Σχετική με τον υπολογισμό των καταβαλλόμενων μερισμάτων

Τροπολογία κατατέθηκε την 24.7.2018 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ), σχετική με τον υπολογισμό των καταβαλλόμενων μερισμάτων από τα Μετοχικά Ταμεία.

1-e539c150d8.jpg2-b2c693d376.jpg3-1892b8efb6.jpg17-421af3fa4b.jpg18-84833ae38d.jpg19-7b1f37fc12.jpg20-23ca70799b.jpg21-194725f6e2.jpg22-6f26aad47e.jpg23-0ef8408ef3.jpg24-bac78eca65.jpg