Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ


ΧΘΕΣ ΤΗΝ 04-06-2018 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟ ΛΣ (εα) ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟ ΛΣ (Τ) ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΛΜΠΑΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΩΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ:
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & Ελευσίνα, 04 Ιουνίου 2018
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΙΘΜ. 34 /2018


ΘΕΜΑ: «Παράδοση καθηκόντων Λιμενάρχη Κ.Λ. Ελευσίνας».

ΣΧΕΤ:ΩΠ 011750/06-2018 Διαταγή ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΠ Α΄.
Μετά την πάροδο είκοσι έξι περίπου ετών αποστρατεύτηκα ως Ευδοκίμως Τερματίσας τη
σταδιοδρομία μου στο Λ.Σ.-ΕΛΑ.ΚΤ. την 11/04/2018 ενώ την 29/05/2018 τέθηκα σε αυτεπάγγελτη
αποστρατεία. Με την ανωτέρω σχετική κλήθηκα να παραδώσω τα καθήκοντα Κεντρικού Λιμενάρχη
Ελευσίνας.
Παρέλαβα ως Λιμενάρχης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας (εφεξής Κ.Λ.Ε.) την 31-08-2016
κατόπιν πρότασης που μου διατυπώθηκε από τον νυν Αρχηγό Λ.Σ. τον Μάιο του 2016, κατόπιν της
επιτυχούς αντιμετώπισης από εμένα των απεργιών στην Πορθμειακή γραμμή ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ,
μετά τη διατύπωση συγχαρητηρίων καθώς και μετά από πρόταση του τότε υπουργού κ. ΔΡΙΤΣΑ
Θεόδωρου λόγω της επιτυχούς άσκησης των καθηκόντων μου σαν προϊστάμενος της Λιμενικής
Αρχής Πάτρας.
Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα επιλύθηκαν πάρα πολλά θέματα σε όλα τα αντικείμενα που
απασχολούσαν την Υπηρεσία. Ενδεικτικά πραγματοποιήθηκαν τα εξής:
Α.- Συγκρότηση Αρχής Ασφάλειας Λιμένα η οποία ήταν από το 2013 ανενεργή προκειμένου να
εξασφαλιστεί η εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3622, 4150 και του Ε.Κ. 725/2004 ενώ επίκειται η
εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού φέτος το καλοκαίρι από τον ΟΛΕ ΑΕ στολιμένα
Ελευσίνας..
Β.- Στα ΦΕΚ 3245 Β’/2016, 4429 Β’/2016 και 330Β’/2017 δημοσιεύτηκαν οι αριθ.:
2131.8/3352/2016(ΑΔΑ:ΩΑ5Ρ4653ΠΩ-Α6Κ), αριθ.:2132.15/5095/2016 (ΑΔΑ:7Α9Β4653ΠΩ-ΡΧΦ)
και αριθ.: 2221.2/285/2017 (ΑΔΑ: 7ΓΑ84653ΠΩ-07Δ) Αποφάσεις Κεντρικού Λιμενάρχη Ελευσίνας
με θέματα:
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»,
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»
και
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΑΝΤΖΩΝ ΚΑΙ ΚΑΒΟΔΕΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ».
Ειδικότερα με την Απόφαση «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ
ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» καθορίστηκαν προσωρινά ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ κυκλοφοριακές στη
χερσαία ζώνη λιμένα Ελευσίνας σε μήκος δεκάδων χιλιομέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η
ομαλότητα στην κίνηση πεζών και οχημάτων αλλά και το σύννομο των ενεργειών των στελεχών της
Λιμενικής Αρχής Ελευσίνας ως προς την άσκηση αστυνομικών ανάλογων αρμοδιοτήτων καθώς
όπως είναι γνωστό στο Λιμένα Ελευσίνας δεν υφίσταται ΜΑΣΤΕΡ ΠΛΑΝ.
-Στο ΦΕΚ 2139 Β’/22-06-2017 δημοσιεύθηκε η αριθ. 2132.4-6/2315/2017 Απόφαση Κεντρικού
Λιμενάρχη Ελευσίνας με θέμα: «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»(ΑΔΑ:7Σ614653ΠΩ-9Χ7).
-Στο ΦΕΚ 903 Β’/17-03-2017 δημοσιεύθηκε η αριθ. 2261.6/1006/2017 Απόφαση Κεντρικού
Λιμενάρχη Ελευσίνας με θέμα: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»(ΨΩΤΖ4653ΠΩ-9ΡΣ).
-Στο ΦΕΚ 1004 Β’/24-03-2017 δημοσιεύθηκε η αριθ. 2261.6/950/2017 Απόφαση Κεντρικού
Λιμενάρχη Ελευσίνας με θέμα: «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ή
ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ»(73 Α24653ΠΩ-ΧΟΝ).
-Στο ΦΕΚ 2142 Β’/22-06-2017 δημοσιεύθηκε η αριθ. 2131.9/3359/2017 Απόφαση Κεντρικού
Λιμενάρχη Ελευσίνας με θέμα: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΑΝΤΖΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Λ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»(6ΒΝΓ4653ΠΩ-7Γ0).
-Στο ΦΕΚ 1258 Β’/11-04-2017 δημοσιεύθηκε η αριθ. 2261.6/1257/2017 Απόφαση Κεντρικού
Λιμενάρχη Ελευσίνας με θέμα: «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»(6ΕΟΡ4653ΠΩ-ΙΛ3).
-Στο ΦΕΚ 1474 Β’/28-04-2017 δημοσιεύθηκε η αριθ. 2132.2/1565/2017 Απόφαση Κεντρικού
Λιμενάρχη Ελευσίνας με θέμα: «ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΥ ΣΕ ΠΛΟΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ».
Γ.- Ρυμουλκά: Λύθηκε το θέμα του ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στην περιοχή δικαιοδοσίας του
Κ.Λ.Ε. (ΩΠ 251432/10-2016 αναφορά Κ.Λ.Ε., ΩΠ 131425/01-2017 διαταγή ΥΝΑΝΠ/ΑΠΣ-
ΕΛΑΚΤ/ΔΛΑ).
Δ.- Υλοποιήθηκε η ανακατασκευή του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΛΕ/ Γ΄ΛΤ σε συνεννόηση με τα
ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. και κατέστη πλήρως λειτουργικός ο χώρος για τα στελέχη που έχουν τοποθετηθεί στην
εν λόγω Υπηρεσία, καθώς το κτίριο βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και κανείς δεν είχε
αναλάβει πρωτοβουλία για ανακαίνιση του (αριθ. πρωτ.: 2540.6 /3118/2016/20-09-2016 έγγραφό
ΚΛΕ και αριθ. πρωτ.: 2540.6/1449/20-04-2017 έγγραφο Κ.Λ.Ε.).
Ε.-Αξιοποιήθηκε με μετασκευή μεγάλος χώρος του Κ.Λ.Ε. (χώρος μαγειρείων) από τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
σε χώρο χρηστικό ήτοι αποθηκευτικό και χώρο ενδιαίτησης προσωπικού (αριθ. πρωτ.:
2540.6/3101/2016/20-09-2016 έγγραφο Κ.Λ.Ε.). Την τεχνική μελέτη για την αξιοποίηση του χώρου
κατόπιν πρωτοβουλίας μου την εκπόνησε η ΔΙΛΙΚΥΠ (αριθ. πρωτ.: 2132.26/4093/2016/28-11-2016
έγγραφο Κ.Λ.Ε.) .
ΣΤ.-Ανασυγκροτήθηκε το ΤΚΕΠ Ελευσίνας
Ζ.-Ανακινήθηκε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα του σχετικού ζητήματος προς τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε. η
τεταρτοκυκλική σήμανση για συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή του Κ.Λ.Ε. όπου υφίστανται ναυάγια.
Η.-Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια σε θέματα εφαρμογής της τροχαίας νομοθεσίας σε όλα τα
στελέχη του Κ.Λ.Ε. και των υφιστάμενων αρχών από Ειδικό Κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ., ενώ έχει αιτηθεί
ενημέρωση – επιμόρφωση από τη ΔΕΛΑΛ η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω αδυναμίας της εν
λόγω Υπηρεσίας.
Παράλληλα οι προϊστάμενοι των τομέων έχουν ενημερώσει τα στελέχη του Κ.Λ.Ε. για θέματα
αρμοδιότητας τομέων τους κατ΄ επανάληψη κατόπιν έκδοσης σχετικής Η.Δ. (98/2016) και με την
Η.Δ. αριθ. 57/2016 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στο SAFE SEA NET.
Θ.-Αναφορικά με τις κτιριακές και τις υλικοτεχνικές υποδομές της Υπηρεσίας:
 πραγματοποιήθηκε η προμήθεια δύο (02) κλιματιστικών μηχανημάτων από την εταιρεία ASSODIVERS
και ΒΟΥΡΛΙΔΗΣ Ναυτιλιακή στο Κ.Λ.Ε. (αριθ.πρωτ.:2824.76/96414/2016/11-
11-2016 και αριθ.πρωτ.:2824.76/96419/2016/11-11-2016 αποφάσεις
ΥΝΑΝΑΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ με θέμα «Αποδοχή δωρεάς»).
 η Υπηρεσία εφοδιάστηκε με τέσσερις (04) φορητούς ΗΥ, τέσσερις εκτυπωτές (04) και τέσσε-
ρα (04) ασύρματα τηλέφωνα από την εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ Α.Ε. (αριθ.πρωτ.:2824.76/91490/2016/25-10-2016 απόφαση ΥΝΑΝΑΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ
με θέμα «Αποδοχή δωρεάς»).
 η εταιρεία PRIVAT SEA YACHTING προσφέρθηκε να διαθέσει στο Κ.Λ.Ε. δύο (02) φορη-
τούς ΗΥ (αριθ. πρωτ.: 2835.2/4207/2016/05-12-2016 αναφορά Κ.Λ.Ε. προς
ΥΝΑΝΑΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ).
 η Υπηρεσία εφοδιάστηκε από την Τράπεζα Πειραιώς με επτά (07) γραφεία, εννέα (09) καθί-
σματα συνεργασίας, έξι (06) ντουλάπες, τρεις (03) καναπέδες, μία (01) πολυθρόνα αναμονής
και ένα (01) τραπεζάκι αναμονής (αριθ.πρωτ.:2824.76/108090/2016/20-12-2016 απόφαση
ΥΝΑΝΑΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ με θέμα «Αποδοχή δωρεάς».
 η Υπηρεσία εφοδιάστηκε από τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε. με μία (01) αλκοολομετρική συσκευή
(αριθ.πρωτ.:2824.76/32639/2016/14-04-2016 απόφαση ΥΝΑΝΑΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ με θέμα
«Αποδοχή δωρεάς»).
 η εταιρεία ΤΕΧΝΟΝΤΑΙΒ ΕΠΕ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ προσφέρθηκε να διαθέσει στο
ΚΛΕ ένα (01) τάμπλετ και έναν (01) εκτυπωτή (αριθ. πρωτ.: 2835.2/115/2017/09-01-2017
αναφορά ΚΛΕ προς ΥΝΑΝΑΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ).
 Διατέθηκε τεχνικός για συντήρηση και επισκευή της γεννήτριας του Κ.Λ.Ε. από την ASSOS
DIVERS.
 Συντηρήθηκαν όλες οι συσκευές A/C του Κ.Λ.Ε. από την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και τα ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ κατόπιν και σύμφωνης γνώμης του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
 Επισκευάστηκαν – συντηρήθηκαν οι τουαλέτες και όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του
Κ.Λ.Ε. κατόπιν και σύμφωνης γνώμης του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
 Συντηρήθηκαν – επισκευάστηκαν και κατασκευάστηκαν κατασκευές αλουμινίου στο Κ.Λ.Ε.
κατόπιν προσφοράς των ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. και σύμφωνης γνώμης του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
 η Υπηρεσία εφοδιάστηκε από την Τράπεζα Πειραιώς με πέντε (05) συρταριέρες, δέκα (10)
καρέκλες γραφείου, δύο (02) μεταλλικές ντουλάπες ενδιαίτησης, πέντε (05) γραφεία, δέκα
(10) καθίσματα αναμονής (αριθ. πρωτ.: 2414.8/4205/17/17-08-2017 αναφορά Κ.Λ.Ε. προς
ΔΟΔ δ΄).
 η Υπηρεσία αιτήθηκε από Ο.Λ.Ε. Α.Ε. την κάλυψη δαπάνης τηλεφωνικού συστήματος προα-
πάντησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αξίας 502 ευρώ με το
αρ.πρωτ.:2411.3/664/2018/21-2-2018 έγγραφο Κ.Λ.Ε. προς Ο.Λ.Ε. Α.Ε. προκειμένου να βελ-
τιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κ.Λ.Ε. προς τους συναλλασσόμενους με την Υπηρε-
σία.
 Πραγματοποιήθηκε εκσυγχρονισμός του δικτύου και διοχετεύτηκε σε όλα τα γραφεία του
κτιρίου Κ.Λ.Ε. σύνδεση σύζευξις,
 η εταιρεία ASSODIVERS LIMITED ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΕΡΣΑΙΑ- ΘΑΛ.
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ & ΝΑΥΤ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ προσφέρθηκε να διαθέσει στο Κ.Λ.Ε. ένα
(01) εμπορευματοκιβώτιο (αριθ. πρωτ.: 2835.2 /201 /2018/19 -01-2018 αναφορά Κ.Λ.Ε. προς
ΥΝΑΝΑΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ Δ’).
 η Υπηρεσία εφοδιάστηκε με δύο (02) ασύρματους πομποδέκτες από την εταιρεία ASSODIVERS
LIMITED ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΕΡΣΑΙΑ- ΘΑΛ. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΕΡΓΑ & ΝΑΥΤ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ (αριθ.πρωτ.: 2824.76/82562/16-11-2017 Απόφαση ΔΟΔ δ΄ [Β΄
4117/2017]).
 η Υπηρεσία εφοδιάστηκε με τρείς (03) φορητούς υπολογιστές, έξι (06) μνήμες χρήσης Η/Υ
από την εταιρεία ΑΝΤΙPOLLUTION ANE (αριθ. πρωτ..: 2824.76/57364/2-8-2017 ΔΟΔ δ΄).
 η Υπηρεσία εφοδιάστηκε με δύο (02) κλιματιστικά B&U και μία (01) τηλεόραση 42’’ από
την εταιρεία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ- ΡΥΜΟΥΛΚΑ
(αριθ.πρωτ.: 2414.8/3380/17/16-06-2017 αναφορά ΚΛΕ προς ΔΟΔ δ΄).
 Συντηρήθηκαν – επισκευάστηκαν η εξωτερική γκαραζόπορτα του κτιρίου του Κ.Λ.Ε. κα-
τόπιν προσφοράς της εταιρείας ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και σύμφωνης γνώμης του
Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
 Συντηρήθηκαν – επισκευάστηκαν και κατασκευάστηκαν οι καλωδιώσεις ολόκληρου του κτι-
ρίου Κ.Λ.Ε. κατόπιν προσφοράς της εταιρείας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΑ-
ΓΟΣΩΣΤΙΚΗ- ΡΥΜΟΥΛΚΑ και σύμφωνης γνώμης του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
 Συντηρήθηκαν – επισκευάστηκαν και κατασκευάστηκαν υδραυλικά ολόκληρου του κτιρίου
Κ.Λ.Ε. (ανταλλακτικά, βρύσες, καζανάκια κτλ) από τον Ο.Λ.Ε. ΑΕ.
 η Υπηρεσία εφοδιάστηκε με τρείς (03) φορητούς υπολογιστές, έξι (06) μνήμες χρήσης Η/Υ
από την εταιρεία ΑΝΤΙPOLLUTION ANE (αριθ.πρωτ.: 2824.76/57364/2017/2-8-2017 ανα-
φορά Κ.Λ.Ε. προς ΔΟΔ δ΄).
 η Υπηρεσία εφοδιάστηκε με ένα (01) ψυγείο μάρκας IDEAL από την εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (αριθ.πρωτ.: 2824.76/57362/2017/2-8-2017 αναφορά
Κ.Λ.Ε. προς ΔΟΔ δ΄).
 Συντηρήθηκαν – επισκευάστηκαν και κατασκευάστηκαν ηλεκτρολογικά ολόκληρου του κτι-
ρίου Κ.Λ.Ε.(αλλαγή πρίζες, πολύμπριζα, φωτιστικά, επισκευές πίνακα κτλ) κατόπιν προσφο-
ράς της εταιρείας ASSODIVERS LIMITED ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΕΡΣΑΙΑ-
ΘΑΛ. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ & ΝΑΥΤ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ. και σύμφωνης γνώμης του Ο.Λ.Ε.
Α.Ε.
Ι.- Πραγματοποιήθηκαν οι εξής συντηρήσεις πλωτών και χερσαίων μέσων Κ.Λ.Ε.:
 ASSODIVERS – ΠΛΣ 335- Αντικατάσταση αεροθαλάμων και αντιοσμωτική προστασία
γάστρας (9.324,80 Ε). Το σκάφος κατέστη επιχειρησιακό και μάλιστα διατέθηκαν δύο πλη-
ρώματα σε αυτό (αριθ.πρωτ.:2824.76/88121/2016/14-10-2016 απόφαση
ΥΝΑΝΑΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ με θέμα «Αποδοχή δωρεάς»).
 Ο.Λ.Ε. Α.Ε.-ΠΛΣ 108-335-ΜΠΣ 1605, ΑΛΣ 2229-2449-3261-3285-3003-3261-3285-3374-
3383, SERVICE όλων των οχημάτων, χρώματα ΠΛΣ 108, (2.133,80 Ε).
 Ο.Λ.Ε. Α.Ε. , ΑΛΣ 3003-3285-3374, Service- επισκευή χερσαίων μέσων (644,00 Ε).
 Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας δέχτηκαν δωρεάν για δεξαμενισμό και εργασίες συντήρησης το
ΠΛΣ 108 και το ΠΛΣ 413 (κατ’εκτίμηση 30.000 ευρώ περίπου).
 Κατέστη επιχειρησιακό αφού παρέλαβα το ΑΛΣ 3003 το οποίο είχε τεθεί σε ακινησία λόγω
τροχαίου οχήματος.
 η εταιρεία ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. προσφέρθηκε να διαθέσει στο Κ.Λ.Ε. προμήθεια ανταλλακτικών-εξοπλι-
σμού ύψους 4.000 ευρώ για συντήρηση πλωτών μέσων Κ.Λ. Ελευσίνας (αριθ. πρωτ.:
2411.4/649/2018/21-02-2018 αναφορά Κ.Λ.Ε. προς ΥΝΑΝΑΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ Δ’).
Κ.- Από τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε. κατόπιν πρωτοβουλίας μου η Υπηρεσία εφοδιάστηκε με RADAR
υπολογισμού ταχύτητας οχημάτων (2800 Ε), ενώ παράλληλα χορηγήθηκαν στο Γραφείο Τροχαίας
οκτώ (08) φωσφοριζέ γιλέκα, πενήντα (50) κώνοι για σήμανση καθώς και δεκάδες κορδέλες για
σήμανση.
Λ.- Απορροφήθηκαν όλα τα κονδύλια που είχαν διατεθεί από το Γαλάζιο Ταμείο για το ΠΛΣ 413
ενώ από εργασίες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ανέλκυσης στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας τον 10/2017 κατέστη επιχειρησιακό με αποτέλεσμα μεταξύ των άλλων την
αποτελεσματική του χρησιμοποίηση στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης που προκλήθηκε
από ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ. Στο ίδιο περιστατικό αξιοποιήθηκε και το ΠΛΣ 108 το οποίο ανελκύστηκε και
συντηρείτο με δωρεές κατόπιν πρωτοβουλιών μου.
Μ.-. Εκδόθηκαν Οργανωτικές Διαταγές για πλήθος θεμάτων όπως διάρθρωση- οργάνωση –
λειτουργία Λ/Τ, χρήση ψηφιακής υπογραφής, εξέταση αντιρρήσεων για τροχαίες παραβάσεις,
λειτουργία γραφείου τροχαίας, φρουρά λιμενικού καταστήματος, μνημόνιο ενεργειών σε
περιπτώσεις λήψης δελτίου πρόγνωσης δυσμενών καιρικών συνθηκών, επικαιροποίηση
ηλεκτρονικού φακέλου ΑΦ, θεώρηση βιβλίων που τηρούνται από το Κ.Λ.Ε. και τις υπαγόμενες
Λιμενικές Αρχές, χαρακτηρισμός αρχείων, εγγράφων, βιβλίων ως σημαντικά και ορισμός υπευθύνων
για χειρισμό – αναπαραγωγή και μέτρα φύλαξης αυτών, ρύθμιση θεμάτων εξουσιοδότησης
υπογραφής σε υφιστάμενα όργανα του Κ.Λ.Ε., διακίνησης εσωτερικής αλληλογραφίας, για το ΚΠΑ-
πρόσβαση στελεχών Κ.Λ.Ε. στην ηλεκτρονική εφαρμογή – χρήση μικρού φορητού υπολογιστή –
διενέργεια αλιευτικών επιθεωρήσεων, επικαιροποίησης εγχειριδίου και νέα εφαρμογή SAFE
SEANET, διαδικασίας χορήγησης απόπλου, οργάνωσης και λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου –
τηλεφωνητών- χειριστών ραδιοτηλεπικοινωνιακών μέσων, καθήκοντα – ενέργειες αξιωματικού-
υπαξιωματικού φυλακής και βοηθού, τήρηση ημερολογίου συμβάντων Κ.Λ..Ε και υφιστάμενων
λιμενικών αρχών, τήρηση ημερολογίου συμβάντων Γρ. Ασφάλειας – Επιτελικού, έκδοση
αποφάσεων επιβολής προστίμων από το Κ.Λ.Ε. και τις υπαγόμενες Λιμενικές Αρχές, μηνιαίες
συσκέψεις τομεαρχών και προϊσταμένων υφισταμένων κλιμακίων Κ.Λ.Ε., σχηματισμός – χειρισμός
δικογραφιών από τον τομέα Ασφάλειας – Ανάκρισης του Κ.Λ.Ε., συγκρότηση – καθήκοντα ομάδας
ασφαλείας κ.λπ.
Ν.- Με την αριθ. Ε 03/2016/15-09-2016 και 146/2017 ΗΔ συγκροτήθηκαν Κλιμάκια Αστυνομικών
Ελέγχων σε ημερήσια βάση καθώς η παρουσία του Κ.Λ.Ε. σε ανάλογα θέματα ήταν ανύπαρκτη.
Ξ.- Με την αριθ. 81/2016 (30-09-2016 ΗΔ) καθορίστηκε η διακίνηση της εσωτερικής
αλληλογραφίας ηλεκτρονικά και για εξοικονόμηση πόρων και την άμεση ενημέρωση των στελεχών
του Κ.Λ.Ε.
Ο. -Πραγματοποιείται ανάρτηση όλων των προβλεπόμενων πράξεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Π.- Πραγματοποιήθηκε επεξεργασία του αρ. 43 ΕΚΛ περί παροπλισμένων πλοίων όπως ισχύει ώστε
αρμοδίως να υποβληθεί πρόταση επικαιροποίησης του κατόπιν πρωτοβουλίας μου. Επισημαίνεται
ότι η σχετική έγκριση της ΔΛΑ είχε χορηγηθεί από το 2012.
Ρ.- Για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών τροποποιήθηκε το Δικαίωμα Υπογραφής: κατόπιν
εισήγησης μου και για να εξυπηρετείται άμεσα οι πολίτες εκδόθηκε η αριθ. 2415.9/109102/2016
Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 2415.9/77570/2016 απόφασης εξουσιοδότησης
υπογραφής με εντολή Λιμενάρχη σε υφιστάμενα όργανα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας (Β΄
3058), με διόρθωση σφαλμάτων στο ΦΕΚ Β΄3162/2016» στο ΦΕΚ 4244 Β’ /2016.
Σ.-Αιτήθηκε για πρώτη φορά από Λιμενική Αρχή η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας και
πιστοποίησης κατά το Πρότυπο ΙSΟ 9001/2015.
Υ.- Ξεκίνησε διαδικασία για την αποκατάσταση της λειτουργίας του ανελκυστήρα του Κ.Λ.Ε.
(αριθ.πρωτ.:3123.1/801/28-2-2017, αριθ.πρωτ.:3123.1/1085/20-3-2017 και
αριθ.πρωτ.:3123.1/1712/2-5-2017 έγγραφα Κ.Λ.Ε.).
Φ.- Εκσυγχρονίστηκε ο τομέας Ασφάλειας – Ανάκρισης με επιχειρησιακό εξοπλισμό, μέσα και
προσωπικό. Αποτέλεσμα ήταν ο εντοπισμός και η σύλληψη δραστών για παράνομη διακίνηση
καπνικών προϊόντων, ο εντοπισμός και η σύλληψη δραστών για κατοχή αρχαίων αμφορέων ενώ
αυξήθηκε ο αριθμός των πληροφοριακών δελτίων εντυπωσιακά. Από πληροφοριακό δελτίο του
Κ.Λ.Ε. ξεκίνησε η εξάρθρωση μεγάλου οργανωμένου κυκλώματος παράνομης διακίνησης
ναρκωτικών ουσιών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.
2.-Υποβλήθηκε πρόταση για κατάργηση του Κ.Λ.Ε./Α΄Λ/Τ, και μετατροπή του Κ.Λ.Ε./Β΄Λ/Τ σε
φυλάκιο με την ΩΠ 121500/01-17 αναφορά Κ.Λ.Ε. ώστε να εξοικονομηθούν ανθρώπινοι και υλικοί
πόροι ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα σε επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο.
3.- Στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κ.Λ.Ε. έχουν αντιμετωπιστεί πλήρως και με 100% επιτυχία όλα
τα περιστατικά που αφορούν ρυπάνσεις, ναυάγια, ναυτικά ατυχήματα κ.λπ. (Φ/Γ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ,
WILLA, ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α κ.λπ.), συνδρομή στο Κ.Λ.Πειραιά με το Δ/Ξ ΛΑΣΣΑΙΑ και
στην αντιμετώπιση της ρύπανσης από το Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ) κ.λπ. η αντιμετώπιση περιστατικού με
απασχόληση ιδιωτών λιμενεργατών στο λιμένα Ελευσίνας κλπ. Όλα τα προαναφερόμενα απαιτούν
πολύ καλή οργάνωση, πειθαρχία, συνέπεια και προέβαλαν πλήρως τη θετική ανταπόκριση του
Κ.Λ.Ε. σε όλα τα περιστατικά που διαχειρίστηκε.
4. Καταβλήθηκε μεγάλη επιτυχημένη προσπάθεια για προβολή του έργου και τις δραστηριότητες της
Υπηρεσίας στα ΜΜΕ και ακολούθως στην τοπική κοινωνία, αλλά και με δράσεις που αναπτύχθηκαν
όπως η ενημέρωση σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αποστολή, δράση και έργο του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. Πραγματοποιήθηκαν μετακινήσεις στελεχών για να αξιοποιηθούν δίκαια και αξιοκρατικά όλα τα
στελέχη βάσει των προσόντων τους αλλά και των αναγκών της Υπηρεσίας.
6.Να γνωρίζετε ότι έπραξα ότι καλύτερο μπορούσα για την Υπηρεσία και προσπάθησα να είμαι όσο
το δυνατόν πιο δίκαιος, αντικειμενικός και λειτουργώντας στο πλαίσιο διαφάνειας και αξιοκρατίας.
7.Εύχομαι σε όλους σας υγεία προσωπική και επαγγελματική ευτυχία.
8.Σε ότι αφορά την αντικαταστάτη μου Αντιπλοίαρχο ΛΣ (Τ) ΑΛΜΠΑΝΗ Ευανθία είμαι σίγουρος
ότι θα επιτύχει πλήρως στα νέα της καθήκοντα, θα είμαι στη διάθεση της για οτιδήποτε χρειαστεί
στο μέλλον, οι καλύτερες ευχές μου είναι μαζί του με την βασικότερη να μετακινηθεί όταν έρθει το
πλήρωμα του χρόνου αλώβητη.
Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. (ε.α) Τρύφων ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->