. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και για τους υπηρετούντες σε Υπηρεσίες που ελέγχονται ή εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας.

26. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προϊσταμένου της έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου, συντάσσονται από τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γνωματεύει ο αρμόδιος Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Ειδικά για την Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου Λονδίνου η έκθεση αξιολόγησης του δευτέρου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσεται από τον προϊστάμενο της έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου και γνωματεύει ο Διευθυντής Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..

27. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, στις υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.), στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλο Διεθνή Οργανισμό, που σχετίζονται με θέματα ναυτιλίας (όπως Μ.Ε.Α., EMSA) συντάσσονται από τον Διευθυντή του Κλάδου Ναυτιλίας και γνωματεύει ο αρμόδιος Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ για τους υπηρετούντες σε όσες από τις ανωτέρω θέσεις σχετίζονται με θέματα ασφάλειας και αστυνόμευσης (όπως FRONTEX, EUROPOL) συντάσσονται από τον Διευθυντή του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης και γνωματεύει ο αρμόδιος Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

28. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των αποσπασμένων ή διατιθέμενων σε υπηρεσίες του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τους Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι αρμόδιοι για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης για το προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί μόνιμα σε αυτές.

29. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί σε λοιπές Υπηρεσίες, εκτός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσονται από τον δεύτερο σε αρχαιότητα Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο αρχαιότερος. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του δευτέρου σε αρχαιότητα Αξιωματικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον αρχαιότερο Αξιωματικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Διευθυντής Προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του αρχαιότερου Αξιωματικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσονται από τον Διευθυντή Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Διευθυντής του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην περίπτωση αυτή οι συντάκτες δύναται να αιτηθούν πληροφορίες για τα ουσιαστικά προσόντα των αξιολογουμένων από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας όπου είναι τοποθετημένος ο αξιολογούμενος. Οι πληροφορίες δίδονται με ειδικό έντυπο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με την διαδικασία της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Το έγγραφο παροχής πληροφοριών είναι εμπιστευτικό και επισυνάπτεται στην έκθεση αξιολόγησης κατά την αρχειοθέτησή της στον ειδικό φάκελο του αξιολογουμένου.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις αξιολογούντων και γνωματευόντων


1. Ο αξιολογούντες και οι γνωματεύοντες έχουν δικαίωμα να αξιολογούν τους υφισταμένους τους και φέρουν την ευθύνη της αξιολόγησης αυτής. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι απολύτως αντικειμενική και αμερόληπτη και να απορρέει από γεγονότα και όχι από υπόνοιες, σχόλια ή πληροφορίες. Οι αξιολογούντες και οι γνωματεύοντες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψιν όλα τα στοιχεία που αφορούν τον αξιολογούμενο, ανεξάρτητα εάν είναι ευμενή ή δυσμενή και να αποβάλλουν κάθε αίσθημα συμπάθειας ή αντιπάθειας. Επίσης, οφείλουν να τηρούν επακριβώς τις διατάξεις που αφορούν τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης.

2. Ο αξιολογούντες οφείλουν να παρακολουθούν συνεχώς το έργο που επιτελούν οι υφιστάμενοι τους και να ελέγχουν την εν γένει απόδοση τους.

3. Εάν ο γνωματεύων διαπιστώσει ότι κατά την αξιολόγηση δεν τηρήθηκαν τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους και ανεξάρτητα εάν ο αξιολογούμενος έχει υποβάλλει αναφορά κατά αυτής, συντάσσει εμπιστευτική αναφορά η οποία επισυνάπτεται στην έκθεση αξιολόγησης και συνυποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Ο Αρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. διατάσσει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, εφόσον η εμπιστευτική αναφορά του γνωματεύοντος στηρίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα. Αν από αυτή επιβεβαιωθεί ότι η αξιολόγηση δεν έγινε με αντικειμενικά κριτήρια αλλά από εσφαλμένη εκτίμηση ή σκοπιμότητα, ο Αρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. αναθέτει την αξιολόγηση του κρινόμενου στον άμεσα προϊστάμενο του γνωματεύοντος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άμεσος προϊστάμενος του γνωματεύοντος, θα αξιολογεί ο Αρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Ένορκη διοικητική εξέταση δεν διατάσσεται στην περίπτωση αποστρατείας του αξιολογούντος, του γνωματεύοντος και του αξιολογουμένου.

Άρθρο 6

Τελικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος


1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει ένα (01) μήνα από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα αξιολογήσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Αθήνα, …………………… 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->