ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ.951/01/06/22.05.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (EKOEMN)» (Β΄652).
ΑΔΑ: 60ΦΠ6-ΦΜ6

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τρόπος υπολογισμού καταβαλλόμενης οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΝ

1. Η παρ.1 του άρθρου 11 της αριθμ. Φ.951/01/06/22.05.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄652), αναριθμείται σε περίπτωση α΄ και στην ίδια παράγραφο προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής:

«β. Ειδικά για τους μετόχους του ΜΤΝ που εξέρχονται από την υπηρεσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α΄74) και καθίστανται μερισματούχοι του MTN, η ετήσια οικονομική ενίσχυση από τον ΕΚΟΕΜΝ υπολογίζεται με βάση το βαθμό ή τη θέση σύμφωνα με τα οποία απονέμεται το μέρισμα από το ΜΤΝ. Πλήρης οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε μερίδια που αντιστοιχούν σε 35ετή συντάξιμη υπηρεσία που αναγνωρίζεται από το Ταμείο. Για συντάξιμη υπηρεσία που αναγνωρίζεται από το Ταμείο από τριάντα έξι (36) μέχρι και σαράντα δύο (42) έτη τα μερίδια αυξάνονται ανάλογα. Για συντάξιμο χρόνο μικρότερο των τριάντα πέντε (35) ετών τα μερίδια μειώνονται ανάλογα.».

2. Η παρ.2 του άρθρου 11 της αριθμ. Φ.951/01/06/22.05.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας αναριθμείται σε περίπτωση α΄ και στην ίδια παράγραφο προστίθεται νέα περίπτωση β΄ ως εξής:

«β. Ειδικά για τους μετόχους του ΜΤΝ που εξέρχονται από την υπηρεσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α΄74) και καθίστανται μερισματούχοι του Ταμείου, τα μερίδια για τριάντα πέντε (35) έτη συντάξιμης υπηρεσίας ορίζονται ανά κατηγορία μισθολογικής κατάταξης των μετόχων, κατά βαθμό ή θέση, ως εξής:
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 01.01.2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.