Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ «Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1Ο

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη

Πύλη Ε1- Ε2

Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς

FAX : 210 4191290

Πληροφορίες : Νηφόρου Σ.

Τηλέφωνο : 213-1374286

email : ddy@yna.gov.gr

Πειραιάς, 30 / 3 / 2018

Αρ. Πρωτ.: 2901.03 /24685 / 2018

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και

Ναυτιλιακών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και

Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» .

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του αρθρ. 18 του ν. 4492/2017 «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων

αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156/Α’/18.10.2017).

β) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ170/Α’/

28.08.2014).

γ) του π.δ. 13 /2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»

(ΦΕΚ 26/A’/20-02-2018).

2. Την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας, την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και

αποτελεσματικής λειτουργίας της Υπηρεσίας και την ομαλή μετάβαση στο νέο

οργανωτικό σχήμα.

3. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα απόφαση έχει προβλεφθεί

κατά την έκδοση του π.δ. 13/2018 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής» και θα καλυφθεί στο πλαίσιο των ήδη εγκεκριμένων

πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου.

4. Τη συνεκτίμηση των ουσιαστικών προσόντων, της ποιότητας της υπηρεσιακής

δραστηριότητας, της γνώσης του αντικειμένου του Υπουργείου και των εν γένει

διοικητικών τους ικανοτήτων.Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


1. Την τοποθέτηση της Χριστοδουλοπούλου Αιμιλίας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-

Οικονομικού, ως Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων,
Λιμενικής Πολιτικής και

Ναυτιλιακών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και

Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2 Η τοποθέτηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής και

Ναυτιλιακών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και

Ναυτιλιακών Επενδύσεων, λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση

Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, ως ισχύει.

3. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση, με υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου

παράδοσης-παραλαβής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->