Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΕΠΛΣ ΓΙΑ ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΩΤΑ ΛΣ!
Προς: 1. Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κο ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ Παναγιώτη
Κοιν: 1. Γρ. Υφυπουργού ΝΑ.Ν.Π. κ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΥ Ν.
Γρ. Γεν. Γραμματέα Υ.ΝΑ.ΝΠ. κ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ Δ.
Γρ. Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Αντιναυάρχου ΛΣ Ράπτη Σταμάτιου
Κε Υπουργέ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την πρόσφατη συνάντηση των Ομοσπονδιών των Σ.Α., που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικής Ασφάλισης Κας ΒΡΑΚΑ Στέλλας στις 22/02/2018, κατόπιν προφορικής συνεννόησης και δέσμευσης, καταθέσαμε εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας, ολοκληρωμένη πρόταση όσον αφορά:

α) την επέκταση της μάχιμης πενταετίας για όλα τα στελέχη που υπηρετούν στο σύνολο των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών των Ε.Δ και Σ.Α και β) τον υπολογισμό διπλασίου χρόνου υπηρεσίας στους υπηρετούντες στα Πλωτά Περιπολικά Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Για τα ανωτέρω ζητήματα απαιτούνται νομοθετικές παρεμβάσεις ως κατωτέρω:
Υπολογισμός χρόνου Υπηρεσίας στο διπλάσιο.

«1. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/ 2007 (ΦΕΚ Α΄ 210), αντικαθίστανται ως εξής :
“5.α. Λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται από τα στελέχη, άνδρες και γυναίκες, σε όλες τις οργανικές μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Ο κατά τα ανωτέρω διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα πέντε (5) έτη.
γ. Χρόνος ο οποίος έχει υπολογισθεί διπλάσιος, με εφαρμογή άλλων διατάξεων δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποχωρούν από την Υπηρεσία με αίτησή τους πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας. Ειδικά για τα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του κώδικα αυτού, αρκεί η συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διατάξεις αυτές για τη συνταξιοδότησή τους”
Οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 καταργούνται.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.
Με την ανωτέρω ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα σε στελέχη των Ε.Δ και Σ.Α που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν σε μονάδες όπως αυτές προβλεπόντουσαν από την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ 169/2007, ανεξάρτητα της θελήσεως τους λόγω ειδικών τυπικών προσόντων, εξειδίκευση γνώσεων ή κάτοχοι ειδικοτήτων, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, π.χ ( Ιατροί, Νοσηλευτές, Μουσικοί, Τεχνικοί, προσωπικό Επισκευαστικών Βάσεων) κ.λ.π, να μπορούν να αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία. Η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας είναι πλέον υποχρεωτική, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, για την συμπλήρωση των 40 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και την προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών ( ανταποδοτική σύνταξη). Επίσης η αναγνώριση θα γίνεται με την καταβολή των αντιστοίχων κατά περίπτωση εισφορών, όπως αυτές προβλέπονται από τους ν. 3865/10 και 4387/16, ενισχύοντας με επιπλέον πόρους τον ασφαλιστικό φορέα.
Υπολογισμός εξαμήνων πτητικών ………………. πληρωμάτων πλωτών περιπολικών σκαφών.
Στο άρθρο 41 του π.δ. 169/2007 (Α΄169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 ως ακολούθως:
“13. Ο χρόνος υπηρεσίας για τους κυβερνήτες και μηχανικούς, καθώς και για τους
αρμενιστές και μηχανοδηγούς οι οποίοι επιχειρούν με πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό πολέμου, εφόσον κάθε εξάμηνο συμπληρώνουν τετρακόσιες (400) ώρες περιπολίας. Οι ώρες περιπολίας υπολογίζονται με βάση τα τηρούμενα επίσημα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας. Η συμπλήρωση των ανωτέρω εξαμήνων βεβαιώνεται κάθε φορά, με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της παρούσας παραγράφου. ” .

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007 (Α΄169), στους κυβερνήτες και μηχανικούς, καθώς και στους αρμενιστές και μηχανοδηγούς οι οποίοι επιχειρούν με πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι υπολογίζεται ως διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και ως τριπλάσιος σε καιρό πολέμου, συγκεκριμένος χρόνος ωρών περιπολίας, κάθε εξάμηνο, όπως ήδη προβλέπεται και για τις λοιπές ειδικές κατηγορίες του ιδίου άρθρου.
Η ανωτέρω ρύθμιση αποτελεί το μοναδικό ίσως κίνητρο υπηρεσίας σε ΠΠΛΣ, αλλά και αναγνωρίζει τον βαθμό δυσκολίας και συνθηκών που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα τους.
Τα παραπάνω αιτήματα εμπεριέχουν στοιχεία, ισότητας, ισονομίας και ισοπολιτείας, απαραίτητα για να τεκμηριώσουν την ορθολογική τους βάση και να τα καταστήσουν αμέσου και επιβεβλημένου ενδιαφέροντος.
Πιστεύουμε ότι με συντονισμένες ενέργειες και με τη δική σας συμβολή, τα ανωτέρω θα μπορέσουν να γίνουν αποδεκτά και να τύχουν διακομματικής αποδοχής.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->