Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί το προσεχές διάστημα, επιδιώκεται να ρυθμιστεί το θέμα της Εφάπαξ Παροχής (ΕΛΟΑΝ) του ΜΤΝ για το επίμαχο διάστημα από 1/7/2011 έως 31/7/2012.

Η διάταξη όπως έχει αρχικά διαμορφωθεί περιλαμβάνει τα εξής:

"Ειδικά για τους στρατιωτικούς όλων των Κλάδων, που η μετοχική τους σχέση με τον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας έληξε κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου 2011 έως και την 31η Ιουλίου 2012, οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν.3986/2011 παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία εξόδου τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, αποκλειστικά για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, χωρίς να παράγονται άλλα οικονομικά αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδεται συμπληρωματικό Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας, στο οποίο υπολογίζονται και οι επιπλέον αναλογούσες εισφορές υπέρ του οικείου Ειδικού Λογαριασμού, για το διάστημα από την 1η Ιουλίου 2011 έως την έξοδο των στελεχών από την υπηρεσία"

Με δεδομένο ότι τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής συμμετέχουν στο ΜΤΝ/ΕΛΟΑΝ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, δημιουργούνται ερωτηματικά
ως προς το αν η διατύπωση του νόμου επιτρέπει να εκδοθούν συμπληρωματικά φύλλα διακοπής μισθού και κατ' επέκταση να χορηγηθούν συμπληρωματικά εφάπαξ και στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Σε κάθε περίπτωση μία διατύπωση που θα περιελάμβανε ρητά τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (με την αντίστοιχη έξοδό τους από το Σώμα) θα διασφάλιζε αναμφισβήτητα την ισότιμη μεταχείρισή τους στο δικαίωμα για το συμπληρωματικό εφάπαξ που καθορίζει ο νέος νόμος και θα απέτρεπε τυχόν 'περιπέτεια' για αποκατάσταση των πραγμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι για το επίμαχο διάστημα από 1/7/2011 έως 31/7/2011 είχε ανασταλεί η χορήγηση μισθολογικών προαγωγών και χρονοεπιδόματος. Ως εκ τούτου τα στελέχη που αποστρατεύτηκαν εκείνο το διάστημα δεν έλαβαν το μισθολογικό κλιμάκιο και το ποσοστό χρονοεπιδόματος που δικαιούνταν με αποτέλεσμα να περιοριστεί και το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα.