Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1Ο

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη

Πύλη Ε1- Ε2

Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς

FAX : 210 4191290

Πληροφορίες : Νηφόρου Σ.

Τηλέφωνο : 213-1374286

email : ddy@yna.gov.gr

Πειραιάς, 30/ 3 / 2018

Αρ. Πρωτ.: 2901.03 / 24690 / 2018

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής» .

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του αρθρ. 18 του ν. 4492/2017 «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων

αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156/Α’/18.10.2017).

β) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ170/Α’/

28.08.2014)

γ) του π.δ. 13 /2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»

(ΦΕΚ 20/A’/20-02-2018)

2. Την αριθμ. 2901.03/24685/2018/30-3-2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων,

Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων,

Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής».

3. Την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας, την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και

αποτελεσματικής λειτουργίας της Υπηρεσίας και την ομαλή μετάβαση στο νέο

οργανωτικό σχήμα

4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα απόφαση έχει προβλεφθεί

κατά την έκδοση του π.δ. 13/2018 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής» και θα καλυφθεί στο πλαίσιο των ήδη εγκεκριμένων

πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου.

5. Τη συνεκτίμηση των ουσιαστικών προσόντων, της ποιότητας της υπηρεσιακής

δραστηριότητας, της γνώσης του αντικειμένου του Υπουργείου και των εν γένει

διοικητικών τους ικανοτήτων.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


1. Την τοποθέτηση των κάτωθι υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Διευθύνσεων του

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πλην της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και

Νησιωτικής Πολιτικής, ως ακολούθως:

α) Την Μπελεχάκη Γεωργία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, στη Διεύθυνση

Διοικητικών Υπηρεσιών.

β) Τον Σκαβάρα Σπυρίδωνα του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, στη Διεύθυνση Μελετών και

Κατασκευών Πλοίων.

γ) Τον Αρβανίτη Νικόλαο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, στη Διεύθυνση

Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλασσίου Τουρισμού.

δ) Την Κρασσακοπούλου Γεωργία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, στη

Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής.

ε) Την Θεοφιλίδου Αναστασία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, στη

Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας.

στ) Τον Μπονιάκο Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, στη Διεύθυνση

Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων.

2. Η τοποθέτηση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων ΥΝΑΝΠ λήγει αυτοδικαίως με την

επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, ως

ισχύει.

3. Nα κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση, με υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων

παράδοσης-παραλαβής και ενημέρωση ΔΔΥ για ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->