Μέχρι 50% επί του συνόλου των υπηρετούντων σε Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. μπορεί να μεταταγεί σε υπηρεσίες ,φορείς η νομικά πρόσωπα του Δημοσίου...

                                                                       ΣΧΕΔΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                     
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                        

                                                                            

ΘΕΜΑ: « Μετατάξεις προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ ΑΕ ».

                                             ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
                                               ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


    Έχοντας υπόψη:
    1. Τις διατάξεις:
α)  Του Ν. 4404/2016 (Α’ 126) << για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις>>, ιδίως τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 ( Μέρος Β΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-Μετάταξη προσωπικού)
β) Του Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄145), όπως ισχύει.
γ) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει.
δ) Του Κ.Ν. 2190/1920 ( Α’ 37) Περί Ανωνύμων Εταιρειών>> όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει
ε) Του Ν. 2688/1999 ( Α΄40) << Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε Ανώνυμες Εταιρείες>>
στ) Του ΠΔ 73/2015 << Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών>>(ΦΕΚ 116 Α’).
Του Π.Δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).
ζ) Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
η) Του Ν. 3429/2005 (Α’ 314) <<Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
θ)  Του ΠΔ 111/2014 << Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών>>(Α’ 178)
    
         2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία ανέρχεται στο ποσόν των ΕΥΡΩ….σύμφωνα με την  υπ’αριθμ……..εισήγηση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ……………………………..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1.Ο ανώτατος αριθμός του πάσης φύσεως προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ ΑΕ που επιτρέπεται να μεταταγεί, με την ίδια σχέση εργασίας σε υπηρεσίες ,φορείς η νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε Οργανισμούς Λιμένα, καθώς και σε εταιρείες του ν.3429/2005, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον χρόνο διενεργείας της μετάταξης, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις  των εδαφίων α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4404/2016, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ορίζεται σε ποσοστό μέχρι 50% επί του συνόλου των υπηρετούντων σε κάθε μία εξ αυτών (Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ανώνυμη Εταιρεία

 
2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για μετάταξη υπερβαίνει τον ορισθέντα ανώτατο αριθμό, γίνονται δεκτές  οι αιτήσεις των υπαλλήλων με τον μεγαλύτερο χρόνο προϋπηρεσίας στην αντίστοιχη εταιρεία  μέχρι την συμπλήρωση του ανωτάτου ορισθέντος αριθμού.
    Σε περίπτωση υπαλλήλων με τον ίδιο χρόνο προϋπηρεσίας γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολυτέκνων με ανήλικα τέκνα και όσων αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας με ποσοστό αναπηρίας 67%..

 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
         
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

                                                        Πειραιάς,         ...  2018

                                           ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                    ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ


ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ