Ξεκάθαρες απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τις διαφωνίες που υπάρχουν ανάμεσα στον ΟΛΠ και χρήστες του λιμένα του Πειραιά έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, με αφορμή πολυσέλιδη ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.

Στο μήνυμα που έστειλε, ο υπουργός ξεκαθαρίζει ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η υποστήριξη των 450 επιχειρήσεων της ναυπηγοεπισκευής και των 1.500 υποστηρικτικών επιχειρήσεων μαζί με τους 27.000 εργαζόμενους που δραστηριοποιούν.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης, απαντώντας μία προς μία τις ερωτήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε:

Σε ποιες ενέργειες έχουν προχωρήσει για την αντιμετώπιση των βλαπτικών πρακτικών, πρόσθετων και υπέρμετρων χρεώσεων-μονοπωλιακής λογικής-από τον ΟΛΠ-Cosco που καταγγέλλονται από τους χρήστες του Λιμένα Πειραιά;

Αναφορικά με τις χρεώσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν εμπλέκεται στον καθορισμό και την έγκριση των τιμολογίων της Ο.Λ.Π. Α.Ε., δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4404/2016 (Α΄ 126), η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» εξουσιοδοτείται να ορίζει, να επιβάλλει και να εισπράττει για τον ίδιο λογαριασμό τα λιμενικά τέλη υποδομών, καθώς και τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών.

Κατόπιν ενημέρωσης από τον εν λόγω Οργανισμό, η δομή των τιμολογίων και οι λιμενικές υπηρεσίες δεν έχουν μεταβληθεί από την περίοδο προ του 2016, όπου μεταβλήθηκε η μετοχική του σύνθεση, ενώ στις περιπτώσεις τροποποίησης της τιμολογιακής πολιτικής προηγείται η εξέταση του άμεσου και έμμεσου κόστους υπηρεσίας, καθώς κι η επικοινωνία με πελάτες.

Σε ό,τι αφορά τη ναυπηγοπισκευαστική ζώνη σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 126), ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δύναται να υποπαραχωρεί σε τρίτους δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης τμημάτων της Λιμενικής Ζώνης, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στα άρθρα 9.3 και 12 της Σύμβασης Παραχώρησης (Σ.Π.). Περαιτέρω, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου, οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και των αντισυμβαλλομένων του σχετικά με τη σύναψη, την ερμηνεία των όρων, την εκτέλεση και την καταγγελία των Υποπαραχωρήσεων Ήσσονος Σημασίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9.3 της Σ.π., αλλά και των συμβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 της Σ.π., θα εκδικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά και τα Δικαστήρια του Πειραιά, αντίστοιχα, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν υπαγάγει τις εν λόγω διαφορές σε διαιτησία. Επιπρόσθετα, οι θιγόμενοι για τα ανωτέρω θέματα μπορούν να προσφύγουν είτε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού είτε στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων καθόσον, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4389/2016 η Ρ.Α.Λ. σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει την αρμοδιότητα Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη Ταχ. Κώδικας: 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 213 137 1464 Fax : 213 137 4336 Ε-mail: ke@yna.gov.gr ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων Κοιν.: Ως Πίνακας Κοινοποίησης Αριθ. σελίδων: Απάντηση (04) Συνημμένα (02) Σύνολο (06) «για την εξασφάλιση της πιστής εφαρμογής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, την αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν των ανταγωνισμό».

Σε ποιες άμεσες θεσμικές ενέργειες ελέγχου, τήρησης ή μη, των συμβατικών υποχρεώσεων της Cosco προτίθενται να προχωρήσουν μετά τις καταγγελίες του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.);

Σχετικά με τις ενέργειες ελέγχου τήρησης ή μη των συμβατικών υποχρεώσεων της Ο.Λ.Π. Α.Ε., σημειώνουμε ότι από την έναρξη ισχύος της σύμβασης μέχρι σήμερα οι αρμόδιες ανά περίπτωση δημόσιες υπηρεσίες και Αρχές, επιτελούν το έργο τους

Πώς εξελίσσεται η υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων ύψους 55 εκατ. στη ναυπηγοεπισκευή, για τις οποίες υπάρχουν καταγγελίες για σοβαρές καθυστερήσεις, με δεδομένο ότι το 2021 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης;

Σχετικά με την πορεία των υποχρεωτικών επενδύσεων στη ναυπηγοεπισκευή, σημειώνεται ότι, η συγκεκριμένη επένδυση έχει συμβασιοποιηθεί στο 100% και έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 57%. Επίσης, με το αριθ. πρωτ. 3122.1-Τ11/79719/2020/27-11- 2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου (Υ.Ε. 11Β) «Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών) – Φάση Β». Σε συνέχεια ενημέρωσης από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. έχει ήδη υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση και αναμένεται το έργο να ξεκινήσει άμεσα

Θα επιτρέψουν στον ΟΛΠ-Cosco να προχωρήσει στην ίδρυση ναυπηγείου, παρά τις αντίθετες προβλέψεις νόμου 4404/2016, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου;

Για το θέμα ίδρυσης ναυπηγείου από τον ΟΛΠ ο υπουργός Ναυτιλίας σημειώνει ότι αταλάντευτη και διαχρονική θέση μας είναι η υποστήριξη των 450 ναυπηγοεπισκευαστικών και των 1500 υποστηρικτικών επιχειρήσεων, που συνολικά παρέχουν 20.000 μόνιμες και περίπου 7.000 ακόμη περιοδικές θέσεις εργασίας.

Στόχος μας είναι η αναβάθμιση των ναυπηγοεπισκευαστικών υποδομών, η επίλυση προβλημάτων και η παροχή κινήτρων για την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού πλοίων, κυρίως της Ελληνόκτητης Ναυτιλίας, στον Πειραιά και στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.

Υπενθυμίζω ότι η Σύμβαση Παραχώρησης, που κυρώθηκε με το Νόμο 4404/2016, όσον αφορά τη Ναυπηγοεπισκευή αποτύπωσε την από δεκαετιών υφιστάμενη κατάσταση, ότι δηλαδή ο ΟΛΠ είναι ο εκμισθωτής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Υποδομών και δεν έχει καμία εμπλοκή ή ανάμιξη σε ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες.

Οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Δραστηριότητες ασκούνται αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις, που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων του Νόμου 3551/2007. Με απλά λόγια, με τη Σύμβαση Παραχώρησης του 2016, παραχωρήθηκε στον ΟΛΠ η άσκηση και εκμετάλλευση συγκεκριμένων υπηρεσιών στο Λιμάνι του Πειραιά.

Η Ναυπηγοεπισκευαστική Δραστηριότητα δεν συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων, που παραχώρησε το Ελληνικό Κράτος στον ΟΛΠ. Επομένως σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης ο ΟΛΠ δεν έχει δικαίωμα να ιδρύσει Ναυπηγείο, ούτε και να εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο (ούτε ως διαμεσολαβητής) σε ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες.

Γνωρίζοντας όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν ενέκρινε την ίδρυση ναυπηγείου στο Μaster Plan του ΟΛΠ.

Θα επιτρέψουν στον ΟΛΠ-COSCO τη λειτουργία One Stop Service, που θα έχει αποτέλεσμα, είτε τη λειτουργία στην πράξη ναυπηγείου χωρίς άδεια, με συνέπεια την πλήρη καταστροφή του παραγωγικού ιστού του Πειραιά, είτε την πλήρη νόθευση του ανταγωνισμού επισκευαστικών δραστηριοτήτων στον Πειραιά και ευρύτερα, αφού ο ΟΛΠ/COSCO θα αξιοποιεί καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση του ως διαχειριστής του πρώτου λιμένα της χώρας; Πώς τοποθετούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί έναντι των αντιδράσεων εκπροσώπων φορέων της ναυτιλίας αναφορικά με την προθέσεις του ΟΛΠ-Cosco να συστήσει Μητρώο Εγκεκριμένων Εργολάβων;

Επί του ερωτήματος για τη λειτουργία OneStopService, αλλά και του θέματος του Μητρώου Εγκεκριμένων Εργολάβων, εφόσον και σε αυτή την περίπτωση τίθενται θέματα ανταγωνισμού και δεσπόζουσας θέσης της Ο.Λ.Π. Α.Ε., αρμόδια για να αποφανθεί επ΄ αυτού είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Θα επιτραπεί στον ΟΛΠ-Cosco να προχωρήσει στην κατασκευή του 4ου προβλήτα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο Κερατσίνι, δηλαδή στην υλοποίηση μιας επένδυσης που θα επιβαρύνει περιβαλλοντικά την πόλη και θα αφαιρέσει ζωτικό χώρο από τη ναυπηγοεπισκευή;

Γνωρίζεται ότι στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων δεν έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα και φάκελος προς εξέταση.

Θα προχωρήσει στα αναγκαία βήματα για την εφαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας στην διαχείριση των αποβλήτων πλοίων (ΕΚ 2017/352, ΕΚ 2000/59), η οποία έρχεται σε αντίθεση με συγκεκριμένες προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του ΟΛΠ-COSCO; Ειδικότερα, θα προχωρήσει στη δημοσίευση της Οδηγίας 03/2020 της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων προκειμένου αυτή να τεθεί σε ισχύ, η οποία παράτυπα δεν δημοσιεύεται καθώς η νομοθεσία καθιστά υποχρεωτική τη δημοσίευση των πράξεων της Αρχής;

Σημειώνεται ότι με τον ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις», καταργήθηκε το άρθρο 105 του ν. 4504/2017 που είχε ουσιαστικά δεσμεύσει την απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών, υποχρέωση που προέκυπτε από τον κανονισμό (Ε.Ε.) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σήμερα, για πρώτη φορά από το 2017, έχουν ξεκινήσει από τους υπόχρεους λιμένες οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό διαδικασίες απελευθέρωσης των λιμενικών υπηρεσιών στον τομέα των αποβλήτων. Σε ό,τι αφορά την δημοσιοποίηση της οδηγίας 03/2020 της ΡΑΛ, αυτή έχει γίνει με το ΦΕΚ 4834 Β΄/04-11-2020.

Θα επιβάλουν την τήρηση της νομοθεσίας αναφορικά με την υποχρέωση του ΟΛΠ να προχωρήσει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένος ΟΛΠ με βάση τα όσα προβλέπει ο Νόμος 4504/17;

Σχετικά με τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένων Ο.Λ.Π. Α.Ε., σημειώνεται ότι αυτό συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3112.7- 12/45221/2019/18-06-2019 υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3112.7- 12/111/20/02-01-2020 όμοια, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 104 παρ. 3 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184). Κατόπιν ενημέρωσης από την Ο.Λ.Π. Α.Ε., για το έτος 2019, ήτοι μετά τη συγκρότηση του οργάνου τον Ιούνιο του ίδιου έτους, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση του Συμβουλίου την 28- 08-2019, ενώ για το έτος 2020, λόγω και της πανδημίας, δεν πραγματοποιήθηκε συνάντηση του εν λόγω οργάνου.

mononews.gr