Στο ΕΣΠΑ/Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 εντάχθηκε η χρηματοδότηση της προμήθειας ενός αυτοκινούμενου γερανού και ενός οχήματος στοιβασίας και μεταφοράς εμπορευμάτων (ΟΣΜΕ), τα οποία θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του Οργανισμού Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ).

Αναλυτικότερα, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας ενέκρινε την ένταξη στο ΕΣΠΑ της χρηματοδότησης ενός αυτοκινούμενου γερανού, μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας 120 τόνων και ενός ΟΣΜΕ, τύπου Reach Stacker, συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ (προ ΦΠΑ).

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 35% της συνολικής επένδυσης, δεδομένων των περιορισμών που υφίστανται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων, έπειτα και από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (Ε.Υ.Κ.Ε.).

Σύμφωνα με τον ΟΛΒ, «η προμήθεια του εν λόγω ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αποκτά κομβική σημασία για τον Οργανισμό μας, δεδομένου ότι θα είναι η πρώτη σοβαρή ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του εμπορικού λιμένα Βόλου, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990!

Η υλοποίηση της επένδυσης θα επιβεβαιώσει το ρόλο της ΟΛΒ ΑΕ ως ενός αξιόπιστου παρόχου, αμιγούς χαρακτήρα, λιμενικών υπηρεσιών, καθώς επίσης θα επαυξήσει, σε υπερδιπλάσιο βαθμό, τις σχετικές δυνατότητες παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, απομειώνοντας ταυτόχρονα κινδύνους καθυστερήσεων και ακυρώσεων των τελευταίων, αλλά και βελτιώνοντας αισθητά την ποιότητά τους».

Να σημειωθεί ότι, για την ολοκλήρωση της προμήθειας «απαιτείται η διεκπεραίωση των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα, περί προμηθειών νομοθεσία, διεθνών διαγωνιστικών διαδικασιών και η επιλογή του τρόπου κάλυψης του υπολειπόμενου ποσοστού (65%) της χρηματοδότησης της εν λόγω προμήθειας, η οποία, όμως, κρίνεται ευχερής δεδομένων των υψηλών ταμιακών διαθεσίμων και της άριστης χρηματοοικονομικής κατάστασης του ΟΛΒ», καταλήγει ο Οργανισμός.