Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ασφαλιστικού Νομοσχεδίου, η συνταγματική πρόβλεψη «της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου» τίθεται υπό αμφισβήτηση αν όχι υπό διακινδύνευση, καθώς με το ανωτέρω άρθρο περιορίζεται δυναμικά και δραματικά το δικαίωμα του συνταξιούχου για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του,καθώς του αποστερείται το δικαίωμα της συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου με την θέσπιση/ δημιουργία αντικινήτρων, χρηματικών ποινών, μέσω της περικοπής της σύνταξης, για παραμονή ή ένταξη στην αγορά εργασίας και τον οδηγούν σε πρόωρο μαρασμό και βέβαιο συναισθηματικό και εν τέλει φυσικό θάνατο

Παραθέτουμε το σχετικό  άρθρο καθώς τις αντιδράσεις των αποστράτων:

Άρθρο 27

Το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 20
Απασχόληση συνταξιούχων
α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει η αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες, επικουρικές και προσυνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.
Ειδικότερα για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων , επικουρικών συντάξεων και των προσυνταξιοδοτικών παροχών εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας.
β. Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το εξωιδρυματικό επίδομα των διατάξεων της παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 όπως ισχύει, και το επίδομα ανικανότητας των διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ/τος 169/2007 .
2. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων.
3. α. Για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται για τον μισθωτό συνταξιούχο και τον αυτοτελώς απασχολούμενο ή ελεύθερο επαγγελματία ή υπαγόμενο στη ασφάλιση του ΟΓΑ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.α., οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 38 ή άρθρου 39 ή 40 αντιστοίχως.
β. Οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαμβάνουν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 40.
4. Εξαιρούνται των ανωτέρω ρυθμίσεων:
α. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον συνεχίζουν την απασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα ως αγρότες μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι –πτηνοτρόφοι και αλιείς.
β. Οι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν.4488/2017(Α΄176).
γ. Οι συνταξιούχοι με βάση τον ν.612/77 ,όπως ισχύουν
δ. Οι συνταξιούχοι του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α` 210) ,όπως ισχύουν.
ε. Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ 169/2007.
στ. τα πρόσωπα που αναφέρονται στη παράγραφο 3 του άρθρο 4 του ν.4387/2016
5. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει μισθωτή εργασία ή αυταπασχολείται δύναται να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του. Για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του συνταξιούχου δύναται κατόπιν αιτήσεώς του να χορηγείται για την κύρια σύνταξη ποσό, που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 8 και 28 και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου. Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει με βάση τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 96.
6. Για τους απασχολούμενους συνταξιούχους κατά την 12.5.2016, οι οποίοι συνέχισαν απασχολούμενοι χωρίς διακοπή και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 όλος ο χρόνος εργασίας ή αυτοαπασχόληση ή μέρος αυτού αξιοποιείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον από τις προϊσχύουσες διατάξεις προβλέπονταν αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης
7. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑΕΠ. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος δέκα (10) μηνιαίων συντάξεων.
Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του 1/4 από τη κύρια σύνταξη και για την επικουρική σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος νόμου. Άλλως εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ/γμα 356/1979 Α90).
8. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.».

###Οι θέσεις και οι απόψεις των αποστράτων###

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.Α.Α.Σ.)
Αθήνα, 26-1-2020

ΘΕΜΑ: « ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ – ΑΡΘΡΟ 27: Υποκρυπτόμενες μειώσεις συντάξεων στο 95% των συνταξιούχων κατά 40%»

Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση -προς διαβούλευση- του ν/σ για το «νέο Ασφαλιστικό»,η Π.Ο.Α.Σ.Α. και η Ε.Α.Α.Σ. εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια και αντίθεσή τους στις διατάξεις του άρθρου 27 που αντί να ελαφρύνουν, κατά το γενικότερο πνεύμα του νόμου τροποποιούν επί το καταφανώς δυσμενέστερο το άρθρο 20 του Νόμου Κατρούγκαλου.

Συγκεκριμένα :

1. Καταστρατηγείται το γράμμα και το πνεύμα, σε μια φιλελεύθερη Δημοκρατία, ως η δική μας, της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος με την οποία κατοχυρώνεται το δικαίωμα καθενός για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, εφόσον δεν προσβάλλονται τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζεται το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Το νόημα δε της συνταγματικής αυτής επιταγής εκτείνεται και στην ειδικότερη μορφή της, την επαγγελματική ελευθερία δράσης και στο δικαίωμα εργασίας κάθε υποκειμένου, τόσο ως αμυντικό δικαίωμα, ως δηλαδή μία αξίωση της αποχής του Κράτους από παρεμβάσεις στην «ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας», όσο και ως ενεργητικό και συμμετοχικό δικαίωμα, ως μια θετική ελευθερία, με την έννοια της θέσπισης κινήτρων και όχι αντικινήτρων ως συμβαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση: «της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου». Επιγραμματικά, πρόκειται για το «δικαίωμα του ατόμου να αποφασίζει για τον εαυτό του και να κάνει τις δικές του επιλογές, την δυνατότητα του καθενός να διαμορφώνει τη ζωή του όπως ο ίδιος επιθυμεί (ΕΔΔΑ Pretty κατά Ηνωμένου Βασιλείου, Laskey, Jaggard και Brown κατά Ηνωμένου Βασιλείου).
Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του υπό διαβούλευση ασφαλιστικού Νομοσχεδίου, η ανωτέρω συνταγματική πρόβλεψη τίθεται υπό αμφισβήτηση αν όχι υπό διακινδύνευση, καθώς με το ανωτέρω άρθρο περιορίζεται δυναμικά και δραματικά το δικαίωμα του συνταξιούχου για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του,καθώς του αποστερείται το δικαίωμα της συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου με την θέσπιση/ δημιουργία αντικινήτρων, χρηματικών ποινών, μέσω της περικοπής της σύνταξης, για παραμονή ή ένταξη στην αγορά εργασίας και τον οδηγούν σε πρόωρο μαρασμό και βέβαιο συναισθηματικό και εν τέλει φυσικό θάνατο.

Ειδικότερα:

• Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθ. 20 του Ν. 4387/2016 για τους προ του 12-5-2016 απασχολούμενους συνταξιούχους.

• Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρ. 16 Ν. 3863/2010 και 42 του Ν. 3996/2011 για τους ήδη αυτοαπασχολούμενους (κρατήσεις ακαθάριστης σύνταξης πέραν των 60 η/μ ανειδίκευτου εργάτη, στα οποία προστίθενται 6 η/μ ανά ανήλικο τέκνο ή φοιτητή έως τα 24), αλλά και για τους μισθωτούς: κρατήσεις ακαθάριστης σύνταξης πέραν των 30 η/μ ανειδίκευτου εργάτη).

• Εγκλωβίζονται ήδη απασχολούμενοι με πολυετείς συμβάσεις σε “αμισθί” συνέχιση της εργασίας ή οδηγούνται σε αναγκαστική βίαια έξοδο, απασχολούμενοι που έχουν καταβάλει πέραν 10ετίας -υπέρογκες- ασφαλιστικές εισφορές, λόγω του ασύμφορου της απασχόλησης.

• Επιπροσθέτως των ανωτέρω με την πρώτη ανάγνωση του νέου άρθρου 27, του υπό διαβούλευση ασφαλιστικού Νομοσχεδίου, διαπιστώνεται ευκρινώς ότι υποκρύπτονται ΟΧΙ αυξήσεις, ως υποκριτικά διαχέεται: είτε ως μελλοντικές προσαυξήσεις των υπαρχουσών συντάξεων είτε ως μείωση των παρακρατήσεων των συντάξεων σε όσους συνταξιούχους εργάζονται, από 60% του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 σε 30%, με το επίδικο άρθρο 27, αλλά ΝΕΕΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ κατά 40% περίπου, των καθαρών συνταξίμων αποδοχών, εκατομμυρίων Ελλήνων συνταξιούχων, και όχι μόνον των 30.000 δηλωμένων εργαζομένων- συνταξιούχων, καθώς πλέον με το υπό διαβούλευση νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν εξαιρούνται ούτε οι παλιοί συνταξιούχοι- εργαζόμενοι καθώς υπάρχει αναδρομική εφαρμογή, αλλά ούτε και τα αγροτικά εισοδήματα και οι επιδοτήσεις που λαμβάνει το σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων των χώρας, που είναι εκατομμύρια και όχι μόνον οι κατ’ επάγγελμα αγρότες.
Αντιθέτως περικόπτεται τεχνηέντως, χωρίς τούτο να αναγράφεται ρητά, η σύνταξη σε κάθε συνταξιούχο που έχει εισοδήματα πέραν αυτής, κατά το ανωτέρω ποσοστό , έστω και αν αυτά τα αγροτικά εισοδήματα είναι μικρότερα από το ετήσιο ποσό των 4.923,12 ευρώ, που είχε τεθεί ως όριο ειδικώς για την διατήρηση της αγροτικής περιουσίας, ποσό που αν κάποιος το υπερβαίνει, τότε αυτομάτως θεωρείται ότι «επανεντάσσεται» στην αγορά εργασίας.

• Τέλος και καθώς οι διατάξεις του άρθρου 27 του υπό διαβούλευση ασφαλιστικού Νομοσχεδίου έχουν γενική εφαρμογή, καθώς συμπεριλαμβάνουν διατάξεις ισοπεδωτικές για όλους τους συνταξιούχους-εργαζομένους, χωρίς καμία διάκριση μεταξύ μισθωτών,ελεύθερων επαγγελματιών, εργαζομένων στο Δημόσιο (πλην της φωτογραφικής διάταξης της ηλικίας των 62 ετών κάτω από την οποία περικόπτεται το 100% της σύνταξης εφόσον κάποιος εργάζεται στο Δημόσιο) και όχι μόνο για τους νέους συνταξιούχους, χωρίς καμία μεταβατική διάταξη για τους παλιούς, κατά παράβαση κάθε έννοιας και αρχής περί ασφάλειας δικαίου, περί δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, περί απαγόρευσης εφαρμογής, αναδρομικώς, δυσμενέστερων διατάξεων, εν αντιθέσει με το Ν.4387/2016 Κατρούγκαλου που ναι μεν είχε και εκείνος την δυσμενέστατη διάταξη της περικοπής της σύνταξης κατά 60%, για τους νέους συνταξιούχους εργαζομένους, όμως δεν ήταν γενικής εφαρμογής, καθώς ορίζετο ότι οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 θα παρήγαγαν αποτελέσματα για το μέλλον και μόνον για εκείνους που θα αναλάμβαναν εργασία ή θα αυτοαπασχολούντο, από τούδε και στο εξής, δηλαδή από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και εντεύθεν, ήτοι από 13-05-2016 και μετά.
Κατόπιν των ανωτέρω και:

• Επειδή οι περισσότεροι εκ των συνταξιούχων που συνέχισαν να εργάζονται παρά την συνταξιοδότησή τους, δεν είχαν κανένα άλλο εισόδημα παρά μόνον την σύνταξή τους, δεν έγιναν δηλαδή εργαζόμενοι από ελεύθερη επιλογή ή από πλεονεξία, αλλά ωθήθηκαν σ’αυτό ένεκεν της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης επιβίωσης, ήτοι για την κάλυψη επιτακτικών κυρίως στεγαστικών αναγκών, συνέχισης των σπουδών των τέκνων τους κλπ βασικές ανάγκες ως διατροφή και φάρμακα, που δεν μπορούσαν να καλυφθούν από την εναπομείνασα σύνταξη στην συνέχεια των βάρβαρων μνημονικών μέτρων, που στόχευαν επιλεκτικά και μόνον στην κατακόρυφη πτώση της συνταξιοδοτικής δαπάνης με κάθε τρόπο, σκοτώνοντας όπως στην ζούγκλα τα άρρωστα και γέρικα ζώα, επιφέροντας έτσι και εμπεδώνοντας την φτώχεια και τον φόβο των δυνατών, εξουσίας, στους αδύναμους να αντιδράσουν, πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, μειώνοντας τα εισοδήματα των συνταξιούχων έως και 60%, ώστε να μειωθεί βιαίως και σταδιακά το προσδόκιμο ζωής τους, στην Ελλάδα.

• Επειδή η περαιτέρω νέα περικοπή των συντάξεων, κατά τα ανωτέρω είναι εξαιρετικά βάρβαρη και εις βάρος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας όλων των συνταξιούχων της Χώρας.

• Επειδή είναι πρόσχημα ότι με την θέσπιση αντικινήτρων στην απασχόληση των συνταξιούχων θα μειωθεί η ανεργία των νέων ή θα παταχθεί η εισφορο-αποφυγή των εργαζομένων –συνταξιούχων με την μείωση σε 30% της παρακράτησης της σύνταξης από 60% του άρθρου 20 Ν.4387/2016

• Επειδή η συγκεκριμένη διάταξη μείωσης της παρακράτησης της σύνταξης από 60% του άρθρου 20 Ν.4387/2016 σε 30% του νέου αντίστοιχου άρθρου 27 δεν αφορά το 95% των συνταξιούχων αλλά είναι απλά, μία ακόμη φωτογραφική διάταξη που ευνοεί μόνον ένα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω του 5%, κυρίως υψηλο-συνταξιούχων άνω των 62 ετών στους οποίους διασφαλίζει το 70% της σύνταξής τους, αν και έχουν υπερβεί το 62 έτος τους, ενώ παράλληλα τους ανταμείβει με τον υψηλό μισθό από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, που απολαμβάνουν είτε ως οι μετακλητοί υπάλληλοι, στο Δημόσιο, στην Βουλή κ.ά., είτε ως υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως Δήμαρχοι- Αντιδήμαρχοι κλπ, είτε ως Διοικητές Δημοσίων Νοσοκομείων, Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ενώ με το προηγούμενο νομικό καθεστώς θα έχαναν το 100% της σύνταξής τους, εφόσον επιθυμούσαν και κατάφερναν να εργαστούν στο δημόσιο Τομέα.

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ :

1. Να διατηρηθεί η ισχύς των διατάξεων άρθρου 20 περί απασχόλησης συνταξιούχων,του Ν. 4387/2016, πλην της παραγράφου 1 που ορίζει:

• “Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.”

H δε ανωτέρω παράγραφος να τροποποιηθεί, ως εξής:

• «Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα Υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 10% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.»

Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2020.

Για το Δ.Σ

Π.Ο.Α.Σ.Α. Ο Πρόεδρος Χριστακόπουλος Ευάγγελος – Υποστράτηγος ε.α
Ε.Α.Α.Σ. Ο Πρόεδρος Ρόζης Βασίλειος – Αντιστράτηγος ε.α.

Ο νομικός Σύμβουλος Π.Ο.Α.Σ.Α. Νικήτας Καλογιαννάκης – Δικηγόρος/ Οικονομολόγος

limenikanea.gr