Παραθέτουμε τα πρακτικά Επικύρωσης Υποψηφιοτήτων Μελών ΔΣ/ΕΑΑΝ για τις εκλογές της 17-03-2019:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της  14ης  -01-2019Υπ’ Αριθ. 130

ΣΧΕΤ: Πρακτικό Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν Υπ.αριθμ.94/26ης-04-18 Θέμα 8ο

    Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση, επικυρώνει της υποψηφιότητες του ΔΣ/ΕΑΑΝ για τις εκλογές που θα γίνουν στις 17-03-2019 όπως παρακάτω :

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019


 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θεόδωρος – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.

ΖΩΪΔΑΚΗΣ Αντώνιος -  Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.

ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.

ΣΑΜΑΡΑΣ Ιωάννης – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.

 

ΜΑΧΙΜΟΙ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Συμεών – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.

ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.

ΛΑΓΑΡΙΑΣ Δημήτριος – Αρχιπλοίαρχος ΠΝ ε.α.

ΞΥΤΣΑΣ Κωνσταντίνος – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.


ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΧΗΜΙΚΟΙ


ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Ευστάθιος – Πλοίαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης – Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ


ΒΙΔΑΚΗΣ Ιωάννης Αρχιπλοίαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ Χαράλαμπος Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Νικόλαος Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

 

ΙΑΤΡΟΙ

ΓΡΙΒΑΣ Θεόδωρος – Υποναύαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α.

ΚΑΡΑΛΙΩΤΑ Βαρβάρα - Υποναύαρχος (ΥΝ) ΠΝ ε.α.

ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ Ειρήνη – Υποναύαρχος (ΥΝ) ΠΝ ε.α.

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ

ΖΑΜΠΙΚΟΣ Δημήτριος – Υποναύαρχος  ΛΣ ε.α.

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης – Αντιναύαρχος ΛΣ ε.α.

ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ Θεόδωρος – Ναύαρχος ΛΣ ε.α.


 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (Ε) (πρώην ΠΥ-ΠΤ)


ΑΪΔΙΝΗΣ Χαράλαμπος – Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ -  Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -  Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α.

ΓΑΡΕΙΟΣ Ιωάννης – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος - Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

ΔΕΔΗΣ Δημήτριος – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Δημήτριος – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

ΜΙΓΚΟΣ Παναγιώτης – Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.

ΝΕΣΟΥΔΗΣ Σωτήριος – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης – Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α

ΧΕΛΑΣ Γεώργιος – Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

    Δεν γίνεται δεκτή η υποψηφιότητα του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ ε.α Ανάργυρου Κεφαλά γιατί η αίτηση υποψηφιότητάς του υπεβλήθη εκπρόθεσμα (11-01-2019 και ώρα 17.02 με πέρας υποψηφιοτήτων 11-01-2019 και ώρα 12.00)


    Δεν γίνεται δεκτή η υποψηφιότητα του Αρχιπλοιάρχου (Ο) Ι.ΒΙΔΑΚΗ ΠΝ ε.α. και του Αντιπλοιάρχου (Ε) Π.ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΝ ε.α. για την θέση του Προέδρου / Αντιπροέδρου, γιατί για τις θέσεις αυτές υπάρχουν ήδη 4 Αντιναύαρχοι / Υποναύαρχοι, βάσει του Ν.1171/72, της εν ισχύει ΚΥΑ και της προκήρυξης των εκλογών της ΕΑΑΝ. Σημειώνεται ότι η ίδια απόφαση είχε ληφθεί και κατά τις εκλογές του 2016.

    Το ΔΣ/ΕΑΑΝ αφού ήλεγξε τις αιτήσεις υποψηφιότητας των μελών του ΔΣ/ΕΑΑΝ για τις εκλογές της 17-03-2019 αποστέλλει τον παραπάνω πίνακα στο τυπογραφείο για κατάρτιση του ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ και στο site την ΕΑΑΝ για ανάρτηση.

    Το καταρτηθέν (γραφέν) ψηφοδελτίο από το τυπογραφείο να δοθεί εκ νέου στην επιτροπή σχετικού για τελικό έλεγχο προκειμένου να δοθεί η εντολή τυποθήτω.

    Οι ανακηρυχθέντες ως ανωτέρω ως υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μέχρι την 22η Ιανουαρίου και ώρα 10.00 να αποσύρουν την υποψηφιότητα τους. Μετά την ημερομηνία αυτή ουδεμία διαγραφή από τα ψηφοδέλτια είναι δυνατόν να γίνει .
    Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα πλην της διαφωνίας του Αντιπλοιάρχου (Ε) Εμ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΠΝ ε.α Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΝ με την παράγραφο 3 αναφορικά με την υποψηφιότητα του Αρχιπλοιάρχου (Ο) Ι.ΒΙΔΑΚΗ ΠΝ ε.α. και του Πλωτάρχη (Ε) Π.ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΝ ε.α. που πρέπει να συμπεριληφθούν στη λίστα των υποψηφίων Προέδρων /Αντιπροέδρων διότι ο νόμος (ΝΔ 1171/72) δεν αναφέρει ότι δεν συμπεριλαμβάνονται, αλλά ότι δεν εκλέγονται, όταν υπάρχουν Υποναύαρχοι / Αντιναύαρχοι και θα πρέπει να ευρίσκονται στην λίστα επιλαχόντων της κατηγορίας αυτής.
* Δείτε το Ακριβές Αντίγραφο του Πρακτικού