Ο κ. Υπουργός ΥΝΑΝΠ κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής των ασύνδετων και πρόχειρων διατάξεων, που τις ονόμασε και Νομοσχέδιο, συνεχώς απευθυνόμενος προς τους βουλευτές και εκπροσώπους άλλων κομμάτων που του ασκούσαν κριτική, ως πρωταγωνιστής παλιάς ελληνικής κωμωδίας αναφωνούσε : «….Πάλι δεν είσθε διαβασμένος..»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): «….Πάλι δεν είστε διαβασμένος. Η ρύπανση ήταν είκοσι πέντε χιλιόμετρα, παράλια έπιασε εκείνη η ρύπανση. Πάλι σας πιάνω αδιάβαστο. Σας είπα μην τα βάζετε μαζί μου…..
…Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιλήσατε κάποιοι για το λαθρεμπόριο. Μάλιστα. Πείτε μου, λοιπόν, αφού το είπατε δυο φορές στη Βουλή, ποια διάταξη προβλέπει την υποχρέωση να ενημερώνεται δώδεκα ώρες πριν το Λιμενικό πού θα γίνει πετρέλευση και θα σας ζητήσω εγώ δημόσια συγγνώμη, ότι είμαι αδιάβαστος. Πείτε μου.


Είναι τομή αυτό που γίνεται. Και ξέρετε τι πιέσεις με διάφορους τρόπους έγιναν για να παρθεί πίσω αυτό το άρθρο; Αφού θέλετε να τα πω κι αυτά. Και να σας πω ότι δεν φοβόμαστε ό,τι κι αν περιρρέει στο λιμάνι. Δεν φοβόμαστε. Αυτό έχω να πω και ο νοών νοείτο…»

Δεν θα σταθούμε στο ήθος και τον τρόπο αντιπαράθεσης που υιοθετεί ο κ. Υπουργός, αφού αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει τον ίδιο και μόνο..
Οφείλουμε όμως να παραθέσουμε παρακάτω στοιχεία από τα οποία προκύπτει με σαφήνεια η θέσπιση από τον κ. Υπουργό μιας διάταξης για καθαρά και μόνο για επικοινωνιακούς και λόγους εντυπωσιασμού…
Θα θέλαμε να επισημάνουμε όμως, ότι  είναι  πολύ σοβαρό θέμα έως και επικίνδυνο   να μην έχει ενημερωθεί ένας Υπουργός από τους συνεργάτες του για τον χειρισμό σοβαρών θεμάτων του χαρτοφυλακίου του…
1.       SefeSeaNet
Όλα τα πλοία με ξένη σημαία έχουν υποχρέωση δήλωσης της ακριβούς ώρας του κατάπλου/απόπλου σε ελληνικό λιμάνι 72, 24 ώρες πριν (SefeSeaNet), στοιχεία για το φορτίο τους επιβαίνοντες καθώς και κάθε άλλη εργασία που προτίθεται να διενεργήσει στο λιμάνι ή την ράδα . Επίσης έχουν υποχρέωση να αναφέρουν και τον πραγματικό χρόνο κατάπλου και απόπλου Η μη υποβολή της δήλωσης αυτής  στις Λιμενικές Αρχές συνεπάγεται την επιβολή  προστίμων.
Να υπενθυμίσουμε στον κ. Υπουργό τι ακριβώς αναφέρει για τα ανεφοδιαστικά πλοία το εγχειρίδιο  για το SefeSeaNet  που στάλθηκε σε όλους τους φορείς και ενώσεις  με το  Αριθ. Πρωτ.: 2223.1/89936/2016/20-10-2016 έγγραφο του σημερινού Αρχηγού Λ.Σ (ΑΔΑ:64ΤΨ4653ΠΩ-8ΔΥ): 

«….3.3. Επισημάνσεις αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής αναφορών
Διευκρινίζεται ότι, πλοία που καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο χωρίς να διενεργήσουν ελευθεροκοινωνία (διέλευση “ΤΡΑΝΖΙΤ”) και πρόκειται να εκτελέσουν διασύνδεση πλοίου/λιμένα, είναιυπόχρεα στην υποβολή των αναφορών που περιγράφονται στο παρόν.
Ομοίως, εφοδιαστικά πλοία λιμένα, κατά την άφιξη/αναχώρηση σε/από διαφορετικούς λιμένες της ελληνικής επικράτειας, ακόμα και στις περιπτώσεις που αυτοί ανήκουν στην περιοχή αρμοδιότητας της ίδιας Λιμενικής Αρχής, είναι υπόχρεα στην υποβολή των ανωτέρω αναφορών…»
«…….8.4. Διενέργεια ελέγχων
Οι Λιμενικές Αρχές θα πρέπει να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους αφενός για την υποβολή και αφετέρου για την ορθότητα και πληρότητα του περιεχομένου των αναφορών που υποβάλλονται στην Υπηρεσία ….πραγματοποιώντας διασταυρώσεις με:
·         στοιχεία από επιτόπιους ελέγχους που δύνανται να πραγματοποιούνται επί των πλοίων
·         διαθέσιμα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση τους (π.χ. καταχωρήσεις σε βιβλία απόπλου – κατάπλου, ημερολόγια πλοίων, βιβλία πετρελαίου, δηλωτικά φορτίων, καθώς και σε καταχωρήσεις στοιχείων απόπλου και επικινδύνων φορτίων από προηγούμενο ευρωπαϊκό λιμένα όπως έχουν καταχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή εφαρμογή SafeSeaNet)………………..

……….Επιπλέον, προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωση των φορτωτών επικινδύνων ή ρυπογόνων φορτίων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ΠΔ 49/2005 (βλ. παρ. 6.1 του παρόντος), οι Λιμενικές αρχές θα πρέπει να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους:
·         κατά τη διάρκεια της φόρτωσης των εμπορευμάτων αυτών στα λιμάνια αρμοδιότητας τους, και
·         στις περιπτώσεις πλοίων που προέρχονται από λιμένες εκτός της Κοινότητας και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει ο κ. Υπουργός, ότι όλα τα πλοία που αναφέρονται παραπάνω έχουν υποχρέωση να δίδουν αναφορά θέσης με τοAIS.
 Συνεπώς είναι συνεχώς γνωστή στην Αρχή σε πραγματικό χρόνο η θέση του κάθε πλοίου.

2.     Παράγραφος  2  του άρθρου 7 του Π.Δ. 293/86 (Α΄129) Κανονισμός για ασφαλή πετρέλευση
«….Άρθρο 7
Ενημέρωση εμπλεκομένων στην πετρέλευση
…2. Για το χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο, της πετρέλευσης και την ποσότητα του καυσίμου ενημερώνεται έγκαιρα η Λιμενική Αρχή με μέριμνα του Πλοιάρχου  του πλοίου που θα παραλάβει τα καύσιμα.
Τα ονόματα των υπευθύνων των εγκαταστάσεων, πρέπει να γνωστοποιούνται στη Λιμενική Αρχή, στην περιοχή της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις….»
3.       Άρθρο 11 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Β’ 700/2003) «Προϋποθέσεις και μέτρα ασφαλείας για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία»
«…Άρθρο 11  Ενημέρωση Λιμενικής Αρχής .   Για την Παραλαβή καταλοίπων  πλοίων ενημερώνεται εγγράφως με μέριμνα των υπευθύνων αυτής οκτώ (08) 8 τουλάχιστον ώρες πριν την έναρξη των εργασιών, η λιμενική αρχή για τον χρόνο, τον τόπο, το είδος και την ποσότητα των υπό παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων, καθώς και για τα στοιχεία των πλοίων που παραδίδουν και παραλαμβάνουν αυτά
2. Η ακριβής ώρα έναρξης και λήξης των εργασιών παράδοσης- παραλαβής γνωστοποιείται με μέριμνα των κατά περίπτωση υπευθύνων στην λιμενική αρχή τηλεφωνικά ή VHF ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο…»
4. Τ1940/41/14-4-2003 Απόφαση υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄516) Περί Τελωνειακών διαδικασιών εφοδιασμού πλοίων…. με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.
Άρθρο 5
Φόρτωση εφοδίων
Διενεργείται ύστερα από άδεια του Τελωνείου (καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο Καταχώρησης Παραστατικών Εφοδιασμού το αντίτυπο Ε). Επίσης στην παρ. 6 του  άρθρου αναφέρεται
«6. Τέλος για τις πιο πάνω περιπτώσεις και για πληρέστερη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου,μπορεί κατά την κρίση του Τελωνείου φόρτωσης να παρίσταται τελωνειακός υπάλληλος και κατά προτεραιότητα στις παραδόσεις καυσίμων, αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι    της παραπάνω απόφασης περιλαμβάνεται υπόδειγμα εντύπου « ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΦΟΔΙΩΝ» το οποίο συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον εφοδιαστή για έγκριση στην Τελωνιακή αρχή, στο οποίο αναφέροντα τα πλήρη στοιχεία του πλοίου, τη θέση προσόρμισης, τα στοιχεία του μέσου μεταφοράς, την ημερομηνία και την ώρα παράδοσης των εφοδίων 

5.       Αριθ. Πρωτ.: Τ.4005/25/Γ0019/21  Αυγούστου  2008  Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών  Α. ΜΠΕΖΑ   μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:
«…ζ΄)  Τα  δεξαμενόπλοια  - σλέπια,   ανεξαρτήτως χωρητικότητας και διαστάσεων,  που  μεταφέρουν αφορολόγητα  καύσιμα,  για  να  εγκριθούν,  ως  μεταφορικά  -  εφοδιαστικά,  πρέπει  να  έχουν  εγκαταστήσει αυτόματο  σύστημα  προσδιορισμού  ταυτότητας  πλοίων (AUTOMATIC  IDENTIFICATION  SYSTEM -A.I.S.).  Τα  ήδη  εγκεκριμένα  μεταφορικά  -  εφοδιαστικά  θα  πρέπει  να  έχουν  εγκαταστήσει  το  ανωτέρω σύστημα  μέχρι  την  30-9-2008….»
Με την απόφαση αυτή ορίζεται υποχρεωτικά όλα τα ανεφοδιαστικά πλοία καυσίμων ανεξαρτήτου χωρητικότητας να φέρουν AISΜπορεί να μας απαντήσει ο κ.  Υπουργός  για τα παρακάτω;

·         Δεν είναι αντιληπτό όμως  τι νομοθέτησε η κυβέρνηση (να αναφέρουν 12 ώρες πριν την διενέργεια πετρέλευση….);
Κάτι το οποίο προβλέπεται από τις διαδικασίες SafeSeaNet;
Δηλαδή δεν προλάβαιναν να προετοιμαστούν οι Λιμενικές και Τελωνειακές αρχές για να διενεργούν ελέγχους και ήθελαν πιο έγκαιρη ειδοποίηση;
Μήπως θα ενημερώνονται και οι ενδιαφερόμενοι πότε θα τους γίνει ο έλεγχος;
·         Μπορεί να μας πει ο Υπουργός ποιος τον πίεσε και με ποιο τρόπο για να μην θεσπίσει την διάταξη που προαναφέρθηκε; Αυτό ίσως φωτίσει στον ελληνικό λαό το θέμα περισσότερο και θα αναδειχθεί και η ηρωική στάση του κ. Υπουργού …..

·         Αντί να αναφέρει σκοπίμως διάφορες ανακρίβειες θα μας απαντήσει λοιπόν ξεκάθαρα και χωρίς υπεκφυγές, σε πόσα εφοδιαστικά πλοία διενεργήθηκαν έλεγχοι, πόσα από αυτά κατελήφθησαν   να διενεργούν λαθρεμπόριο και τι ποσότητες καυσίμων κατασχέθηκαν τα τελευταία τρία  χρόνια;

·         Για να μην έχουμε εκ νέου υπεκφυγές, όταν αναφερόμαστε σε ελέγχους, εννοούμε ελέγχους ταυτοποίησης του μεταφερόμενου φορτίου, ογκομετρικούς ελέγχους, δηλαδή ουσιαστικούς ελέγχους κατά του λαθρεμπορίου πριν την βύθιση του Αγία Ζώνη ΙΙ ..

·         Αλήθεια για την διενέργεια τέτοιων ελέγχων έχει εκπαιδευμένο προσωπικό και επιθεωρητές;
Πάντως στην Σχολή Επιθεωρητών έτσι όπως περιγράφεται στον νόμο, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο…

·         Το γεγονός ότι, μετά το ναυάγιο σε ελέγχους που έγιναν αναφορικά με τις συνθέσεις αυτών των πλοίων, ανευρέθηκαν σε κάποια  –όπως άλλωστε συνέβη και στο Αγία Ζώνη ΙΙ- να επιβαίνουν επί των πλοίων 2 μόνο άτομα ως πλήρωμα, πως εξηγεί η κυβέρνηση αυτή την ασυδοσία;
Τι μέτρα έλαβε γι’ αυτό;

·         Σε πόσα πλοία εφοδιαστικά έγινε έλεγχος και  ποιές   κυρώσεις επιβλήθηκαν επειδή δεν είχαν αναμμένο το ΑIS;
·         Γιατί η κυβέρνηση δεν πρότεινε την αυστηροποίηση των ποινών στην περίπτωση που για προσχηματικούς λόγους τα εφοδιαστικά πλοία δεν έχουν αναμμένο το σύστημα AIS;
Έτσι θα καταπολεμήσετε το Λαθρεμπόριο καυσίμων κ. Υπουργέ;
Για μια ακόμη φορά, παίζετε θέατρο και μας  λέτε ψέματα…
Δεν σας ενημέρωσαν οι συνεργάτες σας ότι οι συναρμόδιες Υπηρεσίες συνεργαζόμενες προσπαθούν να λύσουν με επιστημονικό τρόπο το θέμα; Εκτός και αν θεωρείτε πλέον περιττό να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου σε αυτές τις διεργασίες;

Έχετε ακούσει τίποτα γιατί δεν έχει ακόμη λειτουργήσει το Κέντρο Συντονισμού και το Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης στην ΓΓΠΣ:

Έχετε ακούσει τίποτε για το Μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΝΑ.Κ. (πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων;

Έχετε ακούσει τίποτε για τις καθυστερήσεις εγκατάστασης των υποσυστημάτων εκροών που αφορούν τις εγκαταστάσεις στεριάς και τα εφοδιαστικά πλοία;

Γνωρίζετε τι αφορούσε η ΚΥΑ που  υπογράψατε την 27-10-17 (Αριθ.:ΓΔΤΕΦΚ1160536/ΕΞ 2017  ΦΕΚ Β΄ 3825);

Αν ναι πως εξηγείτε την ρηχή προσέγγιση του θέματος με την θέσπιση των ρυθμίσεων του άρθρου 117;

Όλα για την πρόκληση εντυπώσεων….
Να που εσείς ……μιλάτε με προσωπείο θεατρίνου…  κ. Υπουργέ…

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:
 ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ….. ΝΑ ΖΗΤΉΣΕΤΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ…
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟ ΕΙΧΑΤΕ:
- ΘΑ ΥΙΟΘΕΤΟΥΣΑΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΧΟΣΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΛΟΓΟ….
-ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΖΗΤΉΣΕΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΕΞ’ ΑΡΧΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΗ ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ..