Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 139Α'/30.07.2018 ο Ν. 4557/2018: «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις». Στα παρακάτω άρθρα ψηφίσθηκε τροπολογία για τα Μετοχικά Ταμεία ΕΔ:


Άρθρο 57: Υπολογισμός καταβαλλόμενων μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού

Άρθρο 58: Υπολογισμός καταβαλλόμενων μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο ΑεροπορίαςΆρθρο 59: Χορήγηση προσωρινού μερίσματος - προσωρινής οικονομικής ενίσχυσης: Μέχρι την έκδοση οριστικής πράξης κανονισμού σύνταξης στους μετόχους των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, οι οποίοι εξέρχονται από την ενεργό υπηρεσία και δικαιούνται σύνταξη από τον κύριο συνταξιοδοτικό τους φορέα και λαμβάνουν προκαταβολή αυτής, μπορεί να χορηγείται προσωρινό μέρισμα και προσωρινή οικονομική ενίσχυση από το οικείο Ταμείο και τον οικείο Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης, αντίστοιχα, κατόπιν αίτησής τους και απόφασης των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των ως άνω φορέων.

Άρθρο 60: Διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων Ναυτικού και Αεροπορίας και των οικείων Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης.

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ:


staratalogia.blogspot.com