Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΙΟΥ Προσοχή έρχονται τσουχτερά πρόστιμα..Για τις νέες κυ­κλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις ενη­μέ­ρω­σαν οι δι­κυ­κλι­στές του Λι­με­ναρ­χεί­ου τους οδη­γούς εφι­στώ­ντας την προ­σο­χή τους διότι τα πρό­στι­μα θα είναι πλέον τσου­χτε­ρά. Σε κομ­βι­κά ση­μεία του νη­σιού στα­μα­τού­σαν τους οδη­γούς υπο­δει­κνύ­ο­ντας πα­ρα­τυ­πί­ες ή λάθη και γνω­στο­ποιώ­ντας τα νέα δε­δο­μέ­να που ισχύ­ουν με στόχο την κυ­κλο­φο­ρι­κή ευ­ρυθ­μία αλλά και την ασφα­λή οδή­γη­ση.
 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->