Παραθέτουμε σχετική με το θέμα ανακοίνωση της ΠΟΕΠΛΣ

"Με την 6083/15-04-2020 (ΦΕΚ 1529 Β’), η οποία τροποποίησε  την υπ’ αριθ.: 5248/27-03-2020 Απόφαση του Υπ. Τουρισμού (ΦΕΚ 1073 Β’) «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους» αναφέρεται ότι, η ισχύς της ξεκινάει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημιουργώντας ένα νομικό κενό όσον αφορά στη λειτουργία των πρόσθετων τουριστικών καταλυμάτων από 23/3/2020 ή 26/3/2020 (κατά περίπτωση) έως την 9/4/2020 προκαλώντας αμφισβήτηση της νομιμότητας των εν λόγω δαπανών.

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία μετακινήθηκαν για εκτέλεση υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών να κινδυνεύουν να μην αποζημιωθούν παρότι κατά την κατάθεση δικαιολογητικών για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων προσκόμισαν τα απαραίτητα παραστατικά.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι αναγκαία σχετική διάταξη νόμου προκειμένου να καλυφθεί το ανωτέρω χρονικό διάστημα ώστε να είναι δυνατή η αποζημίωση των εξόδων διανυκτέρευσης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που διέμειναν σε πίνακα πρόσθετων καταλυμάτων κατά την εκτέλεση υπηρεσίας τους."