Σε ιδιώτη επιχειρηματία εκμισθώθηκε το δημοτικό καταφύγιο τουριστικών σκαφών στο Πέδι της Σύμης.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού εγκρίθηκαν από την οικονομική επιτροπή του δήμου Σύμης, που ασχολήθηκε με το θέμα σε πρόσφατη συνεδρίασή της.

Στην κατά πλειοψηφία απόφασή της, η οικονομική επιτροπή αναφέρει τα εξής: 
«1. Κατακυρώνει τον δημόσιο προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την «Εκμίσθωση Δημοτικού Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών εντός του όρμου «Πεδίου» της νήσου Σύμης Δωδεκανήσου» στην πλειοδότρια εταιρεία “FYLY YACHTING AND TRAVEL SINGLE MEMBER PC ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.” όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Γκούτο Μιχαήλ του Μιλτιάδη.
2. Το μίσθωμα καθορίστηκε στο ποσό των χιλίων εκατόν ευρώ (1.100,00€) ανά μήνα.
3. Εγγυητής ορίζεται ο κ. Κυπραίος Θεόδωρος του Μιχαήλ.
4. Αναθέτει στον Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης».

 https://www.rodiaki.gr