Παραθέτουμε σχετική ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Λ.Σ.

Στη συνέχεια της από 22/10/18 ανακοίνωσης μας αναφορικά με το θέμα της διεκδίκησης καταβολής των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα,καθώς του επιδόματος αδείας υπενθυμίζουμε την κατ’αρχήν υποχρέωση από την πλευρά σας υποβολής αίτησης (άμεσα) στον ΕΦΚΑ διακόπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την παραγραφή των αξιώσεων.

Η αίτηση αυτή υποβάλετε πλέον μόνο ηλεκτρονικά και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπόψη φορέα.

Συγκεκριμένα μπορείτε να συντάξετε την Ηλεκτρονική Αίτηση μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ efka.gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του TAXIS και στην επιλογή Συνταξιούχοι βρείτε την αίτηση συμπληρώνοντας τα προσωπικά  σας στοιχεία.

Περαιτέρω η Ε.Α.Α.Λ.Σ σας προτείνει, στη θέση Β της Ηλεκτρονικής Αίτησης να συμπληρώσετε τα παρακάτω κείμενο (εννοείται ότι εσείς μπορείτε να γράψετε ότι νομίζετε σωστό ή κάτι άλλο για την υπόθεσή σας )

Β.Είμαι συνταξιούχος του Φορέα σας (πρώην ΓΛΚ/ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ / ΤΜ. Γ απόφαση ………/2016) από το 2016 Με τις αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις το Σ.τ.Ε έκρινε παράνομες τις περικοπές των συντάξεων, κρίνοντας αντισυνταγματικές τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4051/2012 και άρθρο πρώτο παρ. 1Α υποπαρ.ΙΑ.5 περ. 1 και υποπαρ.ΙΑ.6 περίπτ. 3 του ν. 4093/2012). Με τις ίδιες αποφάσεις κρίθηκε αντισυνταγματική και η κατάργηση των Δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και του επιδόματος αδείας σε όλες τις συντάξεις.Με τις αριθ. 164/2015 και 1-4/2018 αποφάσεις, το Α.Ε.Δ έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις των ν. 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016. Οι αποφάσεις έκριναν ότι ο υπολογισμός των νέων συντάξεων πρέπει να γίνεται χωρίς να υπολογίζονται οι περικοπές του 2012 ούτε και οι περικοπές των Δώρων-επιδομάτων. Με την αριθ. 1277/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές στις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, των ένστολων και των άλλων ειδικών κατηγοριών. Επίσης κρίθηκε αντισυνταγματική η κατάργηση των τριών Δώρων-επιδομάτων (επίδομα αδείας).Πρόσφατα, το Ν.Σ.Κ με το αριθ. 1825/2018 Πρακτικό του, γνωμοδότησε ότι είναι απαράδεκτο και μη βάσιμο το ένδικο μέσο τής Έφεσης κατά αποφάσεων που δικαίωσαν συνταξιούχους (3429/2018 απόφαση του Διοικ Πρωτ Αθήνας) και ακύρωσαν ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις των ν. 4051/2012 και 4093/2012.Εσείς, όμως, αντίθετα με τις αποφάσεις , χορηγήσατε σύνταξη εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Επιπλέον, από την έναρξη της συνταξιοδότησής μου δεν μου καταβάλλετε τα ανωτέρω Δώρα-επιδόματα συνολικού ύψους 800 ευρώ κατ’ έτος ενώ τα Ανώτατα Δικαστήρια έκριναν αντισυνταγματικές και τις σχετικές διατάξεις που τα κατήργησαν. Εξάλλου, οι αριθ. 1-4/2018 αποφάσεις του ΑΕΔ που έκριναν επί προσφυγών μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 αποφάνθηκαν ότι όλες οι χορηγούμενες μετά τον νόμο αυτό συντάξεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τις περικοπές του 2012 και ότι επιπλέον πρέπει να καταβάλλονται κανονικά τα τρία Δώρα-επιδόματα στους δικαιούχους Με αίτησή μου και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου ΑΙΤΟΎΜΑΙ 1.Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από την ημερομηνία συνταξιοδότησής μου μέχρι και σήμερα, τα ποσά που παρακρατήσατε παρανόμως από τη σύνταξή μου, συμμορφούμενοι με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και με τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του ΑΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη και την αριθ. 1825/2018 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.2. Να μου καταβάλλετε αναδρομικά από την συνταξιοδότησή μου μέχρι και σήμερα, αλλά και από τούδε κι εφεξής, τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που μου παρακρατήσατε, όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2012.3.Να αναπροσαρμόσετε χωρίς καθυστέρηση τη σύνταξή μου, από τον χρόνο χορήγησής της και να παύσετε να εφαρμόζετε εφεξής στην περίπτωσή μου τις διατάξεις των ν. 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016, που ήδη κρίθηκαν από τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας μας παράνομες και αντισυνταγματικές.

Τέλος για την υποβολή πατήστε την τελευταία επιλογή (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) και η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχώς.

Για το ΔΣ

 Ο Γενικός Γραμματέας                                                                      Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Α.Σαιτάκης                                                                 Βασίλης Μανωλάκος

http://www.eaals.com/%ce%b5%ce%b1%ce%b1%ce%bb%cf%8...