Απάντηση ΥΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 7344/9-5-2019) με θέμα: «Σχετικά με την συνυπηρέτηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με συζύγους εκπαιδευτικούς»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς με θέμα «Σχετικά με την συνυπηρέτηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με συζύγους εκπαιδευτικούς» σας γνωρίζω ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1ατου ν.3883/2010 (Α΄ 167), στον σχεδιασμό των μεταθέσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και κριτήρια που αφορούν στην οικογενειακή τους κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων συνυπηρέτησης με συζύγους που είναι υπάλληλοι του Δημοσίου.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ