Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων

Δείτε αναλυτικά εδώ την προκήρυξη