Η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ψηφίζει την ερχόμενη εβδομάδα το πρόγραμμα InvestEU για την περίοδο 2021-2027, που αναμένεται να κινητοποιήσει πάνω από 372 δισ. ευρώ σε επενδύσεις. Το πρόγραμμα με βασικούς πυλώνες τη στήριξη της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στοχεύει στην ενίσχυση επενδύσεων κεφαλαιώδους σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη αντικαθιστώντας το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που συστάθηκε το 2015.

Το επονομαζόμενο και «σχέδιο Γιούνκερ» κινητοποίησε έως το τέλος του 2020 δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ύψους 500 δισ. ευρώ, για έργα σε όλη την ΕΕ αμβλύνοντας τις επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008. Όμως η πανδημία του κορονοϊού έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα, τα οποία σε συνδυασμό με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ε.Ε για ένα πράσινο και ψηφιακό μέλλον επιβάλλουν την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, το InvestEU θα διαθέτει εγγύηση, ύψους 26,2 δισ. ευρώ, δίνοντας στους επενδυτικούς εταίρους τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν έργα με προφίλ κινδύνου υψηλότερου από το σύνηθες.

Κύριος επενδυτικός εταίρος για την εφαρμογή του προγράμματος θα είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενώ οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα έχουν άμεση πρόσβαση στην εγγύηση της ΕΕ.

Οι χώρες της ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να διοχετεύουν πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία ή τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο InvestEU, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη από την πανδημία.

Η εγγύηση, που  θα διαθέτει το InvestEU θα κατανέμεται μεταξύ τεσσάρων πεδίων πολιτικής ως εξής:

  • Βιώσιμες υποδομές: 37,8% (9,9 δισ. ευρώ)·
  • Έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση: 25,1% (6,6 δισ. ευρώ)·
  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 26,4% (6,9 δισ. ευρώ)
  • Κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες: 10,6% (2,8 δισ. ευρώ).

Τουλάχιστον το 30% των επενδύσεων, που θα γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος, θα συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ ενώ όλα τα πεδία πολιτικής θα περιλαμβάνουν έργα για τη στήριξη των περιοχών, που θίγονται περισσότερο από τη διαδικασία μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα. 


 https://www.imerisia.gr