Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΔ ΓΙΑ “Μεταθέσεις ή αποσπάσεις προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε Υπηρεσίες εξωτερικού”.


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ……

“Μεταθέσεις ή αποσπάσεις προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε Υπηρεσίες εξωτερικού”.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 115 του νόμου 4504/2017 “Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις” (Α΄184 ), καθώς και των άρθρων 26 έως και 30, 36, 71 και 72 του ιδίου νόμου.
β) Του νόμου 4150/2013 “Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις” (Α΄102).
γ) Του π.δ. 103/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου” (Α΄170).

δ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 “Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού” (Α΄114).
ε) Του π.δ. 73/2015 “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄116).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” (Α΄98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Την υπ΄ αριθμ. ............. γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Άρθρο 1
Διαδικασία, προϋποθέσεις μεταθέσεων προς και από τις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων

1. Η διαδικασία των μεταθέσεων προς τις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων διενεργείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 115 του νόμου 4504/2017 και εφόσον επαρκούν οι δεσμευθείσες πιστώσεις. Οι κενές θέσεις στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, οι οποίες καλύπτονται με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, προκύπτουν λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 115 του νόμου 4504/2017, κατά το έτος έκδοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Ο πίνακας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (εφεξής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) οι οποίοι
ενδιαφέρονται να μετατεθούν σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, περιλαμβάνει τον αριθμό μητρώου, τον βαθμό, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα υπηρεσιακά και αντικειμενικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται στο εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017 και τα οποία συγκεντρώνουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

3. Ο πίνακας των ενδιαφερομένων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εισάγεται στο Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων τον μήνα Απρίλιο. Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων λαμβάνει υπόψιν την προτίμηση των ενδιαφερομένων, τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται στις περιπτώσεις 1, 2 και 3 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017 κατά σειρά σπουδαιότητας, πλην εκείνων των υποπεριπτώσεων γ και ε της περίπτωσης 2, καθώς και τα επιπλέον κριτήρια τα οποία προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 115 του ιδίου νόμου. Για τον σκοπό του προηγούμενου εδαφίου, ο αριθμός των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα υπηρεσιακά και αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνεται υπόψιν με φθίνουσα σειρά. Για τον καθορισμό της ηλικίας και των σπουδών των τέκνων σύμφωνα με το κοινωνικό κριτήριο της υποπερίπτωσης δ της περίπτωσης 2 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, λαμβάνονται υπόψιν τα τέκνα τα οποία προβλέπονται ως μέλη της οικογένειας, σύμφωνα με την υποπερίπτωση α της ιδίας περίπτωσης. Οι αποφάσεις του Ανωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων, αναγράφονται στον πίνακα των ενδιαφερομένων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος κυρώνεται εντός του μηνός Απριλίου, με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3. Οι αποφάσεις των μεταθέσεων προς τις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων εκτελούνται σταδιακά, με βάση την ημερομηνία συμπλήρωσης του προβλεπομένου χρόνου παραμονής των ήδη υπηρετούντων σε αυτές. Η απόφαση μετάθεσης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αμελλητί.

4. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εντάσσονται σε διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων, προκειμένου να μετατεθούν σε Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της ημεδαπής, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων όπου υπηρετούν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 115 του νόμου 4504/2017. Για τον σκοπό αυτό, η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταρτίζει πίνακα εκτάκτων μεταθέσεων ο οποίος εισάγεται στο Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Ο πίνακας εκτάκτων μεταθέσεων, περιλαμβάνει τον αριθμό μητρώου, τον βαθμό, το ονοματεπώνυμο των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι πρόκειται να μετατεθούν, καθώς και τον αριθμό των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στo υπηρεσιακό κριτήριο του συνολικού χρόνου υπηρεσίας και τα οποία αυτοί συγκεντρώνουν μέχρι και τη συμπλήρωση τριών μηνών πριν τη λήξη του χρόνου παραμονής στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων. Για τους σκοπούς των προηγούμενων εδαφίων, το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων λαμβάνει υπόψιν κατά σειρά σπουδαιότητας, τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται στις περιπτώσεις 1 και 2 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, όπως αυτά εξειδικεύονται και εφαρμόζονται για τις μεταθέσεις μεταξύ Υπηρεσιών της ημεδαπής. Ο πίνακας εκτάκτων μεταθέσεων κυρώνεται με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3. Οι αποφάσεις των μεταθέσεων από τις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, εκτελούνται με βάση την ημερομηνία συμπλήρωσης του προβλεπομένου χρόνου παραμονής.

5. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι υπηρετούν στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, εντάσσονται σε διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων οποτεδήποτε, προκειμένου να μετατεθούν σε Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της ημεδαπής, εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις 1, 2, 3, 4, 7, 8 και 9 του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, όπως αυτές εξειδικεύονται και εφαρμόζονται για τις αντίστοιχες έκτακτες μεταθέσεις μεταξύ Υπηρεσιών της ημεδαπής. Για τον σκοπό αυτό, η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταρτίζει πίνακα εκτάκτων μεταθέσεων ο οποίος εισάγεται στο Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Ο χρόνος εκτέλεσης των εκτάκτων μεταθέσεων αποφασίζεται από το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, αναγράφεται στον αντίστοιχο πίνακα, πρέπει να είναι εύλογος και να μην υπερβαίνει το τρίμηνο. Ο πίνακας εκτάκτων μεταθέσεων κυρώνεται με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3. Οι κενές θέσεις στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, οι οποίες προκύπτουν, καλύπτονται με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 115 του νόμου 4504/2017, όπως αυτή εξειδικεύεται στο παρόν άρθρο, χωρίς να τηρούνται οι χρονικοί περιορισμοί που προβλέπονται στην ίδια παράγραφο του ιδίου νόμου.
6. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι μετατίθενται σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, δεν λαμβάνουν μόρια τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται στην περίπτωση 3 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017.
7. Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων συγκροτείται, συγκαλείται και λειτουργεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις σε Υπηρεσίες της ημεδαπής.

Άρθρο 2
Διαδικασία, προϋποθέσεις αποσπάσεων σε Διεθνείς Οργανισμούς,
στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών

1. Οι αποσπάσεις σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, διενεργούνται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου σύμφωνα με ειδικές διατάξεις προβλέπεται υποχρεωτικός χρόνος παραμονής, επιτρέπεται να υποβάλουν αναφορά, μόνο μετά τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού.

2. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταρτίζει πίνακα των ενδιαφερομένων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος εισάγεται στο Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου, περιλαμβάνει τον αριθμό μητρώου, τον βαθμό, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα υπηρεσιακά κριτήρια και τα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται στο εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017 και τα οποία συγκεντρώνουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
3. Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων λαμβάνει υπόψιν τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται στις περιπτώσεις 1, 2 και 3 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017 κατά σειρά σπουδαιότητας, πλην εκείνων των υποπεριπτώσεων γ και ε της περίπτωσης 2, καθώς και τα επιπλέον κριτήρια τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 115 του ιδίου νόμου. Για τον σκοπό του προηγούμενου εδαφίου, ο αριθμός των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα υπηρεσιακά και αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνεται υπόψιν με φθίνουσα σειρά. Για τον καθορισμό της ηλικίας και των σπουδών των τέκνων, σύμφωνα με το κοινωνικό κριτήριο της υποπερίπτωσης δ της περίπτωσης 2 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017, λαμβάνονται υπόψιν τα τέκνα τα οποία προβλέπονται ως μέλη της οικογένειας, σύμφωνα με την υποπερίπτωση α της ιδίας περίπτωσης. Οι αποφάσεις του Ανωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων, αναγράφονται στον πίνακα των ενδιαφερομένων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος κυρώνεται με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περίπτωση που βάσει ειδικών διατάξεων απαιτείται και η σύμπραξη και έτερου Υπουργού για την υλοποίηση της απόσπασης, η απόφαση κύρωσης του πίνακα των ενδιαφερομένων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνυπογράφεται και από τον αρμόδιο Υπουργό κατά το μέρος που τον αφορά. Ο χρόνος εκτέλεσης των αποσπάσεων αποφασίζεται από το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, αναγράφεται στον πίνακα ενδιαφερομένων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και πρέπει να είναι άμεσος. Η απόφαση απόσπασης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αμελλητί.

4. Οι αποσπάσεις σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, παύουν πριν τη
λήξη του χρονικού τους ορίου, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 115 του νόμου 4504/2017, για υπηρεσιακούς λόγους, με την ίδια διαδικασία με την οποία αποφασίζονται.

5. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι αποσπώνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, δεν λαμβάνουν μόρια τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται στην περίπτωση 3 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017.

6. Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων συγκροτείται, συγκαλείται και λειτουργεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις σε Υπηρεσίες της ημεδαπής.

Άρθρο 3
Διαδικασία ενδικοφανών προσφυγών

1. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και δεν μετατίθενται στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων ή δεν αποσπώνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, καθώς και οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι μετατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1, έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της σχετικής απόφασης, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Μεταθέσεων, εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίησή της. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου, κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους, ατομικά και αμελλητί, με μέριμνα της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν, με απόδειξη παραλαβής η οποία αποστέλλεται στην Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Με την κοινοποίηση, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται πλήρως για το δικαίωμα και τους όρους άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής. Ο πίνακας ενδιαφερομένων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή μεταθέσεων, υποβάλλεται για κύρωση, μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής. Η εκτέλεση των αποφάσεων των προηγούμενων εδαφίων αναστέλλεται, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής και όσο εκκρεμεί η εξέταση αυτής.
2. Ο πίνακας ενδιαφερομένων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή μεταθέσεων, εισάγεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Μεταθέσεων, το οποίο αποφαίνεται επί των ενδικοφανών προσφυγών, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την υποβολή του πίνακα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, οι πίνακες του προηγούμενου εδαφίου, κυρώνονται εκ νέου με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Το Ανώτατο Συμβούλιο Μεταθέσεων συγκροτείται, συγκαλείται και λειτουργεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων τοποθετήσεων, ή μεταθέσεων, ή αποσπάσεων σε Υπηρεσίες της ημεδαπής.

Άρθρο 4
Υλοποίηση
1. Οι μετατιθέμενοι ή αποσπώμενοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., παραλαμβάνουν από την Υπηρεσία τους ατομικό φύλλο πορείας, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της διαταγής μετάθεσης ή απόσπασης, η διάρκεια των μετακινήσεων αυτών, η ημερομηνία αναχώρησης, η ημερομηνία επανόδου όπου αυτή απαιτείται, η Υπηρεσία μετάβασης και τα στοιχεία ταυτότητας των μελών της οικογενείας τους για τα οποία δικαιούνται οδοιπορικών ή άλλων εξόδων. Τα φύλλα πορείας θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία, κατά την αναχώρηση, την άφιξη ή την επάνοδο. Για την αναχώρηση ή την παρουσίαση των μετακινούμενων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες ενημερώνονται εγγράφως. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι μετατίθενται σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, διαγράφονται από την Υπηρεσία από την οποία αναχωρούν, κατά την ημερομηνία παρουσίασης τους στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων και εγγράφονται στην οργανική δύναμη των εδρών ναυτιλιακών ακολούθων, κατά την
ημερομηνία παρουσίασής τους σε αυτές.
2. Χορηγείται προθεσμία αναχώρησης διάρκειας δέκα ημερών στους μετατιθέμενους ή αποσπώμενους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία αρχίζει από την ημερομηνία χορήγησης του φύλλου πορείας
3. Οι μεταθέσεις ή οι αποσπάσεις δεν διατάσσονται ή αναστέλλεται η εκτέλεση τους, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Από την προκήρυξη γενικών εκλογών ή δημοψηφίσματος και μέχρι την πέμπτη ημέρα από την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
β) Από την 20η Δεκεμβρίου μέχρι και την 10η Ιανουαρίου και από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, εκτός εάν οι ενδιαφερόμενοι αιτηθούν την άμεση εκτέλεσή τους, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.
4. Οι αποφάσεις μεταθέσεων στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων ή αποσπάσεων σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση παραίτησης ή αποστρατείας, ανακαλούνται.
5. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι μετατίθενται από τις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, υποχρεούνται να ενημερώνουν τον αντικαταστάτη τους και να συντάσσουν πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής καθηκόντων. Ο τύπος των εντύπων των πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής καθηκόντων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με διαταγή η οποία εκδίδεται από τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 115 του νόμου 4504/2017 προβλέπονται τα ακόλουθα:
«Με το προεδρικό διάταγμα της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις απόσπασης η μετάθεσης πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε Διεθνείς Οργανισμούς, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ενωση και σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών.»
Άρθρο 5
………
Άρθρο 6
……….
Άρθρο 7
…………
Άρθρο 8
………….
Άρθρο 9
………….
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->