Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ ΓΙΑ “Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής”.ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ……
“Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής”.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 4504/2017 “Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις” (Α΄184 ), καθώς και των άρθρων 26 έως και 30, 36, 71 και 72 του ιδίου νόμου.
β) Του νόμου 4150/2013 “Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις” (Α΄102).
γ) Της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 3922/2011 “Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις” (Α΄35).

δ) Των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 119 του νόμου 3079/2002 “Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος” (Α΄311), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 4256/2014 (Α΄92) και ισχύουν.
ε) Του π.δ. 103/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου” (Α΄170).
στ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 “Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού” (Α΄114).
ζ) Του π.δ. 73/2015 “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄116).
η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” (Α΄98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Την υπ΄ αριθμ. ............. γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί
1. Οργανικές θέσεις είναι οι θέσεις οι οποίες κατανέμονται ανά Υπηρεσία, κατά βαθμό και κατά κατηγορία και όπου απαιτείται κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό κατανομής οργανικών θέσεων του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος, νοούνται ως
κοινές, οι οργανικές θέσεις των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), με τις θέσεις των αντίστοιχων βαθμοφόρων προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Λιμενοφυλάκων, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες όπου με βάση ειδικές διατάξεις, προβλέπεται η υποχρεωτική διάκριση μεταξύ των θέσεων αυτών.
2. Κενές θέσεις είναι οι οργανικές θέσεις οι οποίες προκύπτουν από τη διαφορά κατά βαθμό ανά κατηγορία, μεταξύ της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης των Υπηρεσιών, κατ` αναλογία της πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των υπηρετούντων στις Υπηρεσίες αυτές, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά τη χρονική περίοδο διενέργειας των τοποθετήσεων ή των μεταθέσεων. Οι κενές θέσεις προκύπτουν λόγω ίδρυσης νέων Υπηρεσιών, ή λόγω μετάταξης σε ανώτερη τάξη Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή λόγω συμπλήρωσης του προβλεπομένου χρόνου παραμονής, ή λόγω επικείμενης αποστρατείας, ή λόγω υποβολής αναφοράς για μετάθεση όπου αυτή επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017.
3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος, νοούνται ως Λιμενικές Αρχές, τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, τα Λιμεναρχεία, οι Λιμενικοί Σταθμοί, καθώς και τα Λιμενικά Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε απόσταση ίση η μεγαλύτερη των πενήντα χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής τους, ή σε νησί πλην της Σαλαμίνας, όπου δεν εδρεύει η Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής τους και το οποίο δεν συνδέεται με γέφυρα με την ηπειρωτική χώρα. Τα λοιπά Λιμενικά Τμήματα, στελεχώνονται με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 119 του νόμου 3079/2002.
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος, νοούνται ως Κεντρική Υπηρεσία, οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τα εποπτευόμενα από αυτές νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ.13/2018 (Α΄26 ), τα επιτελεία και οι οργανικές μονάδες των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού), τα Ναυτοδικεία και το Αναθεωρητικό Δικαστήριο, τα Ναυτικά Νοσοκομεία, καθώς και κάθε άλλη Υπηρεσία εκτός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου επιτρέπεται να υπηρετούν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος, νοούνται ως θέσεις ευθύνης, οι θέσεις των προϊσταμένων των Κεντρικών Υπηρεσιών οι οποίες υπάγονται στο Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ.13 /2018 (Α΄26 ) και εφόσον σε αυτές επιτρέπεται να υπηρετούν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των Διευθυντών Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του Επόπτη του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) και του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.), των Διευθυντών των Διευθύνσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των προϊσταμένων των εκτός κλάδων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως καθορίζονται στο άρθρο 12 του π.δ.13/2018 (Α΄26 ), του Διευθυντή του Επιτελικού Γραφείου του Υπουργού, του Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντα τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 50 του π.δ.13/2018 (Α΄26), του Διευθυντή του Επιτελικού Γραφείου του Γραφείου του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των Διευθυντών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Διευθυντή της Διεύθυνσης Λιμενικών ή Κτιριακών Υποδομών, των προϊσταμένων των Περιφερειακών Διοικήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών και των Διοικητών των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, των Διοικητών των Σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του Γενικού Συντονιστή του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.).
6. Προθεσμία είναι το χρονικό σημείο από το οποίο αρχίζουν ή παύουν τα αποτελέσματά των πράξεων οι οποίες αναφέρονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα. Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημέρας της επιδόσεως ή της
ημέρας κατά την οποία συνέβη το γεγονός το οποίο αποτελεί την αφετηρία τους και λήγουν την 7ην μ.μ. ώρα της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή δεν είναι εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα της επομένης εργάσιμης ημέρας. Οι προθεσμίες για τη Διοίκηση, καθώς και οι προθεσμίες για την υποβολή αναφοράς ή άλλου εγγράφου ή για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, εκ μέρους των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., είναι αποκλειστικές. Υπέρβαση των προθεσμιών από τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συγχωρείται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.
7. Ανωτέρα βία αποτελεί κάθε τυχερό και απρόβλεπτο γεγονός, είτε αντικειμενικό, είτε υποκειμενικό, το οποίο δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ιδίως ατύχημα ή αποκλεισμός λόγω διακοπής συγκοινωνίας ή σεισμού ή πλημμύρας ή καιρικών συνθηκών. Δεν αποτελούν λόγους ανωτέρας βίας καταστάσεις συμβατές με τη φυσιολογική και κοινωνική ζωή του ανθρώπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ-ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Άρθρο 2
Εξειδίκευση υπηρεσιακών κριτηρίων
1. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λαμβάνουν μηνιαίως μόρια τα οποία αντιστοιχούν στο υπηρεσιακό κριτήριο του συνολικού χρόνου υπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο προβλέπεται στην υποπερίπτωση α της περίπτωσης 1 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, ως ακολούθως: Χρόνος υπηρεσίας Μόρια ανά μήνα
Από κατάταξη έως και το 10ο έτος
δέκα μόρια
Από το 11ο έτος έως και το 20 έτος
είκοσι μόρια
Από το 21ο έτος και άνω
τριάντα μόρια
Οι ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν λαμβάνουν μόρια για τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Δεν αποτελεί χρόνο υπηρεσίας, ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών, με εξαίρεση το χρόνο της γονικής άδειας ανατροφής και της άδειας νοσηλείας άνευ αποδοχών, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 του νόμου 4075/2012 (Α΄89).
2. Το υπηρεσιακό κριτήριο το οποίο προβλέπεται στην υποπερίπτωση γ της περίπτωσης 1 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, λαμβάνεται υπόψιν ιδίως για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δύναται να καλύπτεται και από Ανώτατο Αξιωματικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου 4270/2014 (Α΄143), των θέσεων στην Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (Ε.Λ.Υ.Δ.Ν.Α.), σύμφωνα με τις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 8 του νόμου 4033/2011 (Α΄264), στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), μετά από επιλογή του Διοικητή της Ε.Υ.Π. και συναίνεση του μετατιθέμενου, σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 51 του π.δ. 1/2017 (Α΄2), του Διοικητή και του επιχειρησιακού προσωπικού στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 1940/1991 (Α΄40), του Διοικητή, των χειριστών και τεχνικών εναερίων μέσων, στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), σύμφωνα με το άρθρο 131 του νόμου 3079/2002 (Α΄311), του Διευθυντή και του προσωπικού στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 2935/2001 (Α΄162).
3. Για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης, λαμβάνονται υπόψιν πέραν από τα κριτήρια του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017 και οι απαιτούμενοι βαθμοί των διοικούντων, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 7 του νόμου 4150/2013, ή σε τυχόν ειδικές διατάξεις. Για τη μετάθεση Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη θέση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περίπτωση α της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του νόμου 2935/2001 (Α΄162), όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Εξειδίκευση κοινωνικών κριτηρίων
1. Αποτελούν λόγους υγείας για την εφαρμογή της υποπερίπτωσης β της περίπτωσης 2 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 νόμου 4504/2017, οι παθήσεις από ανίατα και δυσίατα νοσήματα, ή από νοσήματα τα οποία απαιτούν τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας και τα προβλήματα υπογονιμότητας υπό θεραπευτική αγωγή. Ως δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις, όπως τα νοσήματα αυτά καθορίζονται στην απόφαση Υ1/Γ.Π./οικ.16884/2001 του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας (Β΄1386), όπως κάθε φορά ισχύει. Η πάθηση μέλους της οικογένειας από νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση η οποία εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ή από τις Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, μετά τη δημιουργία του Κ.Ε.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3863/2010 (Α΄115), ή από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές. Η πάθηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από νόσημα, αποδεικνύεται με γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού. Για τους σκοπούς των προηγούμενων εδαφίων, νοούνται ως μέλη της οικογένειας, τα μέλη τα οποία αναφέρονται στην υποπερίπτωση α της περίπτωσης 2 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου.
2. Λαμβάνονται υπόψιν για την εφαρμογή της υποπερίπτωσης δ της περίπτωσης 2 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 νόμου 4504/2017, τα τέκνα τα οποία πρόκειται να φοιτήσουν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου κατά το σχολικό έτος το οποίο αρχίζει κατά το έτος της ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, τέκνα είναι εκείνα των οποίων έχει την επιμέλεια ως γονέας ή για τα οποία έχει οριστεί ανάδοχος γονέας, το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Λαμβάνεται υπόψιν για την εφαρμογή της υποπερίπτωσης ε της περίπτωσης 2 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, η διάθεση ιδιόκτητης κατοικίας από το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή τον σύζυγό ή την σύζυγό του, σε τόπο που αποτελεί έδρα Υπηρεσίας, όπου υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ή μετάθεσης. Για τον σκοπό αυτό, ιδιόκτητη κατοικία είναι η κατοικία στην οποία το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή ο σύζυγος ή η σύζυγός του, έχουν δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας και στην οποία αποδεδειγμένα δύνανται άμεσα να εγκατασταθούν. Τα κριτήρια των υποπεριπτώσεων γ και ε της περίπτωσης 2 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 νόμου 4504/2017, συμπίπτουν, εφόσον ο τόπος όπου ευρίσκεται η ιδιόκτητη κατοικία, αποτελεί προϋπόθεση δήλωσης ή αλλαγής τόπου προτίμησης,
4. Τα κοινωνικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται στην περίπτωση 2 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, εφόσον δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 52 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), γνωστοποιούνται από τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με αναφορά η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα κοινωνικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται στην περίπτωση 2 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, καθορίζονται με διαταγή η οποία εκδίδεται από τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 4
Εξειδίκευση αντικειμενικών κριτηρίων
1. Οι Υπηρεσίες όπου τοποθετούνται ή μετατίθενται τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εντάσσονται σε κατηγορίες, σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται στην περίπτωση 3 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 νόμου 4504/2017, ως ακολούθως:
Πρώτη κατηγορία:
αα) Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού:
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Οινουσσών.
ββ) Λιμενικές Αρχές:
Αγαθονησίου, Αγίου Ευστρατίου, Αγίου Κηρύκου, Αστυπάλαιας, Διαφανίου, Ευδήλου, Κάσου, Καρπάθου, Καταπόλων, Λειψών, Μεγίστης, Νισύρου, Οθωνών, Οινουσσών, Χάλκης, Σκύρου, Σύμης, Τήλου, Φούρνων Κορσεών, Φολεγάνδρου, Ψαρών.
Δεύτερη κατηγορία:
αα) Λιμενικές Αρχές:
Αλοννήσου, Αντιπάρου, Γαΐου Παξών, Θήρας, Ίου, Ιθάκης, Καλύμνου, Καρδάμαινας, Καρλοβασίου, Κιμώλου, Κύθνου, Κω, Λέρου, Μεστών, Μήθυμνας, Μήλου, Μούδρου, Μυκόνου, Μύρινας, Νάξου, Πάτμου, Ρόδου, Σάμου, Σερίφου, Σίφνου, Τήνου, Χίου.
ββ) Πλοία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
Τα Πλοία τύπου Ανοικτής Θαλάσσης και τα Πλοία τύπου «ABEKING».
Τρίτη κατηγορία:
αα) Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού:
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ιονίων Νήσων, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Κύμης, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Σύρου, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ύδρας, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Χίου.
ββ) Λιμενικές Αρχές:
Αγίου Νικολάου Βολιμών, Αίγινας, Άνδρου, Ζακύνθου, Ηγουμενίτσας, Καρδαμύλων, Καρύστου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κύμης, Λευκίμης, Μαντουδίου, Μυτιλήνης, Νεάπολης Βοιών, Πάρου, Περάματος Κόλπου Γέρας, Πλωμαρίου, Πόρου Τροιζηνίας, Σαγιάδας, Σιγρίου, Σκιάθου, Σπετσών, Σύρου, Ύδρας, Φισκάρδου.
Τέταρτη κατηγορία:
Λιμενικές Αρχές:
Αγίου Όρους, Αιδηψού, Αλεξανδρούπολης, Αγίας Γαλήνης, Αγίου Νικολάου, Γυθείου, Ιεράπετρας, Ιτέας, Καλών Λιμιώνων, Καστελίου, Κόκκινου Πύργου, Κατακόλου, Λαυρίου, Λευκάδας, Λίμνης Ευβοίας, Μεσολογγίου, Ναυπλίου, Παλαιόχωρας Σελίνου, Πατρών, Πρεβέζης, Πύλου, Σητείας, Χαλκίδας, Χώρας Σφακίων.
Πέμπτη κατηγορία:
αα) Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
Οι 3η, 6η, 8η και 9η Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ββ) Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού:
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ασπροπύργου, Δημοσία Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ηπείρου, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Κρήτης, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Μακεδονίας, Δημοσία Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας, Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων, Κέντρα Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.).
γγ) Λιμενικές Αρχές:
Αγίου Όρους, Ελευσίνας, Βόλου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιερισσού, Καβάλας, Καλαμάτας, Κορίνθου, Πειραιά, Ραφήνας, Ρεθύμνου, Σαρωνικού, Στυλίδας, Χανίων.
Έκτη κατηγορία:
αα) Η Κεντρική Υπηρεσία:
ββ) Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
Οι 1η, 2η, 4η, 5η και 7η Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Τα Λιμενικά Τμήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του νόμου 4504/2017, κατατάσσονται στις κατηγορίες οι οποίες προβλέπονται στο συγκεκριμένο άρθρο.
3. Τα στελέχη μέχρι και τον βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λαμβάνουν μόρια για κάθε μήνα παραμονής στις Υπηρεσίες όπου τοποθετούνται ή μετατίθενται, τα οποία υπολογίζονται με κριτήριο την κατηγορία κατάταξης, ως ακολούθως: Κατηγορία Υπηρεσίας Μόρια ανά μήνα
1η κατηγορία
Εξήντα πέντε μόρια
2η κατηγορία
Πενήντα πέντε μόρια
3η κατηγορία
Σαράντα πέντε μόρια
4η κατηγορία
Είκοσι πέντε μόρια
5η κατηγορία
Δέκα πέντε μόρια
6η κατηγορία
Δέκα μόρια
4. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Λιμενικά Τμήματα τα οποία στελεχώνονται με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 119 του νόμου 3079/2002, λαμβάνουν τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στην κατηγορία κατάταξης των Λιμενικών Αρχών διοικητικής υπαγωγής τους.
5. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε πλοία ή σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λαμβάνουν μηνιαίως επιπλέον αριθμό μορίων, πέραν εκείνων τα οποία αντιστοιχούν στην κατηγορία κατάταξης, ως ακολούθως:
α) Σε Πλοία τύπου Ανοικτής Θαλάσσης ή μεγαλύτερα αυτών, δώδεκα μόρια.
β) Σε Ναυαγοσωστικά και πλοία τύπου «ABEKING», οκτώ μόρια.
γ) Σε Πλοία κατηγορίας ΑII, έξι μόρια.
δ) Σε Πλοία κατηγορίας AIII, δύο μόρια.
ε) Σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία πλοίων-σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μικρότερου μεγέθους, ένα μόριο.
6. Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών, με εξαίρεση τον χρόνο της γονικής άδειας ανατροφής και της άδειας νοσηλείας άνευ αποδοχών, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 του νόμου 4075/2012, δεν υπολογίζεται για τη λήψη των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά κριτήρια.
7. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία επαναφέρονται στην ενέργεια μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση, δεν λαμβάνουν τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά κριτήρια και αφορούν το χρονικό διάστημα από την έκδοση της ακυρωθείσας πράξης ή από την τέλεση της παράλειψης μέχρι την επαναφορά τους.
8. Στις περιπτώσεις ίδρυσης νέας Υπηρεσίας, ή μετάταξης Λιμενικού Τμήματος σε άλλη τάξη Λιμενικής Αρχής, καθώς και στις περιπτώσεις ίδρυσης Λιμενικού Τμήματος ή μετάταξης Λιμενικής Αρχής σε Λιμενικό Τμήμα, με έδρα σε απόσταση ίση η μεγαλύτερη των πενήντα χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής του, ή σε νησί πλην της Σαλαμίνας, όπου δεν εδρεύει η Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής του και το οποίο δεν συνδέεται με γέφυρα με την ηπειρωτική χώρα, οι Υπηρεσίες αυτές κατατάσσονται με το προεδρικό διάταγμα ίδρυσης ή μετάταξης τους σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 1.

Άρθρο 5
Αναστολή κριτηρίων
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να αναστέλλει τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται στο εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης, καθώς και εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας.
Άρθρο 6
Δήλωση ή αλλαγή τόπου προτίμησης
1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις δηλώσεις του τόπου προτίμησης ή αλλαγής αυτού, ιεραρχικά στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δηλώνουν ως τόπο προτίμησης, μόνον τις έδρες των Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις οποίες με βάση την προβλεπόμενη οργανική σύνθεση, επιτρέπεται να υπηρετούν.
2. Η αλλαγή του τόπου προτίμησης, λαμβάνεται υπόψιν για τις μεταθέσεις του αμέσως επόμενου της δήλωσης ημερολογιακού έτους.
3. Στη δήλωση του τόπου προτίμησης, αναφέρεται υποχρεωτικά μία έδρα Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μία από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4504/2017. Στη δήλωση αλλαγής του τόπου προτίμησης, αναφέρεται υποχρεωτικά μία έδρα Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μία από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόμου 4504/2017. Η έδρα του Λιμεναρχείου του Αγίου Όρους δεν επιτρέπεται να δηλώνεται ως τόπος προτίμησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 71 του νόμου 4504/2017.
3. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σύζυγο ή σύζυγο που υπηρετεί στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δηλώνουν από κοινού έναν τόπο προτίμησης.
4. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας ή Ιερέα, δεν υποβάλλουν δήλωση τόπου προτίμησης.
5. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλουν την δήλωση του τόπου προτίμησής, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την ημερομηνία παρουσίασης στις Υπηρεσίες όπου τοποθετούνται αρχικά.
6. Ο τύπος του εντύπου για την δήλωση ή αλλαγή του τόπου προτίμησης, τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με διαταγή η οποία εκδίδεται από τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 7
Χρόνος παραμονής
1. Τα στελέχη μέχρι και τον βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία τοποθετούνται ή μετατίθενται σε Υπηρεσίες των οποίων η έδρα δεν αποτελεί τόπο προτίμησής τους, υπηρετούν σε αυτές, μέχρι τη συμπλήρωση μεγίστου χρόνου συνεχούς παραμονής, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, ο οποίος καθορίζεται ως ακολούθως:
α) δύο έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της πρώτης κατηγορίας.
β) τρία έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της δεύτερης, ή τρίτης κατηγορίας.
γ) τέσσερα έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της τέταρτης, πέμπτης ή έκτης κατηγορίας.
Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να παραμένουν στις Υπηρεσίες όπου υπηρετούν και μετά τη συμπλήρωση του μεγίστου χρόνου παραμονής, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων της υποπερίπτωσης α της περίπτωσης 2 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017.
2. Τα στελέχη μέχρι και τον βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τοποθετούνται ή μετατίθενται σε Υπηρεσίες του τόπου προτίμησής τους, υπηρετούν σε αυτές, μέχρι τη συμπλήρωση μεγίστου χρόνου συνεχούς παραμονής διάρκειας οκτώ ετών, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να παραμένουν σε Υπηρεσίες του τόπου προτίμησης τους και μετά τη συμπλήρωση του μεγίστου χρόνου παραμονής, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εμπίπτουν στις διατάξεις της υποπερίπτωσης α της περίπτωσης 2 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017 και εφόσον δεν έχουν υποβάλει αναφορά για μετάθεση.
β) μετά από υποβολή αναφοράς, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου
4504/2017, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου.
γ) μετά από υποβολή αναφοράς, εφόσον υπηρετούν σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες υπάγονται διοικητικά στην 6η, 8η και 9η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή εδρεύουν σε νησιωτικές περιοχές της 4ης και 3ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πλην των νήσων Ευβοίας και Λευκάδας και εφόσον στις Υπηρεσίες αυτές υφίστανται κενές θέσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων.
δ) έχουν συμπληρώσει είκοσι έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα και εφόσον υφίστανται κενές θέσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων.
3. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετατίθενται σε θέσεις ευθύνης, παραμένουν σε αυτές μέχρι τη συμπλήρωση του μεγίστου χρόνου συνεχούς παραμονής, ο οποίος καθορίζεται στο άρθρο 36 του νόμου 4256/2014 (Α΄92), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία δεν έχουν τη συμπληρώσει τον μέγιστο χρόνο παραμονής στις θέσεις ευθύνης, εντάσσονται στη διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων, σύμφωνα με την περίπτωση 1 του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία υποβάλλεται στον πρόεδρο του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων.
4. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τοποθετούνται ή μετατίθενται σε Υπηρεσίες στις οποίες βάσει ειδικών διατάξεων, καθορίζεται μέγιστος χρόνος συνεχούς παραμονής, παραμένουν στις Υπηρεσίες αυτές μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εντάσσονται στη διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων, σύμφωνα με την περίπτωση 1 του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, πριν τη συμπλήρωση του μεγίστου χρόνου παραμονής, ο οποίος προβλέπεται σε ειδικές διατάξεις, για τους υπηρεσιακούς λόγους και υπό τις προϋποθέσεις που τυχόν προβλέπονται στις ίδιες διατάξεις. Ο χρόνος παραμονής στις Υπηρεσίες των οποίων η στελέχωση διέπεται από ειδικές διατάξεις, δύναται να παρατείνεται, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις διατάξεις αυτές και για όσο χρονικό διάστημα καθορίζεται σε αυτές, με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 4504/2017.
5. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν με ειδικά καθήκοντα στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.), ή στην Υπηρεσία Μουσικής, ή στις Επισκευαστικές Βάσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., παραμένουν στις Υπηρεσίες αυτές, μέχρι τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου υποχρεωτικής παραμονής, όπως αυτός καθορίζεται σε ειδικές διατάξεις, ειδάλλως μέχρι τη συμπλήρωση δέκα ετών παραμονής, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων 1 και 10 του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017. Τα ανωτέρω στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιτρέπεται να μετατίθενται σε Υπηρεσίες με διαφορετικά καθήκοντα με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής, εφόσον το υπόλοιπο προσωπικό επαρκεί για την άσκηση των ειδικών καθηκόντων στις Υπηρεσίες από τις οποίες μετατίθενται.
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 30α του ν.1264/1982 (Α΄79), όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται και στα αντίστοιχα συνδικαλιστικά στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για το χρονικό διάστημα της θητείας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 8
Προϋποθέσεις-διαδικασία τοποθετήσεων
1. Οι τοποθετήσεις των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διενεργούνται με βάση τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια τα
οποία προβλέπονται στις περιπτώσεις 1 και 2 του εδαφίου α της παραγράφου 1του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9.
2. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετατάσσονται σε θέσεις Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με ειδικότητα Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, τοποθετούνται στην Υπηρεσία Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στα Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιά, καθώς και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού και εφόσον δεν έχουν αποκτήσει τίτλο ιατρικής ειδικότητας, όπου αυτή απαιτείται, ασκούνται για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 2530.1/16751/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄981), όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τίθενται εκτός οργανικών θέσεων μέχρι τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας, τοποθετούνται σε κενές θέσεις οι οποίες καθορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό κατανομής οργανικών θέσεων του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 47 του π.δ. 81/2012 (Α΄139).
4. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν διαγραφεί από τη δύναμη του Σώματος και επανέρχονται στην ενέργεια μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση, παρουσιάζονται και παραμένουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέχρι την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης τους.
5. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καταρτίζει πίνακες τοποθετήσεων, οι οποίοι εισάγονται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Ο χρόνος εκτέλεσης των τοποθετήσεων αποφασίζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων και αναγράφεται στον αντίστοιχο πίνακα. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος εκτέλεσης των τοποθετήσεων πρέπει να είναι εύλογος και να μην υπερβαίνει το τρίμηνο. Οι πίνακες τοποθετήσεων του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων, κυρώνονται με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή από το υφιστάμενο κλιμάκιο διοίκησης στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 4504/2017, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ιδίου νόμου. Σε περίπτωση που βάσει ειδικών διατάξεων απαιτείται και η σύμπραξη και έτερου Υπουργού για την υλοποίηση της τοποθέτησης, η απόφαση κύρωσης των πινάκων τοποθετήσεων συνυπογράφεται και από τον αρμόδιο Υπουργό κατά το μέρος που τον αφορά.

Άρθρο 9
Τοποθετήσεις αποφοίτων των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και
στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης, μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης
1. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά την αποφοίτηση τους από τις παραγωγικές σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τοποθετούνται σε κενές θέσεις σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη, δεύτερη ή τρίτη κατηγορία και παραμένουν σε αυτές υποχρεωτικά, για χρονικό διάστημα τριών ετών. Τα ανωτέρω στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής, εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων και μετατίθενται σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες κατατάσσονται και στις λοιπές κατηγορίες.
2. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατατάσσονται με δίπλωμα Πλοιάρχου Γ` ή Μηχανικού Γ` Εμπορικού Ναυτικού, τοποθετούνται σε Πλοία τύπου Ανοιχτής Θαλάσσης ή σε πλοία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία και παραμένουν σε αυτές, υποχρεωτικά μέχρι τη συμπλήρωση τριών ετών. Τα ανωτέρω στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής, εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων και μετατίθενται σε Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης ή σε πλοία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες κατατάσσονται και στις λοιπές κατηγορίες.
3. Οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τις τάξεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον έχουν ήδη υπηρετήσει στις Λιμενικές Αρχές ή στα πλοία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των παραγράφων 1 και 2, για
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών, τοποθετούνται σε αντίστοιχες Λιμενικές Αρχές ή πλοία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου υπηρετούν μέχρι την συμπλήρωση του υπολειπόμενου χρόνου υποχρεωτικής παραμονής. Τα ανωτέρω στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής, εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.
4. Οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τις τάξεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον έχουν ήδη υπηρετήσει στις Λιμενικές Αρχές ή στα πλοία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των παραγράφων 1 και 2, για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των τριών ετών, τοποθετούνται σε Λιμενικές Αρχές ή πλοία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οποιασδήποτε κατηγορίας, όπου παραμένουν για χρονικό διάστημα τριών ετών. Τα ανωτέρω στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής, εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.
5. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατατάσσονται με ειδικότητα Τεχνικού, Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, Ιερέα, Οικονομικού ή Νομικού, ή με ειδικότητα Μουσικού, τοποθετούνται μετά την αποφοίτησή τους, σε Υπηρεσίες αντίστοιχες των προσόντων τους. Ειδικά, στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατατάσσονται με ειδικότητα Μουσικού, μετά την τοποθέτησή τους, απονέμεται η αντίστοιχη ειδικότητα, σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 1 του π.δ. 58/2012 (Α΄108).
6. Οι κενές θέσεις οι οποίες καλύπτονται από τους αποφοίτους των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθορίζονται με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αποφοίτηση τους. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αναφορές στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με τις οποίες δηλώνουν κατά σειρά προτίμησης, τρεις Υπηρεσίες, εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου.
7. Οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τοποθετούνται με κριτήριο τη δήλωση προτίμησης τους και τον αριθμό των μορίων τα οποία συγκεντρώνουν ανάλογα με την σειρά αποφοίτησης τους, τα οποία καθορίζονται ανά κατηγορία, ως ακολούθως:
α) Για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από τον 1ο έως και τον 5ο των αποφοίτων δέκα μόρια, από τον 6ο έως και τον 10ο των αποφοίτων εννέα μόρια, από τον 11ο έως και τον 15ο των αποφοίτων οκτώ μόρια, από τον 16ο έως και τον 20ο των αποφοίτων επτά μόρια, από τον 21ο έως και τον 25ο των αποφοίτων έξι μόρια, από τον 26ο έως και τον 30ο των αποφοίτων πέντε μόρια, από τον 31ο έως και τον 45ο των αποφοίτων τέσσερα μόρια, από τον 46ο έως και τον 50ο των αποφοίτων τρία μόρια, από τον 51ο έως και τον 55ο των αποφοίτων δύο μόρια και από από τον 56ο και άνω των αποφοίτων ένα μόριο.
β) Για τους Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, από 1-10% των αποφοίτων δέκα μόρια, από 11-20% των αποφοίτων εννέα μόρια, από 21-30% των αποφοίτων οκτώ μόρια, από 31-40% των αποφοίτων επτά μόρια, από 41-50% των αποφοίτων έξι μόρια, από 51-60% των αποφοίτων πέντε μόρια, από 61-70% των αποφοίτων τέσσερα μόρια, από 71-80% των αποφοίτων τρία μόρια, από 81-90% των αποφοίτων δύο μόρια και από 91-100% των αποφοίτων ένα μόριο.
Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μορίων, προηγείται ο απόφοιτος με την καλύτερη σειρά αποφοίτησης. Τα μόρια της παρούσας παραγράφου, διαγράφονται μετά το πέρας της τοποθέτησης.
8. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει τον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Λιμενικές Αρχές όπου έχουν τοποθετηθεί μετά την αποφοίτησή τους, επιτρέπεται να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις, εφόσον μετά την ολοκλήρωσή τους, είναι δυνατή η εκ νέου τοποθέτησή τους στις ίδιες Λιμενικές Αρχές. Κατ΄ εξαίρεση, τα ανωτέρω στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις και να τοποθετούνται μετά την ολοκλήρωσή τους, στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στην Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 10
Διαδικασία τακτικών μεταθέσεων
1. Η διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων διενεργείται κατ΄ έτος, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του νόμου 4504/2017 και αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο εκάστου έτους και ολοκληρώνεται τον μήνα Φεβρουάριο του επομένου έτους. Στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων εντάσσονται τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων, καθώς και τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εμπίπτουν στην υποπερίπτωση α της περίπτωσης 2 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, εφόσον αυτά έχουν υποβάλει σχετική αναφορά και έχουν ήδη συμπληρώσει ή συμπληρώνουν κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων, τον μέγιστο χρόνο παραμονής.
2. Τον μήνα Οκτώβριο εκάστου έτους, καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ανακοινώνονται με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι πίνακες των κενών θέσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους. Οι κενές θέσεις του προηγούμενου εδαφίου, προκύπτουν λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής κατά το επόμενο έτος, ή λόγω επικείμενης αποστρατείας κατά το επόμενο έτος, ή λόγω υποβολής αναφοράς για μετάθεση η οποία υποβάλλεται από τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εμπίπτουν στην υποπερίπτωση α της περίπτωσης 2 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017 και εφόσον αυτά έχουν ήδη συμπληρώσει ή συμπληρώνουν κατά το επόμενο έτος, τον μέγιστο χρόνο παραμονής. Καταρτίζονται και ανακοινώνονται ιδιαίτεροι πίνακες, για τις κενές θέσεις ευθύνης, τις κενές θέσεις οι οποίες προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, τις κενές θέσεις σε πλοία ή σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες καλύπτονται από Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είναι διπλωματούχοι Πλοίαρχοι Γ` ή Μηχανικοί Γ` Εμπορικού Ναυτικού. Οι κενές θέσεις σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθορίζονται εφόσον συντρέχει η εφαρμογή της περίπτωσης δ της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του νόμου 4504/2017, με αύξουσα σειρά με βάση την κατηγορία κατάταξής, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται τον μήνα Οκτώβριο, μετά από πρόταση του Ανωτάτου Συμβουλίου Μεταθέσεων και ανακοινώνονται σε πίνακες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
3. Τον μήνα Οκτώβριο εκάστου έτους, με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ταυτόχρονα με τους πίνακες των κενών θέσεων και ο πίνακας του αριθμού των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα υπηρεσιακά και αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία συγκεντρώνουν τα προς μετάθεση στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους. Ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου, περιλαμβάνει τον αριθμό μητρώου, τον βαθμό, το ονοματεπώνυμο των προς μετάθεση στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την Υπηρεσία όπου υπηρετούν, την κατηγορία κατάταξης, την ημερομηνία παρουσίασης στην Υπηρεσία όπου υπηρετούν και τον τόπο προτίμησής τους.
4. Τον μήνα Νοέμβριο εκάστου έτους, τα προς μετάθεση στελέχη μέχρι και τον βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δηλώνουν υποχρεωτικά τον τόπο προτίμησης τους και κατά σειρά προτίμησης από τον πίνακα των κενών θέσεων, μία Υπηρεσία σε κάθε μία από τις τρεις πρώτες κατηγορίες και μία Υπηρεσία σε μία από τις υπόλοιπες κατηγορίες, πλην της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία λόγω βαθμού, δεν δύνανται να δηλώσουν Υπηρεσίες στην πρώτη, δεύτερη ή τρίτη κατηγορία, δηλώνουν ισάριθμες Υπηρεσίες στις υπόλοιπες κατηγορίες, πλην της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη ή δεύτερη κατηγορία, δεν υποχρεούνται να δηλώσουν Υπηρεσίες στις κατηγορίες αυτές και
επιτρέπεται να δηλώσουν αντί αυτών, μέχρι δύο επιπλέον Υπηρεσίες στις υπόλοιπες κατηγορίες. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία δηλώνουν ως τόπο προτίμησης έδρες Υπηρεσιών ή υπηρετούν σε Υπηρεσίες, οι έδρες των οποίων θεωρούνται κοινός τόπος προτίμησης με τις έδρες άλλων Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4504/2017, δεν επιτρέπεται να δηλώσουν τις Υπηρεσίες αυτές.
5. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καταρτίζει πίνακες τακτικών μεταθέσεων με βάση τις δηλώσεις προτίμησης, οι οποίοι εισάγονται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων τον μήνα Ιανουάριο. Καταρτίζονται ιδιαίτεροι πίνακες μεταθέσεων για τις κενές θέσεις ευθύνης, τις κενές θέσεις οι οποίες προβλέπονται από ειδικές διατάξεις και τις κενές θέσεις σε πλοία ή σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες καλύπτονται από Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είναι διπλωματούχοι Πλοίαρχοι Γ` ή Μηχανικοί Γ` Εμπορικού Ναυτικού.
6. Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων λαμβάνει υπόψιν τη δηλωθείσα σειρά προτίμησης και κατά σειρά σπουδαιότητας, τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται στις περιπτώσεις 1, 2 και 3 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών οι οποίοι τίθενται στις παραγράφους 4 και 5 του ιδίου άρθρου του ιδίου νόμου. Για τον σκοπό του προηγούμενου εδαφίου, ο αριθμός των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα υπηρεσιακά και αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνεται υπόψιν με φθίνουσα σειρά. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη ή δεύτερη κατηγορία, δεν μετατίθενται σε Υπηρεσίες των κατηγοριών αυτών, εκτός εάν τις έχουν δηλώσει ως Υπηρεσίες προτίμησης. Οι μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, αποφασίζονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 του π.δ. 37/2012, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τις μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, λαμβάνονται υπόψιν οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 50 του νόμου 2935/2001, όπως κάθε φορά ισχύει.
7. Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων λαμβάνει υπόψιν αποκλειστικά τα κριτήρια, εφόσον απομένουν κενές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στις δηλώσεις προτίμησης των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για τον σκοπό του προηγούμενου εδαφίου, ο αριθμός των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα υπηρεσιακά και αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνεται υπόψιν με αύξουσα σειρά και οι κενές θέσεις καλύπτονται κατά αύξουσα σειρά με βάση την κατηγορία κατάταξής των Υπηρεσιών.
8. Οι πίνακες μεταθέσεων του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων, κυρώνονται εντός του μηνός Φεβρουαρίου, με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή από το υφιστάμενο κλιμάκιο διοίκησης στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 4504/2017, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ιδίου νόμου. Σε περίπτωση που βάσει ειδικών διατάξεων απαιτείται και η σύμπραξη και έτερου Υπουργού για την υλοποίηση της μετάθεσης, η απόφαση κύρωσης των πινάκων μεταθέσεων συνυπογράφεται και από τον αρμόδιο Υπουργό κατά το μέρος που τον αφορά.
9. Οι αποφάσεις των τακτικών μεταθέσεων εκτελούνται σταδιακά, με βάση την ημερομηνία συμπλήρωσης του προβλεπομένου χρόνου παραμονής και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατά το οποίο εκδίδονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 11
Προϋποθέσεις-διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων
1. Οι έκτακτες μεταθέσεις οι οποίες προβλέπονται στο εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, διενεργούνται υποχρεωτικά, πλην εκείνων της περίπτωσης 5 του ιδίου εδαφίου, οι οποίες διενεργούνται,
εφόσον δεν διαταράσσεται η ικανοποίηση των υπηρεσιακών αναγκών. Οι έκτακτες μεταθέσεις αποφασίζονται σε κάθε περίπτωση, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του νόμου 4504/2017.
2. Οι περιπτώσεις 5 και 6 του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, δεν εφαρμόζονται στους ανώτατους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Υπηρεσίες όπου έχουν τοποθετηθεί, επιτρέπεται να εντάσσονται στη διαδικασία των εκτάκτων μεταθέσεων, πλην εκείνων των περιπτώσεων 1, 5 και 6 του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017. Τα ανωτέρω στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετατίθενται μόνο σε Λιμενικές Αρχές της πρώτης, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, εκτός εάν πρόκειται για τις έκτακτες μεταθέσεις των περιπτώσεων 4 και 12 του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017.
4. Οι αναφορές οι οποίες προβλέπονται ως προϋπόθεση για τη διενέργεια των εκτάκτων μεταθέσεων, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, υποβάλλονται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καταρτίζει πίνακες εκτάκτων μεταθέσεων, οι οποίοι εισάγονται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Ο χρόνος εκτέλεσης των εκτάκτων μεταθέσεων αποφασίζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων και αναγράφεται στον πίνακα εκτάκτων μεταθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος εκτέλεσης των εκτάκτων μεταθέσεων πρέπει να είναι εύλογος και να μην υπερβαίνει το τρίμηνο. Οι πίνακες εκτάκτων μεταθέσεων κυρώνονται με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή από το υφιστάμενο όργανο διοίκησης στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 4504/2017, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ιδίου νόμου. Σε περίπτωση που βάσει ειδικών διατάξεων απαιτείται και η σύμπραξη και έτερου Υπουργού για την υλοποίηση της μετάθεσης, η απόφαση κύρωσης των πινάκων εκτάκτων μεταθέσεων συνυπογράφεται και από τον αρμόδιο Υπουργό κατά το μέρος που τον αφορά.

Άρθρο 12
Έκτακτες μεταθέσεις
λόγω μετάταξης, κατάργησης ή μεταβολής έδρας Υπηρεσιών
1. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες μετατάσσονται σε κατώτερη τάξη, εντάσσονται στη διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων σύμφωνα με την περίπτωση 3 του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, εφόσον η νέα οργανική σύνθεση, δεν επιτρέπει την περαιτέρω παραμονή τους σε αυτές και μετατίθενται καταρχήν σε Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες υπάγονται διοικητικά στην ίδια Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται και σε περίπτωση μετάταξης Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Λιμενικά Τμήματα με έδρα σε απόσταση ίση η μεγαλύτερη των πενήντα χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής τους, ή σε νησί πλην της Σαλαμίνας, όπου δεν εδρεύει η Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής του και το οποίο δεν συνδέεται με γέφυρα με την ηπειρωτική χώρα.
2. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες καταργούνται, εντάσσονται στη διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων σύμφωνα με την περίπτωση 3 του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017 και μετατίθενται καταρχήν στις Υπηρεσίες οι οποίες υποκαθιστούν τις καταργούμενες, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11.
3. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των οποίων μεταβάλλεται η έδρα, εντάσσονται στη διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων σύμφωνα με την περίπτωση 3 του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017 και μετατίθενται καταρχήν σε Υπηρεσίες του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες έχουν την ίδια έδρα με τη μεταβαλλόμενη, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11.

Άρθρο 13
Αμοιβαία μετάθεση
Η αμοιβαία μετάθεση επιτρέπεται μετά από υποβολή αναφοράς από τα ενδιαφερόμενα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με την οποία δηλώνουν την επιθυμία τους και αιτιολογούν τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την αμοιβαία μετάθεση. Οι αναφορές του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλονται άπαξ και συνοδεύονται από τη γνώμη του εκάστοτε αρμοδίου κλιμακίου διοίκησης. Οι λόγοι για τους οποίους υποβάλλεται η αναφορά για την αμοιβαία μετάθεση, πρέπει να σχετίζονται με τα κοινωνικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται στην περίπτωση 2 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017.

Άρθρο 14
Έκτακτες μεταθέσεις για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης
1. Οι έκτακτες μεταθέσεις για λόγους συνυπηρέτησης στην ημεδαπή, διενεργούνται υποχρεωτικά μετά από υποβολή αναφοράς των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ο σύζυγος ή η σύζυγος υπηρετεί ως αστυνομικός, ή λιμενικός, ή πυροσβεστικός υπάλληλος, ή συνοριακός φύλακας, ή ειδικός φρουρός και το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι κατά βαθμό κατώτερο ή νεότερο του συζύγου ή της συζύγου.
β) Ο σύζυγος ή η σύζυγος υπηρετεί ως στρατιωτικός. Η συνυπηρέτηση με σύζυγο στρατιωτικό είναι υποχρεωτική για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μόνον εφόσον αυτοί είναι κατώτεροι ή νεότεροι του συζύγου ή της συζύγου τους.
γ) Ο σύζυγος ή η σύζυγος υπηρετεί ως δικαστικός λειτουργός.
δ) Λόγω λύσης γάμου, εφόσον από το γάμο που λύθηκε υπάρχουν ανήλικα παιδιά και η επιμέλεια αυτών δεν έχει ανατεθεί στο στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ε) Ο σύζυγος ή η σύζυγος εργάζεται σε παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένα στους νομούς Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας και Θεσπρωτίας.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετατίθεται σε Υπηρεσία η οποία εδρεύει στον τόπο όπου ο σύζυγος ή η σύζυγος υπηρετεί, ή εργάζεται ή κατοικεί αντίστοιχα, ειδάλλως μετατίθεται στην πλησιέστερη Υπηρεσία. Η συνυπηρέτηση για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα είναι υποχρεωτική, εφόσον, πέραν από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, δύνανται να υπηρετούν με την ειδικότητά τους στην Υπηρεσία όπου αιτούνται να μετατεθούν.
2. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντάσσονται στη διαδικασία τακτικών μεταθέσεων, μετά τη συμπλήρωση του μεγίστου χρόνου παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες μετατέθηκαν για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης, εφόσον επέλθει λύση του γάμου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης δ της παραγράφου 1. Κατ΄ εξαίρεση, τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετατίθενται με τη διαδικασία της περίπτωσης 1 του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, στις Υπηρεσίες από τις οποίες μετατέθηκαν για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης, εφόσον επέλθει λύση του γάμου πριν την παρέλευση τριών ετών από την εκτέλεση της μετάθεσης και εφόσον δεν έχουν αποκτήσει από το γάμο τέκνο.
Άρθρο 15
Έκτακτες μεταθέσεις με σκοπό τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής
1. Οι έκτακτες μεταθέσεις με σκοπό τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 10 και 18 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), όπως κάθε φορά ισχύουν, διενεργούνται υποχρεωτικά, μετά από υποβολή αναφοράς των ενδιαφερομένων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Η μη υποβολή ή η μη έγκαιρη υποβολή αναφοράς για τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής,
συνιστά υπαιτιότητα του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη μη συμπλήρωση των προσόντων αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 και την παράγραφο 11 του άρθρου 19 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύουν. Στην περίπτωση που οι έκτακτες μεταθέσεις του παρόντος άρθρου δεν αποφασίζονται επειδή δεν επαρκούν οι δεσμευθείσες πιστώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 26 του νόμου 4504/2017, δεν υφίσταται υπαιτιότητα του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη μη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 16
Προϋποθέσεις-Διαδικασία αποσπάσεων
1. Οι αποσπάσεις για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, διενεργούνται με βάση τα υπηρεσιακά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτωση 1 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017. Οι αποσπάσεις οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 93 του νόμου 3852/2010 (Α`87), διενεργούνται μόνον για τους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο συγκεκριμένο άρθρο.
2. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία επιθυμούν απόσπαση για προσωπικούς λόγους και λόγους υγείας, υποβάλλουν επαρκώς αιτιολογημένη αναφορά στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία εισάγεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων.
3. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις της υποπερίπτωσης α της περίπτωσης 2 του εδαφίου α της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, αποσπώνται για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών, μόνον εφόσον οι ανάγκες αυτές δεν δύνανται να αντιμετωπισθούν από τα υπόλοιπα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Η διάρκεια των αποσπάσεων καθορίζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, αναγράφεται στον πίνακα αποσπάσεων και δε δύναται να υπερβαίνει τους έξι μήνες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου 4504/2017. Η απόσπαση παύει οποτεδήποτε, πριν τη λήξη του χρονικού της ορίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του νόμου 4504/2017, με την ίδια διαδικασία με την οποία αποφασίζεται.
4. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία αποσπώνται στο εσωτερικό για χρονικό διάστημα άνω των δεκαπέντε ημερών, λαμβάνουν τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στην κατηγορία της Υπηρεσίας όπου αποσπώνται.
5. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καταρτίζει πίνακες αποσπάσεων τους οποίους εισάγει στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Ο χρόνος εκτέλεσης των αποσπάσεων αποφασίζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων και αναγράφεται στον πίνακα αποσπάσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος εκτέλεσης των αποσπάσεων πρέπει να είναι άμεσος. Οι πίνακες αποσπάσεων του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων, κυρώνονται με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή από το υφιστάμενο κλιμάκιο διοίκησης στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 4504/2017, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ιδίου νόμου. Σε περίπτωση που βάσει ειδικών διατάξεων απαιτείται και η σύμπραξη και έτερου Υπουργού για την υλοποίηση της απόσπασης, η απόφαση κύρωσης των πινάκων αποσπάσεων συνυπογράφεται και από τον αρμόδιο Υπουργό κατά το μέρος που τον αφορά.
6. Οι αποσπάσεις στα Λιμενικά Τμήματα, οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 119 του νόμου 3079/2002, επιτρέπονται μόνο για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 29 του νόμου 4504/2017, εφαρμόζονται αναλόγως και στις αποσπάσεις του προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο 17
Διάρκεια διαθέσεων
1.Η διάρκεια των διαθέσεων καθορίζεται στην αντίστοιχη διαταγή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δε δύναται να υπερβαίνει τις εξήντα ημέρες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 29 του νόμου 4504/2017.
2. Οι διαθέσεις στα Λιμενικά Τμήματα, οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 119 του νόμου 3079/2002, επιτρέπονται μόνο για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και ικανότητας των Υπηρεσιών αυτών. Η διάρκεια των διαθέσεων του προηγούμενου εδαφίου, καθορίζεται στη διαταγή του αρμοδίου κάθε φορά οργάνου και δε δύναται να υπερβαίνει τις εξήντα ημέρες. Ο περιορισμός της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του νόμου 4504/2017, ως προς τη διάθεση του ιδίου στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για δεύτερη φορά, εφαρμόζεται αναλόγως και στις διαθέσεις της παρούσας παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Άρθρο 18
Συγκρότηση-Αρμοδιότητες Συμβουλίων Μεταθέσεων
1. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως ακολούθως:
α) Το Ανώτατο Συμβούλιο Μεταθέσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών οι οποίες ασκούνται κατά των αποφάσεων τοποθετήσεων, μεταθέσεων ή αποσπάσεων οι οποίες εκδίδονται μετά από κύρωση των αντίστοιχων πινάκων του Ανωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων και για τη διατύπωση πρότασης για τον καθορισμό των κενών θέσεων σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10.
β) Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των ανωτέρων και κατωτέρων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών οι οποίες ασκούνται κατά των αποφάσεων τοποθετήσεων, μεταθέσεων ή αποσπάσεων οι οποίες εκδίδονται μετά από κύρωση των αντίστοιχων πινάκων του Κατωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων και για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών, οι οποίες ασκούνται κατά των αποφάσεων τοποθετήσεων σε Λιμενικά Τμήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 119 του νόμου 3079/2002, όπως ισχύουν.
γ) Το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων.
2. Το Ανώτατο Συμβούλιο Μεταθέσεων, αποτελείται από:
α) Τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως πρόεδρο, μετά ψήφου.
β) Τον αρμόδιο κάθε φορά για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος, μετά ψήφου.
γ) Τον έτερο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος, μετά ψήφου.
δ) Τον Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος, μετά ψήφου και με καθήκοντα εισηγητή.
Το Ανώτατο Συμβούλιο Μεταθέσεων, κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών και διατύπωσης πρότασης για τον καθορισμό των κενών θέσεων σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποτελείται και από τα ακόλουθα μέλη:
α) Τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως μέλος, μετά ψήφου και με καθήκοντα εισηγητή.
β) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ. (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) ως μέλος, μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έτερο εκπρόσωπο της Π.Ε.Α.Λ.Σ.
γ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) ως μέλος, μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έτερο εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
3. Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, αποτελείται από:
α) Τον αρμόδιο κάθε φορά για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ως πρόεδρο, μετά ψήφου.
β) Τον Διευθυντή του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης, ως μέλος, μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από ανώτατο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος, ο οποίος υπηρετεί στον ίδιο Κλάδο.
γ) Τον Διευθυντή του Κλάδου Ναυτιλίας, ως μέλος, μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από ανώτατο Αξιωματικό προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος, ο οποίος υπηρετεί στον ίδιο Κλάδο.
δ) Τον Διευθυντή του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων, ως μέλος, μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από ανώτατο Αξιωματικό προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος, ο οποίος υπηρετεί στον ίδιο Κλάδο.
ε) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος, μετά ψήφου και με καθήκοντα εισηγητή, ο οποίος αναπληρώνεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Μεταθέσεων.
στ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ. (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) ως μέλος, μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έτερο εκπρόσωπο της Π.Ε.Α.Λ.Σ.
ζ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) ως μέλος, μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έτερο εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
4. Το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, αποτελείται από:
α) Τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως πρόεδρο, μετά ψήφου.
β) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος, μετά ψήφου.
γ) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, ως μέλος, μετά ψήφου.
δ) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων, ως μέλος, μετά ψήφου.
ε) Τον προϊστάμενο του Τμήματος Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος, μετά ψήφου και με καθήκοντα εισηγητή, ο οποίος αναπληρώνεται από τον αμέσως νεότερο ή κατώτερο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή στην περίπτωση που συμμετέχει στο Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, ως αναπληρωτής του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
στ) Τον προϊστάμενο του Τμήματος Επιχειρησιακών Μέσων-Ειδικών Μονάδων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. , ως μέλος, μετά ψήφου και με καθήκοντα εισηγητή στα θέματα αρμοδιότητάς του, ο οποίος αναπληρώνεται από Αξιωματικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.
ζ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ. (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) ως μέλος, μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έτερο εκπρόσωπο της Π.Ε.Α.Λ.Σ.
η) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) ως μέλος, μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έτερο εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
3. Στα Συμβούλια Μεταθέσεων, εκτελεί καθήκοντα γραμματέα Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος υπηρετεί στο Τμήμα Μεταθέσεων, ή στο Τμήμα Επιχειρησιακών Μονάδων-Ειδικών Μονάδων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης των Συμβουλίων Μεταθέσεων. Ο γραμματέας των Συμβουλίων Μεταθέσεων μεριμνά για τη συγκέντρωση και τη διάθεση των στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύνταξη των πρακτικών των Συμβουλίων.
Άρθρο 19
Διαδικασία ενδικοφανών προσφυγών
1. Οι αποφάσεις τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης, κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους ατομικά και αμελλητί, με μέριμνα της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν, με απόδειξη παραλαβής η οποία αποστέλλεται στην Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Με την κοινοποίηση, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται πλήρως για το δικαίωμα και τους όρους άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής. Οι ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 4504/2017.
2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την ενδικοφανή προσφυγή κατά της απόφασης τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης, ενώπιον του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων, εντός προθεσμία πέντε ημερών, σύμφωνα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 4504/2017 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 119 του νόμου 3079/2002. Η εκτέλεση της απόφασης τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης, αναστέλλεται, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής και όσο εκκρεμεί η εξέταση αυτής, σύμφωνα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 4504/2017 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 119 του νόμου 3079/2002.
3. Οι πίνακες τοποθετήσεων, μεταθέσεων ή αποσπάσεων εισάγονται στο Συμβούλιο Μεταθέσεων το οποίο είναι αρμόδιο για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών. Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των ενδικοφανών προσφυγών, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την υποβολή τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 4504/2017. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, οι πίνακες τοποθετήσεων, μεταθέσεων ή αποσπάσεων κυρώνονται εκ νέου με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή από το υφιστάμενο όργανο διοίκησης στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 4504/2017.
4. Οι πίνακες των ενδικοφανών προσφυγών, οι οποίες ασκούνται κατά των αποφάσεων τοποθετήσεων σε Λιμενικά Τμήματα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 119 του νόμου 3079/2002, εισάγονται στο Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφαίνεται επί των ενδικοφανών προσφυγών του προηγούμενου εδαφίου, εντός προθεσμίας σαράντα ημερών από την υποβολή τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 119 του νόμου 3079/2002. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, οι αντίστοιχοι πίνακες κυρώνονται με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον πρόεδρο του Ανωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων.

Άρθρο 20
Σύγκληση-Λειτουργία Συμβουλίων Μεταθέσεων

1. Τα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων συγκαλούνται με απόφαση του αρμοδίου προέδρου. Ο εισηγητής κατά τη συνεδρίαση, θέτει υπόψιν του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις εξεταζόμενες τοποθετήσεις, μεταθέσεις ή αποσπάσεις. Για τις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Μεταθέσεων, συντάσσεται κάθε φορά πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, η αιτιολογία της απόφασης, εφόσον πρόκειται για τοποθέτηση ή μετάθεση ή της γνώμης εφόσον πρόκειται για απόσπαση, οι οποίες πρέπει να είναι ειδικές, σαφείς και επαρκείς, καθώς και οι απόψεις των μελών τα οποία μειοψήφησαν. Το πρακτικό συντάσσεται από τον γραμματέα και κυρώνεται από τον πρόεδρο του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, εφαρμόζονται αναλόγως για τη σύγκληση και τη λειτουργία των Συμβουλίων Μεταθέσεων κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών και έκδοσης των αντίστοιχων αποφάσεων, καθώς και για τη σύγκληση και τη λειτουργία του Ανωτάτου Συμβουλίου Μεταθέσεων, με σκοπό τη διατύπωση πρότασης για τον καθορισμό των κενών θέσεων σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10.
2. Τα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων διατυπώνουν γνώμη για τις αποσπάσεις σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 2690/1999 και η απόκλιση του αποφασίζοντος οργάνου από την γνώμη, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου. Τα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων διατυπώνουν γνώμη για τις αποσπάσεις και υποβάλλουν για κύρωση τους αντίστοιχους πίνακες, εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την υποβολή του ερωτήματος του αποφασίζοντος οργάνου ή της αναφοράς για απόσπαση όπου αυτή απαιτείται. Η απόφαση για τις αποσπάσεις δύναται να εκδοθεί χωρίς τη γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων, σε περίπτωση άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 2690/1999.
3. Το Ανώτατο Συμβούλιο Μεταθέσεων διατυπώνει την πρόταση για τον καθορισμό των κενών θέσεων σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 2690/1999 και η μη αποδοχή της πρότασης από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.
4. Τα πρακτικά, καθώς και οι πίνακες των Συμβουλίων Μεταθέσεων μετά την κύρωσή τους, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από υποβολή αναφοράς στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιτρέπεται να λαμβάνουν απόσπασμα του πρακτικού και του πίνακα που τους αφορά, εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την παραλαβή της αίτησής τους.
5. Η συγκρότηση, η σύνθεση, οι συνεδριάσεις και η λειτουργία των Συμβουλίων Μεταθέσεων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διέπονται από τις γενικές διατάξεις του νόμου 2690/1999 (Α΄45), οι οποίες αφορούν τα συλλογικά όργανα διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 21
Φύλλο πορείας
1. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παραλαμβάνουν από την Υπηρεσία τους ατομικό φύλλο πορείας, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της απόφασης τοποθέτησης, μετάθεσης, ή απόσπασης, ή της διαταγής διάθεσης, η διάρκεια των μετακινήσεων αυτών, η ημερομηνία αναχώρησης, η ημερομηνία επανόδου όπου αυτή απαιτείται, η Υπηρεσία μετάβασης και τα στοιχεία ταυτότητας των μελών της οικογενείας τους για τα οποία δικαιούνται οδοιπορικών ή άλλων εξόδων. Τα φύλλα πορείας θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία, κατά την αναχώρηση, την άφιξη ή την επάνοδο. Για την αναχώρηση ή την παρουσίαση των μετακινούμενων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες ενημερώνονται εγγράφως.
2. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαγράφονται από την Υπηρεσία από την οποία αναχωρούν λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης, κατά την ημερομηνία παρουσίασης τους στην Υπηρεσία όπου τοποθετούνται ή μετατίθενται. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εγγράφονται στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας όπου τοποθετούνται ή μετατίθενται, κατά την ημερομηνία παρουσίασής τους σε αυτήν.

Άρθρο 22
Παράδοση και παραλαβή καθηκόντων

1. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετακινούνται με μετάθεση ή τοποθέτηση ή απόσπαση, υποχρεούνται να ενημερώνουν τον αντικαταστάτη τους και να συντάσσουν πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής καθηκόντων όπου αυτό απαιτείται. Στην περίπτωση κατάργησης Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η παράδοση των καθηκόντων γίνεται προς τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία υποκαθιστά την καταργούμενη.
2. Ο τύπος των εντύπων των πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής καθηκόντων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με διαταγή η οποία εκδίδεται από τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.

Άρθρο 23
Αναχώρηση -Παρουσίαση
1. Χορηγείται προθεσμία αναχώρησης διάρκειας δέκα ημερών στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετακινούνται με τοποθέτηση ή μετάθεση, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία χορήγησης του φύλλου πορείας τους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τοποθετείται ή μετατίθεται σε Υπηρεσία η οποία έχει την ίδια έδρα με εκείνη από όπου μετακινείται. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, οι Υπηρεσίες οι οποίες ευρίσκονται στις περιφερειακές ενότητες Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στους δήμους Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης, Σαρωνικού, Σαλαμίνας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Αχαρνών, καθώς και οι Υπηρεσίες οι οποίες ευρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, έχουν την ίδια έδρα.
β) Το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο τοποθετείται ή μετατίθεται δεν υποχρεούται να αλλάξει κατοικία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 49 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), εκτός εάν αναφέρει ότι επιθυμεί την εγκατάστασή του σε τόπο πλησιέστερο στην έδρα της νέας Υπηρεσίας του.
Η υπέρβαση της προθεσμίας αναχώρησης, επιτρέπεται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και για το γεγονός αυτό γίνεται ειδική εγγραφή και θεώρηση στο φύλλο πορείας.
2. Μεταθέσεις ή τοποθετήσεις ή αποσπάσεις, δεν διατάσσονται ή αναστέλλεται η εκτέλεση τους, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Από την προκήρυξη γενικών εκλογών ή δημοψηφίσματος και μέχρι την πέμπτη ημέρα από την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
β) Από την 20η Δεκεμβρίου μέχρι και την 10η Ιανουαρίου και από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, εκτός εάν οι ενδιαφερόμενοι αιτηθούν την άμεση εκτέλεσή τους, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.
3. Η εκτέλεση των αποφάσεων τοποθετήσεων ή μεταθέσεων ή αποσπάσεων των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υποβάλλουν αίτηση παραίτησης ή αποστρατείας, αναστέλλεται. Τα ανωτέρω στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παραμένουν στην Υπηρεσία όπου υπηρετούν ή μετακινούνται σε άλλη Υπηρεσία, εφόσον η μετακίνηση αυτή δεν δικαιολογεί την καταβολή οδοιπορικών εξόδων. Στην περίπτωση ανάκλησης της αίτησης αποστρατείας ή στην περίπτωση που αυτή δεν γίνει αποδεκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 44 του π.δ. 81/2012, οι αποφάσεις τοποθετήσεων ή μεταθέσεων ή αποσπάσεων εκτελούνται, χωρίς άλλη διατύπωση.
Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->