Μεγάλο αριθµό αναφορών πολιτών που διαµαρτύρονται, επειδή ο ΕΦΚΑ αρνείται να τους χορηγήσει απόφαση επανυπολογισµού της σύνταξής τους που διενεργήθηκε, σύµφωνα µε τον Ν. 4387/2016, εξετάζει σύμφωνα με ανακοίνωσή του ο Συνήγορος του Πολίτη.

Σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη η Διοίκηση του ΕΦΚΑ µε γενικό έγγραφο που απευθύνει, προς όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες, η ∆ιεύθυνση Νοµοθεσίας και Συντονισµού Συντάξεων, υποστηρίζει ότι εναπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια να εκδώσει ή όχι διοικητική πράξη για τον επανυπολογισµό των συντάξεων. 
 
«Κάθε συνταξιούχος έχει δικαίωµα να γνωρίζει ποια στοιχεία ελήφθησαν υπ’ όψιν και µε ποιον ακριβώς τρόπο έγινε ο επανυπολογισµός της δικής του σύνταξης. Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις τηρείται η αρχή της διαφάνειας της διοικητικής δράσης και διασφαλίζεται η υποχρέωση ενηµέρωσης των ασφαλισµένων», σημειώνει η Αρχή. 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να γίνει άµεση έγγραφη γνωστοποίηση των ατοµικών διοικητικών πράξεων στους συνταξιούχους, που θα περιλαµβάνουν τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσµα του επανυπολογισµού της σύνταξης.

«Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο λόγω της πληθώρας των στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και της πολυπλοκότητας των υπολογισµών που απαιτούνται, καθώς και για να διευκολυνθεί ο πολίτης στην περαιτέρω πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας», τονίζει και προσθέτει πως «μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα έχουν διασφαλιστεί αποτελεσµατικά τόσο η ορθή τήρηση των βασικών αρχών που πρέπει να διέπουν τη δράση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, όσο και τα δικαιώµατα που πρέπει να απολαµβάνει κάθε πολίτης».

 naftemporiki.gr