ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  Λ.Σ. ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ – ΠΑΡΑΛΙΑ: ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 

1. ΕΤΟΣ 1834: Άρθρο 11 παρ. 2 και 3 του ΒΔ της 4/25 Ιανουαρίου 1834 (ΦΕΚ 4/23-1-18340. «Περί του Οργανισμού Λιμενίων Αρχών». 

Στο φωτογραφικό απόσπασμα περιλαμβάνεται η ρύθμιση της  κατά τόπο αρμοδιότητας των Λιμεναρχών και των επί λιμένων αξιωματικών:

2. ΕΤΟΣ 1917: Άρθρο 1 ν. 816/1917 (Α΄ 183/2-9-1917) «Περί της διοικήσεως του Εμπορικού ναυτικού»

Στο φωτογραφικό απόσπασμα περιλαμβάνεται  η ρύθμιση της η καθ΄ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα του Υπουργείου Ναυτικών. Ο ν. 816/2017 αποτελεί μια  πρώτη προσπάθεια ανάθεσης της διοίκησης της Εμπορικής Ναυτιλίας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.. Μια ιστορία που συνεχώς ανακυκλώνεται εδώ και 100 χρόνια …

3. ΕΤΟΣ 1918:  Εφαρμοστικό  του ν. 816/1917 ΒΔ της 17-3-1918 (Α΄ 65 /30-3-1918) «Περί του προσωπικού της Διευθύνσεως του Εμπορικού Ναυτικού και των Λιμενικών αρχών». 

Στο φωτογραφικό απόσπασμα περιλαμβάνεται ΠΙΝΑΚΑΣ με την τότε ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ της Διεύθυνσης Εμπορικού Ναυτικού και των Λιμενικών Αρχών… (Αργότερα με το Β.Δ. 1-6-1919 αυξήθηκε η Οργανική Δύναμη σε 94 Αξιωματικούς και 199 Υπαξ/κούς  και Λ/Φ. Το 1922 ο αριθμός των Λ/Φ αυξήθηκε σε 300.)

4. ΕΤΟΣ 1919: Άρθρο 1 ν. 1753/1919 (Α΄ 67/22-3-1919)   Ο ιδρυτικός νόμος του Λιμ. Σώματος (άρθρο 3). Δύο  χρόνια μετά την θέσπιση του ν.816/17 για  μεταφορά της Διοίκησης  του Εμπορικού Ναυτικού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έρχεται η κατάργησή του. Στο φωτογραφικό απόσπασμα περιλαμβάνεται  η ρύθμιση του άρθρου 1 του ν. 1753/1919 για την αρμοδιότητα της Διευθύνσεως  Εμπορικού Ναυτικού και κατά συνέπεια και του Λ.Σ.   

5. ΕΤΟΣ 1922:  Άρθρο 17 ν 3030/1922 (ΦΕΚ Α΄156/24-8-1922) 

Στο φωτογραφικό απόσπασμα περιλαμβάνεται  η ρύθμιση της  έκδοσης κανονισμών επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων στους παραβάτες που χρησιμοποιούν τα  λιμάνια και τις προκυμαίες. 

6. ΕΤΟΣ 1927: Άρθρο 2 Ν.Δ. 27-5-1927 (Α΄104/1-6-1927) «Περί διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού».

Στο φωτογραφικό απόσπασμα περιλαμβάνεται η ρύθμιση για την αρμοδιότητα Λιμενικού Σώματος που αποτελούσε την διοίκηση του Εμπορικού Ναυτικού. 

7.  ΕΤΟΣ 1936: ΑΝ 345/1936 (Α΄ 514) «Περί αρμοδιότητος και δικαιοδοσίας του Υφυπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»  Στο φωτογραφικό απόσπασμα περιλαμβάνεται η παρ. 2 του άρθρου 2 όπου αναφέρονται  αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

8. ΕΤΟΣ 1940: ΑΝ 2344/1940 (Α΄154/18-5-1940) «Περί Αιγιαλού και Παραλίας»

 Στο φωτογραφικό απόσπασμα περιλαμβάνονται τα άρθρα 1 και 5 με τους ορισμούς Αιγιαλού και Παραλίας. Οι ορισμοί αυτοί αποτελούν και τις πρώτες διατάξεις που πραγματεύονται τα θέματα αυτά.

Επίσης περιλαμβάνεται και το άρθρο 24 (όπως τροποποιήθηκε με τον ΑΝ 263/1968 και 2971/2001) που αναφέρεται στις κυρώσεις παραβατών στον Αιγιαλό και Παραλία.

Άρθρο 24 παρ. 2

(όπως τροπ. με την παρ. 3 άρθρου 1 Α.Ν. 263/1968 (Α΄ 12)[κυρώσεις κατά  παραβατών]:

« Ο άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβασιν ταύτης ή και ο δυνάμει αδείας, κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος νόμου εκδιδομένης, επιφέρων επί του αιγιαλού ή της παραλίας, ή λοιπών χώρων οιανδήποτε μεταβολήν δια κατασκευής ή τροποποιήσεως ή καταστροφής των έργων ή του εδάφους δια λήψεως χώματος, λίθων ή άμμου ή άλλως πως, αδιάφορον αν εκ τούτου επήλθεν ή μη ζημία εις την παραλίαν, αιγιαλόν ή λοιπούς χώρους, τιμωρείται, διωκόμενος  και αυτεπαγγέλτως, δια φυλακίσεως τουλάχιστον έξ (6)νμηνών, ής δεν συγχωρείται και η μετατροπή και δια χρηματικής ποινής τουλάχιστον εκατόν χιλιάδων (100.000) δραχμών».  (ΠΙΣΤΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ)

Συμπλήρωση Άρθρου 24 παρ. 2 ΑΝ 2344/1940 [παρ. 23 άρθρου 3 ν. 2242/1994 (Α΄162). Το ύψος  των προστίμων  επιβεβαιώνεται επίσης  και με το άρθρο 29 ν. 2971/2001 (Α΄285)]: 

«Στους παραβάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2344/1940 «περί αιγιαλού και παραλίας» (ΦΕΚ 154Α) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Α.Ν. 263/1968, ανεξαρτήτως των συντρεχουσών ποινικών ευθυνών, επιβάλλεται από την οικεία Λιμενική Αρχή πρόστιμο ύψους τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές κατά την διαδικασία του άρθρου 157 του ν. δ/τος 187/1973.

Σε σοβαρές περιπτώσεις παράνομων προσχώσεων και αλλοιώσεων του αιγιαλού και της παραλίας ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας επιβάλλει πρόστιμο ύψους  μέχρι εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών ύστερα από πρόταση της οικείας Λιμενικής Αρχής. Σε περιπτώσεις που εκ των παράνομων προσχώσεων προκαλείται ευρείας εκτάσεως οικολογική καταστροφή, λόγω τοξικότητας των υλικών της προσχώσεως, το παραπάνω πρόστιμο δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών… Τα παραπάνω πρόστιμα περιέρχονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ και τηρούνται στον ειδικό λογαριασμό αυτού «Γαλάζιο Ταμείο»….» (ΠΙΣΤΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ)

9. ΕΤΟΣ 1950: Α.Ν. 1473/1950 (Α΄169)  Έμμεση αναφορά για άσκηση αρμοδιότητας από το Λ.Σ.  στον Αιγιαλό.

Στο φωτογραφικό Απόσπασμα περιλαμβάνονται η παρ. 2 στην οποία αναφέρεται ότι οι χώροι δραστηριοποίησης των εργατών λιμένων (ΕΡΦΛ) περιλαμβάνονται στους χώρους που ασκεί αστυνόμευση το Λ.Σ. 

10. ΕΤΟΣ 1970:  Ν.Δ. 444/1970 (Α΄39) «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας». 

Στο φωτογραφικό Απόσπασμα περιλαμβάνονται τα άρθρα 1 και 2 όπου αναφέρεται το όριο προς την ξηράν της αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος. Επίσης περιλαμβάνονται τα άρθρα 4 και 5  όπου αναφέρονται αρμοδιότητες των Σωμάτων Ασφαλείς εντός χώρου ευθύνης του Λ.Σ. 

11. ΕΤΟΣ 2001:   Ν. 2971/2001 (Α΄ 285) «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις» Στο κείμενο των διατάξεων ακολουθεί  περιλαμβάνονται   οι νέοι  Ορισμοί για την Αιγιαλό και την Παραλία. Επίσης περιλαμβάνεται και το άρθρο 29 που αναφέρεται στην επιβολή -εκτός του προστίμου- και ποινικών κυρώσεων στους παραβάτες 

 «1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από την θάλασσα από τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της.

2. «Παραλία» είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε πλάτος μέχρι και πενήντα (50) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση  της επικοινωνίας της ξηράς με τη θάλασσα και αντίστροφα.

3. «Παλαιός Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που προέκυψε από την μετακίνηση της ακτογραμμής προς την θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από την νέα γραμμή αιγιαλού και το όριο του παλαιότερα υφιστάμενου αιγιαλού..»

Άρθρο 29
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
«1. Όποιος χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδίδεται κατά παράβαση του νόμου αυτού επιφέρει στον αιγιαλό, την παραλία, τη θάλασσα, τον πυθμένα, τη ζώνη λιμένα, τη μεγάλη λίμνη, πλεύσιμο ποταμό, όχθη ή παρόχθια ζώνη μεγάλης λίμνης ή πλεύσιμου ποταμού οποιαδήποτε μεταβολή με την κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή έργων ή του εδάφους ή του πυθμένα με τη λήψη χώματος, λίθων ή άμμου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ανεξάρτητα αν με τον τρόπο αυτόν επήλθε ζημιά σε οποιονδήποτε, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με τα πρόστιμα που επιβάλλονται διοικητικά σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 3 του Ν. 2242/1994, που εφαρμόζεται κατά τα λοιπά. Τα πρόστιμα του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται, όσον αφορά τις όχθες μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, από την αρμόδια κατά τόπο Κτηματική Υπηρεσία…»(ΠΙΣΤΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ)
12. ΕΤΟΣ 1998:  Άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 2575/1998 «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ναυτιλίας»: Άσκηση ελέγχου τροχαίας κίνησης και εφαρμογής Κ.Ο.Κ από το Λ.Σ. και σε μη περίφρακτες Ζώνες Λιμένα
«Οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) εφαρμόζονται στους χώρους των χερσαίων ζωνών των λιμένων από τα όργανα των οικείων λιμενικών αρχών. Η αρμοδιότητα αυτή των λιμενικών αρχών είναι αποκλειστική, καταργουμένης κάθε τυχόν αντίθετης διάταξης…»

13. ΕΤΟΣ 2011:  Άρθρο 3  Ν. 3922/2011 (Α΄35) «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
«Η αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εκτείνεται στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στα πλοία και στα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήματα, στους λιμένες και στη χερσαία ζώνη αυτών, καθώς και σε άλλους χερσαίους, παράκτιους ή θαλάσσιους χώρους όπως οι έννοιες των όρων αυτών καθορίζονται ιδίως στο ν.δ. 444/1970 (ΦΕΚ 39 Α΄), το ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄), το ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α΄), στο άρθρο 12 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α΄) ή άλλες ειδικές διατάξεις.» (ΠΙΣΤΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ)

14. ΕΤΟΣ 2013:  Άρθρο 5  Ν. 4150/13  (Α΄102)  «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» Με τις διατάξεις του άρθρου που παρατίθεται διορθώθηκε η άστοχη διατύπωση  του άρθρου 3 του 3922/2011 εξ’ αιτίας της οποίας  διάφοροι εισαγγελικοί λειτουργοί με διατάξεις τους θεώρησαν το Λ.Σ. αρμόδιο γενικής αστυνόμευσης  επί του Αιγιαλού και της Παραλίας
 «1. Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκούνται στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στα πλοία και στα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήματα, στους δημόσιους και ιδιωτικούς λιμένες και στις λιμενικές ζώνες τους, όπως ειδικότερα καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, ιδίως στο ν.δ. 444/1970 (Α΄ 39), στο άρθρο 29 του ν. 2971/ 2001 (Α΄ 285), στο άρθρο 12 του ν. 2289/1995 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 163 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) και όπως ισχύει, και πάντως, μόνο στους χώρους που η κείμενη νομοθεσία ορίζει ως χώρους αρμοδιότητάς του.» (ΠΙΣΤΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ)