Παραθέτουμε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ προς τον Υπουργό Ναυτιλίας: Ιδιαίτερη ανησυχία και αβεβαιότητα επικρατεί στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος σχετικά με τις τακτικές μεταθέσεις του.


            Αρχικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το νόμο 4504/2017, για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις. Ο σχετικός νόμος προέβλεπε την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών, από την έναρξη ισχύος του, για τον καθορισμό της συγκρότησης των Συμβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών. Ωστόσο το Προεδρικό Διάταγμα, με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν εκδόθηκε.
            Στη συνέχεια η κυβέρνηση της Ν.Δ ψήφισε το νόμο 4676/2020 το Μάρτιο του 2020, τροποποιώντας άρθρα του ν. 4504/2017, προβλέποντας και σε αυτό το νόμο την έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο και αυτό με ευθύνη της κυβέρνησης της Ν.Δ μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί.
            Οι κυβερνήσεις της Ν.Δ και του ΣΥΡΙΖΑ, σκόπιμα ακολουθούν παρελκυστική τακτική. Δεν εφαρμόζουν ορισμένους από τους νόμους που οι ίδιες έχουν ψηφίσει. Διατηρούν το ξεπερασμένο Προεδρικό Διάταγμα 33/2009, για να αξιοποιούν τη διαδικασία των μεταθέσεων ή των αποσπάσεων, ως μέσω πίεσης και ρουσφετολογικών μηχανισμών προς το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Αρκετές είναι και οι περιπτώσεις όπου πραγματοποιούνται μεταθέσεις, αφού ο μετατιθέμενος επιβαρυνθεί με τα έξοδα της μετάθεσης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός,
Γιατί μέχρι σήμερα δεν εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα που ορίζει τη διαδικασία  συγκρότησης των Συμβουλίων Μεταθέσεων και ρυθμίζει όρους και προϋποθέσεις για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπετε από τις διατάξεις των άρθρων 26-30 του Ν.4504/2017, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 24 του Ν. 4676/2020, καθώς και πότε πρόκειται να εκδοθεί;
Συγκροτήθηκαν τα Συμβούλια Μεταθέσεων και εισήχθησαν οι πίνακες κατά το μήνα Απρίλιο, ώστε κατά το μήνα Μάιο να ήταν έτοιμες οι σχετικές αποφάσεις;
Εντός του μηνός Ιουνίου υλοποιήθηκαν  οι αποφάσεις του Συμβουλίου Μεταθέσεων με την έκδοση αντίστοιχων διαταγών Μεταθέσεων;
Έχουν διασφαλιστεί  και επαρκούν οι πιστώσεις για  το σύνολο των μεταθέσεων, ώστε να μη μεταφέρεται το κόστος της μετάθεσης στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος;

Οι Βουλευτές
Παπαναστάσης Νίκος
Παφίλης Θανάσης