Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 76 Α'/23-05-2019 το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 43 με θέμα την Κατάργηση του Στρατοδικείου, Ναυτοδικείου και Αεροδικείου Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το υπόψη ΠΔ:

Το Στρατοδικείο Ιωαννίνων, που είχε ιδρυθεί με το π.δ. 83/1997 (ΦΕΚ Α΄ 72), καθώς και το Ναυτοδικείο και Αεροδικείο Ιωαννίνων, που είχαν ιδρυθεί με το π.δ. 144/2005 (ΦΕΚ Α΄ 199), καταργούνται.

Η εδαφική περιοχή που ανήκε στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Στρατοδικείου και Αεροδικείου Ιωαννίνων υπάγεται στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Στρατοδικείου και Αεροδικείου Λάρισας αντίστοιχα.

Η εδαφική περιοχή που ανήκε στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Ναυτοδικείου Ιωαννίνων υπάγεται στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Ναυτοδικείου Θεσσαλονίκης, πλην των περιφερειακών ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, που υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Ναυτοδικείου Πειραιά.

Οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα υπό κατάργηση στρατιωτικά δικαστήρια κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μεταφέρονται στο ίδιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας στα στρατιωτικά δικαστήρια, στην κατά τόπον αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται πλέον η εδαφική περιοχή των υπό κατάργηση στρατιωτικών δικαστηρίων, κατά τις διακρίσεις της προηγούμενης παραγράφου.

Τα προεδρικά διατάγματα 83/1997 (ΦΕΚ A΄ 72) και 144/2005 (ΦΕΚ Α΄ 199), καταργούνται.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.