Η αύξηση των απαιτούμενων ηλεκτρονικών δαπανών σε ποσοστό 30% κάνει πιο δύσκολη την κάλυψη του ποσού που απαιτείται

Διπλάσιο και τριπλάσιο ποσοστό (σε σχέση με τα ισχύοντα) ετήσιων συναλλαγών θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι φορολογούμενοι θα τιμωρούνται καταβάλλοντας επιπλέον φόρους.

Από το 2020 οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ' επάγγελμα αγρότες, για αγορές αγαθών και παροχές υπηρεσιών, προκειμένου να κατοχυρώνουν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 8.636 ευρώ θα πρέπει να καλύπτουν ποσοστό 30% επί του ετήσιου εισοδήματος με δαπάνες εξοφληθείσες είτε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής είτε με μετρητά, προκειμένου να διασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το ποσοστό αυτό θα είναι ίδιο για όλα τα επίπεδα εισοδήματος. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι σε κάθε περίπτωση φορολογουμένου κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται με 26%.

Κλιμάκωση

Σήμερα, το ποσό των αποδείξεων αυξάνεται προοδευτικά ανάλογα με το εισόδημα και για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος το ποσοστό που απαιτείται να καλύπτεται με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών ή με πληρωμές δαπανών σε μετρητά ανέρχεται σε 10%. Δηλαδή μισθωτός 55 ετών με ετήσιο εισόδημα 9.800 ευρώ αρκεί να εξοφλήσει ποσό 980 ευρώ (10% X 9.800 ευρώ) μέσω καρτών ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικής πληρωμής για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο.Με το νέο σύστημα θα πρέπει να πραγματοποιήσει δαπάνες συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με το 30% του εισοδήματός του, δηλαδή τουλάχιστον 2.940 ευρώ. Δηλαδή για έναν φορολογούμενο αυτής της περίπτωσης το ποσό των δαπανών που θα πρέπει να πραγματοποιήσει θα τριπλασιαστεί!

Επιπλέον, με το ισχύον σήμερα σύστημα, για τα επόμενα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος, δηλαδή για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 10.000,01 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ, το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης με ηλεκτρονικές πληρωμές ή με πληρωμές σε μετρητά ανέρχεται σε 15%. Έτσι, ένας συνταξιούχος 65 ετών με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ αρκεί να εξοφλήσει ποσό συνολικού ύψους 4.000 ευρώ (το 10% των πρώτων 10.000 ευρώ του εισοδήματός του και το 15% των επόμενων 20.000 ευρώ) για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο.

Με το νέο σύστημα θα πρέπει και αυτός ο φορολογούμενος να εξοφλήσει ποσό συνολικού ύψους τουλάχιστον 30% επί του εισοδήματος του, δηλαδή τουλάχιστον 9.000 ευρώ για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο. Για τον φορολογούμενο αυτό το συνολικό ποσό δαπάνης με το οποίο κατοχυρώνεται το αφορολόγητο υπερδιπλασιάζεται και συγκεκριμένα αυξάνεται κατά 125%!

Κάθε μισθωτός, συνταξιούχος και κατ' επάγγελμα αγρότης για να δικαιούται το αφορολόγητο όριο εισοδήματος, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 8.636 ευρώ και το οποίο θα παραμείνει στο επίπεδο αυτό και το 2020, θα πρέπει ουσιαστικά:

α) Κατά τη διάρκεια του 2019 να έχει εξοφλήσει, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή με μετρητά, κατά περίπτωση, δαπάνες για αγορές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους κυμαινόμενου από 10% έως 18,75% επί του ετήσιου εισοδήματος του, πραγματικού ή τεκμαρτού. Το ακριβές ποσοστό διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του -πραγματικού ή τεκμαρτού- εισοδήματος του έτους 2019 και προκύπτει με την κλιμακωτή εφαρμογή συντελεστών:

• 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ του ετήσιου -πραγματικού ή τεκμαρτού- εισοδήματος,

• 15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα του εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 30.000 ευρώ,

• 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, πάνω από το επίπεδο των 30.000 ευρώ.

β) Κατά τη διάρκεια του 2020 να έχει εξοφλήσει, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δαπάνες για αγορές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους 30% επί του ετήσιου εισοδήματός του, πραγματικού ή τεκμαρτού.


Κίνδυνοι για επιπλέον χαράτσι και μέσω των τεκμηρίων

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή αυτό που προκύπτει από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, είναι μεγαλύτερο του δηλωθέντος και η επιπλέον διαφορά δεν καλύπτεται από τον φορολογούμενο με ποσά δηλωθέντα στον πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης, το ύψος της ετήσιας δαπάνης για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πρέπει να έχει εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή με μετρητά, για να κατοχυρωθεί το αφορολόγητο, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του (υψηλότερου) τεκμαρτού και όχι επί του (χαμηλότερου) δηλωθέντος εισοδήματος.

Για παράδειγμα, εάν το συνολικό πραγματικό εισόδημα ενός φορολογουμένου είναι 10.000 ευρώ και το τεκμαρτό είναι 15.000 ευρώ, τότε το συνολικό ποσό των δαπανών που πρέπει να έχει εξοφλήσει το 2019 είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε με μετρητά δεν ανέρχεται σε 1.000 ευρώ (10% X 10.000 ευρώ), αλλά σε 1.750 ευρώ {(10% X 10.000 ευρώ)+(15% X 5.000 ευρώ)}.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος δεν έχει εξοφλήσει το απαιτούμενο συνολικό ποσό δαπανών, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται με 22% για το έτος 2019 και με 26% για το έτος 2020. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που το ετήσιο ατομικό -δηλωθέν ή τεκμαρτό- φορολογητέο εισόδημα ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, το απαιτούμενο ποσό δαπανών έτους 2019 για την κατοχύρωση του αφορολογήτου ανέρχεται σε 1.000 ευρώ (10% των 10.000 ευρώ). Αν ο φορολογούμενος που έχει αυτό το εισόδημα πραγματοποίησε συνολικό ποσό δαπανών 700 ευρώ, τότε θα χρεωθεί με επιπλέον φόρο 22% επί της «ακάλυπτης» διαφοράς των 300 ευρώ, δηλαδή θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον φόρο 66 ευρώ (300 ευρώ X 22%).

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 13/10/2019 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr]