ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) Της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4597/2019  «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. –Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α ́ 35),

β) Της παρ.  3  του  άρθρου  3  της αριθμ.  2421.1/40151/2019/30-05-2019  απόφασης  Υπουργού Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιλογή και κατάταξη Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων» (Β ́2045), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ.: 2421.1/62281/2019/27-08-2019 όμοια (Β’ 3284 ),

γ) Της αριθμ.: 2421.6-1/  62759/  2019/  28-08-2019 απόφασης Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών -γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων» (τ.ΑΣΕΠ 32/2019).

2. Τους από 15-7-2020 Τελικούς Πίνακες Επιτυχόντων και ανά κατηγορία/ υποκατηγορία Επιλαχόντων υποψηφίων του Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.έτους 2019, της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής-Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019.

3.Την αριθμ. πρωτ.: 2421.6-1/  21/  2021/  04-01-2021 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κατάταξη  σαράντα  πέντε  (45)  Δοκίμων  Σημαιοφόρων  Λ.Σ.  στη  Σχολή  Δοκίμων  Σημαιοφόρων  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιτυχόντων διαγωνισμού κατάταξης έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων» (Γ ́6).

4.Την αριθμ. πρωτ.: 2421.6-1/ 10979/  2021/ 12-02-2021 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Διαγραφή πέντε (5) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ» (Γ ́329).

5. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες.

6.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ.5 του άρθρου 24 του ν.4597/2019 (Α ́35), κατατάσσουμε στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τέσσερις(4) Δόκιμους Σημαιοφόρους Λ.Σ. προερχόμενους από τους από 15-7-2020 Πίνακες Επιλαχόντων υποψηφίων κατηγορίας πτυχιούχων Α.Ε.Ι./ Πανεπιστημιακού Τομέα του διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.έτους 2019, ως ακολούθως:

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

01 ΚΑΜΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΑΛΙΑ Πτυχιούχων Οικονομικών Επιστημών

02 ΜΟΥΣΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Πτυχιούχων ΠολιτικώνΜηχανικών

03 ΜΠΙΝΤΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών

04 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΑΝΗ Πτυχιούχων Πληροφορικής 

Οι ανωτέρω κατατάσσονται στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς πλήρωση ισάριθμων κενών θέσεων που προέκυψαν στην κατηγορία πτυχιούχων Α.Ε.Ι./ Πανεπιστημιακού Τομέα σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ.: 2421.6-1/10979/2021/12-02-2021απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής«Διαγραφή πέντε (5) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ». 

Ειδικά στις υποκατηγορίες πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και  Μηχανικών  Υπολογιστών καιπτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών,των υποπερ. (ββ) και (γγ), αντίστοιχα,της περ. (α) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α ́ της «Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών -γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων» (τ. ΑΣΕΠ 32/2019), συνολικά δύο (2) θέσεις που δεν καλύπτονται ούτε από επιλαχόντες των εν λόγω υποκατηγοριών,συμπληρώνονται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες από υποψηφίους των υποκατηγοριών πτυχιούχων Πληροφορικής και πτυχιούχων Πολιτικών Μηχανικών,των υποπερ. (δδ) και (στστ), αντίστοιχα,της περ. (α) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α ́ της Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών -γυναικών) έτους 2019,της κατηγορίας πτυχιούχων Α.Ε.Ι./ Πανεπιστημιακού Τομέα.

2.Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 24 του ν.4597/2019 (Α ́35), κατατάσσουμε στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έναν (1)Δόκιμο Σημαιοφόρο Λ.Σ. προερχόμενο από τοναπό 15-7-2020 ΠίνακαΕπιλαχόντων υποψηφίωνκατηγορίας Α.Ε.Ν./Μηχανικώντου διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.έτους 2019, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

01 ΝΤΕΜΠΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΑ 

Ο ανωτέρω κατατάσσεται στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς πλήρωση μίας (1)κενής θέσεως που προέκυψε στην κατηγορία πτυχιούχων Α.Ε.Ν./Μηχανικών σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ.: 2421.6-1/10979/2021/12-02-2021 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής«Διαγραφή πέντε (5) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ».

3. Ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.όλων των αναφερόμενων στην παρούσα ορίζεται η 24ηΦεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη.Προς διευκόλυνση της παρουσίασής τους για κατάταξη στη Σχολή, η Εγκύκλιος Διαταγή Πρόσκλησης Κατάταξής τους που εκδίδεται από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποτελεί αποδεικτικό για την αναγκαιότητα μετακίνησής τους. 

4. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

 5. Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ